Tre citat ur ”LAPPLAND eller beskrivning över den nordiska trakt, som lapparne bebo i de avlägsnaste delarne av Skandien eller Sverge (Niurenius (1673/1905)”


OLAUS PETRI NIURENIUS, föddes 1580 i Njurunda i Medelpad, efter vilken socken
han tog sitt namn, blev student 1599, magister i Helmstedt (Braunschweig)
1607, rektor i Gevle ock pastor i Hille 1610, kyrkoherde
i Umeå 1619, död såsom sådan 1645. År 1634 nämnes
han som »rektor», d. v. s. inspektor för lappgossarne i den
Skytteanska skolan i Lycksele. År 1633 utgav han en lapsk katekes,
troligen översatt av NICOLAUS ANDREN., pastor i Piteå er
QVIGSTAD und WIKLUND, Bibliographie der lappischen litteratur, Helsingfors
1899, s. 16). En annan av NIURENIUS år 1632 i Stockholm
utgiven katekes »Eenfallige och korta spörsmål öfwer wåre
Christelige hufwnd styckior och trones artiklar, uti wår lilla Catechesi,
enfalligen stält för ungdomen i Lappmarchen af 0. P. N. är uteslutande
på svenska. (Wiklund 1905)

Samernas fysiska yttre

”[Samerna] äro, för att övergå till deras kroppsbyggnad, van
ligen av medelmåttig längd, omväxlande som ibland andra folk;
bland de trehundra, som jag haft tillfälle att se, har jag även
sett några, som i reslig växt icke gåvo något annat folkslag
efter, ej häller fattades det mycket små personer bland dem.
Enär de icke äta saltad mat, äro de lättare än andra ock särskilt
snabbare än andra, då de om vintern gå ut på jakt på
skidor, så att de i djup snö hinna upp ock döda vildrenar ock
vargar, som dock äro utomordentligt snabba”

Om klädesdräkten
”De rikare pryda åtminstone
halsöppningen på pälsen med räv-, bäver- eller mårdskinn. Lin ha
de icke, men i dess ställe begagna de tråd av torkade, bultade
ock på samma sätt som lin beredda djursenor, med vilken tråd
de sy sina kläder ock sömma förträffliga ting. Icke häller ornament
saknas, som de åstadkomma med nålen. De draga tenn
till mycket tunna trådar på samma sätt som ,guld, vilket de alldeles
sakna, ock med dessa trådar omspinna de de nyssnämnda
senorna, med vilka de så på sitt sätt utstyra sina förnämligare
kläder. Bland annat pryda de framsidan av halsöppningen med så
många linjer av detta slags tråd, som mössans bärare dödat
björnar, så att man, då man möter honom, genast kan se, hur.
många han dräpt. För övrigt är dräkten åtsittande ock på ryssarnes
sätt så lämpad efter hela kroppen, att intet hinder uppstår
för deras sedvanliga arbete. Eftersom de icke ha något lin,
ha de alla på lika sätt vant sig att leva utan skjortor. Endast
några få gifta kvinnor Pläga ha huvudet ombundet med en
linneduk vid marknader, bröllop ock festligheter. Då kläda sig
de rikare ganska prydligt i bästa importerade engelska kläde,
rött ock purpurfärgat.”

Om spådom och andliga egenheter
Kap. 21. Om deras hedniska avgudadyrkan
ock vidskepelse.
” — — Lapparnes gud var liksom flera andra folkslags formad
av sten lik en fågel. Kemi-lapparnas gud Viresaka hade ansikte
som en människa, utskuret i toppen av ett avhugget träd.
Liksom andra folkslag, som icke räknats för barbarer, såsom
greker, romare ock andra, dyrkade sina gudar medels offer ock
blod, likaså frambar° också lapparne då ock då kroppar, horn
ock skinn av djur, vanligen renar, till sina gudar ock smorde
deras bildstoder med blod av stora djur ock fåglar, men de läto
sig dock aldrig förleda till att döda ock offra människor. Jag
häpnar, då jag bringar följderna av detta avguderi i ljuset. Andars
skepnader visa sig ofta för dem, ock de tala ofta med dessa
andar, som styra ock försvara sina dyrkare. De ledsagas av ett
visst antal andar, några av tre, andra av två, men åtminstone
av en. Denne ha de blott till att försvara sig med. Man kan
skicka ut allehanda ont medels bollar, ock ingen kan motstå
dessa. Med deras tilljälp utskicka de giftiga pilar mot sina
fiender ock för att döda deras kreatur, även fast de äro på flera
mils avstånd. Detta är en beklagansvärd ock brottslig farsot,
ock man måste betänka, att ingen trolldomskonst någonsin kan
skada de vilda djuren, som äro obefläckade av samvaro med
människorna.
Till begagnande vid sina ceremonier ha de en trumma, gjord
av en stor, urhålkad trästock ock lik dem, som begagnas vid
krigshären. De överdraga endast den ena, övre ändan av den
med ett skinn, på vilket överallt utefter kanterna äro ritade allehanda
slags fyrfota djur, fåglar ock fiskar; på mitten avmåla
de sin gud, på vilken de så lägga en groda eller något annat
föremål av mässing. — — Med en därtill avsedd hammare
slå de så på trumman med täta slag. Detta redskap användes
för trenne ändamål: till att utrannsaka det som rör jakt ock offer
ock fjärran ting.
När de skola gå på jakt, värma de trumskinnet framför
elden, för att det skall bli spänt, lägga grodan på dess mitt ock

låta den medels täta hammarslag hoppa så länge, tils den stannar
på något av de målade djuren ock visar mot öster eller väster,
norr eller söder eller rör vid de nyssnämnda linjerna i mitten ock
undervisar trumslagaren ock jägaren, vart han denna dag bör
styra sin kosa ock vad slags djur, fisk, fågel eller annat villebråd
han denna dag bör fånga. De försäkra med dyra eder,
att de vid detta slag av trollkonst varken begagna besvärjelser
eller sånger eller andra vidskepelser. Den må tro det, som det
gitter.”

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUÉDOISES
1905 (LIVE. 90)
SVENSKA
LANDSMÅL
OCK
SVENSKT FOLKLIF
TIDSKRIFT UTGIF VEN PÅ UPPDRAG AF
LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS MB LUND
GENOM
J. A. LUNDELL
1905 H. 5
INNEHÅLL:
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland.
NICOLAI LUNDII Descriptio Lapponim.

https://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5850f85e15732ead0b3764/1474127221786/Svenska+landsm%C3%A5l+och+Svenskt+folkliv_1905_h5.pdf
(pdf s 14ff)

lapponia1

Vi skärskådar Schnitler (1742-45). Dekalog om den gräns, som plötsligt blev verklig mitt i samernas eldgamla områden. 1:10 Tvångsbofasthet, kidnappning och träldom i Majorens sinne. Vad hände sen?

Serien går i något skede över i Saepmie Times, och så tillbaka i bloggen igen! 

Till Schnitler:

Naar og Lap-Finnerne til Fieldz formeere sig og blive mangfoldige, Saa Submitteres til betænckning, om de til Fieldene nærmest Rødnings-Stæder dennem til bebyggelse og dyrckelse kunde andviises; Hvortil vel forud ville, at endeel deres børn hos bønder-Folck maatte gandske unge hensattes, af dennem opfødes, og til bonde-Arbejde og brug oplæres; Hvilcke Siiden paa Saadanne Rødnings Platzer när hos deres Familier og Folck kunde etableres Men her til ville Fonds udfindes; hvor af disse unge Finne-børen [sic] hos bønderne og Siiden naar de vare fremvoxne, under Armene Griibes, med ald den forstræckning, Som til en Gaards besættning kunde behøves —

Ur avsnittet ”Bilag til Overhaldens Præstegjeld”
Major Peter Schnitlers Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745. Utgitt av Kjeldeskriftfondet. Bind I ved Kristian Nissen iog Ingolf Kvamen. Norsk historisk kjeldeskrift-insititutt. Oslo 1962 (s 167f).

Det här äger rum bra precis vid Ångermanna lappmarks nordvästra gräns.
Här synes den idoge majoren dels återfalla i en omisskännlig supremacistisk ådra,
där han också befann sig när han först angjorde det som då betraktades som det sydligaste samiska området (sedermera, efter att ha kommit i närkontakt och fått höra samernas version av the premises of the subsistance, ändrade han ståndpunkt… Men det tyckte bara hålla i sig något dygn. ; dels vara inspirerad av såväl det i Sverige nyinrättade sockenlappssystemet (om det inte bara låg i tiden med den slags tänk – att vara ”bönderna behjälpliga”) och dels – med ideliga referenser till von Westen – är han inspirerad av den missionsiver den nyssnämnde hade besjälats av.

gudstjänst i det fria Leem

Conducting a service in the open air. From Beskrivelse over Finmarkens Lapper (1767).
Om Leem och bilden: http://blogs.bl.uk/european/2016/11/knud-leem-and-the-sami-people-of-finnmark.html

Samtidigt utgör Peter Schnitler här också en länk mellan Johan Graans tanke att det går att samexistera, men eftersom samerna är underlägsna och primitivare, så måste de maka på sig.. en länk däremellan och till det monumentala bofasthetsstvånget som blir manifest i Sverige under 1780-talets sista år. Där den bortre länken också är förnorskningens oundvikliga klor.

Väl medveten om att detta är långt bortom Schnitlers tjänste- och uppdragsbeskrivning avslutar han denna del sålunda: ”Herom nærmere skal udlade mig, naar ieg fremckommer [sic] længere i Nord.”

Det här handlar om att kidnappa urfolkens barn. Det hade prövats och på andra håll i världen begicks denna slags övergrepp mer systematiskt.
Schnitler var en utifrån sina förutsättningar – oftast – reflekterande Upplysningens man. Och såsom sådan sannolikt avsiktligt rationell och tyckte väl han skulle göra lite extra nytta däruppe till fjälls förutom att dra gränser.

Fortsättning följer

Tre proffsiga, späckade föreläsningar på ett dygn (eller på en dag) för 7 700 SEK * !!! Gäller hela Sverige) och notera västernorrländsk kursvecka 16! Plus arkeologikursen som följer på den)

Heldag och helkväll med samernas historia (Peter Ericson) 7 700 SEK exkl moms
för TRE föreläsningar på ett eller två dagar! Tillkommer moms, resa och ev logi ** .

Två olika titlar och en kan hållas på engelska om så önskas! 
Erbjudandet förlängs nu till 15 november!

* exkl moms

* * Ingen logi behövs i Sthlm, Bergslagen, Uppsala, Helsingfors/Finland, Tröndelag, XYZ-län, Malmö eller Göteborg!

Hälsingland, Medelpad. Gästrikland paketerbjudanden 6 000 SEK för 2-3 föreläsningar
OBS måste bokas i oktober! Se speciell bloggpost och info i gruppen Samernas historia i Hälsingland … på facebook!

Kursavgift ”Orre Tjoevkemåjtoe” v 16 ej fastställd ännu men blir troligen ca 1 750 SEK per deltagare. Bokas nov, betalas i dec.

Samarr 2-3 samiska förvaltningskommuner 7 200 (två)/9 000 (tre) exkl moms för 3-5 föreläsningar! Inklusive 9 resp 12 000 och resa tillkommer

Skolaulor nytt pris OBS 4 800 SEK för TRE föreläsningar!!
Paket med 2-3 skolor 8-10 000 SEK inklusive moms!
Obs Mälardalen ny kampanj: 4 100 för TRE föreläsningar!!! 4 500 SEK på engelska, fortfarande t r e  föreläsningar!
Gäller de två första som bokar och erbjudandet kvarstår tills antingen två skolor bokar
eller till 15 dec. Bokningsförfrågan gäller som rabattskapande.
Gärna internationella skolor, gärna på engelska.

Extremt erbjudande!! – Festivaler, samedagar, utställningar och vernissage – kort presentation 3 000 exkl moms, längre 4 000, helkväll/fullständig föreläsning 5 000 SEK. Boka i oktober!

Tre föreläsningar på ett eller två dygn 5 800 SEK exkl moms

Kurs – ordna själv hemma – Mellan 5 000 och 17 000 SEK exkl moms.

Temakväll med mig som moderator och föreläsare, debatt etc. 8 900 SEK exkl moms.

Kvinnohistorisk temadag helg enligt temakväll ovan 8 900 SEK exkl moms boka 2017
Dito dag vardag 7 900 SEK, boka senast 31 okt!
Dito dag helg 9 900 SEK, boka 31 okt.

Arbetslagskväll/-dag … (info senare)

Kurs riktad, för politiker och olika yrkesgrupper om samernas historia 8 – 22 000 SEK

Norden. Introduktionserbjudande Norge 5 000 NOK föreläsning – oms/moms samt resa tillkommer. Gäller i vinter t o m mars 2018. Danmark samma som Norge.
Intro-erbjudande Finland resa 75 – 150 € och mat för 2-3 föreläsningar! Gäller till och med april 2018. Håller alltid minst en föreläsning på engelska. Övriga länder: hör av Er
(det kommer ett sammandrag på engelska av detta!)! Åland, hör av för offert!

Universitetsföreläsningar och program för folkhögskolor kommer i senare bloggpost!

Resa och ev logi tillkommer normalt där detta ej skrivits.

* * Ingen logi behövs i Sthlm, Bergslagen, Uppsala, Helsingfors/Finland, Tröndelag, XYZ-län, Malmö eller Göteborg!

———
Ny lista kommer för februari och framåt!

Senare kommer info om nya paketerbjudanden!

 

 

PRISLISTA, i korthet NOV, DEC, JAN

Heldag och helkväll med samernas historia (Peter Ericson) 7 700 SEK exkl moms
för TRE föreläsningar på ett eller två dagar! Tillkommer moms, resa och ev logi
* .

Två olika titlar och en kan hållas på engelska om så önskas!

Hälsingland, Medelpad. Gästrikland paketerbjudanden 6 000 SEK för 2-3 föreläsningar
OBS måste bokas i oktober! Se speciell bloggpost och info i gruppen Samernas historia i Hälsingland … på facebook!

Kursavgift ”Orre Tjoevkemåjtoe” v 16 ej fastställd ännu men blir troligen ca 1 750 SEK per deltagare. Bokas nov, betalas i dec.

Samarr 2-3 samiska förvaltningskommuner 7 200 (två)/9 000 (tre) exkl moms för 3-5 föreläsningar! Inklusive 9 resp 12 000 och resa tillkommer

Skolaulor nytt pris OBS 4 800 SEK för TRE föreläsningar!!
Paket med 2-3 skolor 8-10 000 SEK inklusive moms!
Obs Mälardalen ny kampanj: 4 100 för TRE föreläsningar!!! 4 500 SEK på engelska, fortfarande t r e  föreläsningar!
Gäller de två första som bokar och erbjudandet kvarstår tills antingen två skolor bokar
eller till 15 dec. Bokningsförfrågan gäller som rabattskapande.
Gärna internationella skolor, gärna på engelska.

Extremt erbjudande!! – Festivaler, samedagar, utställningar och vernissage – kort presentation 3 000 exkl moms, längre 4 000, helkväll/fullständig föreläsning 5 000 SEK. Boka i oktober!

Tre föreläsningar på ett eller två dygn 5 800 SEK exkl moms

Kurs – ordna själv hemma – Mellan 5 000 och 17 000 SEK exkl moms.

Temakväll med mig som moderator och föreläsare, debatt etc. 8 900 SEK exkl moms.

Kvinnohistorisk temadag helg enligt temakväll ovan 8 900 SEK exkl moms boka 2017
Dito dag vardag 7 900 SEK, boka senast 31 okt!
Dito dag helg 9 900 SEK, boka 31 okt.

Arbetslagskväll/-dag … (info senare)

Kurs riktad, för politiker och olika yrkesgrupper om samernas historia 8 – 22 000 SEK

 

Universitetsföreläsningar och program för folkhögskolor kommer i senare bloggpost!

Resa och ev logi tillkommer normalt där detta ej skrivits.

  • Ingen logi behövs i Sthlm, Bergslagen, Uppsala, Helsingfors/Finland, Tröndelag, XYZ-län, Malmö eller Göteborg!

———
Ny lista kommer för februari och framåt!

Senare kommer info om nya paketerbjudanden!

 

Heta H ä l s i n g l a n d i höst-vinter-vår * (Medelpad) – PANGERBJUDANDE! Sjösamer! Samekvinnor! 1768! Föreläsningar! TVÅ för priset av EN. Fullödiga, intressanta, högkvalitativa! Ni kan ta minst 100 SEK per åhörare.

  • Möjligen Gästrikland!

    Två föreläsningar till priset av en!!!
    O b s  senast tisdag 31 oktober måste Du boka!

……..Snart dags för Hälsingland … 

Program och titlar som erbjuds:
Hösten och vintern om hälsingesamestintorna från Njutånger,
Anna & Sigrid Jönsdotter, som reste iväg till Newcastle-trakten via Göteborg!
(titlar kan skifta)
Till sällskap hade de tre andra samer från trakterna (mellersta/södra Hälsingland); Anders Larsson en vittberest och företagsam renhandlare från Skogs socken och hans syster och svåger samt sex renar. Året var 1786. Andra titeln blir antingen lokal/regional samisk historia eller nåt med kvinnoperspektiv (mest om kvinnor), runt samernas organisationshistoria.

I föreläsningen om Sigrid & Anna tittar vi också på sjösamer och kustskogssamers samverkan med varandra, med sockenlappar och med fjällsamer och övrig befolkning!

 

Passa på nu!
Föreläsningarna kan öga rum inom ett eller två dygn
eller ligga på olika år. Men den första ska hållas 2017
(eller jag kan sträcka mig t o m januari månad ut, 2018).

Andra paket:
Aulaturné – februari månad

Annat:
Avancerad kurs i samernas historia i Vösternorrland v 16 2018.
Anmälan i nov, betalning i dec-

Peter Ericson

Saepmie föreläsning forskning undervisning

Mejl

saepmieforskning@gmail.com

Tfn 0729070058

”allerunderdånigst troghne wndersåte Torneå den 18 Mart: 1667” – Kapplöpningen till Ishavet och samerna som buffert, allierade, fiender, osäkert kort eller försvarande armé (inför vårens kurs!)? Graan, Karl XI etc

En del av dessa frågeställningar kommer vi att återkomma till under den kurs, som planeras  i Västernorrland till april månad

Som samiske landshövdingen Johan Graan skrev i Torneå, för 350 år sedan – i mars 1667:

och bekom befallning Ortterne widh FiällRyggen wähl och med starckare
wachter besättia låtha: Alltså ähre Lapperne widh Krigztijdher emillan Swärige och
Dannemarck mycjcet nödige till Landzens defensión enähr dhe ähre trogne och blifua widh dhe Swänske Ortterne,kunna och skadha giöra om dhe få orsack at fly till Nårris, och kan sådhan theres flycht mychet hindras, enähr alle blifua tillhåldne at boo och wistas uthj theres eeget Landh thär dhe födde ähre. Dhe Skattelappar huileke stadigdt ähnnu ähre i Lappemarkerne,skulle och flere BärgzOrtter uptäckia, enähr dhe

förnumme att dhe Lappar som nu reesa om kring i andre provincier komme tillbacka,och om icke annat dhe dhå l.åthe bruka sigh till arbethe widh Bärgzbruken.

{undertecknat –  ]

Ed:rs Konungzl: May:tz
allerunderdånigst troghne wndersåte
Torneå den 18 Mart: 1667

Johan Graan

(Volym 25:2:d. Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673)

Så hur stort ansvar har vi historiker och universitetslärare att storpolitiken esomoftast glöms bort i populära framställningar av samernas historia. Ganska stor?

Ishavspolitiken är ju huvuddrivkraften bakom såväl konfrontationer och räfst gentemot birkarlar, liksom bakom hela paketet med anläggandet av tings-. uppbörd, marknads- poch kyrkplatser i Lappland. Liksom det enorma projektet att koncentrera detta utspridda folk till det land man valde att kalla Lappland eller lappmarkerna.

Del 2 kommer inom en vecka.

Norwegian_Sea_map_uk.svg

Norrbottnisk rättsröta, etniska förföljelser: Mississippi brinner & 2 X 1950-talet i repris. ”Luleå, vi har ett problem!”

Dagens ord: Etnocentrism. Gårdagens: Chauvinism

På arkivet igår bläddrade jag i väntan på mitt material förstrött i Samefolkets Egen Tidning några årgångar. I no 1/1941 stod det om forna  tiders björnsnarning, som senast hade ägt rum på 1880-talet.

Nu släppt det mig att den här debatten, som den fanatiske åklagaren i norr med kvällstidningarnas hjälp piskat upp om ”strypta björnar” och ”hänga lodjur” (som snarast?) … att den på pricken liknar den under 1950-talet; då nack-sticket förbjöds.

Den gången fick samerna vika ner sig emot bättre vetande.
Storsamhället stod starkt emot samerna och en indignerat folkstorm med framträdande kulturpersonligheter (då, främst: Nils Linnman)

I den svenska självbilden ligger som bekant en stark identifikation som djurvänner.
Och då kommer maktkampen fram.
Ingen vet så mycket om djur, som den som brukar intervjuas på Skansen ….

1950-talets (även den urspårade) styrkemässigt orättvisa diskussion kom ändock att leda till att nya röster hördes, och att samer bildade Lapska Djurskyddsföreningen.

Samerna är överlag oerhört stora djurvänner.

Det är allom bekant.

Hur skulle det kunna vara på annat sätt?

hang

The lynching of Thomas Shipp and Abram Smith. The African-Americans were arrested as suspects, accused for robbery, murder and rape. An angry mob broke them from jail and proceeded to beat/lynch them. Marion, Indiana 1930.

KUSTSKOGSSAMER – definition (ett work in progress resterande 2017)

Editerad 18 okt 2017

DEFINITION: Denna näringsgrupp är belagd mellan Ångermanland och Mälaren-Mälaröarna-Botkyrka och Värmland. Likheter med traditionellt benämnd skogsrenskötsel är att de äger renar och att de mjölkar dem. Hjorden går på bete om dagen och tas hem middag (lunch) och kväll för mjölkning. I tre veckor stannar man på samma ställe. Skillnaderna är att dessa sydligare kustskogssamer dels är lite mer mobila och flexibla.  De kan ha rötter i skogsrenskötsel med skatteland; men har som regel ingen anknytning längre  eller har aldrig haft det. Dessutom företer de flesta grupperna en omvänd årscykel, på det att de befinner sig i kusttrakterna under sommarhalvåret. på våren och försommar vandrar de efter i vilka sjöar, vattendrag och sund etc som fisken går till. Länge efter att en person kan ha skrivit på som sockenlapp, kan han och familjen/sijten leva på gammalt vis. Signifikativt är det utbredda samarbetet med sjösamer. Samarbetet med fjällsamer behöver utredas mer.

MER: Gruppen är känd från ca 1650 och kunde låta sin näring fortleva till ca 1850, således nästan lika länge som sockenlapparna fanns. Man kan tänka sig att symbioser förekommit med dessa. Med sjösamerna har man såvitt vi kan utläsa av materialet alltid haft ett mycket gott och nära samarbete. Men man synes inte ha gift sig vare sig med dessa eller med fjällsamerna (mer studier behövs!). Om vintrarna har man ej sällan slagit ihop sina mindre hjordar med fjällsamernas större. men renarna har inte sett lika ut och var sannolikt väl märkta.

Det vore intressant att ta reda på hur spridda dessa grupper var i sydvästra Uppland, i Värmland liksom i Finland.

Under trycket ligger ännu för närvarande en artikel av undertecknad i en antologi som omtalats. Artikeln handlar i hög grad om Hälsingland och Medelpads kustskogssamer.

 

Hear Hear! Hör här! Samiska förvaltningskommuner: Gå nu ihop två sådana = smart idé & chans till prisvärt program! (Hösterbjudande IV/V)

(Uppdaterad 17 okt 2017)
GÖR SÅ HÄR:
Boka två till fem föreläsningar i två förvaltningskommuner
(i samma län eller ändå angränsande):

2 400 SEK/föreläsning exklusive moms*

* Boka minst tre föreläsningar i två förvaltningskommuner

OBS gäller under en månad från att detta skrivs eller till 15 nov
(det räcker om bokningsförfrågan kommit in 15 nov)

7 200 SEK xmoms = 9 000 SEK inalles
och tillkommande resa och eventuellt logi
för tre högkvalitativa föreläsningar

Obs Kan kombineras med aulor & kurser!
Hör av för specialofferter!

Titlarna skrivs i en uppföljande bloggpost i helgen!

OBS gäller hela svenska delen av Sápmi!
Om Norge kan förhandlas beroende på trakt & Finland är också möjligt!

OBS OCKSÅ: notera också erbjudandet om en heldag + helkväll i egen, ny bloggpost!
Detta går att få med kurs, workshop eller andra tillval.

 

Nytt: HELDAG + HELKVÄLL OM SAMERNAS HISTORIA! Prisvärt, angeläget, bildande, intressant! 13/11 – 25/2, mest hela dec-jan bokningsbart!

(A) GÄLLER DECEMBER OCH JANUARI och vissa datum i november och februari
1. Dagföreläsning skolaula – eller bibliotek, museum, ”you name it”
2. Kvällsföreläsning kl 1745/18
3. Kvällsföreläsning kl 19

TEMAN för föreläsningarna
Du väljer mellan dessa (exakta samt kompletterade titlar kommer i en uppdaterad bloggpost under veckan!):

Sigrid & Anna Jönsdotter – sockenlappsdöttrarna från Hälsingland och färden till England 1786.

Landet Sápmi – samelandet. Ett embryo till en stat och anfallen på samerna under vikinga- och medeltid. Framgångsperiod och ofärdstider.

Samiska kvinnor i täten. Organisationshistoria.

Kolonisationshistoria, 1328-1928 och tiden före.

Om Nordmalingsmålet och andra sedvanemål 2000-idag

(B) Samma men istället för föreläsning lägger vi en kurs, fortbildning eller workshop på dagen. Kostar lite mer men inget oöverstigligt för t ex en förvaltningskommun.
Mer info i uppföljande bloggpost. Grundkurs i samernas historia eller fortsättnings-.
Särskilda tema också möjliga, ex kvinnohistoria!

Detta sistnämnda erbjudande kommer att gälla längre tid – i ett år framåt från dagens datum 17 oktober 2017. Dvs till och med 16 oktober 2018.