”oppå Häradstinget i Kemj Anno 1669” (nybyggare från Kemi förhärjade samerna) Av P. W Aurén (Uleåborg 1894)

Del 1 av 2. Publicerad den 6 aug 2019. Redigerad 9 nov 2019.

Uleåborgs län: resedagboksanteckningar i länet samt under 12 års tjänstgöring i Lappmarken – Första delen, Anteckningar om Utsjoki, Enare och Sodankylä 

Aurén, P. W (Uleåborg: Förf., 18941894)


Bl. a. år 1638 anförde lapparne klagomål däröfver att nybyggare från Kemi och Kemiträsk annekterade deras (lapparnes) bästa boningsplatser, fiskevatten och jagtmarker samt svedjade ocn brände skogarne, sålunda förödande fågel och annat vildbråd.

Änskönt Landshöfdingen Melcher Westerstadh sistnämnda år bl. a. strängeligen förbjöd nybyggarne att på något sätt ofreda och förfördela lapparne, existerade oskicket likaväl. 81. a. hade en viss Påhl Pelkoinen omkring år 1660 bosatt sig s. s. nybyggare i Kemiträsk och därifrån gjort ströftåg inom lapparnes områden, utöfvande svedjande, jagt och fiske, anläggande kotor på lapparnes platser samt öfverfallit dem som oftast med hugg och slag.
Vid tinget i Sodankylä den 4 Mars år 1672 föreföll följande:

»Anno 1672 den 4 Martij. Enär Härads Vintertingh höltz med Lapparne af Kemj Lappmarken uti Sodankylä by. Närvarandhe Cronones Befalldningsman
Wäb.tt Arendt Grepe, och dhe såto i Nembden som i Protocollet förmäles:

Såsom Påel Pelkoinen, en.Nybyggiare ifrån Österbotten, hafver för 8 eller 9 åhr sedan, nedsat sigh opå Lapparnes af Sombie, Kemikylä, Cuolajerfvi och Sodankylä byars uhrminnes gamble dölder och Bahlste (sic) den tvert emot dee gamble bref, som framfarne Konungar uthi alla nåder hafve gifvit Lapparne, hvaruthinnan dee blifva confirmerade vihd sine gamble ägor och legenheter i skogh och marek, jemvähl den doom, som den oppå Häradstinget i Kemj A:o 1669 fallen är, hvilken lyder, att så frampt Påål Pelkoinen hafver, som af Lapparne klagat är, satt sigh opå deras ägor och mark, då skulle hans kattor förstöras, och han ther ifrån sigh förfoga, hvarom Lendsmannen
i Kemj Johan Willam, tillika med trenne tollfmän ransaka borde, thet ock dee sedermehra efterkommit hafva, och förmedellst deras Skriftelige Attest betunna,.
det Pelkoinen hafver satt sigh 2 mijl inom Lapparnes Bäfverbruk, och än tå lengre in på deras gamble dellder och bohlställen, för hvilken orsak skull och så uthaf Vällborne Herr Landshöfdingen Johan Graan oppå Lapparnas andragne klagemåhl, så A:o 1665 den
16 Martij, som A:o 1671 den 27 Decembris resolverat,
och Befalldningsman Väll:t Arend Greepe pålagt är,
det hans Pelkoinens kattor skulle icke allenast förstöras
och honom derifrån drifvas låtha, uthan ock Påål för sådant lagföras.

Aurén 1894: s 160ff

Att notera:
1. Auréns verk innehåller en hel del mycket intressanta uppgifter; bl a om österbottensbördiga bönders fiskeresor till nordligaste Norge. mer därom i fortsättningen, som förhoppningsvis kommer i slutet av Saepmie Times’ nästa nr.
2. Den citerade textmassan är ej korrekturläst; så t ex kan en del prickar över ö samt något läsfel ha slunkit igenom, särdeles i mitten. Vi ser på det i mån av tid.
3. KB torde heta Arendt Grape.

LÄNK:
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/101461/Ule_borgs_lan_resedagboksantec.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sydligaste och nedre delen av Wahlenbergs karta över Kemi lappmark från år 1802.
Wahlenberg 1802

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s