UPDATE Renskötarnas Dag, Varglyan, Valsjöbyn

Buerie båeteme Valsjöbyese!

UPDATE Renskötarnas Dag FRE-LÖR 30/9 – 1/10


Förändringar pga BO Viklunds frånfälle:

Mesta äger rum som tänkt; men min historie-workshop förläggs till sista programpunkt fredag.
Mitt föredrag med start kl 12.40 blir av som vanligt.
12.40-15.00 (trol slut 1430)  Peter Ericson – Nya rön om sydsamernas äldre historia.
Där lite mindre om trolldom, men mer om sydsamisk medeltid och om sydsamiska kvinnorna Margareta och Maria Magdalena Mathsdotter. Funderingar kring skattelängder, relation till staten och markägare i historien och om ”Exodus” – olika fördrivningar, inte minst de som tömt drygt en fjärdedel av Sverige på samer. om sockenlappssystemet och den massdöd som blev följden av det.
 
OBS Vinklumpen blir av under lördagen med en högt kvalificerad ersättningsguide.
 
Ett nyinsatt kombinerad workshop/Seminarium om sedvana-urminneshävd och något om jakträtt. Jag var ju Sakkunnig i Nordmalings- och Rätan (tillika delaktig i Resningsansökan i Härjedalenmålet). En del av detta tas upp på fredag; men mer detaljerat lördag. Bl a berättar jag om alla instanser i Nordmaling samt om processerna runtom osv. Samt om Rätan och lite om andra mål. Om intresse finns, kan vi workshoppa vidare lördag och se på lokal land-rätt. / Peter E torsdag 30 sep 2016 kl 12.14
 
INSTÄLLT: 15.30 – 17.00 Bernt Ove Viklund – I renen och renskötarens spår – Från fjällen till kusten.
ERSATT MED: Historie-workshop (från lördagen)
14046019_1768091043405457_9142577051039090781_n

Sydsamernas historiska utbredningsområde i Sverige, landskaps- och länsvis genomgång

Utifrån 2016 års kunskapsläge.
HISTORISKA SAEPMIE
sträcker sig över landskapen Lappland – Västerbotten – Ångermanland – Jämtland – Härjedalen – hela Dalarna – Värmland – Västmanland – Medelpad – Hälsingland – Gästrikland – delar av Närke – Södermanland – Uppland.

Västergötland och Östergötland liksom Dalsland har nämnts; men kan ej anses vara vedertaget. Närke är inte heller självklart i uppräkningen.
Umesamiska området räknas traditionellt vanligen in i det sydsamiska.

Länsmässigt handlar det om Västerbotten (inkl del av Norrbotten), Västernorrland, Jämtlands län, Gävleborg, Dalarna, Värmlands, Örebro län, Västmanlands, Upplands län, Stockholms län, Södermanlands län.
Historiskt figurerar en lång rad olika länskonstellationer såsom t ex Trundhjems län, Härnösands län inkl nuvarande landskapet Jämtland, Hudiksvalls län, Närkes och Värmlands län osv.

Kartbilden visar lite hur det sett ut i äldre tider, medeltid, uppger källans skapare.


Länk till kartans skapares sida: Björn Espell, Frösön
http://www.espell.se/saga/karta_medeltid.html

Buerie båeteme VALSJÖBYESE! Välkommen till VARGLYAN! Fest, workshops, pub, middag fredag-lörd 30/0- 1/10

Krokom samiska förvaltningskommun inbjuder!
Buerie båeteme
Valsjöbyese akten guhkie iehkedsbeajjan seminari- jïh workshopigujmie!

Aamhtesem biejjide lea: Åarjelsaemiej histovrije jïh åvtehistovrije jïh sisvege lea dokumentasjovne ”faamoen jïh faamoen våarhkoen” tjïrrh jïh almetjemojhtesh. Aaj naan urrebe dååjrehtsh vuesehten.

Sijjie: Varglyan, Valsjöbyesne

————————————————–
Länk till Krokoms kommuns sida om detta http://www.krokom.se/kommunochpolitik/nyhetsarkiv/nyhetsarkivkommunochpolitik2016/inbjudantillrenskotarnasdagar309110.9785.html

pdf med detaljerad inbjudan 

Klicka för att komma åt Inbjudan_till_Renskotarnas_dagar_sam_flagga.pdf

Välkommen till Valsjöbyn för seminarier och workshops!
Temat för dagarna är: Sydsamernas historia och förhistoria och innehåller dokumentation via ”maktens och maktens arkiv” ovh folkminne. Dessutom presenteras en hel del nyare rön.

Plats: Varglyan i Valsjöbyn

Program 30/9
11.30 Lunch
12.30 Inledning
12.40-15.00 Peter Ericson – Nya rön om sydsamernas äldre historia.
15.00 – 15.30 Kaffepaus
15.30 – 17.00 Bernt Ove Viklund – I renen och renskötarens spår – Från fjällen till kusten.
ca 18.00 – Servering Middag (självkostnadspris) och pub med uppträdande av Ellen Sundberg

Är det någon som vågar utmana fjolårets vinnare Mats-Isak Sparrock i lassokastningen? Ta chansen och vinn hela pengapotten av alla deltagare.
20 kr/kastet – kasta tills du blir nöjd.

Program 1/10
10.00 Workshop
12.00 Servering Lunch, (självkostnadspris)
13.00 Workshop

Obs, har ni möjlighet- Ta gärna med dator till dagens workshop!

Under dessa dagar kommer ni även kunna handla utav POV – Per Olov Walkeapää och Gaaljtie.

Anmäl er för matens skull till Susanne Thomasson
+46 70 685 74 70, det går bra att skriva sms.
Eller Michael Hallqvist
+46703514261
Vid anmälan – Meddela om allergier.

Varmt välkommen önskar Kråavvan luspien tjïelte/Krokoms kommun!

skii

Nya rön om sydsamernas äldre historia
Peter Ericson är forskare, författare och sakkunnig. Han talar om sydsamernas medeltidshistoria: ”ägda samer”, trolldomsprocesser med dödsdomar, etniska rensningar. Om fjäll-, kust- och skogssamer från Ammarnäs till Värmland och Sörmland samt om starka kvinnor och de s k konungz lappas urgamla vana att gå till kungs. Om kunskapsläget och källorna: i äldre, historisk och modernare tid om s k sockenlappar, lite om hur olika fördrivningar samt samernas flykt skett i olika riktningar. Och även om lappfogdeväsendet och sedvana. I den samehistoriska workshopen används exempel från Nordmalingoch Rätanmålen samt andra exempel på hur man kan dokumentera renskötsel, samisk närvaro och finna släkt genom arkiv, uppteckningar, andrahandskällor samt hur man kombinerar och bygger tes och hypotes.

I renen och renskötarens spår – från fjällen till kusten
Bernt Ove Viklund har rötter i södra Lappland. Sedan barnsben har han ett varmt intresse för renskötarkulturen och arbetar sedan många år som arkeolog. Idag räknas han som en av de allra mest erfarna vad gäller det samiska landskapet. Han erhöll 2014 en utmärkelse från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för sina prestationer. Vid föredraget presenteras arbeten utförda i områden från norska sidan av gränsen och ned till kusten. Bernt Oves mångåriga arbeten som utforskare av markerna har han genom åren presenterat i en mängd rapporter och artiklar i tidskrifter och böcker. Vid markprocessen i Nordmaling var han inkallad som sakkunnig. Vid de workshops som Bernt Ove leder kommer vi att besöka Voekergoebrie (Vinklumpen) öster om Valsjöbyn – ett centralt område för Jijnjevaerie sameby. Utifrån de kulturlämningar som finns i vistet kommer vi att samtala om inventeringar till fjälls och i skogsland och kustmiljö.

DET KÖBENHAVNSKA PRINSBRÖLLOPET 6 sep 1478.. När hertig Albrecht fick en jämtlandssame i gåva (Feodalism och samer I.)

DET KÖBENHAVNSKA PRINSBRÖLLOPET .
Feodalherrars och -damers syn på ägande – samer och kolonisatörer ca 870-1900.

 

BORTOM ALLT TVIVEL

Dagen då Hertigen av Sachsen emottog en jämtlandssame i gåva
Med ett stort följe, som brudens farbror Albrecht red i spetsen för; med 800 hästar och 42 vagnar anlände Christine i Warnemünde, Rostocks hamn, där Ärkebiskopen av Lund Jens Brostorp och Marsk Claus Rönnow emottog dom med ett likaledes stort följe av adelsmän och med en flotta, som görde gästen över till Stubbeköping (på norra delen av Falster),.

King knight in armor armour on horse horseback steed charger Stock Photo

Resan fortfor landvägen över återstoden av Falster. Och när det stora följet närmade sig Köbenhavn – sannolikt kring Valby Bakke, mötte Christian I upp i fronten för 500 beridna gardesmän, klädda i bruna dräkter med via och blå ränder. När kungen hade hälsat prinsessan välkommen, vände han och red i spetsen för dom alla emot staden. Närmare stadskärnan ändå, annalkade sig Prins hans med 700 riddare i gröna ränder. Hela följet fick nu stanna igen för att ta emot prinsens välkomsthälsningar. Snart begav sig alla den allra sista biten genom stadens inre kärna och in på slottet.
Dom vigdes på en söndag.

Så, den 6 september 1478 äktade den danske Prins hans (a.k.a Johan/John, som svensk kung fick han namnet Johan II) blott 17 år gamla Christine, hertiginna av Sachsen. De skulle sedermera bli kung och drottning mellan 1481 och 1511. De regerade Norge 1483-1513 och Sverige den korta perioden 1497-1501.
Under den påföljande bröllopsfesten skänkte den sittande konungen, Christian I, såsom present till brudens morbror (tillika hennes far Ernsts medregent och broder) Albrecht

einem Wilden jungen Lappen, der den Vogt in Jempten Lande in Norwegen in der Jagt erfangen hatte mit seinem Rehen pelzrock, langen hültzeren Eis-Schuhen und Handtbogen

Så står skrivet i en gammal tysk krönika, första gången tryckt i Frankfurt am Main 1557. Utan tvivel hade fogden fångat denna ”vilda unga lappen” med renskinnspäls eller mudd, skidor på fötter och en pil och båge i handen på fjällen (eller kanske i skogen) i länet eller landskapet Jämtland (vi vet vi nte vilket, det handlar ju oftare om länet i förläningssammanhang). Så skrev Anders Lööv 1992, norsk historiker, och materialet kom att användas i ett sedvanemål.

Vi återvänder till 1445: Såsom morgongåva hade alltså redan 1445 den förre kungen Kristofer av Bayern (1416-1448)  – kung i Sverige 1441-1448 – skänkt åt sin blivande brud, Dorothea, då blott 15 år – länet JÖmtland med allt som fanns i och på det. Genom att gifta sig med nästa kung, Christian I, såg hon till att bara vara utan Jämtland ett par år under hela den femtioårioga perioden, 1445-1495 som hon var länsfru. Länge härskade hon; trots sitt korta äktenskap med Kristofer.
Fogden kom att bli densamma under hela denna perioden: Peder Karlsson Skånke eller Schanche (adelsnamnet postumt). Om han var den som fångade den jämtlandssamiske mannen, vet vi ej. Karlsson var en åldrig man år 1478 och torde sannolikt ha använt ett eller flera biträden till denna hantering.

     I alla händelser: detta är en högst förvirrande tid under Kalmarunionen, med många olika makthavarnivåer i Jämtland och annorstädes. Dorothea hade en tid även Värmland och Närke som förläningar; och bet sig tidtals fast i Örebro Slott (den klassiska morgongåvan annars, och som hon tycks ha fått när hon äktade Christian). Sedermera kom paret Christian och Dorothea att spendera år på resa mellan olika prelater ända inemot Palestina för att få med deras ord till Unionen för att få återfå Närke och andra svenska förläningar.

Vi vet inte var den jämtlands (eller härjedals-)samiske mannen fångades eller något om hans fortsatta öden.


THE HUGE WEDDING & THE SPECTACULAR GIFTS. Pictures of Feudal Views – ownership – Saamis – Colonizers 870s-1470s. Pt I.

BEYOND ANY DOUBT

The day the Duke of Saxony, Albert/Albrecht, received a Jämtland Saami

Anno 1478 Stod Hertug Hans Bryllup i København med Christina af Saxen, samme Hertug Hans blev siden Konge.
(from Danish: Duke Hans´s wedding in Copenhagen with Christine of Saxony were held; same Hans who later succeeded as a King of Denmark as well as – in various periods – Norway and Sweden.

With a huge entourage, among which here Uncle Albert or Albrecht (in German) rode; 800 horses and 42 wagons she arrived at Warnemünde, the port of Rostock, where Archbishop of Lund Jens Brostorp and the March Claus Rönnow received them with a huge entourage of noble men and with a fleet, which carried the guest over to Stubbeköping (N Falster) 
The travel continued guided by this ceremonial entourage, land-ways over Falster and through Sealand. And when the huge company approached Copenhagen, most likely around Valby Bakke, King Christian the Ist fronted 500 knights, dressed in brown dresses with white and blue stripes. When the king had greeted the princess welcome. He turned and rode towards the town. Closer to this, Prince Hans appeared fronting 700 knights in green stripes —. The rally needed to stop again to receive the welcome-greeting by the prince and soon all went through the inner city and into the Castle. They were wed on a Sunday.

So. Back in 1478, Sep 6, Danish Prince Hans (aka John) married the 17 year old Christine (Duchess) of Sachsen. They would later be King and Queen 1481-1511. They ruled Norway 1483-1513, and also Sweden for a shorter period 1497-1501.

But in the wedding feast: the current King Christian I gave as a ”present” to the bride’s uncle, Albrecht (Albert in English).

einem Wilden jungen Lappen, der den Vogt in Jempten Lande in Norwegen in der Jagt erfangen hatte mit seinem Rehen pelzrock, langen hültzeren Eis-Schuhen und Handtbogen

”So it is told in an old German chronicle, previously printed in Frankfurt am main in 1557.
It is beyond any doubt that the Sheriff has caught this ”wild, young Saami” with a fur-coat, with skis on his feet and with an arrow in his hand on the mountains (or forest?) of county Jämtland. Wrote, once, Anders Lööv, Norweigan Historian in 1992, and this material is used in older customary right processes.

Back to 1445: As a morning gift formerly King Christopher of Bavaria or Kristoffer III (1416-1448), Swedish king 1441-1448, already in 1445 gave his bride-to-be, Dorothy, at that time only 15 years old, the county Jämtland with everything that was in and came with it. by marrying also the next king, she saw to she didn’t lose no more than ca. three years of all the fifty years 1445-95 as a main head and position as a County-Lordess over Jämtland.
The Sheriff was the same during almost all this time too: Peder Karlsson Skånke/Schanche. nevertheless; this is a confusing period in history with various heights in the regional society. Dorothy also came in possess over Närke and, at times Värmland, and she fought restlessly to get everything back. We have to remember Jömtland at that time belonged to Norway. it is not perfectly clear whether Härjedalen did count within Jämtland in this matter.

We do not know where this Saami young men did get caught; and we – sofar – do not know anything about his future destinies.


ALBERT (Albrecht in German) of Saxony

Tidiga sydsamer i uppteckningar och arkiv 1470- – 1680-talen (I) Ett axplock

1478 ”Jämtland” (via Kungsgården, Frösön?)
1480-tal
1495 Trondheim
1506/1511 Essan, Junsele
1520 Samer får förplägnad vid Hammerdals MArknad
1550-tal Gulsele
1550- Skattelängder Ångermanna och Jömtlands (inkl Herdalens) lappmark
FRÄMST KYRK- OCH DOMBÖCKER
1600-talet Lima, same nämns. Västerdalarna
1601 Lappgruvan, Häverö sn., Roslagen.
1610-talet Väse Värmland
1603 Samer vid Nya kroppa kungsgård, Värmland
1604-05 Ångermansamer skattar i renar
1605 Åsele och Lycksele marknad inrättas
1617 Sameläger i Väse, Värmland
1620-talet Närke/Västmanland; Västerås/Enköping
1620-30: Närke; lapptorp, osäker uppgift.
1620 ca Kristinehamn
1636 Norberg, Västmanland
1637 Ölme, Värmland
1643 Dingtuna, Västmanland
1645-52 Härjedalen
1654 Skog (även 1670-tal), Ångermanland
1650-tal Möklinta: Norberg; husby
1660-tal Bergsjö; Grythyttan (V.Västmanland);
1670- södra Hälsingland; Österhaninge, ev Ornö. Lappviken , BJörkö-Arholma  viken
1680 ca Gästrikland; Svartsjölandet
Därutöver finns några samer i Västerås på 1570-talet, men de är antagligen de renvårdare som Kronan skeppade till trakten från det vi idag kallar Norrbotten

Fyller på med Norge, Finland och Ryssland

ÖH