(ur Vegas Färd) Nentserna 1875-76, nordostpassagen, offerplatser och 1500-talsmöten – I

Ur Vegas Färd via http://www.zenker.se

”En af de äldsta berättelser, som jag känner om samojederna, är Stephen Burroughs från 1556. Den finnes återgifven hos Hakluyt (l:a uppl. s. 318). I berättelsen om »Searchthrifts» färd läses nämligen:

‘Om lördagen den 1 aug. 1556 gick jag i land6, och jag såg tre hvalrossar, som de ryska fångstmännen hade dödat, och de skattade en hvalrosstand, som ej var synnerligen stor, till en rubel och ett hvitbjörnskinn till två à tre rubel, och de berättade mig, att på den stora ön (Waigatsch) fans ett folk, som de kallade samoider. Dessa hafva intet hus, utan endast tält gjorda af renskinn, utspända öfver stänger. De äro förfarna skyttar och äro rika på renar. Om måndagen den 3 lättade vi ankar och höllo af till en annan ö belägen fem leagues (15′) ostnordost om oss. Här träffade jag åter Loshake7 och gick i land med honom, och han förde mig till en hop samojediska afgudar, hvilkas antal var 300. De voro det sämsta och råaste arbete jag någonsin sett. Ögonen och munnen på många af dem voro blodiga; de hade skapnaden af män, qvinnor och barn, och hvad som å dem skulle föreställa vissa kroppsdelar var äfven blodbestänkt. Några bland afgudarne utgjordes endast af gamla stickor med ett eller par med knif inskurna hak. En sönderbruten släde låg på afgudahögen och likaså ett af foglar förstördt renskinn. Men för några af afgudarne funnos träkubbar uppsatta till munnens höjd och fullblodade. Jag ansåg dem som det altare, på hvilket offret frambärs. Jag såg också de redskap, hvarpå de hade stekt sitt kött, och så vidt deraf kunde skönjas, göra de sin eld omedelbart under spettet. Deras båtar äro gjorda af renskinn, och då de komma till land, bära de båten med sig upp på stranden. För sina åkdon hafva de inga andra dragdjur än renar. Bröd och säd hafva de icke, utom hvad ryssarne bringa dem. Deras kunskap är ytterst ringa, ty de känna inga bokstäfver.’

*************************
ÅTER TILL 1875

Männens drägt, som är lik lapparnes, består af en enkel, vid och lång päsk, hvilken om lifvet hålles tillsamman af ett med knappar och messingsbeslag rikligt prydt bälte, livarifrån knifven nedhänger. Stöflarna af renskinn gå vanligen öfver knäna och hufvudbonaden utgöres af en åtsittande hufva, äfvenledes af renskinn.

Sommartälten, de enda som vi sett, äro koniska, med ett hål i taket för afledande af röken från den eldstad, som befinner sig midt på golfvet. Sängplatsen är i många tält skyld bakom ett förhänge af brokigt bomullstyg. Sådant tyg begagnas äfven, då tillgång derpå finnes, till de inre delarne af klädedrägten. Skinn måtte just icke vara något beqvämt klädningstyg, ty det första den skinnklädde vilden, näst eldvatten och jern, tillbyter sig af europeen är tyg af bomull, linne eller ylle.

*************************

Offerhög på Waigatsch-ön.
Efter en teckning af A. Hovgaard

Offerplatser och samojedgraf [-grav] på Waigatsch-ön besökas.

Af äldre reseberättelser och af egen erfarenhet från Jalmal visste jag, att ett annat, kanske lägre slag af gudar än de som Anna Petrowna framplockat ur sin gamla stöfvel, skulle finnas uppstälda flerstädes på kullar beströdda med ben af offrade djur. Vår ryske värd berättade, att samojeder från långt aflägsna trakter brukade vallfärda till dessa ställen för att der offra och göra löften. Köttet af de offrade djuren åt man sjelf, benen ströddes på offerhögen och gudarne beströkos med det offrade djurets blod. Jag förklarade genast, att jag önskade besöka ett sådant ställe. Men länge ville ingen af de här varande ryssarne tjena mig som vägvisare. Slutligen erbjöd sig dock en ung man att ledsaga mig till ett ställe på Waigatsch-ön, der jag kunde få se hvad jag önskade. Med anledning häraf gjorde jag följande dag i en af ångsluparne, åtföljd af dr Almqvist, löjtnant Hovgaard, kapten Nilsson och min ryske vägvisare, en utflygt till andra stranden af Jugor-sundet.
(forts nästa avsnitt)

Sekundärkälla: http://www.zenker.se/Historia/Vegas_faerd/kap_2.shtml#Aeldre

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s