Dubbelbeskattade samer 1606-1619

 I Daniel Thordsson Hiorts berättelse af den 28 april 1606 (å svenska Riksarkivet i
bunten »Danica, Gränshandlingar, Lappland mot Norge 1604 — 1699«, tryckt i Handl. rör.
Skand. Hist. XXXIX, s. 189 ff.) omtalas bl. a, »att Vmhå Lappar, och the Pithå Lappar,
som aff ålder haffue legatt till Laysby, huilke wester söder ifrå Vmhå Mark, emoth Noriges
sijden boandes ähre, skola tilhopa byggie theres Kyrkio, på een Ortt be:dt Lyksälie, vdi
Vmhå lapmark«. I den åttonde punkten nämnes, att »någre Lapper aff Laysby haffue aff
ålder skattat så wäll till Norge, som till Swerige, huilke bho hart vnder Noriges sijdann,
Först vdi Wafst bho 13 lapper, som skatte en daler till Swerige, och een daler till Norige.
Sedan vdi Bindall boo 6 lapper Som göre een daler i skatt till Swerige, och 2 daler till
Norige. Widere vdi Nåndall bo 6 lapper, som skatte een daler till Swerge, och een till
Norge, Yttermere vdi Raadan wid Westerhaffuett bho 10 lapper som skatta åhrligen een
daler till Swerige, och een halff till Norge«. Från uppgifterna i denna berättelse utgå
motsvarande partier i Karl IX:s instruktion för Baltzar Beck m. fl. af den 20 okt. 1606
(tryckt ibid., s. 217 ff.).

      I 1607 års räkenskaper räknas Laisbyn icke vidare till Pite, utan till Ume lappmark.
Där säges:

      »Vpbördhen Aff Vmå Lappemark åhr 1607 skatten
      Laijs By the som Liggia i Ran Och skatta Bådhe till Suärie Och Norie Och ähre
Fiälle Lapper [inalles 14 lappar uppräknas]

      Bindalz Lapper Och skatta till Norie Och Suärie [7 lappar]
      Vaffzszen Lapper skatta till Suärie Och Norie [13 lappar]
      Nundalz Lapper skata till Suärie Och Norie [7 lappar]
      Snåszen skata till Suärie Och Norie [5 lappar]
      Granlaper giöra alenast skat till Suärie [26 lappar]
      Vdj Vmo by [35 lappar]
      ångerman Laper [7 lappar]«
      Pite lappmark innefattar nu Arffwes Jerff By, Locke Bynn (Lochtte By o. dyl.) och
Sijmis Jerff Bynn, men ej Laisbyn.

      Liknande anteckningar finnas äfven i 1608 års räkenskaper.
      För år 1609 finner man motsvarande uppgifter i ett häfte med titel »Lappe-Handelen
1609« i bunten »Danica, Gränshandlingar, Lappland mot Norge 1604 — 1699« å svenska
Riksarkivet, som bl. a. innehåller en skattelängd för Ume, Pite och Ångermanna lappmarker
för detta år. Där upptagas 6 skattelappar under »Laijs biden the som liggia thill Rahn och
skatta både till Suerige, och Norrige, och ähre fiell Lapper«. Alla Nondals (6), Bindals (6),
Wäffzten (13) och Radhen (15) lappar skattade likaledes till bägge rikena.

      Äfven i 1610 — 13 års räkenskaper upptagas bl. a. Snaasens, Numdals, Bindals, Vefsens
och Ranens lappar såsom skattande till Sverige. År 1614 försvinna Snaasens och Numdals
lappar, men de andra stå kvar. I ett bifogadt intyg förklaras, att lappfogden skickat bud
öfver fjället till de lappar, som ej kommit för att betala skatten, med förfrågan om orsaken
härtill. Härpå hade dessa svarat, att den danske ståthållaren förbjudit dem att vidare be-
tala skatt till Sverige.

Side 230   Ur räkenskaperna för lappmarkerna 1569-1620.


      Åren 1615 — 17 höra Lais, Ranens, Vefsens och Bindals lappar till Ume lappmark och
endast Semisjerf, Loktebyn och Arvidsjerf till Pite lappmark. Snaasen och Numdal äro
borta 1615 — 16. Snaasen återkommer 1617 och Numdal 1618, men
Bindalslapparna äro
detta senare år borta. Äfven Ornäs fieldh i Jämptelandh finnes nu med. Åren 1619 — 20
upptagas de alla i de svenska räkenskaperna.


I lappfogden Reinhold Stegers räkenskaper för Pite, Ume och Ångermanna lappmarker
1617 finnes en »Förklaring öfver 1617 års besvär«, i hvilken bl. a. säges: »Om den til-
gifft som någre fatige Lapper vthan tilståndh hafue 1616 bekommit som Sigh belöper till
16 L[pund] fisk. Denn tilgifft moste I Lapmarken wara förtij somblige åhrom kunna dhe fhå
Så mykin fisk eller annan afuell att dhe kunne giöra vt Sin åhrlige rettighet stundom fhå
och intett. när han nu icke hafuer fhåt Så mykit att han kan göra vth sin retighet huilket
alt står i gudz hender dhå kommer han mz hustro och barn huilke ghå fögho bettre än
nakott hafuendess Sina grannar och någrannar till wittne bidiendes för gudz skuldh att
fougden will ansee hanss fatigdom och någorledz lijssa hanss skatt, vtlåfuendess sigh ännu
icke wele öfuergifue Sigh vtan bedie gudh om en godh lycko och då bedie helle almogen
för honom, Om fougden Sigh då förwägrer då vpsägher han sitt Landh och watn och begifuer
sigh til wästerhafuet til Juten huilken honom strax gifuer 3 åhrss frijhet och sädhan ställer
han sig liquel på fiellet ihn I Lapmarken fikar och fharar Landh och watn och giör tijo
dubbelt skada sedhan och huadh han då aflar dedh hafuer Juten vthi sigh effter som i desse
åhren förmykitt skedt ähr och är storligen aff nödhen att de welbordne herrer Cammerådh
gunstigh wele befalle fougden att han medh Lagmanssens och flere gode mänss tilhielp
Jänkar lapperness Mantall«.

I 1619 års räkenskaper för Ume lappmark ligger en den 2 maj 1618 daterad för-
klaring om de lappar, som skatta till bägge rikena, i hvilken bl. a. säges: »dee samma Laap-
per, som dee R[iks] D[aler] vtgöra, dee ähre icke Sweriges Crones Ennskyllte Lapper, vthan
boo Inn wijdh wästerhaafs siösijdhe N[ämligen] i Rådhenn, Wefstenn, Bindall Nundall, snåsenn,
och Örnes fielld i Jemptelandh, och skatte Bådhe till Sweriges och Noriges Crono, och
komma alldrig samptligen tillstädes, vthan allenest Någre Lapper aff dem vtskickade, kommo
huartt åhr, och föra på dee andre Lappers Vegna skattenn«.

_____________


http://www.dokpro.uio.no/perl/historie/qvigstadtxt.cgi?hand=Nei&id=renbeite048

titlepage

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s