”kunna de under vintern då de sprida sig ända ned mot städerna Umeå, Hernösand och Sundsvall, få höra både troende prester och lekmän”

Walter Gustafsson. Möte med samer kring Vilhelmina kyrkby juni 1880. Utdrag.

Från tiden då kalvningen skedde i skogslandet för vilhelminasamerna

8 Juni. En bland mina skjutsbönder för i dag har sagt mig att lapparne blott för en vecka sedan bröto upp från Fredrika församling vesterut. Tänk om jag kunde hinna upp dem och få följa dem till fjellen och genast börja verka bland dem

Eftermiddagen. På Långtjerns gästgifvaregård har jag hört att lapparne blott några timmar före mig dragit derförbi genom skogarne, och att de med nödvändighet måste taga vägen förbi Wilhelmina kyrka. Med ilfart skall jag tillryggalägga det återstående vägstycket för att der vara dem till mötes

Aftonen. Wilhelmina gästgifvaregård. Ändtligen har jag träffat dem! Det var mellan Dalasjö gästgifvaregård och Wilhelmina kyrka. Wi körde om en hjord af 100-200 renkor, vaktade af en ung lappqvinna och hennes son. Regnet öste i strömmar, men icke tycktes det genera dem. Wi stannade och började tala med dem; jag bad dem uppsöka mig i Wilhelmina, och de lofvade göra det. De måtte icke just vara vana vid något vänligt bemötande de stackars lapparne. Det märktes tydligt, att dessa båda voro mycket glada, om det hjelpte att svara ödmjukt och vänligt på våra frågor. Stackars menniskor! Det gjorde mig riktigt ondt om dem.


Med både suckar och tårar berättade qvinnorna i går afton hur de pläga flytta två dygn utan hvila, för att rädda sina renar genom den farliga trakten. Frågan huru detta onda skall kunna afhjelpas är naturligen icke lätt besvarad. Att postera en kronojägare i skogarne mellan de nämnda sjöarne voro nog ett godt medel; bättre vore kanske att försöka genom lekmän sprida Guds ord i denna mörka trakt. Att ett försök i den rigtningen icke skulle möta oöfverstigliga hinder vågar jag hoppas bland annat derför, att den qvinna, som kom till mig i G[ikanäs] och bad om råd för sin själ, hörde hemma i en af de värst beryktade byarne. Jag skall säga mer härom när jag hunnit att tänka något mer på ett förslag som nyss vaknat hos mig.

8 Juli, Thorsdag. Klättrade en half mil uppför ena sidan af en fjellrygg, åkte kälkbacke på min regnkappa nedför ett stycke af den andra och kom efter några timmars vandring åter ner i skoglandet, der jag påträffade den lappfamilj, hvilken jag i dag skulle besöka. Anlände just under mjölkningstiden. Under sex af veckans dagar mjölkas blott till husbehof. Den sjunde är kippelmjölkningsdagen. Redan aftonen förut har man satt munkafle (”kippel”) på kalfvarne för att hindra dem från att dia. Sedan de burit denna ett halft dygn, föras renarne in i gälen, och korna mjölkas. Härtill åtgår hos förmögna lappar omkring 8 timmar, och man insamlar då rätt vackra qvantiteter mjölk, som dels ystas, dels, blandad med de hackade och kokta bladen af ett slags mycket beskört,13) föres till ”herberget” för att förvaras till nästa vår, då den sur som den blifvit, utgör lapparnes enda föda innan renkorna börja mjölka. Det var just kippelmjölkning jag i dag fick åse. Renarne voro instängda i gälen, som var upprest i en tät skogsdunge. Kaffekitteln sprutade öfver en flammande brasa utan för inhägnaden. I den böljande, bölande skaran, som i ständig kretsgång trampade den uppblötta marken innanför densamma, voro män, kvinnor och barn ifrigt sysselsatta: somliga kastade långa rensnaror om hornen på renkorna och drogo de stretande djuren till ett träd för att binda dem; andra lågo på knä och mjölkade med pipan i munnen och mjölkstäfvan (”nappen”) i ena handen. De äldre korna stodo stilla och lugna, de yngre, otamda, hoppade högt i vädret, tumlade öfver ända och bröto hornen af sig, hvarefter de, darrande och blödande, åter restes upp för att mjölkas till slut. Till lapparnes synnerliga förtjusning blandade jag mig genast bland dem, pratade med dem och bjöd dem röktobak. Ändtligen var mjölkningen slut, och sedan vi alla hjelpts åt att ta fast de skuttande kalfvarne, för att befria dem från kipplet och sett den väldiga renskaran som en lavin rusa ut genom det öppnade stängslet och sprida sig i skogen, fingo vi ge oss i väg till kåtan. Men ännu hade man icke tid med mig. Nu skulle mjölken ystas, och alla förplägas med vassla samt kaffe med renost i stället för socker och grädde. När allt detta slutligen var undanstökadt, samlades de tre hushållen till en andaktsstund. ”Han är ung”, förklarade i myndig ton en af männen, som förr har sökt Gud och nu bespottar honom, ”men han tör ändå kanske ha någon andlig erfarenhet,” och derpå satte han sig med armarne i kors för att pröfva, hvad jag kunde ha att säga.

26 Juli, Måndag. Jag närmar mig åter Wilhelmina och klagomålen öfver svenskarne börja ånyo. Nu är det deras hundar, som ställa till oreda. En lappqvinna jemrade sig i dag öfver, att de under kalfningstiden i våras jagat öfver tjugo af hennes renkor och deras nyfödda kalfvar till döds.

Wisserligen lemnas lapparne (åtminstone i två af de församlingar jag besökte) efter sin konfirmation utan någon egentlig tillsyn från presterskapets sida. Men de sakna visst icke tillfällen till uppbyggelse. För att nu icke tala om gudstjensterna i fjellkapellen, kunna de under vintern då de sprida sig ända ned mot städerna Umeå, Hernösand och Sundsvall, få höra både troende prester och lekmän. – Och lapparne begagna rätt flitigt de tillfällen att höra Guds ord som 20 gifvas. Gudstjensterna i fjellkapellen besöka de, ofta den ena efter den andra. Under vintrarne lära de besöka både offentliga och enskilda sammankomster för andakt

Utdrag ur Dagboksanteckningar gjorda under en färd i Lappland sommaren 1880. Av Walter Gustafsson.
Lär. vid Fjellstedska skolan Kand. W. Gustafsson Anställd hos L. M. V.
UTG. AV KARIN SNELLMAN (Elektronisk utgåva utan bilder Juni 1997 layout och sidbrytningar avviker från orginalet). Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s