Boka mig som föreläsare! Sista rundan 2016!

”Kolonisation och definition av Saepmie
Tusen år av sydsamisk historia, nedslag 870-1900″.

Ottar, Thorulv, Margareta, Gunnil och Blåfinn…
Dorotea och Christiern år 1478. Exodus’es 1644-idag.
Med viss utbyggd del om skogssamer och sockenlappssystemet,
samt något om urminneshävd och sedvanemål.

Obs fler datum kan tillkomma! Sista offerteringsomgången.

Färdiga datum:

31 okt LYCKSELE
15 nov IDRE
16 nov ÄLVDALEN

nov/dec Raarvihken Tjïelte/RÖYRVIK, Nord-Trøndelag, Norge

TIRENglömd

—————————————————————–

LEDIGA DATUM och förslag på orter
30/10 Ume dag eller kväll
31/10 Umeå dag
1/11 Umeå dag eller kväll

14 nov Stockholm, Uppsala, Hälsingland
To 17 nov Västerås, Örebro
Fre 18 nov Karlstad

30 nov-3 dec …….
13-18 dec …………

Samiska förvaltningskommuner: se hit! ”Vi har alltid varit här” – FÖREDRAGSTURNÉ (MEST) I NORR i OKTOBER

”Vi har alltid varit här” FÖREDRAGSTURNÉ i OKTOBER OM SYDSAMERNA turné NORRUT från Örebro till Överkalix med undertecknad!

”Vi har alltid varit här” – Tidiga rön om sydsamer 1000-1800 e.Kr.
Arkeologiska, lingvistiska, språkhistoriska och historiska rön från 500 e.Kr till 1800-talet i Jämtland (t ex).

TURNÉ I OKTOBER MÅNAD 2016. Boka nu! Skriv, så sänder jag offert!

Turnén syftar till att omfatta de flesta av dessa regioner/län:

VÄRMLAND

BERGSLAGEN
ÖREBRO
DALARNA
GÄVLEBORG
UPPLAND – MÄLARDALEN (vid intresse)
HEDMARK och TRÖNDELAGEN (vid intresse)
HÄRJEDALEN
JÄMTLAND
VÄSTERNORRLAND
VÄSTERBOTTEN
NORRBOTTEN

I södra Västerbotten och norra Jämtland slår jag följe med Bernt Ove Viklund.
Under turnén presenteras också det nya projektet om samerna kring 62:a breddgraden!

Kontakta mig här: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279

Eller här: https://www.facebook.com/sosaamihi/

Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874

About the object

Subject
Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874
History
Fotografering
2007 Säker uppgift
Fotograf:Landin, Mats
Identifier
NMA.0048941
Institution
Nordiska museet

” den djupa och hårdt sammanpackade snömassa, som betäcker jorden och gör den oåtkomlig för Renkreaturen, hvilka på hårda snön springa öfver allt i skogarne att söka laf i träden” (från Lycksele) Tidn. Alfwar och Skämt (Sundsvall) 23 feb 1843

den djupa och hårdt sammanpackade snömassa, som betäcker jorden och gör den oåtkomlig för Renkreaturen, hvilka på hårda snön springa öfver allt i skogarne att söka laf i träden

Den svåra betesvintern 1843 (Rapport från Lycksele)

Medtar lite annat också ……..

Sida 2 Alfwar och Skämt nr 8 1843-02-23]
Alfwar och Skämt
N:o 8 Thorsdagen den 23 Februari 1843

– 2 –

__________
Lefwen i Er´t Paradis ännu dagar många!
Prisen, uppå Fädrens wis,
Gud för dagar gångna!
Och en gång, då aftonen sig i natt förbyter,
Biden I den morgonen som så klar inbryter.
__________
Lycksele den 15 Febr. I medlet af förra månaden slutades den vanliga vinter-marknaden härstädes. På många år hade den icke varit så talrikt besökt af både säljare och köpare och de sednare hade troligtvis infunnit sig i ännu större mängd, om icke en oblid väderlek inträffat och i hög grad försvårat väglaget. Priserne voro följande: Se tillika föregående Nummer af Tidningen); ett timmer gråverk 8: 24 sk.; Renshudar 2 a 3 Rdr; Björnhudar 30 a 40 Rdr, m. m. alt rgs. Någonting annat ovanligt förekom icke vid marknaden eller tinget, än att åtskillige Krog- och närings-idkare ifrån Landsbyggden blefvo fällde till betydliga böter för införsel och försäljning af starka drycker. Man måste hålla Kronobetjeninen räkning för det nit den ådagalägger, att till vederbörlig näpst befordra slike objudne gäster, om ock en särskild anledning til vaksamhet och allvare härutinnan denna gång kan sökas i ett förnyadt besök vid marknaden af Herr Landshöfdingen, som visserligen icke uragtlät, att uppmana vederbörande till sorgfälligt iakttagande af sina tjenstepligter både i detta och andra fall.
En särdeles olycka lider Lappallmogen innevarande vinter, i hänseende till den djupa och hårdt sammanpackade snömassa, som betäcker jorden och gör den oåtkomlig för Renkreaturen, hvilka på hårda snön springa öfver allt i skogarne att söka laf i träden, – det enda och knappa näringsmedel, som tills vidare möjligen kan uppehålla dem vid lif. – På femtio år klaga derföre Lapparne, att deras nomadlif icke medfört så många besvärligheter och stora förluster och de hysa mycken farhåga, att till största delen förlora sina Rehnjordar, innan de till våren hinna flytta till fjällen och der finna bar mark.