”Dixie Saamis” 1500 BC? Coastal Saamis throughout the whole Bothnian coast?University lecture s e r i e s offered December 2017 – September 2018

Dixie Saamis: Rather Southern Saamis from 1500 BC till AD 2000, and on the long, continuous Saami history of the Bothnian coastal areas.  From kings to fiscal objects,  to photo objects on shrinking reservations”

New views and reconsidered as well as freshly recycled rediscovered synthesises will be featured: We dive into Ethnogenesises as well as into long- /short-term ethnic cleansings. Lines and tendencies; aggressive expansive empires, defeated Uralic-speaking indigenous peoples. Pre-historical, iron age, medieval history subsistences and tribal relations. And about an embryo to a Saami state AD 800-1500, as mirrored in early Historical sources. All mainly with a Pan-Nordic and pan-Saami perspective.

Can be held in Swedish or English.
One long or, preferably, two-three lectures within a course part.

Peter Ericson, Historian, Scholar, Lecturer.


baltic-sea-river-basins-map.jpg

 

Maanselkä skogssamers klagande till Voivoden i Kola över dubbelbeskattning 1767-1770 inkl skriftväxling

Ur Fellman.

From Fellman (I will add an English summary withi a few hours)

Angående dubbelbeskattning och hunger; Skriftväxling mellan skogssamernas företrädare och voivoden

Kola 19 Marta 1767.

  1. c) Mynner:

de Heer Pastor Ratenski.

Armotylatete anna myle teta Palyeco pytta Jnari erwetten ewtlua eggambua — etaysegyn Kullyttyn. Palyenco tarwi zewat ewggua eggampua Sattakameile tete taywis aycana.

Minä annan teyle tete ete myna anna kuity vattaks polen toysta Rubly Martyn Nousele. Gawrjel Molwistof.

Anm. Här meddeladt för att visa, huru man bjöd till att öfvervinna svårigheterna i afseende å de olika språken på ömsesidor om gränsen. Svårt lärer det väl dock.varit att i allt utgrunda meningen i ofvanstående skrifvelse, hvilken påtagligen varit afsedd för dåvarande kyrkoherden Nils Fellman i Sodankylä ( = Eatni).

  1. d) Till Voivodkansliet i Kola. Underdånigste an

mälan.

Under föregående år har, jemlikt vår hos Voivodkansliet i Kola gjorda begäran i följd af hos oss i våra, svenska nationens dubbel skatt betalande Skogslapps socknar rådande spannmåls

— 608 —

brist, enligt Hennes Majestät Kejsarinnans förordnande anbefalts att för vår dödbringande hungers skull tillsända oss ifrån Kola distrikts ryska byar, hvarifrån det bäst lämpar sig för oss, lifsförnödenheter enligt pröfning och emot betalning till handelspris, och man skickade äfven; men i följd af sädens och fiskets misslyckande i vår Mannselkä by tryckas vi för närvarande af stor brist och hunger.

Fördenskull anhålla vi ödmjukast hos Voivodkansliet i Kola om befallning, att åt oss i följd af vår brödbrist och hunger tillsändes ifrån Kantalaks by och andra närbelägna ställen, från hvilka det bäst lämpar sig för oss, emot betalning till handelspris mjöl 150 pud och fisk, sik och gäddor både torra och färska, äfvensom till nät för fiske 30 pud hampa liksom ock grått vadmal och buldan något mindre belopp och rep till tömmar; samt att hvad angår hö, rep samt liksom nu och föregående år säd, hampa och annat hos Voivodkansliet utverka en nådig ukasbestämning och åt min förtroendeman derom utfärda anvisning.

Härom anmäla Svenska nationens dubbel skatt betalande Maanselkä sockens Pastor Jehannes Ranki (Kränk), Hufvudmannen för hundra Lantyp Tundyr Lavdine Las G-enki (?) och alla socknens män. Den Januari 1768.

  1. e) Hennes Kejserliga Majestäts, hela Rysslands Sjelfherskarinnas befallning ifrån Voivodkansliet i Kola till Kantalahti bys Sotski, valde män och första klassens bönder.

I den 23 innevarande Januari af svenska nationens dubbel skatt betalande Maanselkä skogslapp socken, genom Pastor Jugan Mek Radki, Hufvudmannen för hundra Lintyk Tundyr, Lavdinelas Grenki och alle socknemäns betrodde Martyn Nousi, till Voivodkansliet i Kola ingifna anmälan är skrifvet: (Efter en recit af supplikens (a) innehåll heter det vidare):

Och dertill har Mekonal (?) inlemnat bref på svenska, i hvilka enligt öfversättningen är skrifvet: l:o af Archangelska handlande, som hemta mjöl till Kautalaks, har man anhållit att

609 —

till Sodankylä få köpa 100 pud mjöl, 10 pud hampa och rep, till Kemikylä (?) 30 pud mjöl, 4 pud hampa och rep; 2:o likaså önska Kittilä och Kuolajärvi bönderne att få köpa af Archangelska handlande 300 pud mjöl, 50 pud hampa, buldan och rep — hvilka (bref) äro bestyrkta i Sodankylä, och Pastor Nikolai Fellmans underskrift försedd med sigill af rödt lack l:o den 5 November 1767 och 2:o den 16 Januari 1768. År 1766 har till svenska skogslappsocknarne afsänts mjöl tullfritt, till Kem socken 128, till Kuolajärvi 190 pud, således tillhopa 332 (!) pud, men jemlikt Hennes Majestät Kejsarinnans den 10 Augusti 1766 ifrån länekansliet i Archangel till Voivodkansliet i Kola öfversända ukas har anbefalts, att till nämnde dubbel skatt betalande Lappar, i anseende till deras läge och lefnad vid ryska gränsen, för deras verkliga behof och i betraktande af deras fattigdom försälja och dem att köpa af såväl till Kola fästning som Kantalaks hämtad säd, samt till dessa byar afsända i förhållande till hvarje lappfamiljs storlek eller medels gemensam upphandling för alla i hvar by bosatte, utan någon prisförhöjning och utan

att fordra tull.

Då således någon af dessa Lappar kommer till Kola för att köpa Spannmål, har Voivodkansliet i Kola anmodats att, sedan de uppkallats och tillfrågats samt i dagboken antecknats, åt huru många personer och huru mycket de önskade köpa säd, efter pröfning med ledning af persontalet gifva åt dem hela detta belopp. Förenämnde Lappman Nous, närvarande i Kola voivodkansli, kunde emedlertid ej uppgifva personernas och familjernas antal, men anhöll, på grund af de med honom öfversända brefven och den gjorda anmälan, att åt honom måtte försäljas, blott till lifsuppehälle, inalles 610 pud mjöl. Kola industri(?)kontors betjent Gavrila Molvistov och Holmgårds handlanden Ivan Lyzins dreng Leontei Tjälgojev, hvilka i dag inkallades, uppgåfvo attKantalaks by funnes importeradt hos Molvistov 200 pud rågmjöl, hos Lyzin ända till 1,000 och hampa ända till 50 pud, men att andra förråder ej funnos.

Fördenskull har, i följd af Hennes Majestät Kejsarinnans

befallning och Kola Voivodkanslis förordnande, till hufvudman

39

610 —

nen för 100, de valde männen och första klassens bönder i Kantalaks afsänts en ukas med anmodan att till förenämnda Lappe Nous sälja inalles 610 pud rågmjöl, 98 pud hampa, och grå vadmal jemte ravenduk och hamprep af alla Kantalaks bys inbyggares förråder till nu hos Eder verkligen gängse priser utan förhöjning. Men då brist råder hos dessa menniskor och hampa ej räcker till, så har man tillsagt sotski, de valde männen och bönderne att, om de i Kantalaks by i sina förråder hafva hampa och annat att afyttra, deraf sälja, likaledes till vanliga priser; och öfver hvad åt denne Lappe beviljas, och öfver hvad han köper, och till hvilka priser, derom skall rapport ofördröjligen tillsändas Voivodkansliet i Kola; men endast angående säden är i denna ukas bestämdt att tull ej får tagas. Derom skall befallning meddelas åt hamntullverket i Kola, samt sotski, de valde männen och första klassens bönder i Kantalaks by ovilkorligen få underrättelse om denna Hennes Kejserliga Majestäts ukas. Den 25 Januari 1768.

Formulär. f) År 1768 den Februari anmäla vi underskrefne svenska undersåter i Maanselka, Kikini, Kuolajärvi, Kemi, Shomejen, Ratni, Skogslapparnes i Imandra socknar pastor Jugan Rank (= Johan Kränk) och Elias Nilles Pelman ( = Nils Esaise Fellman), Rikkal Niles Matlin och alla nämnda byars bondeåldermän, att vi härmedelst åt Borgaren i Kola stads fästning Gabriel Mikaelsson Molvistov, från och med detta år 768 framåt årligen, gifvit full makt och åt honom ombetrodt, att på grund af den ifrån guvernementskansliet i Archangel till Voivodkansliet i Kola öfversända förordning, till förenämda byar åt oss afhemta, ifrån Kola fästning eller ifrån Kantalaks och derifrån som för oss är lägligast, önskadt belopp af ända till sex-, sju-, åttahundra (rågmjöl) och andra förnödenheter såsom hampa och rep så mycket vi årligen åstunda; såsom ock att i vårt ställe och i vårt namn inlemna ansökningar i afseende å tillstånd till nämnda och andra varors erhållande. Ägande bemälde Molvistov så begå och ombesörja, som han för godt finner, hvilket allt vi erkänna så

611 —

bindande för oss som om vi sjelfve utfört det, och derföre med våra underskrifter bekräfta.

  1. g) Från Kolska Voivodkansliet till svenska nationens Soidekylä (Sodankylä) köping.

Tillkännagifvande.

Till följd af Hans Excellens Herr Generalmajoren, Guvernören öfver Archangels län och Riddaren Jegor Andrejewitsh Golovtsins tjll Voivodskansliet öfversända förslag och i anledning af en detsamma bilagd öfversättning utaf Eder skrifvelse, skall Voivodkansliet, i beaktande af den, i Eder nämnda framställning beskrifna fattigdom och hunger, gifva Eder såsom lån från kronans magasin här i Kola rågmjöl i enlighet med Eder önskan till gällande priser, åt dem som I utan tidsutdrägt hitsänden; men hampa och buldan kan ej säljas till följd af brist derpå hos kronan. Från kansliets sida kommer emedlertid de män, hvilka inlåta sig i handel med dem, att tillsägas att jemväl sälja till vanliga priser utan förhöjning. Men Eder åstundan att befria förre Rustmästaren Trirakovs — hans som årligen besöker Eder för skatteuppbörden — son Jegor till byålderman hos Eder, är under inga vilkor möjlig, emedan han är soldatsson och derföre, såsnart han uppnått laga ålder, kommer att anställas i krigstjenst samt alltså ej kan få frihet för att hos Eder innehafva befattning såsom starost (byålderman); och ni hade icke bort vänta att få Edra behofver afhjelpta från kronans sida, utan hade ni bort på något möjligt sätt i god tid på sommaren eller vid första vinterföre afsända hit till Kola någon betrodd person för att uppköpa säd åt Eder till lifsuppehälle, emedan handlandene vid den tiden på sommaren hitföra säd och sälja deraf ända till vintern; men stundom, då säd införes till ringa belopp, så blir den slut, och det helt och hållet, innan försäljningstiden.

Den 7 Juli 1770.

(Underskriften oläslig.)


Map of the Kola Peninsula and adjacent seas. From the Dutch”Novus Atlas” (1635). Cartographer:Willem Janszoon Blaeu