TEMA JÄMTLAND: lappskattetrassel 1658 – 1668 (Offerdal 26 sep 1667), glimtar ur sameliv på 1660-talet

OFFERDAL TINGSPROTOKOLL 1649-1680

Ting den 26 september 1667

Källa: Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, vol. AI:6, 110v – 115r,  ÖLA.

Offerdahls Tinglag den 26 septemb 1667

Excerperat av Curt Malting, Offerdal.

[4.]  Befallningsman wellb:e Daniel Bertilsson kärade å cronones weg:r till lappländzman Skaril Olofsson uthi Offerdals fiäll som hafwer uthi 10 åhrs tidh alt ifrån a:o 1658 till 1668 undandöhlt 5 st:n lappar, och derass bemel:te lappräntor innehafft hoss sig, hwilka han plictigh ähr effter jordebokens innehåldh at clarera för 10 st:n, men allenast lefrert för 4 st:n lappar, och för dhen 5te har Tomas Jonsson i Undersåker clarerat, före, och oansedt att några wore till Norrige förrymbde, dock lickwell ähre fiäll i beholld, och andra i dess stelle samma fiäl bebruka, såsom Scharill siällf hafwer uthi långan tidh hafwer brukat Olof Sjulssons och Johan Sjulssons fiäll och ingen skatt der eftter giort til cronan för bem:te fiäll, men förleden winter så kommo Oluf Siulssons barn och begärade af Scharell sin faderss fiäll igien, men Scharill wille inte, förehn dhe willie gifwa honom 10 åhrs skatt tillbaka, hwilken han har hos sig innehållit, men likwel wiste han begiära rätt föhre, fast han alldrigh har skattat förr bem:te fiäll, som lapplendzman Tomass Jonssons breff af d. 9 augusti 1667 detta demonstrerar belöper summan för 5 st:n lappar uthi 10 åhrs tidh á 1 r:d:r för hwartera åhre till hopa 50 r:d:r och sädan ett par lapphandskar af hwardera, de wahnlighen ähro att uthgiöra till cronones befallningsman, belöpa och 50 par handskar. Då emädan Scharill Olufsson sig till alt detta eij undraga kan, uthan han så well dhe andra, hafwa fiellen brukadt, och ingen skatt dher af giffwit och befallningsman well:tt Daniel Bertilsson hawr ährl. till Kongl. Maij:ttz [fol 111v] och cronan effter cronones jordebock, måst clarera för 10 st:n lappar 10 r:d:r dher han har allenast bekommit för 5 st:n. Hvarföre ährkiändhe rätten skäligt dett Scharill Olufsson ähr förplictadt denne undandölgde rest, 50 r:d:r och 50 par lapphandskar, owägerligen, uthan någon widare genast contentera och betala, så som och ärläggia hallf:a bötterne med lappländzman Tomass Joensson uthi dhe 40 m:k:r han förledet åhr 1666 i Undersåker den 18 octob. eftter 30 cap kongs b:n LL erläggia måst för sådan duhl måht, hwarmed Scharell uppå Kongl. Maij:ttz nådige behagh, dher medh förskonass för sin fattigdomss skulldh. Befallningsman anhölt af rätten at Scharell Olufsson måste sättia caution för sig att denna rest kunna ofördröijeligst blifa betalt, dett honom förrhöltz och omsider ginge desse uthi löfte för honom, neml. Moses Andersson och Helge Larsson i Åflo.

Bild: http://offerdal.eu/blogg/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s