Sydsamernas historiska utbredningsområde i Sverige, landskaps- och länsvis genomgång

Utifrån 2016 års kunskapsläge.
HISTORISKA SAEPMIE
sträcker sig över landskapen Lappland – Västerbotten – Ångermanland – Jämtland – Härjedalen – hela Dalarna – Värmland – Västmanland – Medelpad – Hälsingland – Gästrikland – delar av Närke – Södermanland – Uppland.

Västergötland och Östergötland liksom Dalsland har nämnts; men kan ej anses vara vedertaget. Närke är inte heller självklart i uppräkningen.
Umesamiska området räknas traditionellt vanligen in i det sydsamiska.

Länsmässigt handlar det om Västerbotten (inkl del av Norrbotten), Västernorrland, Jämtlands län, Gävleborg, Dalarna, Värmlands, Örebro län, Västmanlands, Upplands län, Stockholms län, Södermanlands län.
Historiskt figurerar en lång rad olika länskonstellationer såsom t ex Trundhjems län, Härnösands län inkl nuvarande landskapet Jämtland, Hudiksvalls län, Närkes och Värmlands län osv.

Kartbilden visar lite hur det sett ut i äldre tider, medeltid, uppger källans skapare.


Länk till kartans skapares sida: Björn Espell, Frösön
http://www.espell.se/saga/karta_medeltid.html

Samiska förvaltningskommuner: se hit! ”Vi har alltid varit här” – FÖREDRAGSTURNÉ (MEST) I NORR i OKTOBER

”Vi har alltid varit här” FÖREDRAGSTURNÉ i OKTOBER OM SYDSAMERNA turné NORRUT från Örebro till Överkalix med undertecknad!

”Vi har alltid varit här” – Tidiga rön om sydsamer 1000-1800 e.Kr.
Arkeologiska, lingvistiska, språkhistoriska och historiska rön från 500 e.Kr till 1800-talet i Jämtland (t ex).

TURNÉ I OKTOBER MÅNAD 2016. Boka nu! Skriv, så sänder jag offert!

Turnén syftar till att omfatta de flesta av dessa regioner/län:

VÄRMLAND

BERGSLAGEN
ÖREBRO
DALARNA
GÄVLEBORG
UPPLAND – MÄLARDALEN (vid intresse)
HEDMARK och TRÖNDELAGEN (vid intresse)
HÄRJEDALEN
JÄMTLAND
VÄSTERNORRLAND
VÄSTERBOTTEN
NORRBOTTEN

I södra Västerbotten och norra Jämtland slår jag följe med Bernt Ove Viklund.
Under turnén presenteras också det nya projektet om samerna kring 62:a breddgraden!

Kontakta mig här: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009534637279

Eller här: https://www.facebook.com/sosaamihi/

Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874

About the object

Subject
Samiska föremål. Magi och kult. Seite. Seite från Ailesjokk, mellan Ammarnäs och Tärnaby i södra lappland. Nordiska museets föremål inv nr 228874
History
Fotografering
2007 Säker uppgift
Fotograf:Landin, Mats
Identifier
NMA.0048941
Institution
Nordiska museet

Kjell-Åke Lundström om sockenlappar i Skellefteå!

Edit oer den 29 okt 2015
Flygfoto-Ostvik

24 VBTN LKONTOR Resolutionskoncept AIIa:12 S06857
Sid: 829-830 Datum: 1819-12-13
Utdrag gjort 2000-01-03 Kjell-Åke
Utslag uppå Socknelapparna Sven Vikman från Ostvik, Enkan Elsa Nilsdotter, Paul Sjulsson och Nils Hindersson ifrån Kusmark, Enkan Elsa Sjulsdotter, pigan Maria Mårtensdotter och Lars Enarssons ifrån Drängsmark och Skellefte Socken, deröfver förde klagan, att sedan de såsom utfattige Lappmarksinnevånare tagit sin tillflykt att vistas i berörde Socken å förenämde byars skogar, där deras hemvisten bestå af blotta så kallade Koter eller brädskjul, har icke dess mindre Häradsskrivaren i fögderiet, för innevarande år påfört dem Kronoutlagor enligt bifogade debetsedlar och det efter så olika grunder, att de icke kunnat få reda på rätta förhållandet deraf;
Men då sökandena lefva uti ett så utblottads tillstånd, att de ej äga någon näring, utan nöjde med deras oblida öde, att endast genom bettlande skaffa sig uppehälle, så förmena de, att några Besittningsafgifter icke skall kunna dem påföras eller affordras, vidare än Mantalspenningen, dem de utfästa att efter yttersta förmåga söka anskaffa, utan att onödigt blifver för Exikutionsbetjäningen, som visserligen och därest sökandena icke befrias från de öfriga afgifterna, få erfara sanningen af hwad anfört blifwit.
Gifvet å Landskontoret i Umeå den 13 december 1819
Uti härutöfver infordrad förklaring hafver Kronofogden och Häradsskrifvaren i fögderiet andragit, att då Bevillningsstadgan icke gifver anledning till befrielse från Bevillning för de lappmän som vistas på nedre landsbygden, hafva de tilltrott sig att knappast kunna undgå att upptaga sökanderna lika med andra inhyseshjon, och som sökandenas villkor voro fullkomligt kända etc. m.m.
Fördenskull pröfvar Landshövdinge Embetet skäligt härmed afslå sökandenas begäran.
År och dag som ofvan.

Via Anbytarforum http://aforum.genealogi.se/discus/messages/83800/17771.html?990639639

Kommentar: Dessa noteringar, liksom de hamiltonska (Fredric Ulric H), från näraliggande trakter drygt en halv mansålder tidigare torde ange några av de nordligaste sockenlapparna som existerat.. Men har någon hört om ännu nordligare, kontakta gärna undertecknad eller kommentera!

TILLÄGG 29 okt 2015: Uppgifter har såväl muntligen som i arkiv framkommit – efter detta – om samer med liknande näringar´. Betydelsen av socken-/soknelappar måste utrönas, begreppet tenderar att ibland lokalt (som t ex i Jämtland) bara avse renlösa samer.

Foto: flygfoto Ostvik

Fler samer dömdes till döden för trolldom! – Anders Pålson 14 sep 1725, Skellefteå

A brief summary in English is to be found at the very end.

Lycksele/Skellefteå 14 sep 1725

Högwördige H:r Biskopen och Ven. Consistorio blit iag föranlåten . . —— at j ödmiukhet gifwa tillkänna,huru såsom Högwällborne H:r Baron och —–Landzhöfdingen Grundell, genom bref behagat nedkalla mig ifrån Lycksehle at resa till de utj Skelefteå till döden dömde Lappen Anders Pålson och honom i des Christendomb informera sampt till döden följachtig wara; när jag nu hijt war ankommen,förebar jag hos Högwällbemälte herre de raisoner som iag förmente wara mächtige nog at licentiera mig ifrån denna resan; nämbligen at först och främst denna Lappen ei woro af min försambling

Förblifwer med all wördnat ‘ Högwördige– – – Umo d. 14 Sept 1725 Olof Graan

Om källan
Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:43:ab Trolldomsrannsakningar i lappmarken 1649-1739 Maskinskrivet manuskript med excerpter. Rubrik: Trolldomsrannsakningar i Lappmarken a-b) 1649 – 1739. (Manuskriptet är en fotokopia av Nordbergs original, som före donationen till Umeå UB fanns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ULMA, ULMA-accessionsnummer 29528. Fotokopian gjord i februari 1987 efter en utredning av saken gjord av professor CarlMartin Edsman, Uppsala.) a) Del 1 b) Del 2 (Tillsammans 297 s. med kronologiskt excerptregister.) Sidorna 366-416
Publicerad december 2011 Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se)

Bild: http://skarn.se/bodel-yrke-med-traditioner/

Jag ska vid tillfälle undersöka detta fall närmare; om någon har mer information, kontakta gärna mig!

This text is about a Saami man in Skellefteå, Anders Pålsson, who were sentenced to death in 1725. I will try to find out exactly why, and more aout the execution; more than the Witchcraft-sentence which is presumed in the source.