Den Ädle Vilden å fjället: lite om (The Concept Of) Imagined Origin och vad det kan ha betytt för samerna! [in English on Sunday]

  ”äro de af innevånarne ansedde såsom en sämre menniskorace” – Ord ur mörkret (från överheten) om utdöende skogssamer i Hälsingland 1828

     Nedanstående (och ovan-) ord illustrerar med all önskvärd tydlighet det begrepp om ett föreställt samiskt ursprung – imagined origin – i norr: den ädle vilden i norr, med snö och rimfrost i sitt, plausibla mongolska skägg. Det som skulle bli Framryckningsteorin.

Skogssamer har liksom dåtidens sockenlappar och även liksom moderna samer skytts som pesten av svensk överhet  och av sådana i majoritetssamhället, som förskriver sig åt rasläror och förordar förädlade essentiella ”rastyper”.

 Detta skulle kunna vara grunden till att de sydligare samerna jagats bort och utrotats; liksom sockenlapparna och liksom många av skogssamerna.

KMT

”I de fleste Socknar finnas dessutom ett eller annat hushåll af Lappar, hvilka, ehuru spridda och enstaka, envist bibehållit sitt språk och sin individualitet, och bo, likasom deras stamförvandter, uti riskojor i skogen. Råa, osnygga och till ytterlighet begifna på bränvins-supande, äro de af innevånarne ansedde såsom en sämre menniskorace, och användas af dera, endast att afdraga huden af hästar, hundar och dylika så-kallade orena djur, hvarmed vidskepelsen förbjuder dem, att sjelfve taga befattning. Detta, jemte försäljning af korgar, hvilka deras qvinnor af trädrötter sammanfläta och dem de förstå att gifva ett nätt och prydligt utseende, är, näst tiggeri, deras enda näringsfång.”

Och en småskalig renskötsel, får vi väl tillägga. Man gjorde också rissmorningar och dekokter, botade många sjuka; tillverkade rep till långnot åt fiskarena och utförde en rad andra sysslor.

För övrigt kan man fundera hur mycket av Greve/Landshövding Sparres egna tankar som lagts i i detta ovanstående. Det plägar sägas om denne Sparre att han sällan var i sitt län och ej heller var ”känd för sin duglighet”.

Aktstycket undertecknat
Gefle Slott å Landskansli och Kontor den 15 Augusti 1828. ERIC SPARRE.
J. Ringh. J. G. Strandberg.

Classic reindeer pasturage areas: The Saami History of Helsingia is indeed exciting, and finally I comprehend why it’s so!

One (or four) of the main reasons that make Helsingia/Hälsingland such an interesting shire or landscap (landskap):

In Helsingia there are Saamis who

– as far as we know are indigenous in the area
– are deported here from southern areas, Central Sweden
– fled from the slavery-like conditions in forced mining work, religious oppression etc
– since ancient times used the pasturage here for their reindeer,
from counties/landscape/shires like Härjedalen and Jämtland. This are the Mountain Saamis, and they might have used these areas since the 1600s.

Picture: Föne, parish Färila, classical Saami grounds.

Utplånade skogssamer i söder – fördrivna folk, svunna språk – 28/10 @ Herdinssalen, ABF Okt 28 @ 18:00 – 20:00

Från Sameföreningens i Stockholm Kalendarium http://sameforeningen-stockholm.se/evenemang/sameforeningen-stockholm/

(Ser väl korpulent ut på bilden, men okej då för bakgrunden!
NB: mina framhävanden i texten)

Samiska spår: Utplånade skogssamer i söder – fördrivna folk, svunna språk – 28/10 @ Herdinssalen, ABF

Okt 28 @ 18:00 – 20:00

Om kolonisation, etnisk rensning och sedvanemål i Saepmie

Vi fortsätter föreläsningsserien Samiska spår i Stockholm med omnejd. Denna gång förflyttar vi oss till omnejdens gränsland.

PE NordingråHistorikern Peter Ericson driver en känd historieblogg,

Klassiska tamrenbetesmarker: Samernas historia i Hälsingland är spännande, och nu inser jag bättre varför (in English within 6-7h)!

En (eller fyra) av huvudskälen att Hälsingland är ett så intressant landskap inom Samernas Historia är detta:

i Hälsingland finns samer som

– tycks ursprungliga i området
–  förvisats söderifrån
–  flytt norrifrån
– sedan urminnes tider bedrivit vinterbete för sina renar, från Härjedalen och Jämtland (tänker främst då på fjällsamerna)

I viss omfattning gäller detta även Dalarna och Gästrikland; ja även Medelpad.
men Hälsingland är ytterst signifikant därvidlag.

Bild från Föne, Färila, klassiska samiska marker.

”aldenstundh Aikie Aikiesson i Kittka, offuenteligen tillstodh sigh brukat trullkonst emot en Kiemi bonde i Mordula, Tobias be: dh, så att han eij annat wijste, än han ordhsaken war, att bonden wijdh sin egin Laxepata brachtes lijfwet ifrå och druncknadhe, dy bleff han, i krafft af dedt 6 Cap: —-Landzlagen, dömdh att mista lijff sitt och steglas!

Den åttioårige Aikie Aikiesson dömdes till döden genom stegling (men lurade bödeln!)!

Men ”aldenstundh Aikie Aikiesson i Kittka, offuenteligen tillstodh sigh brukat trullkonst emot en Kiemi bonde i Mordula, Tobias be: dh, så att han eij annat wijste, än han ordhsaken war, att bonden wijdh sin egin Laxepata brachtes lijfwet ifrå och druncknadhe, dy bleff han, i krafft af dedt 6 Cap: HöghM: s B: Landzlagen, dömdh att mista lijff sitt och steglas.”l”

Emellertid blev utgången av den aktuella historien en annan enligt vad Tornaeus uppger: ”Han [dvs. samen Aikie Aikiesson ] blef dömd från lifwet och fängsligt nedförd ; men då han skulle i Landsens fängelse till Pitheå, trullade han sig sielf ihiäl, ty när han frisk och sund sattes i Släden, blef han död in puncto, som han förr hade sagdt, at jag kommer aldrig under Skarprättarens hand … ” Osannolikt var det säkerligen icke, att den 80-årige samen kunde frusit ihjäl på den långa slädfärden till Piteåfängelset, eller att han helt enkelt intagit något slags dödande gift. Omöjligt är det inte heller, att Aikie Aikiesson kan ha försatt sig i medvetslöshet, trance, som ingick i lapparnas ännu under 1600-talet icke utrotade schamanistiska religion.

Källa: ”Lappmagi l folkuppfattning och inför domstol” Några rättsfall från 1600-talets domstolsprotokoll Av Ilmar Arens
I: RIG · ÅRGÅNG 58 · HÄFTE 1 1975 Föreningen för svensk kulturhistoria
Bild: http://www.samisktkonsthantverk.se/bild46.html

Johannes_Schefferus_Lapponia_sami_shaman_with_drum

Grythyttan. Samer 1620, 1668, dom 1676

Samer ges skulden för trolldom retroaktivt, åtta år efter att ha passerat Sandsjön, Grythyttan. Såsom omtalats i bloggtext tidigare.

Grythytte och Hällefors Bergslags häradsrätt 2-3 mars 1676. Samerna skulle ha paserat kring 1668.

)

Även 1620 finns en notering om samer i bygden.
Till detta torde vi få anledning att återkomma.

Grythytte och Hällefors bergslags häradsrätt AIa:2 (1673-1680) Bild 48 (AID: v184087.b48, NAD: SE/ULA/10338

Samer i Närke: Tidig trolldomsprocess: ännu en same dödsdömd, domen verkställd. Axberg, Närke.

1632 Axbergs socken, Örebro län och härad
(Ur Ilmar Arens Lappmagi i folkuppfattning och inför domstol)

Den vandrande lappen Anders Nilsson anklagades för att han:

. . .med diefwulskonst och Kycklerij skall hafwa henne, Pigan Kerstin Pedersdotter,
S. Lystre [Axbergs socken] kommit dertill, att han hafwer haft henne uth på Marcken
några Resor och lagt rötter i hennes knä, patrat öfwer henne Fader wåhr några
gånghor, item hafwer hängdt bräder i hennes kläder och så länge de hengde der
kunde hon intet annat uthan lät honom giöre, huodh han wille…

Bråterna kommo dädan, fick hon ett sådant Samweth för det hon gjordt hafwer att hon
måtte sägia sina föräldrar.

Anders Nilsson blev dömd till döden:

…effter Gudz Lagh Lev: 20 [3. Mosebok: 20] ifrån Lifwet dömbd.

om Kerstin Persdotter skrev domstolen

…effter hon wethlöös och fånigh warit hafwer sedan effter hon säger hon med truldom war der till drifuen skötz och vp till wijdare ransakning och betenckiandhe.

Uppgifter återigen via Tervalampi och Anbytarforum

Källan Som pdf  http://journals.lub.lu.se/index.php/rig/article/download/8443/7580

Parish Dingtuna 1643: A Saami group, a birth, an act of baptizing, September 8. (via Tervalampi)

The Southernmost known Saami birth in Sweden (Fennoscandia?),
in a context of subsistence and life-style which is seemingly local or regional

Lars Pålsson is the father of the son Jacob, baptized Sep 8, 1643.

DINGTUNA

DINGTUNA, Västmanland (invid Mälaren) 8 sep 1643:

Detta är de (idag) sydligast kända anteckningarna om samer i ministerialböcker (födda-döda-viga), iallafall samer som torde vara hemmahörande i den aktuella regionen: Jacob, Lars Pålssons son. I vanlig ordning enligt äldre tider fason, anges vare sig moderns namn eller kvinnliga dopfaddrar. men samerna (”lapp”) Påvel Pålsson och Abram Persson hör till det som skulle kunna vara flyttlaget.

Enligt Tervalampi är det Ytterhälla som de icke-samiska faddrarna anges komma ifrån; kanske kan det ange var inom socknen dom uppehållit sig.

Courtesy of Jouni Tervalampi! Thanks!