Religious Oppression. Twå Berättelser Om Lapparnes Omwändelse Ifrån Deras fordna Widskeppelser, och Afguderi. TUDERUS

Religiöst förtryck och maktkamp
Hård religiös repression mot Kemi lappmarks gamla skogssamer

Twå Berättelser Om Lapparnes Omwändelse Ifrån Deras fordna Widskeppelser, och Afguderi. *****************************
Stockholm, Tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet, på JOH. ARV. CARLBOHMS

1670 d. 8 Martii, då största hopen af Sombio by gingo til Herrans Nattward, stämde jag Skogs-Lapparne til Tings, at bringa dem, som Sombio Lappar, til at bekänna sina synder och öfwerträdelser, och inför den Lofl. Rätt gingo bröstgånges på dem, drifwandes dem, genom Guds magt, at bekänna sina Trumbor, Zeiter och offerställen, utan ock til at lofwa bortlägga den widskeppelse och afgudadyrkan, de, under den förbannade bak-dören öfwade, hwarifrån Länsman ifrån Mansålkå, Anders Pehrsson, ingalunda gå wille, löpandes på dören, när jag om detta wäsendet begynte tala; hwilket när Befallningsman Arendt Grape förnam, lät han straxt samma Länsman inkalla, hotandes at wilja slå honom i järn och handklofwar; hwilket när Länsman hörde, fälte han modet och ångrade hwad han af owettighet gjordt hade, och lofwade, tillika med de andra, så detta Renshol, som sin trumba och all annan widskeppelse efter den dag bortlägga. När jag nu genom Guds magt, hade dem så kommit til bekännelsen, begärade jag af den Loftl. Rätt, i synnerhet af Executoren Wälbetrodde Ar. Grape, tjänstel. (emedan jag ännu intet så lätteligen wille sättja tro til deras lofwen) at han, på Hans Kongl. Maj:ts wägnar, wille mig handen räcka, och uti sin Profosses ställe (aldenstund wi skulle skiljas uti den byen ifrån hwarandra) imponera min dräng, Eric Mathsson, at igenspika och med Kronomärke försegla denna afgudiska bakdör, och at Lapparne när jag til dem anlända månde, måtte hämta fram sina trumbor, at jag för deras ögon finge dem samma upbränna (*). (*) Det samma gjorde ock Probsten Tornæus i Torneå Lappmark.
Hwilken min tjänsteliga anmodan Herr Befallningsman efterkom, för hwilket trogna assistance HErren Gud hans W:het så timmeligen som ewinnerligen belöne! När jag inkom til första byen i Lappmarken, Kieminkylä benämd, efterkom drängen den stränga rätts inqvisition och igenspikade den förbannade bakdören så der, som uti de andra byar; ehuruwäl Ryssarne Simon Petri och Stephan Jepso i Kittka och Mansålkå den igen söndersparkat och öpnat hade, då de ifrån Torneå marknad, om wåren, år 1670 tilbaka kommo, hwilken dör jag följande år 1671, igenspikade för deras ögon, och för deras stora förmätenhet dem straffade, så at de efter den dag det intet mera göra torde; men ingen hämtade det året fram sina trumbor, som de inför den Lofl. Rätt lofwade, aldenstund de woro långt ifrån byen, på deras Sommarwist belägne; lofwade de altså, året efter 1671, dem hämta til bys och lefwerera mig tilhanda, och en hop så det året, som året efter, A:o 1672, med dess tilhörige redskap, til et märke, med mig hembragte blefwo. Altså Skogs-Lapparne, sedan de hade sin willfarelse bekänt och sina trumbor utlefwererat, i Sombio, til Gud sig omwände d. 8 Martii, 1670. HErren Gud alsmägtig styrke dem i en rätt tro och med sin wärdiga Heliga Anda dem städse uplyse!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s