INFÖR BOKEN ”Sydursamer i Högomsriket”, om järnålderns folk i Mittnorden: alla avsnitt 2021, länkar.

Panorama Högomsgravfältet. Härintill växte författaren upp! CC. BILD: Freddan183, eget arbete, Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6goms_gravf%C3%A4lt

DEL 5
Det myllrande Mittnordens medeljärnålder: Högomsriket, sydursamisktalande järnmakare, fångstfolk, välmåga, kris 150-600 AD. Del 5 av ”Talade Högomsmannen… ”: Fristående avslutning


DEL 4

”Talade Högomsmannen…” 4/5. Högomsriket och sydursamiska-talarna. Järnålderstida järtecken – från bysantinska idrottskravaller till dalainsjögravars skvaller. Protosamer och andra folk i Mittnorden, Järnbäraland och Skytien osv


DEL 3
Talade Högoms kungaätt… ? Del 3 av 5. ”FLYKT, OMVÄRLD OCH VI” eller ”SÅ KOM SYDURSAMISKAN TILL SAEPMIE”, Rom klyvs, Attilas ankomst. Krig, järn, proto-samer, fornborgar och Helgö


DEL 2
Talade Högomsmannens ätt sydursamiska? Del 2 av 5. Hövdingamakt, skogsfolk, järnsamer. En modell för sydursamisk migration! P. Ericson 2021


DEL 1
TALADE HÖGOMSMANNEN SYDURSAMISKA? Del 1:5, ur en längre studie av folkvandringstida samhällen. Av Peter Ericson. 1. Inledning.

Detta var samtliga ordinarie avsnitt.
Sen finns ett par-tre relaterade (kan bli fler!)

Du som vill köpa BOKEN Sydursamerna i Högomsriket (publicering 2022 är målet, datum oklart) om detta ämne av undertecknad författare, hör vänligen av Dig snarast (!) genom kommentar på sidan Saepmie Talks på Facebook, genom kommentar här under bloggposten eller på mejl till saepmietalks@gmail.com! Det blir högst sannolikt en mycket begränsad, signerad upplaga.

Vi börjar med dessa nedanstående tre, och kan sedermera eventuellt arberta in flera (12 juni 2021).

Ur pressarkivet (ÖT 29 sep 2019)

… Månne framkommer några sidor hos mig som Du ej kände till?

Utsnitt ur ÖT (Österbottens Tidning) 26 september 2019.
Artikel av Marcus Jansson, foto av Jonas Brunnström.
Svårläst? Välj ”visa i full storlek”,
om du har en dator; om smartphone, torde att spara ned bilden vara det bästa.

Om jag lyckas återfinna följande sida, ska jag se om jag kan editera in den med.

Samma artikel finns även att läsa här (bakom betalvägg): https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/317281Det myllrande Mittnordens medeljärnålder: Högomsriket, sydursamisktalande järnmakare, fångstfolk, välmåga, kris 150-600 AD. Del 5 av ”Talade Högomsmannen… ”: Fristående avslutning


ENGLISH VERSION IN THE END after the Swedish!
COMPLEX, ADVANCED NORTH: Högom Realm, Southern Proto-Sámi, Finnaz, Iron Makers, Fur Hunters and Prosperity in Prosperous and Strained periods AD 150 – 600. An Independent Final part in a five piece blog series.


BIDRAG TILL MITTNORDENS ETNOFÖRHISTORIA, fristående avsnitt
Redigerad kl 22.00 finländsk tid 10 juni 2021

Utgrävningarna av Hög 2 i Högom leddes av Sverker Jansson och Dagmar Selling. Foto: Norrlandsbild (1950). Sundsvalls Museum via Digitalt Museum.Hur ser Mittnordens folkliga sammansättning ut under järnåldern?
Vi önskade se närmre på det, och så har här skett i fem delar i en artikelserie som pågått alltsedan januari månad.
Vi har inga fixa svar; men några modeller som gärna får lyftas ut i ljuset. Viktigt: vi skiljer här på å ena sidan etnicitet, och å andra sidan (talare av ett eller flera) språk i sig. Vi ser generellt även att etniciteten ofta (men inte alltid) ter sig mindre viktig i äldre tider men att istället andra, lösare grupper av typ krigförande stammar och arkeologiska kulturer kan vara av väsentligt värde att känna till; vilka vi ju också tittat på i flera av de tidigare avsnitten. Vad vi kan ha som tumregel är också; att även om en etnisk grupp dyker upp i våra texter för 1500 år sedan, är chansen minimal att den är samma grupp som idag. Se vidare där Barth (1969), liksom Ingold (2000), som tar den s k operationella etnicitetssynen flera steg till.


Folkvandringstiden med kringliggande perioder – eller middle iron age – syns komplex i tid och rum, dess skepnad skiftande utmed vetenskapshistoriens gång; alltså med glidande början och slut, allt beroende på region i världen eller t o m Europa.
Jag har under det senaste halvåret för denna artikelserie studerat vårt folkvandringstida Mittnorden med omgivande regioner och epoker. Det väcker många nya frågor, men dagens forskning kan faktiskt även ge svar på frågor vi knappt ens visste att vi hade.
Kunskapen om klimatets inverkan har gjort snabba framsteg, inte minst baserat på klimatkurvorna erhållna från borrkärnor på Grönland – därtill språkhistoriska rön, historisk epidemiologi, politisk historia såväl som den kända etnohistorien – allt sammantaget backar upp intrycket av till synes stabila europeiska förhållanden under Pax Romana 27 BCE – 180 AD, såväl som den romerska järnålder som inträder, väl intill den hunniska epok, som tar vid ca 375 AD.

Migrationer av järnmakare
Enligt vad som idag börjar betraktas som konsensus har vi idag serier av sydursamisktalande migrationer strax innan slutet av Pax Romana, mest troligt med början runt 165-175 AD. Detta styrks i sin tur av lånord, arkeologiska fynd och en gemensam språkhistoria idag uppburen av ett påfallande konsensus inom studiefältet. Dessutom numera vidimerad av Minerva Piha (2018, 2020b, 2020c) och sist nu också av Hennius (2021, se citat nedan). Pesten, i samtida källor – eller snarare en smittkoppspandemi kallad den Antoninska pesten – grasserade mellan 165 och 181 AD.
Att såväl gravskicket i Finland som järnproduktionen i finländska insjödistriktet enligt asbestkeramikmodellen avtar samtidigt med den första vågens migration västerut tycks styrka det här resonemanget – liksom klimat- och pandemihistorien.
Denna pandemi (smittkopps- eller pestepidemi) började – exakt som dagens – i öst och rörde sig västerut. I sinom vid via bärnstensområdena i bl a nordöstra Polen (vattensystemet Vistulas avvattningsområde) och bärnstensrutterna och andra därtill sammanhängande rutter varutmed ett stort utbyte av människor, djur (samt annan levande materia) och gods ägde rum. Det här inbegrep även slavar (som var en handelsvara). Människor i södra Finland torde ha börjat utsättas för smittan senast 170 AD, mest troligt runt 166-168 AD (Strzelczyk 2013).
Runt 200 AD har vi ett antal lånord att luta oss emot; främst de från urnordiska till ursydsamiska (Piha 2020c). Dessutom finns proto-palaeo-europeiska ord, från en grupp, som redan bodde i det Sverige (ett klassiskt exempel är tjaetsie för vatten, men långt fler finns), som de nya migranterna glest men likafullt sakta och säkert (eller snarare ryckvis) koloniserade.

Sydursamisktalarna – talare av ett språk, inte en etnisk grupp
Observera att vi här talar om talar av ett språk, inte en etnisk grupp!
Vana vid att sedan århundraden ha bott vid Saimen (fordom Lapwesi) – där de hade utvecklat sin järntillverkning under lika lång tid, tenderade de till att finna liknande omgivningar att slå sig ned och producera järn i; vilka vanligtvis ser ut att ha varit vid sjöstränderna inom omfattande sjösystem. Sannolikt kunde man även här ta sig fram i klassiska protosamiska stockbåtar. Vi kan blott gissa var de allra första mötena mellan dessa palaeoeuropeisktalande finnaz eller proto-finnaz, fångstfolken å ena sidan och de sydursamisktalande järntillverkarna från Lakeland Finland (eller det som skulle komma att kallas södra Savolax) å den andra, men runt 180 AD bör vara en rimlig gissning; liksom västra Dalarna eller Ore som central allra tidigaste mötesarena. Intresset synes sedan långsamt förskjutas norrut mot Jämtland med eventuell omnejd.
Vad som därpå följer är av utomordentligt intresse; både det som sker inom ramen för Högomsriket (plus det som äger rum inom ramen för Helgöriket) och det som äger rum utanför det.

Fyra föreslagna migrationsvågor av sydursamisktalare
Av de fyra postulerade migrationsvågorna – ca 165-175 AD, 350-380 AD, 535-50 AD och 800 AD – synes bevisstyrkan i särklass starkast hos de bägge tidigare vågorna. De andra kan ha varit små, men indikationer talar starkt för 500-talets våg och för den yngsta vågen pläderar (åtminstone indirekt) Mikko Kalevi Heikkilä (2014). Fler vågor har föreslagits; bla under en obestämd och lite längre period under hunnernas tyranni.
Antalet
Vi har gjort några fiktiva beräkningar på möjliga antalet hushåll och individer för i förstone de främsta och säkraste migrationsperioderna och -vågorna. Det handlar absolut inte om några stora mängder människor. Om vi jämför med t ex mälarsträndernas bosättningsområde i det som skulle bli Västmanland (och placerar in dessa människor där), så skulle en sådan sydursamisktalande numerär inte påverka särdeles mycket, inte ens på folkvandringstid (eller Middle iron age). Däremot om vi ser kontext och folkgleshet i västra Dalarnas 100-tal AD, så hamnar vi i ett helt annat läge med dessa stabila, mobila enheter som med sitt kunnande och sitt material kommer in och rör om.Etnicitet – ej (!) viktig (?)
Det som händer under åren närmast efter ankomsten/ankomsterna vid sådana migrationsomgångar, är att en järntillverkningsplats etableras, liksom boplatser. Vi menar preliminärt att sammansmältningen med den förutvarande fångstbefolkningen sannolikt är en tämligen snabb process. Det kan till och med hända att man bosätter sig invid – i enstaka fall kanske även inom – de förutvarandes (årstids-)lägerplatser. Den relativa frånvaron av gravar vid flera av järnframställningsplatserna låter antyda detta.
Så varför hävdar vi då att etniciteten inte är viktig? Nå, den är likväl – nu – viktig på så sätt att vi ska vara varse att det finns en väldig spännvidd på kulturell proveniens ifråga om de människor som är aktiva i Mittnordens järnålder, folkvandringstid och middle iron age. Men dessa grupper sinsemellan lär allrafrämst ha reagerat på dels samstämmighet eller kompatibilitet, dels på social status eller rang. Därtill nyttoaspekterna. Så här: Härskare eller jämlike? Slav eller fri? Och så: vilka kunnanden besitter den här människan eller gruppen? Etniciteten har i denna kontext knapt någon betydelse alls. Kanske möjligtvis språket. Vi vet – eller menar oss veta – vilket språk som länge blev förhärskande i inlandet: sydursamiskan. Svenskans föregångare sprider sig inifrån Högomsriket i förhållandevis långsam takt och sedan kommer dess rumsliga distribution att avta under de besvärliga åren efter ca 600 AD. Ungefär samtidigt stagnerar sydursamiskans spridning. Det beror främst på att det inte finns fler människor att sprida den till; och den tillfälligt tynande gruppen ”germaner” har redan sedan ganska länge etablerat sig såsom ur- eller fornnordisktalare (när det sker vet vi ej, men en rimlig utgångspunkt torde vara ca 100-200 AD, utgående från sydligare förhållanden). När vi sedan möter dessa grupper ett halvt millennium senare inemot vikingatidens senare del, har runskriften blivit en del av den någotsånär folkliga kunskapen och språket kommer sedermera att kallas fornsvenska (eller fornnorska); redan ganska olikt det som talades i slutet av Högomsrikets storhetstid (och vid pass ca 1000-1100 närmast oigenkännligt). Den gamla religionen har förvaltats; men är vid 1000-talets mitt i större delen av Mittnorden delvis övergiven. Vi ser kristna gravläggningar åtminstone tidigt på 800-talet i Björned, Torsåkers socken i Ådalen. Just här har förresten Leif Grundberg postulerat ett par skelettfynd med (via DNA) potentiellt samisk bakgrund (Grundberg etc, 2000) .

När vi nu talar om språk som samiska varieteter bör man nämna alla kända men utdöda sådana: av de kända vet vi av kemi– och gästrikesamiskan. Av de helt eller delvis fiktiva (i betydelsen inte fysiskt kända) har vi Lakeland– samt kajana eller Kainuusamiskan. Lars-Gunnar Larsson undersökte under ett par decennier den gästrikesamiska som ibland kallats ”sockenlapparnas språk”: huruvida den överlevt från förslagsvis 270 AD till 1770 AD är väl högst osäkert – men naturligtvis en fantasieggande tanke. Larssons bok (2018): http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1166583&dswid=-8515.

Saimens (Lake Saimaa) läge: här bodde sydursamisktalarna före den västliga migrationen.
Sjön hette tidigare
Lapwesi. Saimen räknas som Finlands största sjö och ligger både i Savolax och Karelen.
Karta:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/

Insjögravarna och Norge
Insjö- eller fångstmarksgravarna i Sveriges och Norges inland synes vara en nära nog komplett indikation eller rentav förteckning över de miljöer där dels de sydursamisktalande järnmakarkännarna, dels fångstbefolkningen (sedermera pälsproducenterna), som talade ett palaeo-europeiskt språk, bedrev sina näringar och levde sina liv (och dels kan det alltså även handlar om gemensamma arenor och boplatser). Till detaljer om de norska distrikten (handlar främst – men inte bara – om Hedmark fylke) hoppas vi återkomma vi i en planerad bok.

Föreslagna centrala platser – några exempel (dessa publicerade vi i Del 2)
Platser baserade på Piha 2020, Wehlin 2020 där ej annat nämns)

Vindförberg, Ore socken (sn) 100 – 550 AD
Södra Getrygen, Alfta sn (Amungen) 410 – 30 AD
Hästnäset, Transtrands sn 400 – 550 AD
Olsbo, Horrmunden, Transtrand 500 AD
Finnäset, Venjan sn 100 – 400 AD
Hästudden, Rättvik 400 – 550 AD
Krankmårtenhögen, Storsjö sn Jämtland 200 BCE – 200 AD
Förutom Krankmårtenhögen noteras bl a i Jämtland dessa socknar för betydande fynd av insjögravar:
Rödö sn 1. Datering 445 – 662 AD
Rödö 2. 264/470/640 AD
Nyhem sn (Klevsand) 200 – 500 AD eller romersk järnålder (Fossum 2007)
Revsund sn 400 – 550 AD

Fornborgarna
Vi har inom ramen för projektet studerat även detta; men det för dessvärre för långt att gå djupt in i den delen; varför vi ber att få återkomma i andra sammanhang.

Åland – och andra inmarschvägar
De bägge tidigare här postulerade migrationsvågornas rutter västerut ser ut att huvudsakligen ha gått över Åland och Roslagen. I den mån senare vågor skett, kan de mer sannolikt ha gått via Sydösterbotten med Kyrodalen-Vörå-Korsholm/Vasa (Heikkilä 2014). Att följa sydursamisktalarnas väg till östersjö- eller bottenhavskusten och sedan vägen in i ”Sverige” ter sig som en mycket angelägen forskaruppgift. Den fortsätter vi med.

Vi citerar Hennius i dennes helt nya avhandling:

”In this respect the different Sámi language groups in Sweden, South Sámi and North Sámi,
reflect two different routes of spread for the Proto-Sámi languages, one above the Gulf of Bothnia
and one via Åland (Frog 2017: 40–41, for linguistic discussions see also Taavitsainen et al. 2007: 89–90 with references).”


Hennius 2021.

Albrect Dürer målade för väl femhundra år sedan ett postumt porträtt av Karl den Store, aka Charlemagne, trol. 742-814, en av de mest markanta europeiska furstarna som gjorde det moderna med pälsverk från Norden. Wikimedia Commons.

Såsom invånare i Högomsriket
Såsom invånare i Högomsriket med kringliggande småkunga-, -drottninga- eller -hövdingadömen (som Alir, Sunded och Mjälleborg/Frösön) torde i grunden de sydursamisktalande järnmakarna generellt ha varit högt uppburna entreprenörer. Initialt kring Mjälleborg kan skärmytslingar ha förekommit – men det är långtifrån givet; detta smårike, sedermera införlivat med Högom kan mycket väl också ha byggts upp just med tanke på järntillverkningen och den distribution och välmåga denna förde med sig. Vi vill se systemet med järn- och sedermera pälsproduktion/-distribution som en oskiljaktig och tämligen raffinerad del av Högomsrikets infra- och maktstruktur; men detta måste undersökas mycket närmare i flera år, i synnerhet detaljerna i t ex utbygdens dagliga liv. Om vi ställer frågorna klokt, kan svaren möjligtvis ge oss tydliga bilder av våra nationalstaters tidigaste embryonala faser och födelser.

Här hör ni författaren PE samtala med sonen, poddmakaren Oscar Matti, om mest just detta studiefält (samt om kolonialism): https://www.listennotes.com/podcasts/prata-om-det/18-peter-ericson-samernas-2s_-hSxMZzO/

”Såsom invånare i Högomsriket [—] torde [—] de sydursamisktalande järnmakarna generellt ha varit högt uppburna entreprenörer.” – ”Om vi ställer frågorna klokt, kan svaren möjligtvis ge oss tydliga bilder av våra nationalstaters embryonala faser och födelser.”Slutord, epilog: Järnmakarlärarna som blev pälsjägaradepter?

Om vi hade kunnat ta en liten titt in på dessa människor en period ett par århundraden efter ovanstående, säg in i vendeltiden 600-tals senare del… Hur synes sammansmältandet mellan fångst- och järnfolket ditills ha förlöpt? Nå, sammansmältningsprocessen torde te sig i det närmaste fulländad. Andra kanske skulle mena att en assimilationsprocess in i bondesamhället var i full gång. Några av de nyare generationerna är nu bönder eller har gift in sig i sådana släkter, eller de har tagit upp nybyggen. Sammansmältande och assimileringar i de fornnordisktalande kretsarna är allmänt, numera merendels på frivillig basis och inte omgärdad av det kraftiga tvång och hot om våld som alltför ofta förelåg under Högomsrikets storhetsdagar.
Redan i 400-talets (AD) början sågs järnkommersen avta från Mittnordens horisont; av det allra mesta att döma åstadkoms detta ”hack” av de gamla släktingarna från Saimen som i slutet av 300-talet AD migrerade och lika snabbt etablerade sig (i sk Mellansverige eller ca Gästrikland-Dalecarlia- eventuellt Bergslagen-Värmland) som sina numera inbodda gamla landsmän och landskvinnor, och på samma vis lärde ut järntillverkning på effektivt vis.
En kärntrupp av de ursprungliga fångst- respektive järnfolket flyttade till fjälls när signalerna om ökat efterfrågan på pälsverk signalerades från kontinenten. Det här kan ha ägt rum redan på 400-talet, men definitivt slutfört och ett avläsbart faktum vid medio 600-talet.

Hur var det då med Högomshövdingen eller -kungen, vilket språk talade han?
Han talade fornnordiska (eller om vi föredrar termen fornskandinaviska).
Förstod han sydursamiska? Ja, samt palaeo-europeiska. Men det är bara vad jag tror!

Slutligen: vad hände med den protosamiska idenititeten? Svaret är både invecklat och enkelt. Protosamisk heter det för att det inte är en samisk identitet. Den går på vindlande vägar, försvaras och förstärks, uppbärs helt visst av de som talar dess språk och polariseras vid nya möten. När denna grupp trängs undan, torde identiteten markeras mer. Ännu vid Vivallen (ca 1000-1100 AD) ser vi en samiskhet som långtifrån är den som vi senare känner. Det är en komplex identitet, den mittnordiska.

Peter Ericson
Helsingfors
9 juni 2021


Källor denna del (slutlig källförteckning i kommande boken!)

Bärande arbeten


Bergstøl, Jostein. 2008. ”Samer i Østerdalen?” En studie av etnisitet i jernalderen og middelalderen i det nordøstre Hedmark. Oslo.
2004. ”Creoles in Iron Age Norway?” I: Archaeological Review from Cambridge 19 (2): Reconsidering
Ethnicity
: Material Culture and Identity in the Past. Editors: Susanne E. Hakenbeck and Steven G. Matthews. Cambridge. November 2004
Grundberg, Leif (etc). 2000. ”Björned – benanalyser och kulturhistoriska tolkningar. Undersökningar kring en nordsvensk begravningsplats från tidig medeltid.” Av Leif Grundberg, Anders Götherström och Barbro Hårdin
Heikkilä, Mikko Kalevi. 2014. Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum (”Spatiotemporal Contributions to the Linguistic Prehistory of Fennoscandia”). Helsingfors universitet. Helsingfors.
Hennius, Andreas. 2021. Outlanders? Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden. Diss. Uppsala.
Piha, Minerva. 2020c. ”The South Saami in the North during the Iron Age. Linguistic-archaeological perspective
Doctoral Dissertation. Åbo universitet. Åbo.
2020b. ”Archaeological and lexical perspectives on South Saami indigenous religion” (2020) Monographs of the Archaeological Society of Finland.
2020a. –
” 2018. ”Combining Proto-Scandinavian loanword strata in South Saami with the Early Iron Age archaeological material of Jämtland and Dalarna” Finnisch-Ugrische Forschungen 2018 (64).
Strzelczyk, Jerzy. 2013. ”Visigothic Society of the 4th Century in the Light of The Passion of Saint Saba the Goth, p.
367–386 [orig. publ. in Eos LVXIII 68 (1980), 231–250]. In Eos: 2013. Poznań.

Further references: Tim Ingold The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill (2000),
Fredrik Barth ”Ethnic Groups and Boundaries” (1969).

—————————————————————-

ENGLISH SUMMARY flagga

COMPLEX, ADVANCED NORTH: Högom Realm, Southern Proto-Sámi, finnaz, iron makers, fur hunters and prosperity in prosperous and strained periods AD 150 – 600

How is Mid Nordic (or Mid-Fennoscandia’s, Central Fennoscandia’s) ”peoples’s stage” appearing during middle iron age?

We harboured a desire to take a closer look at this, which took place in a five piece article series running since January 2021. We have no definite or terminal answers, but we wish to shed light at some models. Important: we do distinct clearly between on one hand language and its speakers, and on the other the very ethnicities. We also see the ethnicities as of considerably less importance in ancient, prehistoric times. Archaeological cultures and other, looser groups (like i e battle tribes or bands) might be significant, which we also have seen in some of the article series parts. 
A rule of thumb might be: also if you encounter an ethnic group in an ancient pre-historic text, chances are next to none they were the same as now. For further reading here: Barth 1969 (or Ingold 2000, who pushes this, the so called operational view upon ethnicity, even further). 

THE M I G R A T I O N ERA - as well as middle iron age - has been complex and differentiated due to where in science history we are, and due to where in the world: thus a sliding shift of its rise and fall, and variation in time and space. It can also be said to have started already somewhat earlier than the usual 350-375-ish (as starting point) frameworks. But in general the mainly overall steadfast time lines are well motivated, since climatological records, linguistic history, historical epidemiology, political history as well as the known ethnic history basically support the notion of seemingly stable (or mainly continental) conditions during Pax Romana 27 BCE - 180 C.E, as well as the Roman Iron age which followed, at least until the Era of the Huns, which is 375 C.E. Weather and climate support it, in general. Politics also, mainly.
We also want to state that for an English speaking audience we focus here on Middle iron age.

Migration waves by iron craft tutors
According to what currently is beginning to be considered consensus we can now sort out series of migration waves by proto-Sámi iron makers, just soo before the end of Pax Romana, most likely approx. 170-175 AD.
This is in its turn shown by loan words, archaeological findings and common linguistic history - today carried up by a striking concensus within the field, and fairly recently described and proved by Minerva Piha (2020b, 2020c, 2018).
Grave patterns as well as iron production with asbestos pottery (as well as the methods with boxes) seem to vanish simultaneously around 200 AD, which is more or less exactly when the first migration wave of proto-South Sámi speakers moving west. This strengthens, of course, also this reasoning.

The plauge (in contemporaty sources, that is) - or rather smallpox pandemia - called Antonine Plauge raged between 165-166 AD and 181 AD. It followed the most common dramaturgy of plagues and pandemics and went from east (Mesopothamia) to west. Via Amber area (Vistula river water system) and Amber route and other connected trading routes a rich exchange of people, cattle (etc) and goods took place. This did include slaves as well. People in Southern Finland ought to have been contracted by 170 C.E at latest, more likely around 166-168 AD (Strzelczyk 2013). A situation where some might have tried to escape the pandemia might have occurred roughly at the same period. Alternatively that the "plagues" might have raged over and over, and the survivors started for fresh over"seas", on the other shore of Baltic/Bothnic Sea. In that other case we would have seen a migration wave in more like 168-169 AD from what we now know about pandemia patterns.

Proto-Sámi speakers - talkers, not an ethnicity
By the time we get to 200 AD we have quite a few loan words to lean us again; mainly those from Proto-Nordic to Southern Proto-Sámi. Another great chance to a substantial sub study field might be the very existence of words from a proto-Palao-European group (or groups), who already lived in the "Sweden", the new migrants slowly and sparsely colonized (a classical example is tjaetsie for water, but there are more examples). Being used to live by the vast inland lake of Saimen (formerly Lap wesi) - where they had developed iron production for several centuries, they normally found similar environments, most often empty or near empty, which was sea shores within large lake systems (in which one also most likely could manoeuvre in well-developed logboats). We can only guess where and when they first encountered the Finnaz or proto-Finnaz, the hunters-gatherers, but during the first years (180 AD?) might be a semi-qualified guess. Western Dalecarlia or Ore parish (Vindflrberg) in the same landscape and county appears as plausible crossroads. The mutual interest eventually moves northwards, towards Jämtland. 

What happens next is, naturally, in deed of a huge interest, bothe the processes that occur within Högom realm (as well as the possible occurance within Helgö realm) as well as what occur outside these realms.

Four suggested migration waves of Southern Proto-Sámi Speakers
By the four suggested migration waves – c 165-175 AD, 350-380 AD, 535-550 AD and 800 AD (all: circa) – the strength of proves seems most striking in the two oldest waves. The others might have been smaller, still indications point towards another, 6th century, wave of migration, and Heikkilä (2014) is claiming the youngest one. Further waves in between have been postulated, among them one chronologically uncertain yet longer during the tyrany of the Huns.
Numbers
We performed some fictional calculation operations of possible figures or households or family units (sïjth in modern Southern Sámi). One must stae that there are certainly not any huge number of people. Comparing to (i.e) the contemporary shores of Lake Mälaren and its already rich population (rich in numbers, that is), such a Proto-Southern Sámi migration would not cause many a revolutionary changes, not even by the middle iron age (perhaps economically, but for sure not speaking of social significance). But, looking at Western Dalecarlias 2nd century's later half, we do see a totally other precondition with those Saimen proto-Sámi speakers arriving with their knowledge and their material, stirring things up.


Ethnicity – not (!) so important (?!)
What takes place the years following the arrival by such migration waves, is that iron production locality/-ies is established, one or two most often. We suggest primarily that the merging of the two groups basically is a quick process. Sometimes it might even happen that the new settlement (or camp) is situated in the close surrounding of the older populations camps or settlement – even at times they might even move into the camps or build in the immediate neighbourhood. The apparent absence of graves close to the iron manufacturies seem to gossip about this.


So why do we claim that ethnicity was not important? Well. It is indeed important. In the mind of the scholar, and should be, in the mind of anyone. We all need to know there is a vast range of culturan proveniences and proto-etnicities among the agents active in the Mid-Nordic middle iron age. But, then again, this groups when interacting would have reacted more on consensus and compatibility as well as social status or position in their proto-society. Add to that the utility, usefulness.
Thus: Master or equal? Slave or free? And thus: What kind of skills do this human being or group possess? The ethnicity in itself earn scarcely any significance at all, Possibly ones language. We believe we know what language finally became ruling in the outback: the Proto-Southern Sámi. The proto-Swedish (or Proto-Nordic) is distributing from within the Högom realm and Mjälleborgen area in small advances, and from 5th century fairly slowly, to be close to frozen by 600 AD. Approximately simultaneously the Proto-Southern Sámi also do stagnate. That is mainly due to lack of people to receive it; and the momentarily decreasing group of Germanics, did already become established as Proto-Nordic speakers (when we do not know, but by 100-200 AD should be a reasonable starting point). When we, later, do bump into these groups again about half a millennium later, we can state that carving of Runes are a common knowledge and the language will eventually earn the title of Old Swedish (fornsvenska) – or Old Norse, if in Norway; already obviously not so similar to the old tongue. The old religion has been kept; but to a great extent already in Mid-1000s (11th century) abandoned. We do note Christian funerals at least in the earlier part of the 9th century in the parish of Torsåker (Björned). At this very spot Leif Grundberg once suggested, via DNA-results - there would have been some Sámi (?) skeleton findings (Grundberg etc, 2000).


While on the subject of languages and Sámi varieties, one ought to mention all known yet extinct ones. Among the known, we have Kemi- and Gästrike Sámi. Among more or less fictional (at least in the physical comprehension) we have Lakeland-, and Kajana- or Kainuu Sámi. Professor emeritus (Fenno-Ugric languages) L-G Larsson did investigate - actually throughout almost two decades - the Gästrike Sámi variety which at times were called the tongue of the Parish Sámis. Whether is did survive during a 1 500 year long period is most uncertain, nevertheless a tempting thought. Larsson's book (2018): http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1166583&dswid=-8515.Lake graves and Norway
The lake grave sites in the inland of Sweden and Norway seems to be a close to complete indication (or a ”manual”) of where to find environments where (i) the iron making tutors and the hunting-foraging (soon to be: fur producers) were to be found, and (ii) Where the hunting-foraging (soon to be: fur producers) population were to be found as well, and living their lives. We hope to be able to return on more details on the Norweigan provinces (Hedmark county in general, but also more land, around) in a upcoming book. Time has not been enough for involve this properly in the series.


Postulated central places - previously published in Part 2)
Based upon Piha 2020, Wehlin 2020 where nothing else is mentioned)
Vindförberg, Ore socken (sn) 100 – 550 AD
Södra Getrygen, Alfta sn (Amungen) 410 – 30 AD
Hästnäset, Transtrands sn 400 – 550 AD
Olsbo, Horrmunden, Transtrand 500 AD
Finnäset, Venjan sn 100 – 400 AD
Hästudden, Rättvik 400 – 550 AD
Krankmårtenhögen, Storsjö sn Jämtland 200 BCE – 200 AD
Förutom Krankmårtenhögen noteras bl a i Jämtland dessa socknar för betydande fynd av insjögravar:
Besides Krankmårtenhögen following parioshes (in i.e Jämtland) are noted for lake grav findings:
Rödö sn 1. Datering 445 – 662 AD
Rödö 2. 264/470/640 AD
Nyhem sn (Klevsand) 200 – 500 AD eller romersk järnålder (Fossum 2007)
Revsund sn 400 – 550 AD 


Hill forts
We have actually been studying this field too, but in this context it leads us astray, so we need to ask the reader for patience, in order for us to return later with this field.
Krankmårtenhögen i Southern Jämtland is extraordinary interesting, since it can contain proof on both previous groups, altogether consisting the lake grave culture. Findings from 200 BCE until 200 AD.
Photo: Riksantikvarieämbetet (Raä) Sweden / Göran Stolpe, CC-BY 2.5. Photo year: 1964. Webb link to
picture source: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5ngstmarksgrav#/media/Fil:Krankmarten_1964.jpg

Åland – and other migration routes
The both, above, postulated migration waves westwards seem to mainly have gione via Åland and Roslagen. In the case we have actual later waves, they tend to be placed further norths and over the Quark via Kyro Valley-Vörå-Korsholm/Vaasa (Heikkilä 2014). A truly urgent scholarly duty would be to identify the tracks and the routes. We will also continue with this.

We are quoting Swedish Archaeologist Hennius in his crisp new dissertation:

”It is a complex identity, the Mid Nordic one”


Epilogue, final words: The Iron making tutors who became fur hunting pupils?
If we could take a sneak peak into a time a few centuries after the merging of ths described two groups, the foragers and the iron makers, let’s say somewhere 650-675 AD; the process of blending together would apparently be close to completed. And the old groups would thus be less or unrecognizable; new farmers, settlers sprung out off these groups and also merging with the Germanic-speaking circles were to be seen everywhere, after some slow years in the early part of the 600s. Already in the 5th century some delays due to changing of trading routes etc made the (old) ”uralic iron” less commercially running down south (Gästrikland-Dalecarlia- maybe Bergslagen-Värmland); but that seemed to have been depending of other Uralic migration wave in the second migration, when they had their production started and trading channels well going. A core of the Uralic group did eventually move together with the Palaeo-speakers up to the mountains when the signals of demand for furs from the continent via Southern Norway and Central Sweden reached them; this process might already have started in the midst of the 5th century. By the end of the 7th century their common fur production were in full bloom.

Well, what about the Chieftain in Högom? What did he speak?
He spoke proto-Nordic. Did he understand Southern Proto-Sámi? Yes, and Palaeo-European.
But this is only my idea.

And finally: What happened to the Proto-Sámi identity?
The answer to that is intricate as well as basically simple. Proto-Sámi is a label that tells us it is not Sámi per se.
This identity is walking winding roads, is weakened and strengthened, carried by those speaking the old language and gets polarized in new encounters and threats. When this groups is pushed aside, identity is emphasized. Even as late as at the very Vivallen (about AD 1000-1100) we still behold a Sáminess even fairly well far away from the one we do know. It is a complex identity, the Mid Nordic one.


Peter Ericson
Helsingfors (Helsinki)
June, 9. 2021

KEMI-MASSAKRER 1410-1490-TAL? ”Om nagher aff töm barnomen kryper ginom windhöga vndhan elden, tha stinghe the töm met spiwth ok kastha töm ather i elden igän”: Lokal 1490-talskonflikt hävdar ohyggliga dåd, målar tydlig bild. Del 1/2: Urkunden i sig, tolkad till nyare svenska

Kemi socken midfastotid (omkr. 21 mars) 1490 * .
Enligt SDH 17 mars 1493 *

För alle the godhe, wärdoghe herrer thetta breff hender före ath koma bekennes wij fatighe män met thetta warth opne breff, som bygge och bo i Kim, Ja och Lyminghe, ok klagom wij för Gudh ok idher thet stora mordh ok skadha ok fördärff, som oss the Rysser giorth hafua nu i lxxx aar ok än nw arlighe göre i feligh dagh ok frijdh.

För alla de goda, värdiga herrar förevisar vi att förkunnat att vi fattige män med detta vårt öppna brev, som bygga och bo i Kemi, Ijo och Limingo; och klagar vi för Gud och Eder över det mördande och den skada och fördärv som ryssarna gjort oss i 80 år och göra än i dessa dagar.

Then tijdh wij fatighe män faam bwdh ok breff fran Wiborg ath i, godhe herrer, hafua giorth fridh met töm, tha kome Rysser hem til oss met theras köpslaghan ok fara by fra by ok se ok skodhe ok bespeje landzsens läghlighet, ok tha wij fatigha män menä ath wij fridh hafue, tha fa wij aldrastörsthe skadha aff thöm.

Vid den tid vi fattige män fick bud och brev från Viborg att Ni, goda herrar, hade slutit fred med dom, då kom ryssar hem till oss med sitt köpslående och for från by till by och spionerade landets belägenhet och då vi fattiga män menade att fred rådde, då fick vi den allra största skada av dom.

Nw för nagra förlidhne aar, tha ware thesse godhe herrar vthsändhe aff Finlandh ok til Nougardh, som war her Henrik Clawesson ok her Olaff Tawasth ok flere godhe män met töm. Tha bebundhe the ok giordhe thär en sworen fridh, hwilken som skulle sta i ix aar. Ok the sändhe oss fatighe män budh ath swodana sworin fridh giord war. Thär war äkke fwl ij aar imellen, tha koma Rysser til oss ok mördhe ok sloghe ok brändhe tesse fornämdhe iij sokner.

För ett antal år sedan , då sändes dessa goda herrar ut från Finland och till Novgorod, varibland märktes Henrik Claesson och Olof Tawasth och flera goda män med i detta sällskap. Då svors en fred, som skulle stå sig i nio år. Och de sänd till oss fattige män bud att sådan fred nu svuren var. Det dröje inte ens två år, förrän ryssar kom till oss och mördade och brände dessa nämnda tre socknar.

Thän skadha wij tha finghom, badhe pa the helge kirkior ok pa ware fatighe föräldhre, thär barme sik Gudh i himmerik ower; ok klagom wij thet för Gudh ok idher. Nw nagre aar thär äpter ware wi fatighe män vpfarna i Lapmarken; tha komo Rysser thär til oss ok sworo pa thet helge kors ok sagdhe at fridh war giorth i vij aar, ok beplichtadhe the sik thän fridh ath halla vthan all falskheet. Thär war äkke länghre imällan mere än i tre nätther thär äffther, tha slagho the pa oss. Thär woro opa Lappmarkene lxxx besthe böndher i Kimi sokn war, ok theres rener ok alth theres godz thogo the borth.

Den ska vi då åsamkades, både på de heliga kyrkorna och på våra fattiga föräldrar, den måtte Gud i himmelriket förbarma sig över; och åtskilligt klagade vi inför Gud om detta. Nu några år efter att vi fattige män etablerat oss i lappmarken; då kom ryssar dit till oss och svor på det Heliga korset och sade att fred var gjord i sju år, och förband sig att hålla utan all falskhet. Det dröjde sedan blott tre nätter, så slog de till. De 80 rikaste bönderna i Kemi blev bestulna på allt gods, mark och renar.

Sidhen droghe the Rysser nidher til Kim ok Jaa ok brände ok slogho ihäll män, barn ok kwinnor ok alth thet the öwer komo. Ok nw för nagher förlidhen aar finghe wij bwdh aff her Erik Axelsson, Gudh hans siäl nadhe, ath fridh war sworidh ok giorth i fem aar. 

Sedan drog dessa ryssar ned till Kemi och Ijo och brände och slog ihjäl män, barn ochh kvinnor och att de kom kom över. Och nu häromåret fick vi bud av Herr Erik Axelsson, Gud vare hans själ nådig, att fred var svuren och gjord för fem år fram.

Rysser komo til oss met theres köpslaghan ok sagdhe, ath swadana frijdh giorth war, ok foro the by fra by ok föddhe sik när oss allan wintheren. Om midhfastha tijd fore the vpp fran oss ok lowadhe ok sworo the, ath thän frijdh skuldhe standha, ok badho oss ath fara vpp i Gäddeträskith. Tha komo the om Palma sundagh näst ther äffther, tha wij oss minsth toghom til wara för töm.

Ryssar kom till oss med deras köpslående och sa, att sådan fred var gjord, och for från by till by och födde sig invid oss hela vintern igenom. Vid midfastotid for de upp från oss och lovade och svor att den freden skulle förbli, och bad oss att fara upp till Gäddträsket. Dit kom de om Palmsöndagen strax därefter, då var vi som minst redo att se upp för vad de kunde företaga sig.

Tha brändhe the ok slogo, mördhe ok pijnthe, ok wara kwinnor ok ware fatighe barn ok the män, som tha vntkomo, tha thogo the ware kwinnor ok barn ok fördhe töm met sik til Ryssalandh, hwilka wij fatighe män hafua lösth ok än skule lösa töm igen för stora summa penningha. Ok theres kwinnor ok barn, som äkke hafua makth til ath lösa töm igän för theres fatighdom skuldh, skule thär ware ok bliwe, släpa ok träla för töm. Thet store mordh ok sware pijne, som the oss fatighe kristna folk giorth hawa, klagom wij för Gudh i himmerik ok idher.

De brände och slog, mördade och pinade (torterade?), även våra kvinnor och våra fattiga baern och de män som då undkom, då tog de våra kvinnor och barn och förde dessa med sig till Ryssland, vilka vi fattiga män skulle betala borgen (eller lösensumma) för stora penningasummor. Och deras kvinnor och barn som icke hava möjlighet att få lösensummorna betalda för sig, de skulle kvarstanna

Manfolckith tagha the ok henge vpp met fotom, ok somlighe met armom, ok bäre höö oc göre thär met eldh vndher töm ok swidha haret ok skäggith aff töm. Nar the swa giorth hafua, tha lösa the töm nidher ok bäre pa theres brysth en mwllögh fwl met eldh ok bränne theris köth aff theris likama, ok bindha the sidhen eth togh omkring om theris hofwdh ok taghä swa en käpp ok wridha aath hofwdhet swa hart, ath theris ögon ga vth aff theris hofwdh. Sidhen skäre the thöm theris naffla vp ok ledha töm omkringh trän, swa länghe ath theres inälfwer är i töm.

Manfolket tog de och hängde upp i fötterna, somliga i armarna, placerade hö under och gjorde därvid upp eldar under dessa och brände (eller svedde) håret och skägget av dom. När de hade gjort detta, släppte de offren lösa, och brände med en brinnande vedklabbe deras kött – brände det från kroppen och band sedan rep kring deras huvuden och tog så en käpp och vred åt huvudet så hårt att ögonen trängde ur sina hålor. Sedan skar dom upp magarna och pressade kropparna kring träd, så länge inälvorna fanns kvar inom buken.

”War fatighe barn taghe the ok trädhe töm lifwandhes pa gardzstafuen,sidhen skiwtha the töm fwl met handhboga pilor.
sidhen skiwtha the töm fwl met handhboga pilor. The bäre tilhopa all the barn, som the kune koma öwer i hwsom, ok säthie stock pa dören ok bränne töm inne. Om nagher aff töm barnomen kryper ginom windhöga vndhan elden, tha stinghe the töm met spiwth ok kastha töm ather i elden igän. När the oss swa piina, tha seye the, ath landhet ok watnet hör töm til, som wij bom pa, oc wilie the betwinghe oss ath wij skulom göre töm en arlighen skath

Våra fattiga barn tog dom och trädde levandes på gårdstörarna, sedan sköt dom barnen fulla, med pilbågars pilar. De samlade ihop alla barn de kunde hitta i husen, satte stock på dörren, och brände varje barn inne. Om någon av dessa barn lyckades krypa genom fönstren undan elden, då stacks de med spjut och blev åter kastade på elden. Medan de plågade oss, sa de att landet och vattnet som vi bodde på, hörde till dom (ryssarna), och de ville betvinga oss att vi skulle betala dom en årlig skatt, tre (hwije/hwite?) skinn av varje man i landet och hälften av Kemi och all lax som finns i landet ned till en älv, som heter Pyhäjoki, liggandes i Salo socken.Somlighe tagha the ok plukka aff töm theres skägg likerwijs som man plägher rykke manen aff oskäligom creatur; sidhan halshugga the töm. Ware fatighe kwinnor henge the vpp met armom ok sla töm met rijs ok gislor ok skäre aff töm theres spänar ok stinghe töm met spiwth ok pina töm til dödhz.

Somliga tog de och plockade av dom deras skägg så som man tänker sig att man rycker manen av ett oskäligt kreatur, sedan halshöggs dom. Våra fattiga kvinnor hängde de upp i armarna och piskade med ris och gissel och skar av dom deras bröst och stack dom med spjut (spett?) och pinade dom till döds.

War fatighe barn taghe the ok trädhe töm lifwandhes pa gardzstafuen, sidhen skiwtha the töm fwl met handhboga pilor. The bäre tilhopa all the barn, som the kune koma öwer i hwsom, ok säthie stock pa dören ok bränne töm inne. Om nagher aff töm barnomen kryper ginom windhöga vndhan elden, tha stinghe the töm met spiwth ok kastha töm ather i elden igän. När the oss swa piina, tha seye the, ath landhet ok watnet hör töm til, som wij bom pa, oc wilie the betwinghe oss ath wij skulom göre töm en arlighen skath, try hwije skin af hwar man i landhet är oc halffdelin aff Kim aa oc alle the lax aar i landhit äre in til en aa, som heter Pöheioki, liggiandes i Sala sokn.

Våra fattiga barn tog dom och trädde levandes på gårdstörarna, sedan sköt dom barnen fulla, med pilbågars pilar. De samlade ihop alla barn de kunde hitta i husen, satte stock på dörren och brände varje barn inne. Om någon av dessa barn lyckades krypa genom fönstren undan elden, då stacks de med spjut och blev åter kastade på elden. Medan de plågade oss, sa de att landet och vattnet som vi bodde på, hörde till dom (ryssarna), och de ville betvinga oss att vi skulle betala dom en årlig skatt, tre (hwije?) skinn av varje man i landet och hälften av Kemi och all lax som finns i landet ned till en älv, som heter Pyhäjoki, liggandes i Salo socken.

Ther vthan före ligger en sten, som heter Hanakiffwi; thet kalla the theres raa; ok swa thädhen twärt ower in pa wester sidhen till Biwreklubbe, ligger i en sokn, som heter Skällata, swa thäden norr igen in til Tornö ok Kim; ok owerst vpp i Kim aa, ther ligger eth näs, Ruanim kallas; thär är fämthie miler i mellen Hanakiui ok Ruanim ok lx miler mellen Biwreklwbb ok fornämdhe Ruanim; thet eghne the sik til etc.

Därutanför ligger en sten, som heter Hahnakivi, som de kallar för sitt rå, och så därifrån tvärsöver in på västra sidan till Bjuröklubb, ligger i en socken som heter Skellefteå (Skällata), så därifrån norrut åter till Torneå och Kiemi, och överst upp i Kemi älv, där ligger ett näs, kallas Ruanim, där är femtio mil mellan Hahnakivi och Ruanim och nio mil mellan Bjuröklubb och nämnda Ruanim, vilket är ägnat till sik etc.


Thet klaghe wij för Gudh i himmerik ok edher. Ythermera räddoms wij fathige män, thet the Rysser ga här swa länghe met theres köpslaghan, at the sla, mördhe ok bränne landhit alt ower howdh etc. Käre wärdogha herrer, the Rysser löpe altidh til Wiborgh ok klaga öfuer oss fattighe män. Gudh, han weth ath swadhana plaga ok nödh är oss fathige män nw widher faridh, ok aldrigh wij faa äller wäntom os thär eth goth ordh före, vthan wij niwthe Gudh i himmerik ok idher wärdoghet aath etc.

Om detta klaga vi för Gud i himmelriket och för Eder. Dessutom oroar vi oss fattige män att de ryssar som gå här md sitt köpslående att de slår, mördar och bränner allt land. Kära värdiga herrar; dessa ryssar löper alltid till Viborg och klaga över oss fattige män. Gud, han vet att sådan plåga och nöd som vi nu fått erfara, och vi vänta oss aldrig ett gott ord från detta håll; utan vi njuter (”sätter vår tillit till”?) Gud i himmelriket och Eder värdighet

Nu i fiordh om sancti Eskils tijdh fore wij fatigha män vpp til ware Gäddeträske. Wij ware wäl hundrat i selskap; ok Rysser koma thär til oss ok sagdhe ath fridh war giorth i fäm aar. Thär war äkke mere i mellen än xiiij dagha; strax ther effther komo the ok sloghe ok mördhe xiiij off the bästhe böndher, som i Kim sokn bodde. Hade äkke en aff the böndher, thär slaghne wordhe, han ropadhe ganska swarlighe, pa thet ath the andra kristhne män skuldhe thet höre. En aff the kristne fick thet ropith höre, som het Henrik Joanson i Ylmala; han vndhkom sielff tridhie met en lithen bath. Han förwaradhe the andra böndher widher; annars hadhe the warith slaghne alla saman; ok togho the aff töm mer än iij hundradh skippund gäddor, badhe aff töm, som slaghne wordhe, ok the som vnthkoma etc.

Nu ifjol vid S:t Eskils tid for vi fattige män upp till våra Gäddträsk. Vi var väl hundra i sällskapet; och ryssar kom dit till oss och sade att fred var överenskommen i fem år. Det hade inte förflutit ens nio dagar, innan de strax kom och slog och mördade 14 av de rikaste bönderna, som fanns i Kemi socken. Hade inte en av dessa bönder som där blev slagna- han ropade med kraft, på det att de andra kristne männen skulle höra. En av de kristna lyckades höra det ropet, en som hette Henrik Jonsson i Ylmala; han undkom själv med en liten båt. Han lyckades varna de omkringboende bönderna, som annars också skulle ha blivit slagna, och (ryssarna`?) tog tillbaka mer än trehundra skeppspund gäddor, både av dom som slagna och av de som undkiom.

Käre wärdoghe herrer, then store obeplichtelighe skadha, mordh ok fördärff, som oss the Rysser giorth hafua, klagom wij för Gudh i himmerike ok idher etc. War fogathe Hans Andersson sändhe oss budh om sancti Michaelis tijdh ath j ok the godhe, wärdoghasthe wärdoghe herrer riksens raadh haffde, endrekthelige waridh öwer ens ok stränghelighe förbwdhet, ath the Rysser ey skuldhe länger nidher koma än til en by, som kallas Turka, liggendes twa miler vpp i Wlo, ok badh oss at then tidh the Rysser skulde nidherkoma, tha skuldhe wij fara moth töm ok vnderwisa thöm thette förbudh, hwilkit wij ok sa giordhe.

Kära värdiga herrar, den stora ojämförliga skada, mord och fördräv som ryssen gjort oss, klaga vi för inför Gud i himmelriker och för Eder. Vår fogde Hans Andersson sände oss bud om S:t Mikaeli tid Ni och de gode, värdigaste värdiga herrar Riksens råd hade, endräktelige överens och strängeligen förbjudit, att dessa ryssar skulle ha kommit längre ned än till en by, som kallas Turka, belägen två mil upp i Uleå (älv/träsk?), och bad oss att den tid då ryssarna skulle dyka upp, då skulle de komma dessa till mötes och undervisa dom detta förbud, vilket vi också gjorde.

Then tidh wij förnwma ath the koma i aar, tha sändhe wij imoth thöm thesse eptherskrifne dandemän, som är Kwiue Henrik, Musta Larens, Henrik Holsten, Eleff Larensson, Jowan Härmansson ok Joan Sonapoyka, ath vndherwisa töm swadhana förbwdh, at the ey lenger nidh skuldhe koma än til förnämde Turka. Täkthes töm ther ligge met theres köpslagan, tha hade the tär loff til ok ey annar stadz; tith skuldhe almoghen koma til töm ok köpslagha hwat töm giordes behoff. Hwilken Rysse sidhen funnes nidhen före förskriffne Turka, han skulde hafwa förbrutiht lijff oc godz etc.; hwilkith the inthe aktadhe, vthan fore nedher langs met strandhen by fra by, wäl vj ok xxx Ryssar, ok gik här för rykte, ath the Rysser, thär vpp i Lapmarken ware ok the här nidher i landet fore, hade bebundhit sik tilsaman ok wille hawa slagith ok brenth oss fatige män i Kim sokn; ok röwadhe the oss ifra hundradh renar nagre wikur fore än war fogate kom tidh.

Den tid vi uppfattat att de anlända i år, då sänder vi emot (ryssarna), dessa efterskerivna dannemän, som är Kuive Henrik, Musta Larens, Henrik Holsten, Eleff Larensson, Jowan Härmansson och Johan Sonapoika att undervisa dom (ryssarna) sådana förbud, att de ej skulle komma längre ned än nämnda Turka. Dristade de sig ändå komma med deras köpslående, då hade allmogen rätt att fördriva dessa ryssar tillbaka. Vilken ryss som sedan återfanns söder om Turka, han skulle ha fördrivit liv och gods etc. Om detta ej så respekterades/efterföljdes, utan om man for längs med stranden från by till by väl vi och trettio ryssar; och spreds så ett rykte att de ryssarna där uppe i Lappmarken och de for härnedåt landet så hade de nedsänkt sig till att vara av samma ull som de som slog och brände oss fattigaa mön i Kemi socken; och rövade de ju också ifrån oss hundratals renar några veckor före vår fogde kom dit.


Then tidh han thetta rykteth hörde ath the thette förbudh ey aktadh ok swa giorth hade, tha loth han gripa xxi aff the Ryssar ok loth halsshugga xvij aff töm, ok iij vntkoma ok rymdhe vpp i Lapamarken ok sagdhe för töm, at theris selskapp ware all halsshuggne ok at fogathen hadhe församladh xviij hundrat folck, som skulde koma ok vnthsätie töm. Then tid the swadana tidandhe hörde ath landhit war forwaradh, tha drogho the tilbaka in i Hwite hafwith.

Vid den tid som fogden kom att få vetskap om detta och att ovannämnda förbud ej aktades, då lät han gripa 20 av dessa ryssar och lät halshugga 17 st av dom, emedan tre undkom och rymde upp i Lappmarken och berättade för dessa att deras sällskap hade halshuggits och att fogden hade församlat 1800 människor ()soldater?), som skulel undsätta dom. När man så fick dessa uppslysningar och hörde att landet var försvarat, då drog de sig tillbaka in i Vita havet.

Ok hade the Rysser ekke faath swadana näffsth, tha hade the om nyaars dagh komith nider ok slagith ok bränth Kim sokn. X aff the Rysser laghe i Tornö. War fogathe togh met sik xij dandemän ok for tijdh ok kallade thär sokn tilsaman ok loth läse for töm thet breff, som i, godhe werdoghe herrer, vthgiwit ok samtykth hade, ok förbödh them epther thy som i pabudhit hafde, ok brefwit luddhe som föreskrifwidh staar, ok badh thöm ekke ath lata the Rysser borthkoma för än theres fogathe tijd kome ok anthwarde töm myns herres breff ath fogathen skuldhe retthe sik thär äffther, hwilkith the Törnebo inthe aktadhe, vthan släpthe töm ok finghe töm wärje, handboger, spiwth, pilor, skioller ok andre wärie, hwat töm giordes behoff vppa warth fördärff, swa ath the Rysser sadhe sik ey rädhes för hundrade bönder, met the hade farith, seth ok bespeieth landhet ok ath thet almogen war ganska fatigh ok hade inthe til wärie.

Och hade dessa ryssar icke fått sådan näpst, då hade de om Nyårsdagen pterkommit och slagit och bränt Kemi socken. Tio av dessa ryssar låg i Torneå. Vår fogde tog medf sig sju dannemän och for dit och kallade där samman socknen och lät läsa för dessa (tornebor) det brev som Ni goda värdiga herrar, utgivit och samtyckt om och förbjöd dom efter på så sätt som gjorts i skrift, och brevet lydde såsom ovannämnt står, och vad socknemännen att inte låta ryssarna avvika från platsen, förrän de fått uppläst Min Herres brev och överlämna sig åt övermakten.
Dessa rerspekterades dock inte av torneborna, utan dessa släppte ryssarna och gav de dessutom värjor, pilbågar, armborst, spjut, pilar, sköldar och andra värjor, allt de kunde tänkas behöva till vårt fördärv. De sa också att dessa ryssar inte räddes hundrade bönder i samband med att de for och spionerade på landet och sett att den fattiga allmogen inte hade något att försvara sig med.

Sidhen the töm swa släpthe, hawa wij waridh ganska räddhe, ok fara Törnbona vpp i Lappamarken ok köpslaga ok bindha frijdh met Ryssana ok akta oss fatighe män inthe. Then tidh wij fatige män hawa gjorth fridh, tha hawa wij giorth fridh öwer alth Norrabothn. Skule the Tornebo swa länge regera met Rysser ok Lappar, tha wardha wij fatighe män ok alt menighe landet förderfwat. Käre, wärdoghe herrer, bidhiom wij idher för Gudz skuldh, thet Törnebo ok wij mattom wara vndher en herre, hwat oreth the oss göra. När wij komom thär til tingz ok klagom ath the ga wara skoga ok fiske wara watn, tha widherfars oss fathige män inghen räth, vthan säye the swa, ath the hawa erkebiskopen til theres herre etc.

Alltsedan detta skedde, ha vi varit mycket rädda, och far torneborna upp i Lappmarken och avtalar om fred med ryssarna utan hänsyn till oss fattige män. Den tid vi fattiga män gjort fred, då gälel den freden över hela Norrbotten/Bottenviken. Skulle dessa tornebor sålunda regera med ryssar och lappar (samer?), då måste vi fattige män och allt allmogens land vara fördärvat. Kära, värdiga herrar, vi beder Eder för Guds skull, att vi och Torneborna icke må vara samlade under en och samma herre, på ghrund av alla orätt de dfdå skulel göra oss. När vi kommer hit till tings och klaga att de beträda våra skogar och fiske och vatten, då vederfars oss fattige män ingen rätt, utan då säger de så, att ärkebispen äör deras herre etc.


Käre wärdoghe herrer, om nagher wille swa säye, ath the Rysser ware äkke förwaradh i thetta förbwdh, tha wile wij äpterskriffne fatighe män, som är försth Jöns Nakkanpoyka, Jöns Hermansson, Kaupi Teppe, Lasse Kerpe, Jöns Sonasson, Äre Paual, Niels Ingolffson, Lasse Kenni, Eleff Larenson, Kwiue Henrik, Laurens Olaffsson, Henrik Holsten, Jöns Baalk ok menige almoghe, som bygge ok boo i Lymminghe, Ja ok Kim sokn, wiliom withne ok swärie ok fulkomlighe tilsta, ath war fogathe Hans Andersson ok wij töm swa förwaradh hawa i alla handa mattha, som föreskriwidh staar. Til ythermere wisse ok bäthre förwaring tha latom wij trykke warth landz jncegele pa ryggen a thetta breff, som giwidh ok skriwidh är i Kim om medfastha tijdh arom äffther Gudz byrdh mcdlxxxx.

Kära värdiga herrer, om några ville säga att desas rysser icke hålla sig inom detta förbud, så vill undertecknade fattige män, som är först Jöns Nakkanpoika, Jöns Hermansson, Kaupi Teppe, Lasse Kerpe, Jöns Sonasson, Äre Pavval, Niels Ingolfsson, Lasse Kenni, Eleff Larenson, Kuive Henrik, Laurens Olafsson, Henrik Holsten, Jöns Balk och menige almogen som bo i Liminge, Ijo och Kemi socknar, vuill vi svära och fullkomligen tillstå, att vår fogde Hans Andersson och vi som honom försvara i allehanda måtto som ovan är beskrivet. Till yttermera visso och med eftertryck låter vi vårt insegel (sigill) på ryggen av detta brev, som givet och skrivet är i Kemi och Fastetiden året efter Guds födelse 1490.


* Menigheterna i Kemi, Ijo och Limingo socknar (Österbotten) till de finska rådsledamöterna med klagan över ’det stora mord, skada och fördärv’ de lidit av ryssarna i 80 års tid och särskilt under det senaste året. Tillika klagan över Torne-bornas samröre med ryssarna.

DIPLOMATARIUM FENNICUM: http://df.narc.fi/document/4286

SDH, Sveriges Diplomatarium: SDHK-nr: 32913: https://sok.riksarkivet.se/sdhk?SDHK=32913&page=1&postid=sdhk_32913&tab=post#tab

Hanhikivi, Pyhäjoki, bild via Fennovoima.
Än idag har Ryssland tummen i ögat på Finland nästan exakt på den plats, som nämnes i texten.


Nästa gång:

Källkritiska anmärkningar, kortare sammanfattning

STADSVANDRA I ELSA LAULAS OCH ANDRA SAMISKA HJÄLTARS SPÅR, PÅ RIKTIGT & VIRTUELLT

Bilderna från Norra rundan augusti 2019 – reportage i Oddasat av Johanna Tjäder.
)Obs! Vi kommer i huvudsak att undvika Drottninggatan nu!)

Boka för Din grupp, fysisk och coronasäkrad vandring ca 2,3 km
i samiska föregångskvinnors spår. Lär Dig också om Svealands samiska historia!

3 600 – 5 000 SEK för 10 – 30 st, en till två Norra rundan
6 000 – 6 000 SEK för 20 -50 st, en vardera Södra och Norra rundan och en till två grupper vardera.


PRISEXEMPEL AUGUSTI:

Grupp-prisexempel 20-40 st, en – två vandringar v. 32-34 helg. ….. 3 995 SEK.
Inkl rabatt ( -15%): …… 3 395 SEK.


Fler priser & erbjudanden kommer under närmsta dagarna

BOKA: Sms/tfn +46729070058
Epost saepmietalks@gmail.com

”Ursamer” vs ”nordsamer”: vilka har rätt?(Svaret må överraska dig?). Tidlös stalking mot forskare. Nya, eldgamla belägg (1562). NORDMALINGSDOM 10 ÅR. Del 4b:4c

En i historien en gång betydelsefull, idog och vettig aktör som Tomas Cramér (1922-2019) kan också förvandlas till en hämndgirig, trätlysten sektledare som stalkar forskare med vad hen anser fel ”åsikter” (som bekant har vi forskare sällan åpsikter; utan vanligen mer eller mindre väl underbyggda rön som vi kan försvara från tid till annan) – vi får nog alla passa oss för denna bitterhetens mekanismer. Denna företeelse såg jag förresten dels med egna ögon i Åbo på De Svenska Historiedagarna 1999 när TC rest över enkom för att försöka häckla Lennart Lundmark och dels berättade den sistnämnde (LL) att sådant skedde mer eller mindre regelbundet. Som själv idogt stalkad historiker och forskare vet jag nu exakt hur påfrestande det kan vara att inte få vara i fred. Mer härom ordar jag ej nu.

Från Cramér är inte steget särdeles långt till den infekterade såkallade ”striden” mellan det moderna (eller nygamla) påfundet Vapstens lappby vs och Vapstens sameby. Redan att jämställa dessa storheter är naturligtvis att falla offer för anakronism och historierevisionism. Fallet med Nordmaling visar med all önskvärd tydlighet att sedvanan kom att förvaltas av de dåtida nordsamerna. Utan någon som helst tvekan hade Nordmalingsmålet inte vunnits om inte nordsamerna flyttat in i Västerbotten.

För att göra en lång historia kort drogs vi i Nordmalingsmålet med ett med den tidens rättsläges mått mätt långt uppehåll där vi hade dåligt med vinterbetesdokumentation. Det var f ö, såvitt vi då visste likadant snart sagt överallt mellan Bjuröhalvön och Timrå. Vi kokade ner en period till 1936-67 där vi saknade närmast all dokumentation om vinterbete i själva Nordmaling. Vinterbete bedrevs utan tvivel; men en bit längre upp. Rödåsel kan tyckas långt ner, men jämfört med at bevisa kustnära eller kust- och öbete är det inlandet. För andra perioder hittade vi Gideå, Trehörningsjö (1920-tal), Vännäs och vi hittade Tavelsjö (diverse årtal och vanligen av Ran), Obbola (1840-tal), Skeppsvik (ca 1875) och Lövön (flera årtal) och vi fann naturligtvis Holmöbetet. Liksom många andra platser!
Nordmaling i sig – om vi snabbspolar förbi perioden 1799-1899) besöktes ofta åren närmast efter sekelskiftet 1900 men sedan uppstod redan efter 1907 ett hack i dokumentationen för att sedan återkomma 1913, 1914, 1915, 1917 (talar här om belagda vintrar; de faktiska kan vara fler) och därefter ånyo några vintrar på 1920-talet och då av bröderna Grahn. I Grans sameby, på något sätt hade tärnasamerna överlåtit till ammarnässamerna att utnyttja betet där. Vilhelmina norra smög sig utmed länsgränsen; men mindre bekant om hurvida det skett efter 1929.
Även Rans samer kunde i förhållandevis sen tid ha vinterbete för ren i Nordmaling; även om det vanligare skedde i Umeås närhet och på platser som Mariehem och Sofiehem; också på 1930-, 40- och 50-talen men inte ens det fick vi tillgodoräkna oss som ”nordmalingsnära” belägg. Nordmalingsmålet och Nordmalingsformen i sig ledde ju till en ny tolkning av traktsbegreppet; vilket är en av de absolut största förtjänsterna med det.

Men sedan inträffade Tvångsförflyttningarna från Karesuando – numera väl- och ökända genom böcker i ämnet. Nya aktörer taravde vinterbete och de tog naturligtvis det som var ledigt. Henrik Ommas familj började utnyttja tomma delar av Bjurholm; andra från Vapsten hittade flikar av Bjurholm, åter andra tog stråket ner förbi Pengsjö till Örsbäck och Långed. Tallberg återuppstod som bete; liksom Hummelholm, Gräsmyr. Listan kan göras längre.

Efter mina två år av arbete för att dokumentera enbart perioden 1936-1937, återstod praktiskt taget inga luckor alls för Nordmaling sett som trakt: i hög grad tack vare nordsamerna hade samtliga decennier – 1940-, -50- och -60-talen nu utfyllts så till den milda grad att inga synbara långa luckor återstor, även om 1950-talet fortfarande spökade en smula. men så gjorde vi en gradvis kursändring under de senare åren av dokumentationsarbetet – något som redan tidigt 2002 nyansvios steg för steg noterades – at vi betraktade trakten snarare än specifikt Nordmaling ristat i sten. Här dög allt bättre Hörnefors, Umeå, Bjurholm, Grundsunda osv. Emellertid var jag själv bekymrad – fram till och med Hovrätten (och i någon liten mån ända fram till och med sakkunnigförhören i Högsta domstolen i februari 2011) – bekymrad över att beläggen under 1900-talet för Järnäs saknades (och egentligen även för 1800-talet). Detta markerade jag med tydlighet och stärkt av min ”sakkunnigmentor” Anne Severinsen vid ett av våra möten i Hattfjelldal gjorde jag en ”full Ericson” (bör läsas på engelska!) när jag gik på tvärsen emot advokaterna och talade ur hjärtat. Således kände vi dåligt till belägg för Järnäslandet. Hovrättens president förklarade härav skiljaktig i Hovrätten och målet stod och vägde. Allt eftersom försvann bit för bit min tvekan efter några väldigt givande samtal med informanter som bodde utmed en nodligare flyttled som följer Öreälven. Likafullt kvardröjde en viss tvekan och oro ännu nuder den första av de tre dagar som jag förhördes i Bondeska palatset av markägarnas advokater (en av de innerligaste erkännanden jag kan erinra mig ha fått under min karriär har jag faktiskt fått av deras mångåriga advokat Nisse Rinander när vi senare mötes några år efteråt i Brändö norr om Luleå). Jag vill minnas mig ha skrivit om hur jag hittade Belägget med stort B på Arkiv Digital när min dåvarande särbo/sambo förgäves försökte få med mig på tango och jag blev sittandes med min bärbara dator på hotellrummet i Gamla Stan. Det finns annars här:
https://southsaamihistory.wordpress.com/2015/06/22/vinterbete-i-nordmaling-denna-gang-dec-1821-beviset-som-jag-hittade-pa-malsnoret/


Med årtalet 1822 inleds pärlbanden av tät vinterbetsdokumentation i Nordmalingsmålet.
Men nyss ramlade för mig det här belägget, från 1562:

1562 skattade renägande samer från Nordmaling. Socknen var större på den tiden; men klart intressant dokument.
Landskapshandlingar, Landskapshandlingar Norrlands lappmarker, SE/RA/5121/5121.18/1562: 3 (1562), bildid: A0044579_00016ff.
Så vilka har rätt i Vapstenmålet? Lika mycket bägge två, tycks det.
Varför käbblar undertecknad då så mycket med företrädarna från Vapstens lappby?
För att de uppehåller sig såpass mycket vid rasfrågor.
Oförsonlighet är också en egenskap som sällan bör premieras.

Men detta för för långt från ämnet.


VAD VI VET:

Nordmalingsmålet hade på intet säkert sätt vunnits utan nordsamernas (och deras ättlingars) bidrag såsom historiska aktörer. Mycket tack vare deras idoga vinterflyttande, har vi nu dels en stabil vinterbetesrätt i Nordmaling med omnejd och en stark ställning för renbetande överhuvudtaget i Sverige och efter landets kuster. Traktsbegreppet är omformat – utökat – och idag måste MARKÄGAREN motbevisa renbetesrätten, i motsats till vad som rådde före 2011.

Peter Ericson 31 maj 2021
Sakkunnig i Nordmalingsmålet 2000-2011

Samiska zoner i det ”hitre, inre” Österbotten 550 AD – 1350 AD? Pyhävuori, Lappajärvi, Österbotten

För snart två år sedan, juli 2019, genomförde vi en utomordentligt spännande exkursionsdag som bestod av

– Storkyro (Isokyrö) kyrka
– Levä(n)luhta vattenbegravningsplats
– Lappajärvi med Pyhävuori, enligt traditionen en gammal samisk lägerplats på 1200-talet.

Enligt vad vi sedermera har läst och forskat oss till kan den redan ha innefattat en 1500-årig samisk historia, om vi inkluderar den för- eller protosamiska tiden före år 800.


Idag fokuserar vi på punkten tre, således …


En av de tänkta offerplatserna i det enligt folktraditionen åtminstone vikingatida samelägret vid Lappajärvi (sjös och sockens) Pyhävuori som på 1200-talet ska ha besöks av de första lappfogdarna från Nokia och Häme-området, dvs Tavastland. Bild från webbsidan Retkipaikka som länkas både och här och längre ned: https://retkipaikka.fi/pyhavuori-pohjanmaan-koli/

Isokyro kyrka bakre del och västra sida. Foto: Peter Ericson.
Leväluhta juli 2019. Monika E Pensar.
Pyhävuori juli 2019.

Lappajärvi med Pyhävuori

Fler högintressanta, vackra, spännande bilder här:
https://retkipaikka.fi/pyhavuori-pohjanmaan-koli/

Lappajärvi med Pyhävuori

Vad säger nu traditionen?

– En samisk samlingsplats
– Ett kärnområde, sannolikt använt 550 – 1650 AD. (Månne mest intensivt 1100 – 1300)
– Öar i sjön skulle ha varit mindre lägerplatser årstidsvis, sannolikt sommartid.
– Samiska trummor ska ha sänkts i sjön

VI SUMMERAR OCH RESONERAR

– Offerplats, uppbörd- och tingsplats?
– Enligt M. K. Heikkilä (2014) ska ett uppslitande krig ha drivit bort samerna från Kyrodalen och Vörå 800 AD.
– Enligt Anna Wessman och andra skulle offren i Leväluhta ha kunnat varit samer, och i så fall i några falla ha kunnat fly (?) 535-536 AD?

Karts från 1775. Pyhävuori ligger i sydost.
Mera översiktlig karta. Det finns en vetenskaplig skolbildning som baserar sig på Tegengren (1953) som vill se ett sammanhängande samiskt område Lapua – Kauhava – Kyrodalen – Närpes samt även uppåt Korsholm – Vörå.
Rörings karta från 1762. Flera av de små öarna i söder sägs ha varit samiska mindre enklaver.
Här syns inte Pyhävuori, men väl Pyhälahti, dvs Heliga viken.


”Spår som förskräcker” – reflektioner kring Norrbottens-Kurirens ledare 14 resp 22 maj. Ny text av ÅSA LINDSTRAND

Spår som förskräcker

Reflektioner kring Norrbottens-Kurirens ledare 14 respektive 22 maj
Vi är stolta att få presentera nedanstående text här, när vi hörde att den plockats ned på annat håll. / PE, southsaamihistory

Åsa Lindstrand, mångårig redaktör, nu chefredaktör och ansvarig utgivare på Samefolket, samernas första och äldsta tidning.Den 3 mars 1940 brinner Norrskensflammans redaktion i Luleå.
Fem personer mister livet. Två av dem är barn. En av hjärnorna bakom attentatet är
Gunnar Hedenström, journalist på Norrbottens-Kuriren. Det skulle också visa sig att
terrorattentatet planerats just på Norrbottens mest anrika tidningsredaktion,
nämligen Kurirens. En av tryckfrihetens tjänare hade ambitionen att med
brutalitet tysta en annan, och slutade som mördare. Och brutalitet var Hedenström
och hans kumpaner sannerligen inte ensamma om 1940. Det hände som bekant
obehagliga grejer ute i Europa, under högerextrem flagg. Allt hängde ihop.
Att Norrbottens-Kuriren också upplät utrymme för både annonser och artiklar åt högerextrema SNF,
Sveriges Nationella Förbund, är ett faktum. Andra, uttalat nationalsocialistiska partier, annonserade i tidningen med hakkorset prydligt i print. Jag tillbringade mina första tio år som journalist på Norrbottens-Kuriren. Det var en bra tid. Högt i tak. När jag så småningom blev lokalredaktör i Jokkmokk hade jag stor frihet i mitt jobb. Eftersom jag bevakade en samisk ort och på grund av ett personligt intresse belyste jag gärna samiska frågor och och möttes aldrig av motstånd mot det bland kollegor eller överordnade.Men på senare tid har jag läst två minst sagt betänkliga ledare på temat samebyarnas makt i Norrbottens-Kuriren. Den politiske redaktören Daniel Persson leker journalist och intervjuar en kristdemokrat med rösträtt i Sametinget. Det sker enligt modellen som man ropar får man svar. Sedan blandar Persson upp citaten med lika delar egna åsikter som om de vore fakta. Och vips! så har man en flamberad mishmash av historielös dynga, svepande generaliseringar och riktigt grova liknelser. Att diskutera de skillnader som finns för samer med samebymedlemskap respektive dem utan är ett samtal som behövs. Det har behövts sedan kolonialmakten Sverige 1928 klöv det samiska folket med ett så uselt snitt att det blöder än. Det samtalet pågår ständigt, oftast på ett vettigt sätt, till exempel i det samiska parlamentet, Sametinget. Hela kompetensen och alla olika sanningar finns där. Men istället för att djupdyka journalistiskt i ett situation som påverkat så många människor i Norrbotten under lång tid, är en ledartext där utgångspunkten är verklighetsfrånvänd vad Norrbottens-Kuriren åstadkommer. Ur texten: ”Grundläggande delar av många människors liv påverkas och det finns en väldigt utbredd uppfattning att det inte tas någon hänsyn till detta.”Det som åsyftas är bland annat att samebyarna ofta avstyrker fritidshusbyggen och företagssatsningar. Jag vet inte, Daniel Persson, hur mycket hänsyn som togs till de samer vars liv slogs i splittring när 1919 års renbeteskonvention ledde till tvångsförflyttningar av nordsamer till sydligare områden.
Jag vet inte hur mycket hänsyn som togs till dem som lidit trauman intvingade i de rasbiologiska experiment som förringas i texten. Jag vet inte, faktiskt, hur mycket hänsyn som togs när Sverige gång på gång förhandlade bort sina medborgares renbete på norska sidan. Sanningen är nog att den kumulativa effekten av visad hänsynslöshet från Sverige är så kompakt, att samebyarnas invändningar mot exploateringar inom överskådlig tid aldrig kommer i närheten av kolonialmaktens hänsynslöshet.

Det hade varit befriande om ansvarig utgivare ville förmedla sin syn på liknelsen mellan samebymedlemmar och invasiva arter i relation till paragraf 6 i Tryckfrihetsförordningen: Som tryckfrihetsbrott anses Hets mot folkgrupp som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Lag (2018:1801).


Riktigt bedrägligt blir det när Daniel Persson beskriver renägarna, särskilt de med många renar, som resursstarka. Landskapet berättar om vem som varit resursstark sett till såväl av staten sanktionerade rättigheter som pengar. De resursstarka är de som koloniserar och som gynnas av kolonialismen. Läs: LKAB, Vattenfall, Sveaskog, diverse skogsallmänningar och svenskar i allmänhet som byggt sitt välstånd på att en grupp, den tidigare markägaren, tryckts tillbaka. Och läs gärna ortsnamnskyltarna! De berättar rätt tydligt om undanträngning och vem som skrivit historien. För jag lovar. Älvsbyn, Storforsen och Boden hette något annat en gång i tiden och i skymundan lever de namnen ännu kvar.

Den allra värsta formuleringen är trots allt denna: ”Samebyn är en udda fågel i det svenska samhället som ju bygger på regelefterlevnad. Som systemet är utformat i dag är det kanske till och med lämpligt att likna det vid en främmande, invasiv art.” Är det någon annan som känner lite déjà vu här? Vad kallades judar av nazisterna? Var det inte löss? Det går nämligen inte att komma undan, som Daniel Persson försöker i sin iver att rentvå sig i ledare nummer två, med att samebyn är en konstruktion, inte en människa. Upplysningsvis: Samebyarna har medlemmar som är människor, dessutom människor tillhörande en koloniserad etnisk minoritet. Och de regler och lagar som samhället bygger på är alltid skrivna av majoriteten.

Planer smiddes i Kuriren-kåken och Flamman brann. Där hoppas vi att Kurirens mörka historia tar slut. Jämförelsen mellan dådet mot kommunistiska Flamman och nazismen ute i Europa och formuleringen om invasiva arter kan te sig dramatisk, men det är samma mekanismer och tankemönster som ligger bakom, där man avhumaniserar och osynliggör dem som berörs i den politiska övertygelsens namn. Det hade varit befriande om ansvarig utgivare ville förmedla sin syn på liknelsen mellan samebymedlemmar och invasiva arter i relation till paragraf 6 i Tryckfrihetsförordningen: Som tryckfrihetsbrott anses hets mot folkgrupp som innebär att någon hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Lag (2018:1801).

Åsa Lindstrand
chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen Samefolket
Text varsamt redigerad av PE

Det svensk-norska landskapet Wiken?

Wiken, et Distrikt i Bohusland, utgör norra delen af Landskapet. Det består af 2 delar: Sunnerwiken, eller södra delen och Norrwiken, eller norra delen, hwaraf hwardera utgör et Fögderi. Sunnerwiken innefattar 5 Härad: Lane, StångenäsSotenäs, Tunge och Sörbygden, uti hwilka finnas 1 Stad: Uddewalla, samt 20 Soknar: Bäwe, Ryr, Skredswik, Herresta, Högås, Bokenäs, Dragsmark, Bro, Brasta, Lyse, Lysekil, Tossene, Askum, Beffendal, Foss, Håby, Swarteborg, Kroksta, Sande, Hede. Det består af 666 Mantal. År 1805 war Folkmängden 26301. Norrwiken innefattar 4 Härad: Bullarens, Qville, Tanums, Wätte, uti hwilka finnas 1 Stad: Strömstad, samt 12 Soknar: Naversta, Mo, Qville, Botna, Swenneby, Tanum, Lur, Skee, Tjärnö, Hogdal, Näsinge, Lommeland. Fögderiet består af 627 Mantal. År 1805 war Folkmängden 17078. Således består hela Distriktet Wiken af 1295 Mantal, med 43379 inbyggare.

Djurbergs geografiska lexicon 1818

https://sv.wikisource.org/wiki/Sida:Djurbergs_geografiska_lexicon_1818.djvu/930

Bovallstrand with Bottnafjorden (Tossene härad), Creative Commons 3.0. Wikipedia.
Chell Hill – Eget arbete (2011).OMNÄMNANDE (1532):

Svartsjö den16 Maji,
Till allmogen i Viken, underrättelse om landskapets återlemnande till Danmark, och uppmaning att lyda danske
höfvidsmannen Claes Bilde.
Riks-Registr. E, 1531—1534, fol. 54 v.
(s 78f)

Til almoghan j Wijken at the lydha her Clas
Wij Götstaff etc Helse idher Dandemen alla som
byggia och boo vthi Wijkenn, Kerliga med gud, kära
wenner som idher nogh witterligit är atj nu en tijd
longh. haffue leghat vnder Suerigis Crone til it wedherlagh for then swara bekostning som wij hafft haffue etc
Så haffuer nu Erlig welbyrdig man och strenge Riddere
her Claues biide warit her hoss oss på kong:e Ma:tz
wegna aff Danmarc och föreent sig med oss på hans
hog:etz wegna, så athi nw her epter skolen liggia vnder
Danmarcis Crone och Bahuss län som j til förende haffue
wane warit, Huar före begäre wij aff idher dandemen
alla atj her epter äre forma her Claes Biide på K: Frederics wegna hörage och lydoge görandis honum idhers
årliga vthskyller som j epter Norigis bescriffne lagh plictoge ären vth ath göra, Doch likuel thet j oss her til
plictoge ären och j vtfest haffue wele wij athi thet late
oss redeliga vthfå Gud idher her med befalandis Aff
Suarteszo fredagen for Ericj Arom etc mdxxxij vnder
wärt Secret.


Mera Vasa: Spiken i de sista finländska sydsamernas kista – anno 1550 i östra Tavastland? 28 maj, G. Vasas riksregistratur

Onsdagen den 28 maj avsände den notoriske despoten och härskaren över det svenska riket, Gustaf (eller Gustav) Vasa från sitt Gripsholm ett brev till herrar fogdar Banér, Horn och Kurck.

Samma år som den klåfingrige Vasa-stamfadren,
Konung Gustaf den Förste, införde sältionde och säl-skatt
kom alltså denna bulla avseende kolonisationen av vad som dåförtiden torde ha varit den allra sydligaste delen
av Sápmi tillika av ännu okoloniserade delar av Norrbotten (antagligast av dess inre kustland).
Dokumentet kan läsas härnedan – i det närmaste direkt efter bilden.

Foto från Jämsä stads webbplats: https://www.jamsa.fi/en/

DOKUMENTET:1550.
[Gripsholm] den 28 Maj.

Till Henrik Claesson [Horn], Jöns Knutsson [Kurck] och
Isak Nilsson [Banér] m. fl. uppräknade befallningsmän
och fogdar i Finland, angående Jämsä sockenmäns klagomål öfver ingrepp på deras utmarker samt om Östra Tavastlands uppodling.
Riksregistr. 1550, fol. 93 v. — Förut tryckt af A. I. Arwidsson i Handl. t. uppl. af
Fini, häfder, D. 7 (1854), s. 312—313.
(s 250f)

Vår gunst etc. Vetther Hendrich Claessonn, Jöns
Knutssonn, Isaach Nilssonn, Måns Nielssonn, Göstaff Fincke,
Jöns Väsgöthe, Anders Väsgöthe, Jöns Skriffvere, Niels
Ingessonn, Ravald Halvardsson, att våre undersåther, menige mann i Jemse sockn udi Tavasthuuss länn, haffve
hafft theris budh hos oss
, nempligen Nils Kercke och
Peder Pederssonn Cavatilasth, hvilcke clageviiss oss förstå latid haffve, hvad oskääl them vederfars både aff
Norrebotns Lappe och Savolaxebo bönder upå theris gamble ermarck och fiskevathn, som I aff thenne theris her inneluchte klagemål viidere förnimmendes varde. Så är vår vilie, att I um samme theris clagemål granneligen
vele ransake lathe, förskaffendes them så myckit som
rett är. Och effther vij förnimme, at then ermarckenn
en väldig stoor skogh är, och att ther väl ståår rådh till
att giöre gode hemann, ther folck kunne boo upå, är oss
och undervijst, som vij och dagligen förmerckie uthaff
the klagemåel oss förekommer um jordeträtter, att folcket
icke väl kan ryme sigh ther i landet upå the hemann, som the nu haffve; hvarföre är vår vilie och befalning, ath I vele finne rådh til, att en part aff then menige hoop motthe taghe sigh före och rödie och bygge upå förberörde ermarckenn, synnerligen att en hop motthe rycke up och göre hemann på alle sijdher uth medh then
rydze grentzenn, opå thet att the Rydzer motthe haffve uthaff then hoop motstånd, hvar the her in på riikit någet öffvervold göre ville och vårt land ther egenom och så till förmering och förbettring komme motthe etc. Thet I alle doch hvar för sigh synnerligen, ther I befalning haffve, opå thet fliitigeste beställe vele. Datum 28 Maij
anno etc. 1550.


Ur

HANDLINGAR
RÖRANDE
SVERIGES HISTORIA
MED UNDERSTÖD AF STATSMEDEL I TRYCK UTGIFNA
AF KONGL. RIKSARKIVET.
Första serien.

KONUNG
GUSTAF DEN FÖRSTES
REGISTRATUR
MED UNDERSTÖD AF STATSMEDEL I TRYCK UTGIFVET
AP
KOML RIKSARKIVET
GENOM
JOH. AX. ALMQ III ST.
XXI.
1550.
STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
1903 via

Gustav Vasa, skidkarlar, avelsgårdar samt årliga jordeböcker 1555-56: ”skidekarler äre både tiänlige till — krigzfolcket, så att the kunne löpe opå snön bredhe vedh vägen, — kunne väll rese till tretije miler um dygnet”

I väntan på samiska uppdrag, övergår undertecknad gradvis till Sveriges och Nordeuropas historia. Här en samling av intressanta passager ur 1555 års vasaregistratur. Samerna slipper vi dock ej. De flesta brevtexterna är författade från Finland. Länk nedan.


att the förscriffve till sigh alle the skijdekarler, som the mest kunne
öffverkomme, både ifrå Norrebotnn, Savlax och annerstedz, ty sådane skidekarler äre både tiänlige till ath bruke hoss krigzfolcket, så att the kunne löpe opå snön bredhe vedh vägen, thesliges att skicke åstedh opå kunskaper, effther the som ther opå ähre rätt förfarne, kunne väll rese till tretije miler um dygnet och ändhå längre etc.


Biude tigh förthenskuldh, att tu oförsummeligen skalt giffve oss tilkenne um alle lägenheter, och um udi then landzenden ähr stor farlighet aff rydzerne förmodendes, och hvar tigh synes rådeligit, att vij then vägh drage skole, så vele vij, ath tu skalt bestellet, thet alle the bönder, som boo udi loo, Kijm och Törno sochner, sampt medt thet folk, som ther alrede ligger vedh grentzenn, motte strax göre sigh tilrede medth the meste hester, rener och skidekarrer the kunne åstedkomme och möte oss, för än vij komme till the orther, som någet när gräntze till Rydzlandh, ther man skulle haffve befruchte sigh någen farlighet aff fienderne.

Gustav Vasa konterfejad av Jacob Binck, något tidigare
än den aktuella tiden, nämligen anno 1542. Wikimedia Commons.


Åbo den 13 februari.
Till Claes Fleming angående befälet öfver skidlöparne i
Savolax.
Riksregistr. 1556, fol. 43 v. Förut tryckt (efter Ture Bjelkes kopiebok) af A. I. Arwidsson i Handl. t. upplysn. af Fini, häfder, D 4 (1851): s. 116.

Vår gunst etc. Oss ähr till vettendes vordet, Claes
Flemmingh, att tu skall haffve någen förfarenhet att löpe
opå skijdher etc. Så effther en hoop skijdekarler utaff the
Savlax bönder och andre nu församblede ähre hoss vårt
krigzfolk, och haffve doch ingen, som the kunne rätte
sigh effther eller bekomme någen undervisningh utaff;
therföre see vij för gått ann, ähr och vår günstige vilije,
att tu vilt lathe bruke tigh för samme skijdekarles höffvidtzman och vinlegge tigh sampt medt them att göre fienderne affbräk thet meste mögeligit ähr, urn the her effther hijtt i landet varde görendes infall. Och hvar tu
tigh i så rnotte flijteligen bevijser, så vele vij thet^ framdelis medt tigh gunsteligen beteneke etc. Datum Abo 13
februarij anno etc. 56.


Åbo den 13 februari.
Fullmakt för Claes Fleming att hafva befälet öfver skidlöparne vid finska hären.
Riksregistr. 1556, fol. 44. Förut tryckt (efter Ture Bjelkes kopiebok) af A. I. Arwidsson i Handl. t. upplysn. af Fini, häfder, D. 4 (1851): s. 117.

Vij Gustafif etc. göre vetterligit, att vij haffve opålagdt och befaledt oss elskeligh vår tro tiänere Claus
Flemmingh, att han skall haffve i befalning alle skijdekarrer, som ähre församblede hoss vårt krigzfolk eller och
her effther tilkomme kunne etc. Hvarföre biude vij alle
förbe:te skijdekarrer, att the rätte sigh effther hvadt som
för:de Claus them opå våre vegne till vårt och rigsens
gagn och beste tilseijendes varder etc. Datum Åbo 13
februarij anno etc. 56.

Vij lathe edher och förstå, käre her Svante, att vij
haffve latidh scriffve Claes Fleming till, att han skall lathe
bruke sigh för the skijdekarlers höffvidtzman, som hoss
vårt krigzfolk ähre församblede, och ther han lather sigh
flijteligen bruke och bevijse, vele vij thet medh honum
framdelis udi all gunst och nåde beteneke. Datum ut
in litteris.


Synes oss och mykett rådeligit, att tu ville
tencke till att förstercke tigh med thet meste folck tigh
är mögeligit aff alle Norlanden, synnerligen medt skijdekarrer, så att tu kan haffve rådh till att göre rydzerne
motstondh, om the varde görendes infall i then landzende. Vore och rådeligit, att tu ville legge tigh vinningh um
att bestelle tigh sådane skijdekarrer och annedt gott folk aff Dalelagen, thesliges aff Jämtelandh och flere orther, ee
hvar man them kunne öffverkomme. Datum ut in litteris.

Den 21 februari.
Till Hendrich Jacopsson, en knape i Tavastelandh,
att han haffver några jordebreef taget aff Simon Hindrichsson och förtt them till sin gårdh, ther han bor upå.
öpett breff för Jacob Kreck att upkrefifvie sin geldh her udi Finlandh etc.
Till Lasse Olsson, att han schall qvarsettie och aristere alth thet tingest, som bleff efifter Jöns Håkonsson
och hans hustru än nu haffver ther udi Norrebotn stondendes, så lenge hans regenskap bliflfver förhörder udi
cammeren, um han bliffver K. M:tt någett skyldig heller
icke etc.; item skall han och medt thet förste förskicke
till K. Ma:tt två unge karer, som kan beredhe rensshuder etc.


att vij icke för iss skuldh kunne komme öffver Alandz haff, motte
vij dhå våge oss egenom Norrebotnn, effther som vij tigh
vårt betenckende ther um senest lothe tilscriffve etc. Så
vele vij och, att tu skall bestelledt, såsom vij tigh dhå
lothe tilscriffve, thet alle the bönder, som bo udi loo,
Kijm och Törno sochner, sampt medt thet folk, som ther
alrede ligger vedt grentzen, motte strax göre sigh tilrede
medt the meste hester, rener och skidekarrer, thesliges medt bösser,
arborst (sic!) och alle the verijer the kunne åstedkomme, och um vij drage åth Norrebotnn, att the dhå
måtte möteoss, för än vij komme till the orther, som någet när grentze till Rydzlandh, ther man skulle haffve
befruchte sigh någen farlighett aff fienderne etc. Vij vele och, att tu skalt holle alt thette hemeligen hoss tigh,
så att icke någet roop eller rychte motte eblandh then menige man ther um utkomme, att vij achte oss then
vägh häden, eller att vij^ befruchte oss för fienderne i någen motte etc. Datum Abo prima Martij anno etc. 56.

Item effther man haffver att förmode, thet rydzerne
bruke mest skidekarrer för then diupe snö skull, som nu
allestedz ähr, hvar the udi thenne vinter varde görendes
nâget vijdere infall, therföre vele vij haffve eder förmanedt, att I vele see edher visligen före och förskaife edher
the meste skidekarrer, som I kunne haffve rådh till, och haffve altijdh edre visse kundskaper uthe till att förfare
hvadt fiendernes förehaffvende ähr och elijest um andre lägenheter, opâ thet I icke motte bliffve udi någre motte
aff fienderne förraskede eller öffverfalne etc. Och ther I förnimme, att fienderne komme mykit starcke, så synes
oss icke rådeligit, att I giffve edher till nagen slacht medt them opâ släte mareken, uthan achte och rame
edhers fördeil medt the bråter, ther i landet nu fälte ähre, eller elijest udi trånge väger, ther fienderne icke
kunne alle tillike på bredden komme till arbetes. I vele och medt thenne breffvisere lathe oss förstå, hvadt lägenheter och tidender I nu förståt haffve aff fienderne, och eliest huru um alle deler bestält ähr. Datum ut in litteris.


Hela registraturen av Gustav I Vasa (24 band): https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30573/simple-search?query=Konung%20Gustaf%20den%20f%C3%B6rstes%20registratur.&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0&fbclid=IwAR3mGHtBApRCe-nJz3JTK5wuS8OKKwCGhqrbYi85CYvHGVp7pA47hePMClE

Aktuella årgångar:
1555 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/60261
1556 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/60773Skattesats för samer i Umeå socken anno 1528

Anders person vdi Gräbebo
The lappar vdij Vmo sokn i forläning som oss tillyda
medt så förordt att han oss ther aff redeliga och årliga
giffua skal the ij Timber mårdskin som rette skatthen är
och then huart år förbättra medh x mårdar Och om så
hender ath wij honum tilhånda schicke nogra päningar
ther han medt wart besta wetha kan til att köpa Thrån,
Elgshudher, bockskin eller annadt huad ther falla kan
ther til skal han latha sijgh finna aldelis veluiliogh


Här är det alltså samer i Umeå socken som tänks ge i årlig skatt tvenne timmer mårdskinn, dvs sammanlagt 80 mårdskinn, om vi räknar rätt. Vi hoppas att det är den totala skatten.  År 1562 skattade jämförelsevis 16 ångermanlandssamer 34 mårdskinn och utifrån det kunde vi väl kanske ungefärligen räkna ut den kända samiska befolkningsandelen i det blivande Ume lappmark. Denna skatt ska därtill årligen ”förbättras” med tio mårdar. Härutöver ska Persson (vid Grubbe?) tillsändas kungliga pengar för att inhandla tran, älghudar, bockskinn ”eller annat vad där falla kan”. Vi får väl en ganska pregnant bild om livet i Ume sockencentra anno 1528?
Är detta en försvenskad version av birkarlarna; men med en mera ”konungslappzlig” prägel?

Ur

HANDLINGAR,
RÖRANDE
SVERIGES HISTORIA
.
MED UNDERSTÖD AF STATSMEDEL I TRYCK UTG1FNA
AF KONGL. RIKS-ARCHIVET.
Första serien.
STOCKHOLM, 1871.
P. A. NORSTEDT & SÖNER (s 207f)
Utgiven via V.G. Granlund

Avdelning
Gustav Vasas Riksregistratur ao 1528

1528—1530.
Förteckning på kronans förläningar.

‘ Efter en af fukt skadad handskrift bland kon. G-. I:s bref i k. Riks-Archivet, hvilken
tydligen tillhört ett band af Riks-Registraturet. Det felande är tillagdt efter en afskrift i Plog.
Bielkes copiebok B, fol. 218—221. — Första stycket, rörande Finland, tryckt af Arvidsson, Plandl.
t. upplysn. af Fini. Häfd. 2: 236. (s 192ff)

Angående Umeå socknens utseende 1528, vi anlitar Wikipedia:

På 1500-talet var socknen indelad i tredingar. Den ”nordesta” omfattade ungefär nuvarande Sävars socken och kustområdet vidare söderut till Umeälven. Den ”sunnersta” omfattade kustlandet söder om älven. Den ”översta” omfattade området väster om Umeå, inklusive Vännäs socken och Degerfors socken.[5] Socknen hade samma utbredning på 1600-talet, när de första kartorna över området ritades. Johan Persson Geddas karta från 1661 visar att socknen då omfattade ungefär nuvarande Umeå, Vännäs och Vindelns kommuner. I norr gränsade socknen till Bygdeå socken, i söder till Nordmalings socken. Åt väster fanns ingen avgränsning, men även den samiska befolkningen i Ume lappmark sökte sig till Umeås sockenkyrka innan Lycksele socken bröts ut 1607
.[6]
man lutar sig här emot Bergling Kyrkstaden … (1964)

Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Bok 4 – Kapitel 4 – Om de fem olika språken i de nordiska länderna. – Utgivningsår 1555.
Engelsk bildtext: ” Book 4, Ch. 4. On the Five Languages Spoken in the Nordic Countries. To the left a Muscovite showing a false coin. Next a Swede, armed with broadaxe, bow and arrow and sword. Next a Lap in fur coat and with bow and arrow. To the right a Geat with a crossbow. ”
SUMMERING:


Det är inget geografiskt mega-scoop, detta: Lappmarken var nämligen ett begrepp som inte fanns 1528,
och Ume socken saknade alltså avgränsning västerut. Intressant, likafullt!

Och däremot bör det vara av yttersta intresse att inte bara Finland under Sverige och Norge under Danmark tillämpande en slags feodalism med förläningar varunder bönder och samer skattade – utan även inom självaste det svenska territoriet försiggick sådana medeltida tilltag ännu anno 1528, fem år efter Kalmarunionens upplösande.


Vi noterar att inga renar nämns (men säl-tran tycks antydas). Implikationer härav kommer vi att återkomma till.


Nya ”epic fails”-kommittéarbeten av ännu en (S)-regering gentemot samerna: sedvanan sedd över axeln…

Nya ”epic fails”-kommittéarbeten av ännu en (S)-regering gentemot samerna: sedvanan sedd över axeln, ”popfrågor” i täten… ?

Referenslänk: ”Direktiv för en ny rennäringslag klara” (Sameradion, publ. 20 maj 2021)


https://sverigesradio.se/artikel/direktiv-for-en-ny-rennaringslag-klara?fbclid=IwAR0Ha_JFgcSJrptZIbwM4_ezMjXIvwmPVh0Srn1jxK6Qy8UGNlRoGhVfDf0

Bilden på Bengt Djupbäck, med artistnamn Jokkmokks-Jokke tänks
bara illustrera vissa företeelser i artikeln men han personligen har
ingenting att göra med innehållet. Bild via Roger Lindqvists blogg:
https://rogerlindqvist.blogg.se/2015/january/jokkmokks-jokke.html

Vi ser bakåt…

Direktiven, förutsättningarna, historien


Utan att peka ut någon vare sig ansvarig eller utvald kan man i korthet säga att de kommissionsledande nyckelpersonerna uteslutande alltför ofta valts ut utifrån meritokratiska kriterier och att även ifråga om det operativa utredandet så har antalet år i statlig tjänst varit vägledande snarare än reell kompetens.

1971-1975: Sameutredningen

Här tog man ett bra avstamp i en politiskt progressiv och spännande tid men kom att låta den minoritetspolitiska perspektivet vara tongivande, och förbisåg härigenom såväl sedvane- som samförståndsfrågor.
Till skillnad från de flesta andra utredningar kom denna att innehålla högkvalificerade (om än i något fall akademiserade) krafter som Israel Ruong, men också renskötare som Lars Utsi och den tvivelsutan historiskt mycket starke Lars Thomasson. Ont om kvinnor var det då liksom ”alltid”. Renskötselrepresentationen var i vår tids ögon bedrövligt ynklig. https://lagen.nu/sou/1975:99
Sameutredningen hade föregåtts av 1960-talets förvisso mycket perspektivlösa renbetesutredning som pågick 1962-66, i sin tur framsprungen ur de dårförtiden besinningslösa vattenregleringarna.


1983-1990: Samerättsutredningen

I mångt och mycket var 1980-talsutredningen först under Regeringen Palme och sedan under Carlsson en blek repris på 1970-talets. En del rättighetsfrågor vässades, medan andra stod och stampade. Sedvanan lika överspelad.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samer%C3%A4ttsutredningen


2002-2006: Gränsdragningskommissionen

Äntligen skulle sedvanan ses över på djupet. Gick det så? Nja, det fanns maximalt usla förutsättningar för att utreda den med flera essentiella sedvanemål pågående just då; bl a Rätan, Nordmaling, Härjedalen (varav undertecknad faktiskt arbetat med samtliga) och därtill flera mindre som t ex Bjuröhalvön. Förutsättningarna för Alvå och Rumar att lyckas fanns helt enkelt inte. Det har nu snart gått 20 år sedan den utredningen inleddes, och 15 sedan dess slutbetänkande presenterades. En ny sedvaneutredning behövs; jag är besviken, trodde att det var syftet med det stort uppslagna rennäringslagstiftningspratet.

Grundläggande felaktigheter i betänkandetexten:


”Renbetesmarkerna omfattar cirka en tredjedel av Sveriges yta”.

Ingalunda. Möjligen om man med ”renbetesmarkerna” avser åretruntmarkerna. Men renskötselområdet innefattar ju även vinterbeteslanden! Och då handlar det om de fyra nordligaste länen, delar av Gävleborg, eventuellt hela samt Dalarna ned till Svärdsjö, öster om Falun. Detta enligt dom i Högsta domstolen 1894 (Ljusnedalsmålet). Undertecknad avser nu att i ett nytt forskningsprojekt utreda förhållandena kring detta mål.

Popfrågor – och skogsdöd?

Det handlar i direktiven om trendiga frågor som rätten för samer (och eventuellt wanna-be-samer) att vara delaktiga i rennäringen etc. Men utan grundläggande och fastslagna rättigheter, finns ingen renskötselrätt överhuvudtaget att ens dela på.
Vill man vara ”poppig” på allvar, borde man å det snaraste inarbeta skogsbruksfrågorna i en sån här utredning.

Gör om, gör rätt!

Det är den enda giltiga slutsatsen här. Och det fort!
Peter Ericson
20 maj 2021

Öppensinnad dialog spunnen om samernas förhistoria: Poddprat om sydursamer och kolonialism etc

Bloggpost från 12 april 2021, redigerad 20 maj 2021

Prata Om Det#18 Peter Ericson – Samernas historia

LJUDLÄNK direkt till just detta poddavsnitt: https://soundcloud.com/prata-om-det/peter-ericson-samernas-historia

När började egentligen Sveriges koloniala historia? Hur tidigt kan man tala om samer i Sverige, vilka folkgrupper bebodde Norden vid den tidpunkten? När började samerna drivas norrut från sina traditionella områden, och hur långt söderut var de innan dess? Och hur kan vi idag ha kunskap om dessa delar av historien?

Peter Ericson är historiker och en av de främsta experterna på samernas historia. Dessutom är han poddvärdens far. I detta avsnitt diskuterar han och Oscar Matti frågorna ovan och mycket mer.

Prata Om Det är en podcast där olika åsikter kan mötas i långa, öppna diskussioner om aktuella samhällsfrågor. Samtal som rör sig utanför filterbubblor där alla argument kan prövas, till för alla politiska läger.

Värd: Oscar Matti
Ljud: My Andréesdotter

VAD HÄNDE 1596-97: ”ett historiskt kuriosum, att finska språket, som i sjelfva Finland tillbakasattes och på flerfaldigt sätt undanträngdes af det Svenska, här i yttersta norden nära nog med våld infördes”: Kuusamos samer tvångsförflyttas, kemisamiskan dör ut (Ignatius 1875)

Maanselkä (Kuusamo) samer tvingas till Ryssland

I 1596 års rågångsbref säges det uttryckligen att
lappbyarne Maanselkä, Kitkajärvi och Kuolajärvi skola ligga
på vestra sidan om gränsen,
„men folket, som der bo och
bott hafva skola vara förpligtade med hustrur och barn och
allt deras lösöre att flytta öfver gränsen” in i Ryssland.
Maanselkä är det gamla namnet på Kuusamo by *).
Gränsebrefvet låter oss sålunda veta att Kuusamo vid denna
tid var bebodt af ryska lappar, och att dessa nu blefvo
anbefallde att bortflytta emedan svenska kronan gjorde
anspråk på landet, anspråk, som Ryssland äfven godkände.
Anledningen, hvarföre man från svensk sida gjorde
anspråk på detta landtområde öster om Maanselkä torde
icke varit någon annan än den, att en finsk koloni kort
förut derstädes nedsatt sig.”
(PE framhävning)

”Några anteckningar rörande nordliga Finlands östra gräns”,
af K. E. F. Ignatius. I: Historiallinen ARKISTO. Toimittanut Suomen Historiallinen Seura.


Från trakten! Ur Mailmaan äärellä https://maailmanaarella.com/kuusamon-kuvauksellisimmat-retkikohteet-top-7/

”Kuusamo (var) vid denna tid bebodt af ryska lappar, och att dessa nu blefvo anbefallde att bortflytta”

Kemisamiskan trycks undan, finskan tas in med tvång

Beträffande till sist Finlands rätt till Utsjoki och Enare lappmarker,
grundade sig denna egentligen på de etnografiska förhållandena,
eller att orterna fingo en finsk befolkning.
Det är annars ett historiskt kuriosum, att
finska språket, som i sjelfva Finland tillbakasattes och på
flerfaldigt sätt undanträngdes af det Svenska, här i yttersta
norden nära nog med våld infördes. Lapparne tillsades
allvarligen att lära sig finska, och att tala finska med sina
barn ‘). Allt detta var ett verk af kyrkan.
Det var nemligen
ehuru dessa församlingar politiskt räknades till Sverige. På den kyrkliga
eröfringen följde den statsliga, och sålunda har Finland
blifvit egare af en icke så liten del af norra Ishafs-sluttningen,
en del, som, i fall den skulle åtföljas af en om
äfven ringa hafsstrand, vore af stort värde.

Traditionen härom är följande **). „Det berättas attenhop österbottniska bönder ifrån
Uleå, Ijo och Kemi socknar anförde af en Paho (Pavo) eller Paul Halonen ifrån Muhos,
företagit ett tåg till Ryssland
;
att de sommartiden farit Kemi elf uppföre till Kemi
träsk och derifrån vidare efter den grenenafelfven, som
egentligen heterKemijoki,ända upp till landtryggen,
hvaröfeer de dragit sina båtar och fortsatt resan utför Nuotijoki till Ishafvet, eröfrat ryska köpingarne Candalax och
Couda samt äfven gjort försök på Kola slott, men der blifvit slagne, så att allenast några få genom flykten undankommit, ibland hvilka Halonenvar. Då denne under framoch återresan på holmarne i Kemiträsk eller sjö fann förträffliga betesmarker och lägenheter till äng flyttade han
någon tid efter sin hemkomst- dit upp och blef den förste
nybyggare i Kemilappmark. Troligt är att flere finske
bönder sedan följt Ilalonens exempel”. Denna händelse,
säger Lagus, ,,skall ha gifvit första anledningen dertill att
finskt folk började sätta sig ned i Kuusamo”.

Traditionen syftar synbarligen på de tåg, som österbottningarne under Wesainens anförande åren 1589 och
1590 gjorde till Ryssland.
Att de två tågen göras till ett, äfvensom att Wesainens namn icke nämnes betyder jemförelsevis mindre. Eröfringen af de ryska städerna äfvensom det misslyckade anfallet på Kola äro emellertid historiska händelser, som sätta traditionens pålitlighet utom allt
tvifvel. • Man har alltså skäl att betrakta Kuusamos införlifvande med Finland såsom ett resultat af österbottningames krigståg till Kantalahti och Norra Ishafs stranden i
slutet på 16:de seklet.
Emellertid afstod Ryssland genom freden i Teusina
och den i följd häraf skedda gränseregleringen, såsom redan.
anmärktes, icke helanuvarande Kuusamo,utan endast dess
vestra hälft.

Forts i länk: https://core.ac.uk/download/pdf/186507852.pdf


(PE framhävning)

Anledningen [ —] en finsk koloni kort förut derstädes nedsatt sig

Saepmie Talks fyller fem år IDAG 16 maj – finfina erbjudanden! # 1 SAEPMIE TIMES 200:-/8 nr

ERBJUDANDE # 1
Alla åtta utgivna (gamla) nr av Saepmie Times (som pdf!) 200 kr (inkl.moms)
O B S Endast detta dygn – 16 maj! INKLUSIVE samtliga bilagor!

205 NOK, 20 euro, 24 USD, 17.50 GBP, 1775 rub

Epost/mail: saepmietalks@gmail.com

Bosatt i Sverige? Swischa 200 kr 0724243922 (Johan Ericson, förmedlar intäkter till oss pga undertecknads avsaknad av aktiv smartphone), så har Du alla åtta tidnings-pdf:n inklusive alla bilagor (!) imorgon kväll senast!

Mejla också, samtidigt! Tack på förhand!

Peter Ericson för Saepmie Times (tidningen, som vilar) och Saepmie Talks (enskilda firman)

Samiska kusthärdar som spin-off. NORDMALINGSDOMEN 10 ÅR, Rätanförlikningen 9 år, slutord (början), Del 4a:4c

Sista delen atomiseras alltså upp i tre delar, det finns ännu för mycket att säga, märkte undertecknad…

Mina egna summerande ord bör faktiskt kunna vara av intresse för en bredare publik; ty detta angår verkligen oss alla i Sverige och Norden – för att inte säga världen. Domen, som samebyarna vann, i Högsta domstolen (HD) såväl som i underrätterna innebär bl a följande: Sedvanan måste numera motbevisas av markägarna – den omvända bevisbördan ligger på den norrländska fastighetsägaren; uppehållen i sedvanan får vara längre än förut, och traktsbegreppet innebär att sedvana i Nordmaling också gör samma sedvana trolig i t ex södra eller östra Bjurholm. Historierelativistiska påståenden (av den art som ideligen lades fram av markägarna och deras fåtaliga sakkunniga speciellt 2005 och 2007) ska förhoppningsvis inte under överskådlig tid kunna framföras i svenska domstolar.

Summerar först erfarenheterna i de grövre dragen:
Tidigt år 2000 frågade mig en ärans renskötare och renägare, Torsten Stinnerbom i Vilhelmina norra sameby, på ett möte, om jag inte skulle kunna titta lite på sedvanan/arkiv i Nordmaling medan jag ändå satt på landsarkivet (då HLA, nu RA i Härnösand) ca en till två gånger i veckan (det här var långt före digitaliseringarnas tidevarv).

Detta är inte platsen att utreda alla advokatbyråer och andra kompanjoner som jag avverkat under alla dessa år, men främst bör bl a nämnas Sonny Andersson som formellt ”lurade” in mig på den här banan. De mångåriga samarbetspartnerna och advokaterna Lars Melin och Camilla Wikland ska varmt framhållas; utan dessa ingen vinst; i synnerhet inte såsom det nu blev. Samebyfolk som Oleg Omma, Aina Jonsson och Jim Persson vill jag ha fram. Projekten jag arbetat inom har varit flera.

Det startade alltså formellt med ett projekt inom länsmuseet (Västernorrland) februari 2000, som pågick till samma höst. Detta resulterade i en initial rapport, redigerad av Lars-Göran Spång som hette Kulturmiljövårdens rapporter 2000:8. ”Samer i norra Ångermanland, Västerbottens län. En förstudie på uppdrag av Samebyarna i Västerbotten.” Peter Ericson och Bernt Ove Viklund (Härnösand 2000). Den var var den hette, en förstudie och den kan läsas här:
https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/84606_ca_object_representations_media_39217_original.pdf

Härpå följde för vår och min egen del en formell paus i arbetet. När sedan projektmedlen tog slut i december 2001, yppade sig en chans att via Kulturmiljövårdarna AB i Härnösand och jämtlandsfödde arkeologen och fembarnspappan Lennart Forsberg arbeta i ett praktikprojekt för Vilhelmina norra sameby och fortsätta med det tidigare arbetet. Här vidtog i första hand bebyggelsehistoria. Jag tittade på den triviala och egentligen ointressanta frågan ”Vem var först?”. Det var dock den här våren som det klarlades att vi inte skulle arbeta med små geografiska enheter, som vi först fått förhållningsorder om. Redan här började också uppfattningen om att vi skulle starta på ett säkert datum med gott dokumentationsläge och sedan arbeta oss framåt därifrån.

Bjästamon i Nätra, Arnäs och Grundsunda: arkeologifynd som spin-off

Trots att jag själv tidtals brukar yvas över min (kanske främsta?) insats att hålla arkeologin som sådan utanför Nordmalingsmålet, vill jag nu å det bestämdaste framhålla alla de fynd som pågick medan målet rullade. År 2000 deltog undertecknad och samiska företrädare från Vilhelmina norra sameby i Mitt-Nytt i samband med det första samiska fyndet som gjordes under Botniabanans arkeologiska undersökningar, då av Angaria AB och Anna-Karin Lindqvist och Lisette Erikssson (rapport 2000 Lill-Mosjön – Raä 256:1-2 Arnäs sn, norra Ångermanland: särskild arkeologisk undersökning – Botniabanan länk här https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/17187_ca_object_representations_media_39224_original.pdf

Fynden skulle bli fler, i Arnäs och sedermera i Bjästamon (som undertecknad utifrån positionen som ”samisk antikvarie” på Länsmuseet faktiskt i hög grad och på ett tidigt stadium valde ut åt Raä som fokus för den mest omfattande arkeologiska undersökningen inom ramen för Botniabanan!)

Fastän Nordmalingsmålet lade en död hand över alla arkeologi i området under praktiskt taget hela nollnolltalet, resulterade det likafullt – pga ökat intresse för samer på kusten och kunskap som parallellt växte fram bland annat och kanske främst genom vårt projekt Ljusminne – resulterade det i upptäckten av minst 13 samiska härdar och ett stort antal lösfynd – mer detaljer i kommande artikel 4B.

Här är Jörgen Heikkis reportage om undertecknad av BO Viklund: https://sverigesradio.se/artikel/6392908

I nästa artikel i serien alltså (flyttad till andra halvan av maj) : Bl a om sena möten med migrän och advokater. Färgstarka informanter som Curt Fjellström, Bertil Wiinka. Nymans i Pengsjö.


Peter Ericson 14 maj 2021

Min värdering av Nordmalingsmålets betydelse

Nästa gång

Rätanförlikningen: vad har den betytt och hur kom den till?

Nästa eller nästnästa gång

”Den 5. om en onssdags morgon gick iagh til Ölmehäratz kyckia, och effter gudstiensten gick iagh til Räfssala, och tå iagh kom til Lixååsen, mötte migh någre Lappefinnor som förde medh sigh 7 styckon Reenar, huilcka diur iagh tåförste gången sågh.” – Samer i dåtida Götaland, Ölme i Värmland: ur P. M Gyllenius dagbok 5 juli 1637

Nu är Diarium Gyllenianum digitaliserad!

JULIUS

Den 5. om en onssdags morgon gick iagh til Ölmehäratz kyckia, och effter gudstiensten gick iagh til Räfssala, och tå iagh kom til Lixååsen, mötte migh någre Lappefinnor som förde medh sigh 7 styckon Reenar, huilcka diur iagh tåförste gången sågh.

Petrus Magnus Gyllenius, ur dennes dagbok


Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1882)

Återutgiven i Helsingfors av Finländska statsarkivet!

Alsters kyrka är lite nyare än de angivna händelserna men ligger i angränsande område. SiriusA – Eget arbete (Wikipedia Commons)

”Hwad sielfwa folcket anbelangar, så äre the till sin wäxt medelmåttige långe” (C.C. Alanus om Kemi lappmark i Öster-Norlanden 1639/1674/1894)

Kort Berättelse om Kemi Lapmarks tillstånd i Öster-Norrlanden, under Åbo Bischops Stijft Beläget, af Claudius Christopherson Alanus * , från 1639, men affattad 1674 (i Leinberg 1894)
* Också kallad Christophorus Christierni, Alanus.

(PE framhävningar, notera att berättelsen inte är sammanhållen som i originalet,
som finns här: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/167640/JU_Bidrag_till_k%C3%A4nnedomen_af_v%C3%A5rt_land_VI_opt.pdf?sequence=1&isAllowed=y )
NOT: Korpo, som Alanus var kyrkoherde i 1674, ligger idag i Pargas i Åbos skärgård.
Analys och något fler citat kommer i en framtida bloggpost, under sommarhalvåret förhoppningsvis.

Kort Berättelse om Kemi Lapmarckz tillståndh i
Öster-Norlanden — Åbo Bischops
Stijft Belägit.
Från Svenska Riksarkivet. — Skoklosters Bibliothek. Fol. N:o 39.


Ur Schefferus 1673
Aldenstundh Hans Kongl. Maij:tt wår Allernådigste
Konuugz Ny uthgångne befalningh fordrar
at man skall
gifva Vnderrättelsse om dhee Antiqviteter som kunne finnas
i Rijket så hafwer iag af Corpo Sochn det effterkommit
och skriffteligen nu i denna Sommar 1674 lefwererat berättelsse om itt stoort gamalt Steenkumbel på Vth Öyar,
‘strax wijdh Östersiöön Sex Mill i Söder ifrå Corpo Moderkyrkia, hwilket sedermehra för migh ähr berättadt skule
vara af Sanct Hindrich och hans folck sammanburit när
han först anlendhe hijt till’ Finlandh.
Men såsom iagh Anno1639.AfH:s Kgl. M:tz sampt Sweriges
Rijkes höge förmyndare och Konungl:e Regeringh på den tijdh förmedelst och på dhen tijden General Gouverneurens Höghwälb. herres
H:r Grefwe Pehrr Brahes nu warandes Sweriges Rijkes Drotz, Och
hög Ehrevyrdighe Sal. H:r Mag. Jsaaco Rothovio Bijskopen i Åbo
Anfordran blef Vthskickat att holla Een visitation om deras Gudztienst i Kemi Sochn Skatta och Lappmark i desse förnemste Byar
som war Sådankijlä, Päldoierf, Såmbio, Maanselkä, Einari medh fleera,
Blef funnit dhen stoore flijt och Nijtelskan som och då medh warande deras egen Pastor nu Sal. hoos Gudh D:r Johannes anwendt
hafwer, så at meste deelen kunde wackert läsa sijne Christendoms
stycken, medh afton och Morgonböner, på det finska Språket och
hade sielfsinsemillan Nijtälskan at uprätta hvarannan på sitt Egit
språck när någon feelade i läsandhe: Och giordes all möijeligh flirt
boos dem i deras Tiell heela tree dagar, och ähn mehra i Somblige
Bijar, medh Predikande Gudz ordz läsandhe och Christendomstykernes grundelige förklarandhe: All afguderijs wijdhskeplighe handlingars och gamble Reglors wäsendhe, förmantes samptligen at afstå medh,
så frampt the ville blifwa Arfwingar till Gudz Rijke. Deras Sal.
Pastor på dhen tijden har och giordt sijn Stoora flijt medh lämpo
och fogeligheet, at afskaffa den gamble deras fäders Suurdeeg och
willfarelsse. Dhe sielf och lofwade så mycket man kunde see och
afftaga bortläggia det som kundhe ländha dhem till Siälla wådha:
Hvilket deras nu warande lärare ännu giöra medh all flijt ataf
skaffa. Och såsom desse wijt belägne och förskingrade Skogzlappar hafwe en långh wägh till sijn rätta Moderkyrkia Kemi.


Hwad sielfwa folcket anbelangar, så äre the till sin wäxt medelmåttige långe, både man och qwinna, gå med långa kiortlar deelz afklädhe deelz och hwijt hwallmar, när the hoos sigh främmande hafwa, efter the och grendza med Ryska lappar i Öster. Detta folcket äre myket behändige medh Skijders löpande, Stålbågars och handbogars Skiutande: J Synnerheet är Hand bogen myket behendigh ty han kan hafwa den i handen som een käpp när han går
medh skijder, Under hwilken hand bogas ände nedan till brukas een lijten träring, så wijd i pass som itt lijtet kannlåck, denne handbåga skall sädall spennas tillbaka och ändå hållas i handen, när man
löper på Skijderna.


Under hwilken hand bogas ände nedan till brukas een lijten träring, så wijd i pass som itt lijtet kannlåck, denne handbåga skall sädan spennas tillbaka och ändå hållas i handen, när man löper på Skijderna. Pijlkorgen ilar han fast på axlen Vnder wänster sijdan, därafhan behändigt kan taga pijlarna, skiuta fort, hasteligen hwar effter annan så många han will: När the äre på sin Jacht, bruka the korta lapmuddar på bara kroppen omspänta medh ett bälte,
ty the Seija them vara myket warmare när the them sålunda och så nidh till footen snäft och ludne bruka: Qwinnorna hafwa, när fremmande äre, på lijka sätt långa Kjortlar och öfwerhwifwade medh lärefftz hufwor och eenwalkder Vnder. Qwinnan är flijtig till at spinna. Handskar, Skoor, Stöflar, Lapmuddar och annat Slijckt, dher på dhe och. kunna stickia konsteligen medh uthdragett Teentrådar. Men ingen trådh brukas hos them, uthan dhee sömma medh Reenseenor, hwilka när the äro tårra, upblöttas dhe medh fijskijster, och bultas till dess dhe blifwa wäll blötta, sedan, låta dhe sprijta
sigh som silke.


Och effter Reesan till denne landzorthen, Angår om Wintertijdh wijdh pass den 12 Januarij, när alla Jnsiögar, Kärr och Moras äre wäll tillfrusne, ty där ähr ingen wägh uthan köres genom willa
Skogen effter Compassen, genom diupa Sniön öffuer kullfallne trään
och annat slijckt: Derföre kan man med inga slädar eller hästars
körandhe dhär framkomma, ty där finnes öfwer 20, 30. Mijler emellan Tiellen eller deras byar, ty måste man köra medh tambde Reenar som lapparne nidföra till Kemi Sochn Skatta och ytterste byy
och inbindas i deras små Slädar, som äre giordhe på synnerligit
Sätt; i pass tu qwarters höga, och i pass qwarters långa, medh
Een twär kant der karlen sitter emot, back till, menhalffambn
åfwan på täckt för sniö, och framföre spitzig som en lijten bååth
där man sädan karlen som köra och åka Skall, inbinder, klädd i
sijn lapmudd och alt wäll förwarat för Sniö och fråst. Vnder denne
släda, som dhe kalla Pulka, är een qwarters bred Graantiurs, myket
haal kööl, där på han lät framlöper i Sniön icke myket cliupt.
Hwilken wäg sädan effter synes lijka som ett dijke, Men Reenen
som sättes för denne släda, hafwer Een ludin fordrat walk om halssen, der ifrån een rem går fast i ändan på förbe:te Slädha, dher medh drager och springer Reenen fort medh Een karl 10, 12,Mijhl
i pass, som föret kan wara till, för än hon hwijlar, och då tager
sielf sin föda, sädan afgran Måsa med Vpkrapsande Vnder 5 qwarters Snöö, den hon wäll med lufftandhe känner hwar den wäxser.
Den andra deras släda, som fdrer fram allehanda sacker, kalla dhe
Achkio, ähr 1 ‘/z fampn i pass lång, den öfwerbindes medh grofft
lärefft som kallas på finska Språeket Hursti, och drager så Een Reen
wäll 8 (lispunds) tunga, När en körer före som sitter i sijn Bläda som kallas
Pulka som sagt ähr, måste han altijdh hafwa en alins käpp i handen dher medh han håller tillbaka i brante backar at icke denne
sleda löper Reenen på fötterna, och bindes den rem man körer medh
som sitter fast i Reenens horn uthj ändan på samme käpp der
medh man styrer och kudzkar på, ty på hwilken dera sijdan
man kastar denna Reem dijt går Reenen, men när man håller
stijlla mit åth Ryggen löper han framgeent, dock altijdh med ryckiande till och fråå, doch går det lijckwist rätt fram dijt manwill
köra. Men dhe som Sackerna draga som uthj Achian inbundne äre,
bindas hwar i annars Släda ehuru många dhe ähre så fdllia dhe effter
karlen som förekörer, dhen altijdh på finska Språket hallas Oppas
till hwilken man och säger i kiörande på deras språck Wåje, Wåje,
thet är köör på, köör på. Och såsom detta körande myket fahrligit
för den Owander är, ty man kan snart köra sigh fördärfwa. Är
och Vnderligit medh den. Reenen som Stoora horn hafwer när man
körer wägen effter dem som förelöpa och inga horn hafwa genom
villaSkogen emällan trään, känner den horn hafwer och effterkommer wäll fdruth om hans horn kangååemillan samma trånga trän
som wägen framligger, hwar icke, så springer han straxafwägen,
och då löper deras sleda strax fast bak om träät, hvilket lappen
som Oppas är, och förekörer, måste tillbaka gåå att uplössa. Detta
så kort om dess Reesa och körandet.Deras huus är Åttakantigdt af tiåcka furu plankor wähl till
hopa fogat, och tages ihoop åfwantill som en Paulun doch öpet på
enfampns styke åfwan, Derföre och röken när dhet blåser slår tillbaka i husset, ty Eldstaden som Elden uthj är, är mit I tiället.
Och bruka dhe sådane huus effter såssom the när Reenens föda på
thet stället begynner lychtas, offta booflyttia måste.E. K. M:ttz
Troplichtige wndersåtare
och Tienare i ordet
Claudius Christopherson Alanus
pastor i Kårpo.

”Österbotten öfverflödar af Lapparnes minne” (Topelius 1845)

Ur Finland framstäldt i teckningar
av Zacharias Topelius 1845.https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/48183/p27-06_f20043124_14_osterbotten.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Den som hade sett Österbotten för blott sexhundrade år
tillbaka
, han hade sett en kust, der hafvets nivå stod 25 fot högre än nu och
följaktligen översköljde en stor del af det nuvarande låglandet; ett land uppfylldt af täta urskogar och sanka kärr;
här och der vid kusterna spridda kojor och åkertegar, brutna i obygden af svenske kolonister; här och der pa en
kulle vid flodernas stränder en Finnes pörte och sveden derinvid; för öfrigt
vid sjöarnas bräddar och de vidsträckta kärren grupper af ömkliga Lappkåtor,
flyttade frän ödemark till ödemark, der bete var att finna för renhjordarna.
Österbotten öfverflödar af Lapparnes minne: tre hela soknar, Lappo, Lapp-
fjärd och Lappajärvi, samt en mängd gårdar, byar och sjöar bära an i dag
deras namn; Ijo, Uleå och Limingo berättas hafva sina namn af tre
Iappske bröder, Hijo, Oulas och Limas. Lapinrauniot, jätinroukkiot m.
fl. minnesmärken vittna om deras härvaro; det är historiskt utredt, att de
kringdrefvo i södra Österbotten ända in pa 14 och 1500 talen;
sägnerna vittna enstämmigt härom, och på mången ort visas ännu deras boningsplatser.
I norra delen af landet hafva de dels sammansmält med den finska befolkningen dels qvardröja de ännu i spridda qvarlefvor, mest i egenskap af renherdar hos Finnarne. Att den märkvärdiga Lappofolkracen är af lappsk härkomst,
synes mer än sannolikt.

det är historiskt utrett, att de [samerna /PE] kringdrefvo i södra Österbotten ända in på 14 och 1500 talen; sägnerna vittna enstämmigt härom, och på mången ort visas ännu deras boningsplatserÖsterbottens nuvarande befolkning utgör en brokig tafla af olika folkstammar stundom sammanblandade intill oigenkännlighet, men oftare skarpt söndrade sinsemellan genom talrika lokala och nationella egenheter i språk, seder och lynne. Finska befolkningen i Wasa län är af tavastländsk härkomst, uppflyttad längs floderna i l3:te, 14:de och 15:de seklerna men äfven sednare, isynnerhet sedan vida sträckor blifvit öde genom stora ofreden.
Så omtalas att Ilmola socken erhållit sitt namn af utvandrare frän limola by i
Hauho, och Lappajärviboemes härkomst frän Saarijärvi är ännu i minne. Af
vissa östfinska ändelser i språket tror man sig sluta till inblandning af Savolaksare.

Deremot är det faktiskt, att större delen af norra Österbotten koloniserats frän Karelen, en del från Savolaks. Det berättas t. ex ännu att 14 hemman i Sievi blifvit befolkade frän Leppävirta; till kapellets kyrkoby ha
inflyttningar skett frän Idensalmi *). I Siikajoki omtalas en stor invandring
österifrän efter stora ofreden. Det gamla Qvenerfolket är både till race och
namn försvunnet; dess afkomlingar befolka de nordliga nejderna men nya invandringar voro talrika efter de förödande gränskrigen.
Pavonia Massacre, Feb 25, 1643

The Massacre we post about here did play some role in the era of New Sweden. But we will return to that, later.

Reprint of 1656 map of New Netherland
Nicolaes Visscher – This image is available from the United States Library of Congress‘s Geography & Map Division under the digital ID g3715.ct000001. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.
*Stokes, Iconography, p. 147 (vol. 1), lists dates as 1651-55. See Map collectors circle, #24. Includes view ”Nieuw Amsterdam op t eylant Manhattans.” Scale: ca. 1:3,300,000 Nicolaes Visscher: Novi Belgii Novæque Angliæ: nec non partis Virginiæ tabula multis in locis emendata / per Nicolaum Visscher nunc apud Petr. Schenk Iun. (1685)


Pavonia Massacre

Colonists from New Netherland descended on the camps at Pavonia on February 25, 1643 and killed 120 Indians, including women and children. De Vries described the events in his journal:

Infants were torn from their mother’s breasts, and hacked to pieces in the presence of their parents, and pieces thrown into the fire and in the water, and other sucklings, being bound to small boards, were cut, stuck, and pierced, and miserably massacred in a manner to move a heart of stone. Some were thrown into the river, and when the fathers and mothers endeavored to save them, the soldiers would not let them come on land but made both parents and children drown.[10]

Historians differ on whether Kieft had planned such a massacre or a more contained raid,[11][12] but all sources agree that he rewarded the soldiers for their deeds.[citation needed] The attacks united the Algonquian peoples in the surrounding areas against the Dutch.

Infants were torn from their mother’s breasts, and hacked to pieces in the presence of their parents, and pieces thrown into the fire and in the water, and other sucklings, being bound to small boards, were cut, stuck, and pierced, and miserably massacred in a manner to move a heart of stone. Some were thrown into the river, and when the fathers and mothers endeavored to save them, the soldiers would not let them come on land but made both parents and children drown.[10]

More here: https://en.wikipedia.org/wiki/Kieft%27s_War

Another source about the same historical process:http://greatwarriorspath.blogspot.com/2017/02/settlers-versus-natives-kiefts-war-1643.html

And a third. All falls back on the same quote:

https://janos.nyc/history/today-in-nyc-history/february-25-a-1643-massacre-of-the-lenape-almost-dooms-new-amsterdam/

Pavonia Massacre, Feb 25, 1643


The Massacre we post about here did play some role in the era of New Sweden. But we will return to that, later.


Pavonia Massacre

Colonists from New Netherland descended on the camps at Pavonia on February 25, 1643 and killed 120 Indians, including women and children. De Vries described the events in his journal:

Infants were torn from their mother’s breasts, and hacked to pieces in the presence of their parents, and pieces thrown into the fire and in the water, and other sucklings, being bound to small boards, were cut, stuck, and pierced, and miserably massacred in a manner to move a heart of stone. Some were thrown into the river, and when the fathers and mothers endeavored to save them, the soldiers would not let them come on land but made both parents and children drown.[10]

Historians differ on whether Kieft had planned such a massacre or a more contained raid,[11][12] but all sources agree that he rewarded the soldiers for their deeds.[citation needed] The attacks united the Algonquian peoples in the surrounding areas against the Dutch.

Infants were torn from their mother’s breasts, and hacked to pieces in the presence of their parents, and pieces thrown into the fire and in the water, and other sucklings, being bound to small boards, were cut, stuck, and pierced, and miserably massacred in a manner to move a heart of stone. Some were thrown into the river, and when the fathers and mothers endeavored to save them, the soldiers would not let them come on land but made both parents and children drown.[10]

More here: https://en.wikipedia.org/wiki/Kieft%27s_War

Another source about the same historical process:

http://greatwarriorspath.blogspot.com/2017/02/settlers-versus-natives-kiefts-war-1643.html

And a third. All falls back on the same quote:

https://janos.nyc/history/today-in-nyc-history/february-25-a-1643-massacre-of-the-lenape-almost-dooms-new-amsterdam/

Reprint of 1656 map of New Netherland
Nicolaes Visscher – This image is available from the United States Library of Congress‘s Geography & Map Division under the digital ID g3715.ct000001. This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.
*Stokes, Iconography, p. 147 (vol. 1), lists dates as 1651-55. See Map collectors circle, #24. Includes view ”Nieuw Amsterdam op t eylant Manhattans.” Scale: ca. 1:3,300,000 Nicolaes Visscher: Novi Belgii Novæque Angliæ: nec non partis Virginiæ tabula multis in locis emendata / per Nicolaum Visscher nunc apud Petr. Schenk Iun. (1685)

Ständigt detta 1720-tal: trumbeslagen i Åsele lappmark Nyårsdagen 1725.

Ur statliga och prästerskapliga skriftväxlingar 1725-26.
Sorterat under rubriken Riksdagen 1726-27.

I: Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:d. Manuskript. Maskinskrivet. Fortsattning av Handskr 25:4. Åren 1724 — ca 1729. d) Riksdagen 1726—27. Publicerad december 2011. Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Sami drum, from Åsele Lappmark. Frame drum. 48 x 31 cm. No 25 in Ernst Manker’s Die lappische Zaubertrommel (1938/1950). Confiscated by the bishop of Härnosand Petrus Asp during his visitation in Åsele new years day, january 1725. A total of 26 drums were confiscated that day and given to the Antiquitätsarchiv in Stockholm. According to writings on drum owned by Tomas Larsson från Selk. Now owned by SHM (SHM 360.14); kept at Nordiska Museet, Stockholm

PROLOG

Stormächtigste, Allernådigste Konung.Til Underdånigste följe af Eders Kongl Maj:ts Nådigste förord—ning om Lappländernas flijtigare underwijsande i Christendomen och scholors inrättande ther i orten bär Consistorium wid närwarande Riksdaag omständeligen berätta, som följer:

I. Anno 1725 å 1 Januarii hölts i Årsilla Lappmark visitation såwäl med fiäll— som granlapparna,som höra til then församlingen. Tillförne har i thenna lappmarken alärig warit någon visitation; ty fant man nödigt at ther sammastädes giöra en begynnelse. Lapparna, både män och qwinnor, kunde större dhelen Fader wår, Tron, Barmhertige Gud,Morgon och affton böner och Herrens wilsignelse med boralexorne,samt een dhel någorlunda giöra redo för Herrans Hel. Nattward, hwad the ther ändfå,och huru the genom boot och bettring sig ther tilwerdeligen senom Guds Nåå bereda skola: dock befans hoos många enstoor fåkunnighet. Åf Catechismo kunde the eliest litet elr alsin—tet läsa utan til,som och ingen Cateches ther fans på lapska, eij heller någon Psalmbook, förutan et exemplar af Grans Psalmbook, somen lapp hade. Eliest wijste lappalmogen lust och begiärlighet atra sin Christendom,och lofwade gierna wilja skicka sina barn til scholan, ta then blefwe upbygd.II. Sex och tiugu spåtrummor blefwo samlade, hwar af en under resan förlorades, the öfrige 25 äro nu, effter Nådig befalning ,til An—tiquitetsCollegium inlevererte. Lapparne undervistes af Guds ord wad skiändelig synd afgudadyrkan och trulldom är,och huru nödigtthet wore, at the som genom Guds Nåd woro utgångne ur et hedniskt mörker och förde til thet klara Evangelii lius, samt i dopet afsagt sig diefwulen, all hans werk och gierningar, och alt hans wäsende, och theremot lofwat troo på Gud Fader,Son och then Helga Anda, böra afstå med all widskieppelse och wantro, och endast hålla sig til Gud och sin Frälsare Jesum Christum med böner och sann Gudsfruchtan,
III. Men som Widskiepelsen torde eij så snart utrotas ur the—ras hiertan, och Lapparna kunna giöra sig nya trummor i stellet för them som blifwit them fråntagne, så understelles med diupesta wörd—nad Eders Kongl Maj:ts Nådigste wälbehag, om icke spåtrummor med ser—deles swårt straff på them, som them bruka, må blifwa förbudne och ut—rotade, på thet sådan wederstyggelig synd må aldeles blifwa hemmat och afskaffat

PE: – Min fundering: brändes verkligen alla dessa trummor?
von Westens tydliga ande svävar över hela det här projektet.

Sex och tjugu spåtrummor blefwo samlade, hvar af en under resan förlorades, the öfrige 25 äro nu, effter Nådig befalning, til AnitiquitetsCollegium inleverte

Ständigt detta 1720-tal: trumbeslagen i Åsele lappmark Nyårsdagen 1725.

Ur statliga och prästerskapliga skriftväxlingar 1725-26.
Sorterat under rubriken Riksdagen 1726-27.

I: Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:d. Manuskript. Maskinskrivet. Fortsattning av Handskr 25:4. Åren 1724 — ca 1729. d) Riksdagen 1726—27. Publicerad december 2011. Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek

Sami drum, from Åsele Lappmark. Frame drum. 48 x 31 cm. No 25 in Ernst Manker’s Die lappische Zaubertrommel (1938/1950). Confiscated by the bishop of Härnosand Petrus Asp during his visitation in Åsele new years day, january 1725. A total of 26 drums were confiscated that day and given to the Antiquitätsarchiv in Stockholm. According to writings on drum owned by Tomas Larsson från Selk. Now owned by SHM (SHM 360.14); kept at Nordiska Museet, StockholmPROLOG

Stormächtigste, Allernådigste Konung.Til Underdånigste följe af Eders Kongl Maj:ts Nådigste förord—ning om Lappländernas flijtigare underwijsande i Christendomen och scholors inrättande ther i orten bär Consistorium wid närwarande Riksdaag omständeligen berätta, som följer:

I. Anno 1725 å 1 Januarii hölts i Årsilla Lappmark visitation såwäl med fiäll— som granlapparna,som höra til then församlingen. Tillförne har i thenna lappmarken alärig warit någon visitation; ty fantman nödigt at ther sammastädes giöra en begynnelse. Lapparna,både ämän och awinnor,kunde större dhelen Fader wår, Tron, Barmhertige Gud,Morgon och affton böner och Herrens wilsignelse med boralexorne,samt een dhel någorlunda giöra redo för Herrans Hel. Nattward, hwad the ther ändfå,och huru the genom boot och bettring sig ther tilwerdeligen senom Guds Nåå bereda skola: dock befans hoos många enstoor fåkunnighet. Åf Catechismo kunde the eliest litet elr alsin—tet läsa utan til,som och ingen Cateches ther fans på lapska, eij heller någon Psalmbook, förutan et exemplar af Grans Psalmbook, somen lapp hade. Eliest wijste lappalmogen lust och begiärlighet atra sin Christendom,och lofwade gierna wilja skicka sina barn til scholan, ta then blefwe upbygd.II. Sex och tiugu spåtrummor blefwo samlade, hwar af en under resan förlorades, the öfrige 25 äro nu, effter Nådig befalning ,til An—tiquitetsCollegium inlevererte. Lapparne undervistes af Guds ord wad skiändelig synd afgudadyrkan och trulldom är,och huru nödigtthet wore, at the som genom Guds Nåd woro utgångne ur et hedniskt mörker och förde til thet klara Evangelii lius, samt i dopet afsagt sig diefwulen, all hans werk och gierningar, och alt hans wäsende, och theremot lofwat troo på Gud Fader,Son och then Helga Anda, böra afstå med all widskieppelse och wantro, och endast hålla sig til Gud och sin Frälsare Jesum Christum med böner och sann Gudsfruchtan,
III. Men som Widskiepelsen torde eij så snart utrotas ur the—ras hiertan, och Lapparna kunna giöra sig nya trummor i stellet för them som blifwit them fråntagne, så understelles med diupesta wörd—nad Eders Kongl Maj:ts Nådigste wälbehag, om icke spåtrummor med ser—deles swårt straff på them, som them bruka, må blifwa förbudne och ut—rotade, på thet sådan wederstyggelig synd må aldeles blifwa hemmat och afskaffat

PE: – Min fundering: brändes verkligen alla dessa trummor?
von Westens tydliga ande svävar över hela det här projektet.

Sex och tjugu spåtrummor blefwo samlade, hvar af en under resan förlorades, the öfrige 25 äro nu, effter Nådig befalning, til AnitiquitetsCollegium inleverteSTÖLD. ”Odd bodde på Skogar och Torir for på vikingatåg, och tog massor av guld i Finnmark”: När islandsmigranterna plundrade samerna

”En man som hette Trand miobein vars släkt var från Agder, for till Island med Geirmund heliaeskin, och tog besittning av öarna väster om Biarneyaflóa, och bosatte sig på Flatey. Han gifte sig med dottern till Gils skeidarnefs och deras son var Hergils hnapprazz, som bodde på Hergilsey. Hergils hade en dotter, Torkatla, som gifte sig med Mar Reykiaholum. —- ”.

Och så detta:

”Vid samma tid kom Odd skrauti och hans son Torir till Island. Trand miobein bodde på Flatey, och de tog besittning av land i Torskafjord. Odd bodde på Skogar och Torir for på vikingatåg, och tog massor av guld i Finnmark. Med honom var Hall på Hofstads söner. När de återvände till Island yrkade Hall på att guldet var hans, och så började ett stort gräl; Den tilldragelsen finns att läsa i Torskfirdingasagan”

Man säger vidare:
Med hänvisning till lärda män var han den ädlaste födde bland alla ursprungliga bosättare på Island. Han var till åren kommen när han emigrerade, och brukade inte gräla med någon, efter det han kom till Island.

Till slut:
Geirmund gömde en hel del pengar i Andarkelldu, en mosse neranför Skard. Han gidte (sic) sig med Herrid, dotter av Gaut Gautrekson, och deras dotter var Yr.

Detta handlade alltså om män med hög svansföring och stora numerärer frigivna trälar soma arbetade åt sig, ur samma passager:
”Bardvik var under uppsikt av hans träl Atli, som hade fjorton trälar under sig. Närhelst Geirmund reste mellan sina gårdar, brukade han ha åttio män med sig.” 

Ur

Landnámabók

kap 100-199 via GENEALOGYPAGE https://genealogypage.tripod.com/landnama2.html

FLATEY. Foto: Kolbrún Ragna 2004. Public Domain. Webbplats: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flatey_thorp.jpg

Odd bodde på Skogar och Torir for på vikingatåg, och tog massor av guld i Finnmark. Med honom var Hall på Hofstads söner. När de återvände till Island yrkade Hall på att guldet var hans, och så började ett stort gräl
”Öfwa något afguderi, ell:r annat syndigt och liderligit lefwerne föra, de danske lappar till ett elakt exempel, förargelse och hinder i Christendommens Öfning” – sjukligt misstänksamme von Westen brände sejtar och offeraltare, hotade med mass-slakt av svenska samers renhjordar, fördrivning från sommarbeten: förebådar etnisk och nationell rensning?

MATERIALET: von Westen, Kildals och Forbus’ (m fl) missionsmaterial från 1720-talet
bearbetat och utgivet av Edgar Reuterskjöld 1910 via Nordiska Museet.
De aktuella passagerna framhävs, och sedan kommenterar undertecknad efteråt.

Fet stil: Underlättar som regel bara läsning. Fet + kursiv: viktiga passager.
Det här bör ses som en inledande iakttagelse om något som högst sannolikt kommer att följas upp inom en någorlunda nära framtid! Vi måste dock nu fokusera på nära förstående artiklar som strax tänks bli klara.
Men försök läsa detta, och sprid görna detta brännande viktiga!

Läst här: Umeå universitets forskningsarkivs digitala version:
https://digital.ub.umu.se/node/596529?fulltext-query=&preview=596529%2F96%2Fsimple%2F0&fbclid=IwAR1ay0BXvVaqu4kldS8VvCaCddWAf7NHMq-LZMx9-WpVs2d9F_7KGeLq5vU
Citerat härifrån (genomgånget) Heimskringla: https://heimskringla.no/wiki/K%C3%A4llskrifter_till_Lapparnas_mytologi_Kap._VI

”… de sielfwe tädan förjagas” : Sex notanda af Forbus

”uppbrändt 17 st. Offeraltar och afgudabeläten
under sin resa till Pitheå lappmark”


Sex notanda af ForbusAlt hwad här infört är om Lapparnas afgudar, afgudadyrkan, missionen, scholarne med mehra, är till sielfwe meningarne och sammanhanget föreläsit missionarien Hr Jöns Kihldal, wid dess wistande här i Torneå, och af honom besannat så wärkel. wara i Hr Bärgmästaren Seger Svanbergs närwaro.


2° Månde D:nus Kildahl berätta att alle lappar som fara öfwer fiällryg[gen] antingen de danske till wår lappmark ell:r wåra till Norige, äro besmittade med afguderi. Således äro ganska få af wåra lappar frie, mädan de mäst alle fara öfwer fiällryggen till Norrska siökanten, hwarest deras Renar om sommaren för Brömsar och myggor, som i en kallare lufft bättre trifwas, hwarest sådant i löndom bäst kan ske, och äro Offerplatzar uthsedde under höga bärg, uti dahlar wid kärren, dit lappen om sommaren med stor möda komma kan, och beswärl. nog om wintren, på det samma platzar ey måge af annat folk öfwerkommas och upfinnas.


Wid fiällryggen skall det mästa afguderi Öfwas mädan den orten är aflägen (sic).


Skall D:n Kildahl effter sin berättelse uppbrändt 17 st. Offeraltar och afgudabeläten under sin resa till Pitheå lappmark; för hwilken ordsak han ifrån Luleå lappmarks plats Iockmok intet fördristadt resa, genom Caitoma till Iukasjerf, såsom hans tanka warit emädan Caitomo lappar botat ** honom till lifwet, det han af Pastor Alstadii käresta[1] förnummit.
** Torde vara ”hotat”; vilket också står i den version som Umeå universitet utgivit. Det är dessutom på andra sätt omtalat, att Kildahl ska ha hotats, dvs ha blivit hotad. PE


5° Orsaken till sin resa föregaf D:n Kildahl, att han hade befallning tillsäya swenska lapparna, det de wid Norrska Siökanten intet måge Öfwa något afguderi, ell:r annat syndigt och liderligit lefwerne föra, de danske lappar till ett elakt exempel, förargelse och hinder i Christendommens Öfning och förkofring så framt de wilja hafwa sina renar wed lifwet, hwilka för dem wed siökanten, skola nedskiutas, och de sielfwe tädan förjagas, där de fortfara i sitt förra syndawäsende.


6° Till Torneå kom han d. 4 Martii hwarest han blef öfwer en wekas tid, mädan intet tillfälle gafs att följa wägen upföre, och d. 13 påföljande reste med Befallningman Pippings folk till Pello och dädan till Kengis bruk samt sedan ändafram till Iukasjerf ( Jukkasjärvi / PE) till Mariæ bebodelse dag, tå lapparne den sidsta gången om wintren uti kyrkian allmänt försambla sig, lärandes äfwen Någon af Norrska lappar tå där finnas, med h:ka han tänker begifwa sig till egen ort igen: lofwade och till nästkommande Juhlehögtid inställa sig i Jukasjerf mig på visitationen till möte, där den högste förlänar lif och helsan.

Offerplats. Solfarsklipper, Porsanger, Finnmark. Knud Leem 1767.

”Orsaken till sin resa föregaf D:n Kildahl, att han hade befallning tillsäya swenska lapparna, det de wid Norrska Siökanten intet måge Öfwa något afguderi, eller annat syndigt lefwerne föra, de danske lappar till ett elakt exempel, förargelse och hinder i Christendommens Öfning och förkofring — ”ANALYS:
Den här texten härrör enligt Reuterskjöld från 1727. Den ser ut att vara översatt och moderniserad (återkommer i senare artiklar om detta!).
von Westen och hans lärjungar tenderar att alltid lägga största skulden på avguderiet på de svenska samerna. Samtidigt kan han skifta, så att de andra kan lura med andra landets samer ”ned i hedendom”. Oftast synes det dock vara svenska samerna som är de stora Frestarna.
Det som är speciellt är är inte minst punkten 5, där man skriver som så: så framt de wilja hafwa sina renar wed lifwet, hwilka för dem wed siökanten, skola nedskiutas, och de sielfwe tädan förjagas vilket på modernare svenska blir ungefär som så: ”såvitt de vill ha sina renar kvar i livet, vilka annars för dem vid kusten borde nedskjutas och de själva fördrivas därifrån”. Det här kommer lite oförhappandes och låter möjligtvis antyda, att von Westen & co. lägger sig i sedvanerätten på ett till synes totalt obemyndigat sätt.

Raderna om att förjagas och nedskjutas i kombination med de andra specifika misstankarna emot svenska samerna – kombinerat med von Westens brev till det jämtländska prästerskapet samt andra liknande skrivningar visar med all önskvärd tydlighet att svenska samer är något man skjuter in sig på enligt klassisk ”den andre”-demagogi, idag skulle man ha kallat det oförlommerade rasteorier. Svenska samerna skall förjagas och helst skall man skjuta ihjäl alla deras renar. En etnisk rensning ligger så att säga i potten (och pågår söderut i realtid när detta skrivs; det är exakt samma år som dessa tumskruvar dras åt. Kanske bör man närmare studera implikationerna över tid av von Westens härjningar och med denna nya kunskap se igenom det samtida materialet för hela Sápmi, främst i detta avseende (Danmark-)Norge samt Sverige-Finland: finns där dolda fördrivningar och fler fysiska etniska rensningar?

Vi kommer att återkomma till von Westen. Det här var en ordentligt omskakade läsning, som jagl yckats skumma förbi tidigare!

Peter Ericson Helsingfors 6 maj 2021


EXKURS NEDAN


Reuterskjölds inledning (1910)

https://heimskringla.no/wiki/K%C3%A4llskrifter_till_Lapparnas_mytologi_Inledning

Reuterskjölds noteringar om själva källskrifterna:

VI Sex notanda af Forbus.
VII. Forbus’ privata promemoria för ytterligare undersökning af lapparnas afguderi.


Dessa båda liksom numren XII och XIII äro hämtade ur den förut nämnda handskriften i Norske Videnskabers Selskabs bibliotek i Trondhjem (sign. 76/4-to.) Handskriften utgöres af 72 sidor i kvart, hvaraf dock de 4 sista äro blanka. Denna handskrift innehåller först, som ofvan nämnts, beskrifningen, därefter följer »refutationen», som här satts sist som n:r XIII, och därefter i följande ordning VII, VI och XII. Här ha de satts i annan ordning af skäl, som af det följande kommer att framgå.


Alfattniugsåret för dessa nummer kan ej afgöras mer än för n:r VI. Ty af de sista raderna där kan man se, att dessa notanda också äro författade år 1727. Måhända ha de åtföljt den till Horn insända relationen. Om dessa skrifter säger Forbus själf i sin ansökan till Kungl. Maj:t om Limingo pastorat, dat. Torneå d. 8 mars 1730, att han »genom Gudz nåd i liuset bracht, hwad i wårt kära fädernesland Swerige, om lapparues ännu öfliga högst beklageliga afguderi icke så noga bekant warit, såsom min der om författade relation 1727, den Eders Kongl. Maj:tt uti diupaste underdånighet iag understått at comnmnicera, och derpå gifne tillökning 1729, utwisar.» Den här omnämnda tillökningen är den nedan under n:r XI införda. I de intyg för denna ansökan han erhöll af prästerskapet i Torneå likasom af magistraten därstädes och af prästerskapet i Torneå lappmark talas också om, att han bragt afguderiet i ljuset under åren 1726, 27, 28, 29. Efter sin förflyttning till Limingo fick han annat föremål för sina skrifvelser och sålunda ej tid att syssla med dessa ting, hvartill han ja äfven då saknade direkt anledning.

” — så framt de wilja hafwa sina renar wed lifwet, hwilka för dem wed siökanten, skola nedskjutas, och de sielfwe tädan förjagas, där de fortfara i sitt förra syndawäsende”

”TALADE HÖGOMSMANNEN ( – – – ) … ? Sydursamiskans väg till Högomsriket: de fyra hittills publicerade artikelavsnitten

 1. https://southsaamihistory.wordpress.com/2021/01/24/talade-hogomsmannen-sydursamiska-del-15-ur-en-langre-studie-av-folkvandringstida-samhallen-av-peter-ericson-1-inledning
 2. https://southsaamihistory.wordpress.com/2021/01/31/talade-hogomsmannens-att-sydursamiska-del-2-av-5-hovdingamakt-skogsfolk-jarnsamer-en-modell-for-sydursamisk-migration-p-ericson-2021/
 3. https://southsaamihistory.wordpress.com/2021/03/11/talade-hogoms-kungaatt-del-3-av-5-flykt-omvarld-och-vi-eller-sa-kom-sydursamiskan-till-saepmie-rom-klyvs-attilas-ankomst-krig-jarn-proto-samer-fo/
 4. ”Talade Högomsmannen…” 4/5. Högomsriket och sydursamiska-talarna. Järnålderstida järtecken – från bysantinska idrottskravaller till dalainsjögravars skvaller. Protosamer och andra folk i Mittnorden, Järnbäraland och Skytien osv

Freddan183 – Eget arbete 2009. Wikipedia. CC BY-SA 3.0
180 grader panoramavy mot nordost över Högomfältet från platsen vid Runstenen.

”TALADE HÖGOMSMANNEN ( – – – ) … ?Sydursamiskans väg till Högomsriket: de fyra hittills publicerade artikelavsnitten


Southsaamihistory som bok?!?

Om Du är intresserad, skriv gärna ett mejl eller kommentera härnedanför!

Planen har funnits förr men nu börjar den ta lite mer fysisk form.

Men ett minimum av 175 intressenter sätter jag som lägstagräns för att gå vidare.
Sidantal tänker jag mig ca 250 s inkl illustrationer

Pris är svårt att fastställa i detta skede, men det ska inte vara något som skinnar köparen.
Frakt kan tillkomma, men jag levererar gärna också persopnligen där det är möjligt, med vederbörligt coronaavstånd,
därest läget så kräver.

Obs ingenting är bindande, men jag kan komma att använda din epost som underlag för att skicka ut reklam en gång.

VÅR EPOST: saepmietalks@gmail.com
om DU vill, ange gärna tre av avdelningarna/avsnitten nedan som intresserar dig mest!

Vi hörs!

Peter Ericson, Bloggskaparen

Yours truly i Pyhävuori, heliga berget vid Lappajärvi, Lappsjön i Österbotten i juli månad 2019.
AVDELNINGAR
———————————————————————–
Fördrivningar
Samiska föregångskvinnor
Sanningskommission: bl a trolldomsprocesserna
Näringar: sjösamer, skogssamer, kustskogssamer, fjällsamer etc
Resenärer: världen till Sápmi – samerna ute i världen
Sedvana och Nordmalingsmålet
Regioner: ex Värmland, Medelpad, Gästrikland, Österbotten
Järvsösamerna
Sockenlappar
Förhistoria: Järnålder, Högomsriket och sydursamisktalarna
Äldre historia
Samer på kusten
Samisk organisationshistoria
Samernas Stuehkie – Stockholm
Toponymi som historisk hjälpvetenskap
Om samernas historia i Ryssland
Om samernas historia i Finland
Om samernas historia i Karelen

HEMBYGD: Högomsriket, lokalhistoria Sundsvall


Västerbottniska fördrivningar år 1732 från kustnära vinterland till lappmarkerna! (Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:k)

”Nya” fördrivningar, som bör ses i ljuset av statens aggressiva politik gentemot Sápmi och samerna kring 1720-30-talen

Självaste året 1732 – året då Linné reste i Sápmi – var ett mycket hårt år för samerna med fördrivningar och fysiskt hotfull mission, som intensifierades igen några år efter trumbeslagen. Dödsstraffen för praktiserade av samisk religion eller sedvänjor hade såvitt vi förstår inte utdömts på några år, men andra metoder togs fram: t ex enskilda fördrivningar enligt protokollet nedan samt – värre metoder (som vi ska dubbelgranska innan de tas upp).


Vi har tidigare sett lokala förordningar emot säsongsutnyttjande och t o m emot vanlig fjällsamisk renskötsel utifrån 1748 års stadganden; men här synes ett liknande förfarande i själva Västerbotten redan alltså anno 1732.

Swar och Resolution till de puncter som H: Prosten Plantin af den 19:de december ingifwit på kyrckioherden H:r Olof Grans wägnar ifrån Lycksele Lappmarck. Daterad 23 december 1732

l:o Angående Lappdrängen Anders Persson ifrån Granbyn, som för nogre åhr sedan gådt i Lycksele LappSchola, men nu skall stadt sig till wallhion hos Bonden Thomas Zachrisson i Tegsnäset: Så emedan Kongl. Maij:ts nådigste intention med LappScholarnes inrättande har warit.at de af LappAllmogens barn som på Kongl: Maij:ts omkostnad fått under-wisning i sin Christendom,så på lappska som swenska, skulle sedan skickas till sine föräldrar och anhörige tillbaka och således till Christendomens fortplantning meddela sine anhörige Landsmän nogen kundskap af det de sielfwe lärdt,så wäl at läsa i bok,som öfningen i Christendomsfrågorne; för hwilken orsak skull äfwen Lappallmogen sielfwe släpt sine barn till Scholan, så har Cronobefallningsman Wälbetrodde Lars Pagander,att genast låta taga denne Lappdräng och föra honom til det lappland han hörer under, eller där han inge föräldrar och slägt har tillställa honom nogen lapp, som dess tienst behöfwer: Och om det be-finnes at Bonden stadt honom till wallhion,bör Bonden därföre tiltalas ffid Tinget,som öfwerträdt kongl. förordningar; äfwen som och de Bonde-pigor och flickor därföre böra ansees wid Tinget, hwilka emot tienstehions stadgan til getande och Husbondens tienst tredskas,och sig undandragas där likwäl för kriget och i den goda tiden, Bondens barn och pigor intet hållit sig där till för goda, som det eij heller bör skie, efter som Matmodren sielf giärna går i sitt fähus, och har omsorg och inseende om sin Boskap: hwaröfwer CronoBetiänte änteligen böra inse och deröfwer hand hålla.

2:do Den blinda Lappens Thure Jacobssons begge Söner, bör Befallningsman låta sig namngifwa, och där de af odygd och wanart finnas hafwa Öfwergifwit sine gamla föräldrar, bör sådant wid Tinget straffas.

3:tio Wid Tinget bör och undersökas om alle sådane som deras Lappland öfwergifwa, och en Specification på dem med sine omständigheter upgifwas; Och så monge som af dem kunna ertappas, genast drifwas till Lappmarcken och deras hemwister igen, derest de unge böra taga tiänst,men de andre gifte besättia Lapplanden; börandes de förmögne af lappallmogen sådane försee med then boskap och bohag, hwilka de andre efter skäligt pris böra betala dem före, så snart de kommit i stånd.

4:to Sammaledes bör och wid Tinget efterfrågas, hwilke af lappallmogen igenom slickt sielfswålligt bortgående stannat i mistning af sitt tienstefolcks betiäning, med namn och ålder på de bortgångne, och hwart de tagit wägen.

5:to Med Östen Pålsson som angifwes at om Sommaren ligga i fiällen, men om Wintern i Juksbyn, och derigenom sig unddrager så wäl den Allmänna Gudstiensten, som Cathechismi förhör. Så bör han XXXXXX holla sig till sin Försambling,och procederas med honom efter Kongl: May:ts kyrckolag. Och hwad hans Hustrus nedergrafwande angår, samt at han emot KyrckioLagen eij welat uppå skedd förmaning föra henne till kiörckogården och låta henne få en Christelig begrafning; Så eger CronoBefallningsman framhafwa honom till Tinget, och lagligen derföre tiltala samt Juksboerne och flere tilsäijas, at drifwa honom ifrån sin skogX och marck till Lappmarcken.

[ — ] [fortsättning följer ev i en Del II]

Umeå d: 23 December 1732 J. Gründel / P: Bursell


KÄLLA:

Lycksele kyrkoarkiv: Kongl.Maj:ts och andra Embets Myndigheters Bref och Handlingar tillhörige Lycksele kyrka 1613-1799 (J:l nr 24N Ly via

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:k.
Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:4. Åren 1724 -ca 1729. k) Kyrkoherde Olof Nicolai GraanPublicerad december 2011. Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se)
LÄNK (Ska hitta en bättre!): https://docplayer.se/10643612-Handskrift-25-kyrkoherde-erik-nordbergs-arkiv.html

* Framhävningar i punkterna av PE

SAMTIDA Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) var en fransk astronom och geodet.
Han ledde en expedition till Sápmi 1736-37 vari även ingick bl a Ouhtier och, tidtals, Celsius.
Notera de samiska attributen, likt Linné.
Bildtext i Wikipedia:
(Konstnär:) Robert Tournières – Friederisiko. Friedrich der Große. Die Essays, ed. Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Munich: Hirmer, 2012), p. 101; file: James Steakley

Västerbottniska fördrivningar år 1732 från kustnära vinterland till lappmarkerna! (Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:k)

Självaste året 1732 – året då Linné reste i Sápmi – var ett mycket hårt år för samerna med fördrivningar och fysiskt hotfull mission, som intensifierades igen några år efter trumbeslagen. Dödsstraffen för praktiserade av samisk religion eller sedvänjor hade såvitt vi förstår inte utdömts på några år, men andra metoder togs fram: t ex enskilda fördrivningar enligt protokollet nedan samt – värre metoder (som vi ska dubbelgranska innan de tas upp).


Vi har tidigare sett lokala förordningar emot säsongsutnyttjande och t o m emot vanlig fjällsamisk renskötsel utifrån 1748 års stadganden; men här synes ett liknande förfarande i själva Västerbotten redan alltså anno 1732.

Swar och Resolution till de puncter som H: Prosten Plantin af den 19:de december ingifwit på kyrckioherden H:r Olof Grans wägnar ifrån Lycksele Lappmarck. Daterad 23 december 1732

l:o Angående Lappdrängen Anders Persson ifrån Granbyn, som för nogre åhr sedan gådt i Lycksele LappSchola, men nu skall stadt sig till wallhion hos Bonden Thomas Zachrisson i Tegsnäset: Så emedan Kongl. Maij:ts nådigste intention med LappScholarnes inrättande har warit.at de af LappAllmogens barn som på Kongl: Maij:ts omkostnad fått under-wisning i sin Christendom,så på lappska som swenska, skulle sedan skickas till sine föräldrar och anhörige tillbaka och således till Christendomens fortplantning meddela sine anhörige Landsmän nogen kundskap af det de sielfwe lärdt,så wäl at läsa i bok,som öfningen i Christendomsfrågorne; för hwilken orsak skull äfwen Lappallmogen sielfwe släpt sine barn till Scholan, så har Cronobefallningsman Wälbetrodde Lars Pagander,att genast låta taga denne Lappdräng och föra honom til det lappland han hörer under, eller där han inge föräldrar och slägt har tillställa honom nogen lapp, som dess tienst behöfwer: Och om det be-finnes at Bonden stadt honom till wallhion,bör Bonden därföre tiltalas ffid Tinget,som öfwerträdt kongl. förordningar; äfwen som och de Bonde-pigor och flickor därföre böra ansees wid Tinget, hwilka emot tienstehions stadgan til getande och Husbondens tienst tredskas,och sig undandragas där likwäl för kriget och i den goda tiden, Bondens barn och pigor intet hållit sig där till för goda, som det eij heller bör skie, efter som Matmodren sielf giärna går i sitt fähus, och har omsorg och inseende om sin Boskap: hwaröfwer CronoBetiänte änteligen böra inse och deröfwer hand hålla.

2:do Den blinda Lappens Thure Jacobssons begge Söner, bör Befallningsman låta sig namngifwa,och där de af odygd och wanart finnas haf-wa Öfwergifwit sine gamla föräldrar, bör sådant wid Tinget straffas.

3:tio Wid Tinget bör och undersökas om alle sådane som deras Lappland öfwergifwa, och en Specification på d em med sine omständighg_ ter upgifwas; Och så monge som af dem kunna ertappas,genast drifwas till Lappmarcken och deras hemwister igen, derest de unge böra taga tiänst,men de andre gifte besättia Lapplanden; börandes de förmögne af lappallmogen sådane försee med then boskap och bohag, hwilka de andre efter skäligt pris böra betala dem före ,så snart de kommit i stånd.

4:to Sammaledes bör och wid Tinget efterfrågas, hwilke af lappallmogen igenom slickt sielfswålligt bortgående stannat i mistning af sitt tienstefolcks betiäning,med namn och ålder på de bortgångne, och hwart de tagit wägen.

5:to Med Östen Pålsson som angifwes at om Sommaren ligga i fiällen, men om Wintern i Juksbyn, och derigenom sig unddrager så wäl den Allmänna Gudstiensten, som Cathechismi förhör. Så bör han XXXXXX holla sig till sin Försambling,och procederas med honom efter Kongl: May:ts kyrckolag. Och hwad hans Hustrus nedergrafwande angår, samt at han emot KyrckioLagen eij welat uppå skedd förmaning föra henne till kiörckogården och låta henne få en Christelig begrafning; Så eger CronoBefallningsman framhafwa honom till Tinget, och lagligen derföre tiltala samt Juksboerne och flere tilsäijas, at drifwa honom ifrån sin skogX och marck till Lappmarcken.


KÄLLA:

/ Lycksele kyrkoarkiv: Kongl.Maj:ts och andra Embets Myndigheters Bref och Handlingar tillhörige Lycksele kyrka 1613-1799 (J:l nr 24N Ly via

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:k.
Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:4. Åren 1724 -ca 1729. k) Kyrkoherde Olof Nicolai GraanPublicerad december 2011. Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se)
LÄNK (Ska hitta en bättre!): https://docplayer.se/10643612-Handskrift-25-kyrkoherde-erik-nordbergs-arkiv.html

* Framhävningar i punkterna av PE

SAMTIDA Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1756) var en fransk astronom och geodet.
Han ledde en expedition till Sápmi 1736-37 vari även ingick bl a Ouhtier och, tidtals, Celsius.
Notera de samiska attributen, likt Linné.
Bildtext i Wikipedia:
(Konstnär:) Robert Tournières – Friederisiko. Friedrich der Große. Die Essays, ed. Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Munich: Hirmer, 2012), p. 101; file: James Steakley

1163 AD, hårda tag mellan tyskar och gotlänningar: ”handens avhuggande som straff för den som med vapen sårar eller stympar en gute”


Datering

1163  oktober  18

Utfärdandeort

Atlinburg? Henrik, hertig i Bayern och Saxen, söker bilägga oenigheten mellan gotlänningar och tyskar och stadfäster åt gutarna de rättigheter som kejsar Lothar beviljat dem, nämligen full juridisk upprättelse för förlust eller skada, som lidits inom gränserna för hans rike; full tullfrihet i bayerska och saxiska städer; dödsstraff för den som mördar en gute i bayerska och saxiska städer; handens avhuggande som straff för den som med vapen sårar eller stympar en gute samt underkastelse under rätten i den stad där dådet begåtts för den som med påk eller knytnäve skadar en gute. Vidare skall den, som mördar en gute under resa ersätta den mördades arvingar och släktingar med 40 mark i valutan för det område där dådet begicks. Arvinge eller släkting, som är närvarande i bayersk eller saxisk stad, där en gute avlidit, har rätt att få ut och åtnjuta arvet efter denne. Annars hålls hans gods i kvarstad till dess någon gör anspråk på det, dock längst ett år, varefter stadens domare tar det i förvar. Slutligen beviljas gutar samma rätt som de egna köpmännen, förutsatt att gutarna beviljar dessa detsamma, älskar utfärdaren och hans land desto innerligare och besöker hamnen i Lübeck desto flitigare. Brevet har bevittnats av biskop Geroldus, biskop Evermodus, biskop Berno av Meklenburg, Marchio från ”Vohhorg”, greve Adolphus, greve Sifridus, greve Wolradus, greve Henricus av ”Ratzeburg”, Luthardus från ”Meinerssen”, Adolphus från ”Woltingeroth”, Guncelinus, skattmästare Anno, hovmästare Ludolphus och greve Reinoldus av Lübeck.

SDHK-nr 199

https://sok.riksarkivet.se/sdhk?EndastDigitaliserat=false&DatumFran=1100&DatumTill=1200&TrycktUtgava=true&TrycktRegest=true&Brevtext=true&Extratext=true&Sigill=true&Original=true&MedeltidaAvskrifter=true&MedeltidaRegest=true&EftermedeltidaAvskrifter=true&EftermedeltidaRegest=true&AvanceradSok=False&page=45&postid=sdhk_199&tab=post#tabHälsning från en ”diplomatarie-addict” med återfall!
🙂

P.E

Bildstenen Ormkvinnan är dock ända ifrån folkvandringstiden!
Original bildtext: ”Ormkvinnan i Fornsalen på Gotlands museum”.
VisbyStar – eget arbete Visby mars 2019. CC BY-SA 4.0
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ormkvinnan#/media/Fil:Ormkvinnan.jpeg

Fransk läsövning: Truc om Nordmalingsmålet 2011 (Via Camille Pissarro)

http://histoiregeographieapaulclaudel.blogspot.com/2014/03/les-mondes-arctiques-peuples-sames-et.html

Artikel ur Le Monde om bl a undertecknad återpublicerad i en fransk blogg

Vi googleöversätter tre partier, bättrar där det är uppenbart att programmet haltar illa.

LES MONDES ARCTIQUES :  LES PEUPLES SAMES ET LEURS DROITS
LES MONDES I ARKTIS: SAMEFOLKET OCH DERAS RÄTTIGHETER

Rättegången som inleddes måndagen den 7 februari 2011 inför Sveriges högsta domstol är avgörande för samernas framtid i Sverige, renskötare. Hundrafyra markägare i Nordmaling nordöstra kommun lämnade in ett klagomål mot tre samiska vallningsgrupper som representerar nästan 120 herdar. Enligt dessa bönder och skogsägare matar de tusentals renskötarna som tillbringar vintermånaderna längs den svenska kusten rikligt med sina unga växter och orsakar stora ekonomiska skador. ”Vi hade inget annat val än att lämna in ett klagomål, förklarar Berth Hägglund, ägarrepresentant. De samiska vallarna kom inte till vår region förrän efter Tjernobyl, för på grund av den höga radioaktivitetsnivån kunde de inte längre sälja sitt kött . Det var för många renar och de var tvungna att hitta nya betesmarker. Så här kom de till oss. ” De samiska vallarna hävdar tvärtom att i flera generationer har deras besättningar betat i denna region. De åberopar därför sedvanerätt. ”Vi var här på jorden långt innan den vita mannen kom med sina lagar”, säger Oleg Omma, president för Ubmeje Tjeälddie samiska samhälle.

En 2010, la Cour européenne de justice avait déjà reproché à la Suède la longueur de ces procès. Dans un rapport remis à la mi-janvier 2011, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, a aussi critiqué la Suède. ”Les Samis ne devraient pas avoir besoin de prouver et de défendre leur propre droit coutumier”, a-t-il estimé. Il a proposé qu’ils reçoivent une aide juridique lorsqu’ils sont traduits en justice. Dans le cas de Nordmaling, les Samis ont pu prouver qu’ils fréquentaient ces terres de longue date. Pour cela, ils se sont fait aider par des historiens. ”J’ai suivi la trace d’une famille samie sur sept générations, raconte ainsi Peter Ericson, un chercheur local. Je peux montrer que l’élevage de rennes s’est pratiqué dans cette zone depuis les années 1750.” Quelle que soit l’issue du procès, il fera jurisprudence. Dans certains des procès qui se sont déroulés ailleurs en Suède, les protagonistes ont parfois fait témoigner des archéologues. Objet de ces discussions aux relents parfois racistes : tenter de déterminer qui, des Suédois ou des Samis, avaient les premiers peuplé telle ou telle région du pays.

Under 2010 hade EU-domstolen redan kritiserat Sverige för att dessa rättegångar varade långa. I en rapport som lämnades i mitten av januari 2011, kritiserade också FN: s särskilda rapportör om ursprungsfolks rättigheter, James Anaya, Sverige. ”Samerna borde inte behöva bevisa och försvara sin egen sedvanliga lag,” sade han. Han föreslog att de skulle få rättshjälp när de ställs inför rätta. När det gäller Nordmaling kunde samerna bevisa att de hade besökt dessa länder under lång tid. För detta hade de hjälp av historiker. ”Jag har följt spåren från en samisk familj i sju generationer,” säger Peter Ericson, en lokal forskare. ”Jag kan visa att renskötsel har praktiserats i detta område sedan 1750-talet.” Oavsett resultatet av rättegången kommer det att skapa prejudikat. I några av de försök som har ägt rum någon annanstans i Sverige har huvudpersonerna ibland kallat arkeologer för att vittna. Syftet med dessa diskussioner, som ibland känns som rasism, är att försöka avgöra vem, svenskar eller samer, som hade de första människorna i denna eller den här regionen i landet.

Samerna är få i Sverige, knappt 20 000, och cirka 10% av dem lever av renskötsel, vilket är den viktigaste markören för deras kultur. Sverige har hittills vägrat att ratificera Internationella arbetsorganisationens konvention 169, som ger specifika rättigheter till inhemska befolkningar som samerna. Ur juridisk synvinkel skulle denna konvention inte längre tvinga samerna, som det är fallet idag, utan jordbrukarna att tillhandahålla bevis till deras fördel. Nordmalings bönder måste vara nöjda i framtiden om renarna kommer att beta på deras mark med det kompensationssystem som finns. Pastoralister och jordbrukare måste nu ta reda på hur man kan samexistera på fältet när renen övervintrar längs kusten. Peter Ericson, en lokal forskare som hjälpte till att stödja de samiska pastoralisterna under denna rättegång, vill inte kasta sten på bönderna. ”Det är också viktigt att samiska herdar inte släpper renen någonstans (fritt?). Dessa berättelser, fruktar han, kommer inte att sluta med Högsta domstolens dom.” Olivier Truc, 28 april 2011, Le Monde

Olivier Truc, 28 avril 2011, Le Monde


Infört i Le Monde 11 februari 2011


Avslutningsvis syns denna länk till artikel om samernas seger i Nordmalingsmålet:

http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/04/28/les-eleveurs-sami-de-rennes-remportent-une-victoire-historique-en-suede_1513993_3244.html


Oliver Truc januari 2016, bild från länken nedan (direkt under bilden!) pontas-agency.

Oliver Truc har sedan dess byggt en omfattande karriär som deckarförfattare.
https://www.pontas-agency.com/olivier-truc-the-bestselling-french-author-of-thrillers-set-in-lapland/”Talade Högomsmannen…” 4/5. Högomsriket och sydursamiska-talarna. Järnålderstida järtecken – från bysantinska idrottskravaller till dalainsjögravars skvaller. Protosamer och andra folk i Mittnorden, Järnbäraland och Skytien osv

DEL 4 av 5

Situationen i tiden och rummet ca 150 AD – 800 AD

En multidisciplinär undersökning av tidig samisk etnogenès på fennoskandisk botten.


Denna gång tittar vi på helheten i en aningen större tidsrymd, nämligen från ca 150 AD till ca 800 AD. Men fokus kvarligger på romersk järnålder och folkvandringstid. Vårt perspektiv med geografisk utblickar synkront och delvis diakront har utvigats avsevärt. Med de enorma mängder litteratur det finns numera, har därför krävs en mycket omfattande inläsningstid. Uppgiften vi ålagt oss är naturligtvis orimligt omfattande, men utmaningar uppskattas!


Öster och söder


Utmed Bärnstensvägen försiggår riklig trafik, och den gamla handeln med slavar, salt och pälsverk försiggår där liksom de med smycken och spännen, som alltmer i Norden kom att ersätta alla de mynt som slogs nere vid Medelhavet (Ambrosiani 2000: Björn Ambrosiani ”Gjuteriprodukter i Vörå i folkvandringstid och vendeltid”. I: ”Jacob Tegengren, poet, arkeologi, ornitolog … ” Österbotten. Svensk-österbottniska samfundets årsbok. Vasa, 2000).

Som vi tidigare noterat, ska redan från tidigt på järnåldern tribut-rätt ända upp i södra ”Finland” ha utverkats för de som dominerat Vistulaområdet (i nuvarande hela östra halvan av Polen). De nomadiska och merendels indo-iransktalande folken eller nationerna – som över tid inom vår avgränsning är tre: skytersarmatier och hunner (hunnernas språk är okänt, men sannolikt centralasiatiskt; samtidigt som de över tid kom att bli alltmer heterogena) – tycks uppföra sig såsom eliter vanligtvis gör, möjligtvis har man också kurirer, vasaller, hejdukar eller ombud som utför de tributtagande sysslorna. Det skulle kunna vara därför slaviska lånord dyker upp i den tidiga östersjöfinskan och urfinskan kring 400 AD, kanske rentav något tidigare: någon slavisk stam skulle kunna ha sänts till t ex västra Saimen av någon av Attilas föregångare. Frågan bör studeras betydligt närmare. Det finns arbeten i saken (vi försöker återkomma i Del 5!).

Den som, behärskade Vistula-regionen, hade tributrätt över åtminstone södra och sydöstra Finland…Emedan goterna ser ut att mera blanda sig på ett mer personligt plan. Härav torde följa alla de gotiska/germanska lånorden i protofinskan. Visigoterna utövade ett väsentligt inflytande runt Baltikum och sannolikt också Finska viken och en bit uppströms. Men det heta området för makstrider var vanligtvis bärnstenscentra runt nuvarande Kaliningrad och östra Polen. Det handlar alltså fr a om hela Vistula-flodens enormt omfattande vattensystem. Den som behärskade detta, hade alltså också tributrätt över åtminstone södra och sydöstra Finland (hänvisning till tidigare avsnitt). Vid ingången till vår tideräkning är det ännu Skytien som dominerar, men de hade klart veknat för att närmast helt tyna bort 100 AD. Under perioden ca 100 BC och 100 AD är generellt östgotiska folk de som dominerar.

BILD Å VISTULA-OMRÅDET, av oerhört central betydelse för handeln bl a under äldre järnålder och Pax Romana.

VistulaDeras inflytande på det senuröstersjöfinska språket är markant; och än idag är inflytandet mycket tydligt i finskan. Sederma övertogs tribut-rätten av sarmaterna, liksom skyterna ett fornindoiransktalande folk. men bilden ter sig komplex, då olika germanskatalande gotiska stammar verkar blanda sig in i leken och via ortnamn syns också tidiga slaver vara med i interaktionerna; men ännu så länge (om vi till att börja med stannar vid perioden ca 200-400 AD) är slaverna sannolikt främst bara handelspartners kring Vistula och kanske en bit uppåt det vi nu känner som baltstaterna.
Hunnerna börjar synas ca 345 AD. De kommer att påverka fundamentalt, snabbt och skaka det dåtida ”proto-Europa” i dess grundvalar. Övergången ter sig ej dock alltid eller i alla avseenden så drastisk som man vill skildra den. Likafullt lär det ständiga trycket sydösterifrån ha skapat kraftiga incitament hos folken runt Saimen att flytta sig geografiskt. Runt 400 AD börjar vi se rikedomar ackumuleras i Vörå- och kyrodalgångarna. Högst sannolikt har då också såväl järn- som pälsproduktion börjat breda ut sig.
Senare, kring 600 breder sig åter svearna och ruserna ut sig i Aldeigjaborg, sedermera kallat Staraja Ladoga och därefter i det tidiga Holmgård, alltså Novgorod.

Söder och väster
Vi tittar en hel del mer västerut i sista delen! Vårt fokus har hittills merendels legat emot öster, men vi gör nu för helhetens skull en rundvandring åt de andra väderstrecken också. Göterna dominerar i södra nuvarande Sverige samt finns i söder diverse olika stammar, t ex de i småländerna och i skåneländerna. Helgö anläggs ca 100 – 200 AD och kommer att vara särdeles viktiga för Högomsriket. Germanien vidtar ungefär där Tyskland ligger idag och vid ingången till vår tideräkningen pekar det romerska inflytandet. Det ter sig mer social och ekonomiskt än politiskt. Deras krigarkonst är mycket attraktiv för krigande eliter i hela Europa. Utvikningen i Bysans och Nova Roma, dvs Miklagård eller Konstantinopel (dvs Istanbul) får väl kanske också representera en ”viss” utblick åt söder.

Waniewo, floden Narew som är ett tillflödande vattensystem till det enorma Vistula-vattensystemet. Creative Commons. Foto: Wikipedia-användare Adam-dalekie-pole 2012.

Piha daterar språkets talares rörelser i tid och rum


Minerva Piha, central i dessa sammanhang, skriver sålunda:

The tables reveal that during the time of use of the hunting ground graves, Southern Proto-Saami received loanwords from Late Proto-Finnic and later Finnish, Palaeo-European, North-West Germanic, and, after the latter developed further, Proto-Scandinavian and old Norse language forms.

Här beskriver och på kommande rader stadfäster Piha mer eller mindre exakt hur migrationerna bärande språket språket försiggick:

The tradition of hunting ground graves continued up to the 13th century AD. When ring-shaped offering sites were introduced, Proto-Scandinavian was already starting to dissipate into ancient Scandinavian languages, and Southern Proto-Saami (or perhaps already Proto South Saami) received words from Old Norse. At the time, some loanwords were also borrowed from late Proto-Finnic and Finnish.

Piha visar här hur man med huvudsakligen språkhistorisk teoretiskt baserade metoder – men också med arkeologiska och framförallt dess bägge kombinerade – hur man kan datera rörelser i rummet och också i tiden:

”The tables reveal that during the time of use of the hunting ground graves, Southern Proto-Saami received loanwords from Late Proto-Finnic and later Finnish, Palaeo-European, North-West Germanic, and, after the latter developed further, Proto-Scandinavian and Old Norse language forms” (Piha 2020)


Also, the speakers of a Palaeo-European language were probably assimilated with the Saami speakers, and the language grew extinct by AD 500-800 (Aikio 2012:87).

Här är vi, som den uppmärksamma läsaren naturligtvis redan noterat, inne på ett betydligt tidigare utdöende för det palaeo-europeiska substratspråket. Härifrån fortsätter beskrivningen kronologiskt framåt i tid, bort från vår avgränsning.

Källan: Minerva Piha. ”Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa: Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma”. UNIVERSITY OF TURKU Faculty of Humanities School of Languages and Translation Studies Finnish and Finno-Ugric Languages MINERVA PIHA: The South Saami in the North during the Iron Age. Linguistic-archaeological perspective (Turku Åbo 2020).

Vi ska nedan själva i en ny modell, uppdaterad och förhoppningsvis än mer specifikt eller åtminstone mera säkert utifrån arkeologiska och historiska källor inklusive Pihas (och tex Heikkiläs [2014] rön) försöka datera de migrationsvågor som nu allmänt anses ha ägt rum under den första årtusendet AD. Det förefaller nu handla om åtminstone fem olika flyttrörelser mellan 150 AD och 800 AD. I den mån det skett även senare, faller det utanför undersökningens tidsram. Vi kommer att återbesöka våra modeller och kronologiska uppräkningar och ser om vi i våra studier hittat något väsentligt.

ÖSTROM 532-551 AD : Nova Roma/Konstantinopel/Miklagård, pest, upplopp, svält, jordbävning, tsunami

Bakgrund till 530-540-talens AD migrationsvåg

Klimatavvikelse, pandemi, Leväluhta

Bakgrund: i januari 532 AD uppstår ett uppror i Konstantinopel, Man beräknar att 30 000 invånare miste livet och att upploppen pågick i åtminstone en vecka. Det här är nio år innan den Justinianska pesten noteras för första gången. Men det är bara tre-fyra år före den stora Klimatavvikelsen (även kallat den vulkaniska vintern) och därmed mass-svälten omskrivs i samstämmiga samtida källor. Som grädde på moset kommer en jordbävning i Libanon med påföljande tsunami 551 AD.
Det är också här (530-550 AD) som vi hamnar för många av skelettfynden i Leväluhta (Wessman et al), och som ofta anges såsom samiska.

Källa Leväluhta: ”Buried in water, burdened by nature— Resilience carried the Iron Age people through Fimbulvinter” Markku Oinonen, Teija Alenius, Laura Arppe, Hervé Bocherens, Heli Etu-Sihvola, Samuli Helama, Heli Huhtamaa, Maria Lahtinen, Kristiina Mannermaa, Päivi Onkamo, Jukka Palo, Antti Sajantila, Kati Salo, Tarja Sundell, Santeri Vanhanen, Anna Wessman (2019)

Bakgrunden till Nikaupproret anno 532

Vi lånar text av Wikipedia för att beskriva dessa uppror, som i en hel del stycken företer en snudd på skrämmande likhet med vår tid (fastän rejält i utkanten av vårt ämnet, visar det sannolikt mycket illustrativt på läget i Östrom, del av den forna världsstormakten, vid denna tid:

——————-

Hästkapplöpning var en viktig sportgren i både det romerska riket och det bysantinska och, liksom idag, bevakades sportevenemangen av välorganiserade och entusiastiska supporterklubbar, de s.k. cirkuspartierna. I Rom delades supportrarna upp i fyra stora fraktioner som fick sina namn efter färgen på körsvennarnas kläder: ”de blå”, ”de gröna”, ”de vita” och ”de röda”. På 500-talet återstod [—] två fraktioner av betydelse: de blå och de gröna. Kejsar Justinianus stödde de blå.

Dessa supporterklubbar var en kombination av kriminella ligor och politiska partier som återspeglade den sociala hierarkin och de religiösa motsättningarna i det bysantinska samhället. De blå företrädde den katolska tron och de gröna den monofysiska. Ofta försökte dessa organisationer påverka politiken genom att skrika ut sin politiska krav mellan kapplöpningarna på arenan. Stats- och ordningsmakten hade ofta svårigheter att upprätthålla ordningen utan cirkuspartiernas samarbete, vilket gjorde det intressant för de mäktiga aristokratiska familjerna, som tyckte sig ha större rätt till den kejserliga tronen än Justinianus, att understödja mobben på arenorna.

I sin nidskrift över Justinianus, Hemlig historia, beskriver historikern Prokopios de blå på följande vis:

… När Justinianus underblåste de blås lidelser och hetsade upp dem skakades hela det romerska imperiet ända från grunden som av en jordbävning eller en översvämning. Överallt rådde fullt kaos och ingenting förblev stabilt, utan i denna förvirring kullkastades lagarna och statsordningen.
Till att börja med anlade orosstiftarna en helt ny frisyr och klippte sig inte som de andra romarna. De ansade inte mustascherna eller skäggen utan lät håret växa så långt som möjligt, enligt persernas sed. Håret på huvudet klippte de framtill av till tinningarna men lät nackhåret hänga ned i full längd i en tovig massa, liksom massageterna. Därför kallades denna stil den hunniska. Vidare satte alla värde på dyrbara kläder och klädde sig elegantare än vad som anstod dem; de kunde nämligen kosta på sig sådant på grund av vad de orättmätigt lagt sig till med. De snörde togans ärmar kring handlederna och lät dem därifrån till skuldran svälla ut till enorm vidd. —–
I början bar nästan alla vapen helt öppet om natten medan de på dagen gömde sina tveeggade dolkar under kläderna, vid låret. De samlades i gäng så fort det blev mörkt, rånade rika mitt på forum och i gränderna och bestal offren på deras mantlar, bälten, guldbroscher och allt de hade på sig.
 … 

Justinianus I (482 AD – 565 AD), Östromsk kejsare. Mosaik från San Vitale-basilikan Ravenna, Italien.
Wikipedia: ”Justinian I (/dʒʌˈstɪniən/LatinFlavius Petrus Sabbatius IustinianusGreek: Ἰουστινιανός, translit. Ioustinianós; 11 May 482 – 14 November 565), also known as
Justinian the Great, was the Byzantine emperor from 527 to 565.” Bild: Petar Milošević – Own work
Upproret

Upprinnelsen till upproret var fängslandet av ett antal medlemmar ur de blå och gröna fraktionerna år 531 sedan dessa gjort sig skyldiga till mord efter de sedvanliga upploppen som åtföljde tävlingarna. Gärningsmännen dömdes till hängning och de flesta hängdes, men den 10 januari 532 lyckades två av dem, en från de blå och en från de gröna, fly och gömma sig i en kyrka som omringades av en uppretad folkmassa. För Justinianus kom denna kris mycket olägligt: Han höll just på att förhandla med perserna om fred i öst och var fullt upptagen med att motverka den förbittring som höjda skatter orsakat. Han beslutade därför att hålla en kapplöpningstävling den 13 januari och omvandlade de dömdas straff till fängelse. Detta övertygade dock inte alls de uppretade cirkuspartierna som båda krävde att de dömda skulle benådas.

Den 13:e fylldes hippodromen av den uppretade folkmassan. Justinianus trodde sig tryggt kunna övervaka tävlingen från sin loge som var förbunden med det kejserliga palatset, men publiken, som från början skrek förolämpningar till kejsaren, bytte efter det tjugoandra loppet ut sina vanliga rop ”blått” respektive ”grönt” till ”seger” (Nika) och bröt sig till slut ut och ansatte palatset som under de följande fem dagarna i praktiken var belägrat.

Några av senatorerna, som opponerade sig mot Justinianus skatter och, som de uppfattade det, bristande respekt för aristokratin, såg detta som ett gyllene tillfälle att störta kejsaren. Upprorsmakarna, som förmodligen försågs med vapen och kontrollerades av sina allierade i senaten, krävde inte bara att prefekten Johannes Kappadokiern, som var ansvarig för skatteindrivningen, och quaestorn Tribonianus, som ledde arbetet med att skriva om de romerska lagarna skulle avsättas, de utsåg dessutom en ny kejsare, Hypatius, brorson till Anastasius I.

Under dessa omständigheter övervägde Justinianus att fly huvudstaden men övertygades av sin hustru Theodora att stanna i Konstantinopel. Han beordrade därefter sina generaler Belisarius och Mundus att kväsa upproret. De lurade in rebellerna i hippodromen där de lät avrätta åtminstone 30 000 människor. Justinianus lät dessutom avrätta sin motkandidat och tvingade de senatorer som stött upproret att gå i exil.

Att samlas i stora grupper i kejsarens närvaro gav alla samhällsklasser möjligheten att mer eller mindre anonymt uttrycka sitt missnöje med den förda politiken. Innan nikaupproret var cirkusfraktionerna inte någon lättköpt stadsmilis utan uttryck för de lägre samhällsklassernas kollektiva och svårkontrollerade vilja. Fram till 400-talet ventilerade de mer bemedlade i första hand sitt missnöje på teatrarna, men vid denna tid rationaliserades den statsfinansierade nöjesindustrin så att de två grupper samlades på cirkusarna vilket, å ena sidan, gjorde dem lättare att kontrollera men, å andra sidan, intensifierade oroligheterna. På teatrarna hade kejsaren lätt kunnat infiltrera publiken med lejda handklappare som garanterade att de ceremoniella hyllningarna av kejsaren gick rätt till. På cirkusarna var det svårare.

Efter Nikaupproret hölls inga hästkapplöpningar på fem år och när väl tävlingarna återupptogs blev de en del av ceremonierna som omgav det kejserliga hovet och sportevenemangen blev alldeles för fina för att riskera orsaka några samhällsoroligheter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikaupproret

——————————————————————————————————————————-

Ny hypotesmodell för fyra eller fem migrationsvågor av sydursamisktalare:

Årtal – huvudskäl till migration – Belägg, bevis eller indikation B, b eller I* – I***

165-175 AD Pest, politisk oro, invasion – Välbelagda handboksfakta, språkhistoriska bevis, järnproduktion. Piha 2020. B, I***

250 Ny pandemi, ev smittkoppor, I*

350-380 Hunnernas invasion och massiva framryckningar. Handboksfakta. Språkbevis. Järnproduktion. B, I**
Not: Avseende det hunniska hotet, se momentet nedan om fornborgarnas byggande.

380-454 (spec 430-453 AD) Omfattande ”världskrig”, tryck österifrån. En eller flera migrationsvågor undan hunnerna torde vara tänkbara. I**

535-550 Justinianska pesten, social oro, krig, klimatavvikelse, leväluhta. I***.

600-talet Pandemier, klimatkris, samhällskollaps i eliternas riken. I*.

800 Efterdyningarna av ett lokalt krig mellan satakuntarna och österbottenssamerna. Heikkilä 2014. B, I**.


——————————————————————————————————————————-


Apropå österbottensamerna och sägenmaterial därom

Olaus Petri Niuirenius (1580-1645) skrev sålunda om samerna i äldre tider:

”ock uppslogo sina bopålar på Österbottens kust, där nu Nerpis ock Mustasara
(Närpes och Korsholm, dvs Mustasaari) ligga, men där på den tiden ingen dödlig bodde, ock att de där utan något som hälst besvär av de skatter, varmed finnarne plågades i sitt
fosterland, i största lugn samlade [samerna] många handelsvaror. ock för
varje år bragte dem med sig därifrån ock sålde dem till sina landsmän.

Från denna tid började de på ett förunderligt sätt
utmärka sig genom präktiga kläder, kräslig mat, rikedomar ock
prydnader, så att man därav i sanning kunde se, att de levde
i största välstånd. Tavasterna, från vilkas land de hade flyttat,
berördes mycket obehagligt av att se ock berätta detta ock valde
till ledare ock anförare en framstående man vid namn Mathias,
vilken omgav sig med en stor mängd tavaster ock bröt in i
deras hemvist, rövade bort allting ock slutade icke, förrän han
fördrivit dem från deras ‘hemort till floderna Chimi ock Tornö.
När en kort tid förgått ock man efter endast några få år fått
reda på att de, som drivits ut ock skingrats, förde ett ganska
bekvämt liv vid dessa floder, angrep man dem åter med mycket
stor kraft ock behandlade dem då så omänskligt, att de tvingades
att utan några dragdjur eller någon boskap, endast med sina nät
taga sin tillflykt till de öde trakter, där de nu leva. [ — ]
Härav följde, att emedan de länge ock oavbrutet voro utsatta
för sina förföljares försåt, de icke vågade
bygga hus såsom förut, utan måste nöja sig med blott tält.

* De ansågo det därefter farligt att använda sitt modersmål.


Se vidare om denna envisa tradition, presenterad av medelpadsdödde Niurenius i 1600-talets prästrelationer om samerna:

Hunniska hotet och det massiva byggandet av fornborgar runt 390 AD

Det här momentet måste vi av tidsskäl spara till sista avsnittet, del 5. Det harmonierar även bättre tematiskt så.

Feast of Attila, av Mór Than, 1829-1899.


Hunnerhövdingen (eller snarare -kejsaren) Attila (ca 406-452 AD) satte skräck i hela Europa och kan ha orsakat massbyggandet av fornborgar. hans bas under den tid man dominerade Europa var i nuvarande Ungern. ”kun”-namnen är ett minne därav. Hela Ungern har f ö hämtat sitt namn från hunnerna. Ungrarna själva, magyarerna, kom inte till platsen förrän i slutet av 800-talet.

Transitionsplatser före migration/inland/fjällen – några förslag (delvis resumé) – summeras i sista avsnittet:

Nyland: Nuoksi (Nuox på svenska), samiskt namn.

Egentliga Finland
: Pikis m fl socknar innanför Åbo. Samiska sockennamn.

Satakunta: Pyhäjärvis omnejd och stränder.

Birkaland: Tampere (samisktrotat namn).

Österbotten: Pedersöre, Närpes, Storkyro/Vörå samt ev Korsholm (Pyhäjärvi senare).

Åland: Vi söker vidare till kommande avsnitt.

”Sverige”

Hornslandet, Tjuvholmen, Dårholmen i Skön/Sundsvall, Dellen.
Därtill Äppelbo, Ludvika, Amungen: platser med Sållen/Sollen-namn
(baltiskt låneord som överförts av sydursamisktalarna).

Insjö- (eller fångstmarks-)gravarna och järnverkstäder visar vägen?Vi lyfter ett exempel:

Dalarna – Mora kommun: Venjan socken – sjön Van (gränsen emot Vansbro)

Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne / Del 1. 1842.

”Det landskap, till hvilket närvarande urkunder höra, förvarar från hedniska tiden få, eller, rättare sagdt, nästan inga minnesmärken, hvilka häntyda på en mycket tidig befolkning. Visserligen finnas der på näs eller utskjutande uddar i några, afsides från de egentliga bygdelagen belägna, sjöar, såsom t. ex. i Wansjön i Järna socken och i Wenjans-sjön i socknen med samma namn, grupper af smärre, i större eller mindre cirkelform lagda griftrör, af allmogen kallade Finngrafvar, hvari ben m. m. blifvit vid undersökning funna; men dessa fornlemningar kunna likväl icke med säkerhet anses vittna om en mycket hög ålder, då de anträffas i ett land, der ännu mot slutet af 12:te århundradet hedendomen var rådande, och hvarest således hedniska sedvanor och bruk ännu bihehöllos bland en, möjligtvis till dessa vildmarker undanträngd, folkstam, som der funnit en fristad och lefde utan närmare beröring med de öfriga landskapens innebyggare”.

Tio år senare skriver samme C.G. Kröningssvärd (1834) om finngravar vid Amungen och på gränsen m,ellan Svärdsjö och Sundborn, samt vid Fornäset vid sjön Runn. Naturligtvis svärmiska formuleringar av en klassisk romantiker; men i en mer upplysningstida anda från 2019 hittar vi t ex en rapport med det betydligt mera prosaiska namnet

Arkeologisk undersökning
HARN – BUSJÖN
gravfält Äppelbo 101:1 och blästbrukslämning
Äppelbo 61:1, Äppelbo socken, Vansbro
kommun, Dalarnas län
Arkeologisk rapport 2020:9
Joakim Wehlin, Eva Carlsson & Mattias Lundell

LÄNK:
http://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2020/Rapport-Busj%C3%B6n-web.pdf

Och här finner vi en hel del information av rimligt stort intresse i sammanhanget!

Järntillverkningen i främst Dalarnas äldre järnålder via Wehlin-Carlsson-Lundell (2020):

Härovan (bilden) har dateringarna samlats från Dalarnas fångstmarksgravar: Hästudden i Rättvik (R.26:1), Tisjön, Lima sn (L 14:1), Vindförberg i Ore (Ore 6:1), Finnäset i Venjans sn (V.2:1) och Äppelbo sockens Ham – med allom övervägande dateringar mellan 0 AD och 400 AD, samt Getryggens (Amungen, där vi ävenledes 1834 såg traditioner om finngravar) avsevärt äldre noteringar, som torde härröra från en palaeo-europeisktalande befolkning, vilken sannolikt efterhand sammansmultit med den proto-sydsamiska.

På andra sidan fortsätter man med Harn, Äppelbo sn, Torsångs sn samt Eldforsen i Järna sn och gravar i Malung. Undantaget Torsång startar vi här på sena 400-talet och skjuter in oss ända in i 1000-talet. Vi avfärdar tills vidare delar av den gruppen med undantag av dels Torsång; men dels också av Eldforsen i Järna, där aktiviteten registreras redan kring 300 AD. Därtill, om vi ånyo återgår till Torsång, så äger den sin mycket intressanta aktivitetsperiod på så vis att den på ett anomalistiskt sätt noterar järntillverkningsaktivitet så tidigt som 400 BC, skjuter sedan full fart kring år o AD och gradvis ökar och pågår sedan fram till 650 AD. Kanske är nedgången en direkt följd av den allmänna samhällskollapsen; eller så får vi se ett av följande scenarier (a) Det är en renodlad jägarbefolkning med järntillverkningsfärdigheter. Isåfall antingen arktisk eller från Bergslagen (ergo Röda jorden), (b) Det är en kombination av palaeo-europeisktalare och germaner eller (c) En mötesplats med två eller fler av dessa inklusive sydursamiskatalare, som isåfall skulle kunna ha anslutat ca 170 AD. Här syns järnframställningen förvisso peaka 200-400 AD, sedan mattas av – men ännu lite drygt 500 AD syns en viss skjuts i verksamheten.
Här är Dalarnas museums och Eva Carlssons rapport från Eldforsen, en exploateringsundersökning inför vattenkraftuttbyggnad (länk härnedan). I Svante Forenius’ bilaga noteras att det kan ha förekommit smide i en ässja där, och vi noterar även att det sydsamiska ordet idag för ässja är ett tidigt lån från urnordiskan eller proto-germanskan:
http://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2011/2011-06-Eldforsen-rapport-webb.pdf

För den som vill titta närmare på Torsång i rörliga bilder: https://vimeo.com/334461921


Därutöver bör beaktas Birgitta Fossums avhandling (2006) som ägnar en hel del uppmärksamhet åt insjö- eller fångstmarksgravarna; som ju är ett reellt problem och urgammalt sorts mysterium i Sveriges mellersta arkeologi.

Tackar Magnil Eli Olsson för idé, inspiration, källa och information i detta stycke om Dalarna!

”Norge”

Vi söker vidare till avsnitt 5. Norge ligger egentligen utanför vår rumsliga avgrännsning men uppenbarligen känner inte företeelsen fångstmarksgravar några nationella gränser.

SLUT FÖR DENNA GÅNG!

I sista artikelavsnittet:

200-400-talet under närmare betraktande

Tjuvholmen och Dårholmen – seglivad, maritimt knuten befolkning ännu i folkvandringstid (Ramqvist 2007)

Samhällets organisering i och utanför Högom

Samt om fornborgarna och hunniska hotet.


Peter Ericson, Helsingfors, 26 april 2021

”Talade Högomsmannen…” 4/5. Högomsriket och sydursamiska-talarna. Järnålderstida järtecken – från bysantinska idrottskravaller till dalainsjögravars skvaller. Protosamer och andra folk i Mittnorden, Järnbäraland och Skytien osv

Situationen i tiden och rummet ca 150 AD – 800 AD.

En multidisciplinär undersökning av tidig samisk etnogenès på fennoskandisk botten.


Denna gång tittar vi på helheten i en aningen större tidsrymd, nämligen från ca 150 AD till ca 800 AD. Men fokus kvarligger på romersk järnålder och folkvandringstid. Vårt perspektiv med geografisk utblickar synkront och delvis diakront har utvigats avsevärt. Med de enorma mängder litteratur det finns numera, har därför krävs en mycket omfattande inläsningstid. Uppgiften vi ålagt oss är naturligtvis orimligt omfattande, men utmaningar uppskattas!


Öster och söder


Utmed Bärnstensvägen försiggår riklig trafik, och den gamla handeln med slavar, salt och pälsverk försiggår där liksom de med smycken och spännen, som alltmer i Norden kom att ersätta alla de mynt som slogs nere vid Medelhavet (Ambrosiani 2000: Björn Ambrosiani ”Gjuteriprodukter i Vörå i folkvandringstid och vendeltid”. I: ”Jacob Tegengren, poet, arkeologi, ornitolog … ” Österbotten. Svensk-österbottniska samfundets årsbok. Vasa, 2000).

Som vi tidigare noterat, ska redan från tidigt på järnåldern tribut-rätt ända upp i södra ”Finland” ha utverkats för de som dominerat Vistulaområdet (i nuvarande hela östra halvan av Polen). De nomadiska och merendels indo-iransktalande folken eller nationerna – som över tid inom vår avgränsning är tre: skyter, sarmatier och hunner (hunnernas språk är okänt, men sannolikt centralasiatiskt; samtidigt som de över tid kom att bli alltmer heterogena) – tycks uppföra sig såsom eliter vanligtvis gör, möjligtvis har man också kurirer, vasaller, hejdukar eller ombud som utför de tributtagande sysslorna. Det skulle kunna vara därför slaviska lånord dyker upp i den tidiga östersjöfinskan och urfinskan kring 400 AD, kanske rentav något tidigare: någon slavisk stam skulle kunna ha sänts till t ex västra Saimen av någon av Attilas föregångare. Frågan bör studeras betydligt närmare. Det finns arbeten i saken (vi försöker återkomma i Del 5!).

Den som, behärskade Vistula-regionen, hade tributrätt över åtminstone södra och sydöstra Finland…Emedan goterna ser ut att mera blanda sig på ett mer personligt plan. Härav torde följa alla de gotiska/germanska lånorden i protofinskan. Visigoterna utövade ett väsentligt inflytande runt Baltikum och sannolikt också Finska viken och en bit uppströms. Men det heta området för makstrider var vanligtvis bärnstenscentra runt nuvarande Kaliningrad och östra Polen. Det handlar alltså fr a om hela Vistula-flodens enormt omfattande vattensystem. Den som behärskade detta, hade alltså också tributrätt över åtminstone södra och sydöstra Finland (hänvisning till tidigare avsnitt). Vid ingången till vår tideräkning är det ännu Skytien som dominerar, men de hade klart veknat för att närmast helt tyna bort 100 AD. Under perioden ca 100 BC och 100 AD är generellt östgotiska folk de som dominerar.

BILD Å VISTULA-OMRÅDET, av oerhört central betydelse för handeln bl a under äldre järnålder och Pax Romana.

VistulaDeras inflytande på det senuröstersjöfinska språket är markant; och än idag är inflytandet mycket tydligt i finskan. Sederma övertogs tribut-rätten av sarmaterna, liksom skyterna ett fornindoiransktalande folk. men bilden ter sig komplex, då olika germanskatalande gotiska stammar verkar blanda sig in i leken och via ortnamn syns också tidiga slaver vara med i interaktionerna; men ännu så länge (om vi till att börja med stannar vid perioden ca 200-400 AD) är slaverna sannolikt främst bara handelspartners kring Vistula och kanske en bit uppåt det vi nu känner som baltstaterna.
Hunnerna börjar synas ca 345 AD. De kommer att påverka fundamentalt, snabbt och skaka det dåtida ”proto-Europa” i dess grundvalar. Övergången ter sig ej dock alltid eller i alla avseenden så drastisk som man vill skildra den. Likafullt lär det ständiga trycket sydösterifrån ha skapat kraftiga incitament hos folken runt Saimen att flytta sig geografiskt. Runt 400 AD börjar vi se rikedomar ackumuleras i Vörå- och kyrodalgångarna. Högst sannolikt har då också såväl järn- som pälsproduktion börjat breda ut sig.
Senare, kring 600 breder sig åter svearna och ruserna ut sig i Aldeigjaborg, sedermera kallat Staraja Ladoga och därefter i det tidiga Holmgård, alltså Novgorod.

Söder och väster
Vi tittar en hel del mer västerut i sista delen! Vårt fokus har hittills merendels legat emot öster, men vi gör nu för helhetens skull en rundvandring åt de andra väderstrecken också. Göterna dominerar i södra nuvarande Sverige samt finns i söder diverse olika stammar, t ex de i småländerna och i skåneländerna. Helgö anläggs ca 100 – 200 AD och kommer att vara särdeles viktiga för Högomsriket. Germanien vidtar ungefär där Tyskland ligger idag och vid ingången till vår tideräkningen pekar det romerska inflytandet. Det ter sig mer social och ekonomiskt än politiskt. Deras krigarkonst är mycket attraktiv för krigande eliter i hela Europa. Utvikningen i Bysans och Nova Roma, dvs Miklagård eller Konstantinopel (dvs Istanbul) får väl kanske också representera en ”viss” utblick åt söder.

Waniewo, floden Narew som är ett tillflödande vattensystem till det enorma Vistula-vattensystemet. Creative Commons. Foto: Wikipedia-användare Adam-dalekie-pole 2012.Piha daterar språkets talares rörelser i tid och rum


Minerva Piha, central i dessa sammanhang, skriver sålunda:

The tables reveal that during the time of use of the hunting ground graves, Southern Proto-Saami received loanwords from Late Proto-Finnic and later Finnish, Palaeo-European, North-West Germanic, and, after the latter developed further, Proto-Scandinavian and old Norse language forms.

Här beskriver och på kommande rader stadfäster Piha mer eller mindre exakt hur migrationerna bärande språket språket försiggick:

The tradition of hunting ground graves continued up to the 13th century AD. When ring-shaped offering sites were introduced, Proto-Scandinavian was already starting to dissipate into ancient Scandinavian languages, and Southern Proto-Saami (or perhaps already Proto South Saami) received words from Old Norse. At the time, some loanwords were also borrowed from late Proto-Finnic and Finnish.

Piha visar här hur man med huvudsakligen språkhistorisk teoretiskt baserade metoder – men också med arkeologiska och framförallt dess bägge kombinerade – hur man kan datera rörelser i rummet och också i tiden:

”The tables reveal that during the time of use of the hunting ground graves, Southern Proto-Saami received loanwords from Late Proto-Finnic and later Finnish, Palaeo-European, North-West Germanic, and, after the latter developed further, Proto-Scandinavian and Old Norse language forms” (Piha 2020)


Also, the speakers of a Palaeo-European language were probably assimilated with the Saami speakers, and the language grew extinct by AD 500-800 (Aikio 2012:87).

Här är vi, som den uppmärksamma läsaren naturligtvis redan noterat, inne på ett betydligt tidigare utdöende för det palaeo-europeiska substratspråket. Härifrån fortsätter beskrivningen kronologiskt framåt i tid, bort från vår avgränsning.

Källan: Minerva Piha. ”Eteläsaamelaiset rautakautisessa Pohjolassa: Kielitieteellis-arkeologinen näkökulma”. UNIVERSITY OF TURKU Faculty of Humanities School of Languages and Translation Studies Finnish and Finno-Ugric Languages MINERVA PIHA: The South Saami in the North during the Iron Age. Linguistic-archaeological perspective (Turku Åbo 2020).

Vi ska nedan själva i en ny modell, uppdaterad och förhoppningsvis än mer specifikt eller åtminstone mera säkert utifrån arkeologiska och historiska källor inklusive Pihas (och tex Heikkiläs [2014] rön) försöka datera de migrationsvågor som nu allmänt anses ha ägt rum under den första årtusendet AD. Det förefaller nu handla om åtminstone fem olika flyttrörelser mellan 150 AD och 800 AD. I den mån det skett även senare, faller det utanför undersökningens tidsram. Vi kommer att återbesöka våra modeller och kronologiska uppräkningar och ser om vi i våra studier hittat något väsentligt.


ÖSTROM 532-551 AD : Nova Roma/Konstantinopel/Miklagård, pest, upplopp, svält, jordbävning, tsunami


Bakgrund till 530-540-talens AD migrationsvåg

Klimattavvikelse, pandemi, Levälutha

Bakgrund: i januari 532 AD uppstår ett uppror Konstantinopel, Man beräknar att 30 000 invånare miste livet och att upploppen pågick i åtminstone en vecka. Det här är nio år innan den Justinianska pesten noteras för första gången. Men det är bara tre-fyra år före den stora Klimatavvikelsen (även kallat den vulkaniska vintern) och därmed mass-svälten omskrivs i samstämmiga samtida källor. Som grädde på moset kommer en jordbävning i Libanon med påföljande tsunami 551 AD.
Det är också här (530-550 AD) som vi hamnar för många av skelettfynden i Leväluhta (Wessman et al), och som ofta anges såsom samiska.

Källa Leväluhta: ”Buried in water, burdened by nature— Resilience carried the Iron Age people through Fimbulvinter” Markku Oinonen, Teija Alenius, Laura Arppe, Herve´ Bocherens, Heli Etu-Sihvola, Samuli Helama, Heli Huhtamaa, Maria Lahtinen, Kristiina Mannermaa, Päivi Onkamo, Jukka Palo, Antti Sajantila, Kati Salo, Tarja Sundell, Santeri Vanhanen, Anna Wessman (2019)

Bakgrunden till Nikaupproret anno 532

Vi lånar text av Wikipedia för att beskriva dessa uppror, som i en hel del stycken företer en snudd på skrämmande likhet med vår tid (fastän rejält i utkanten av vårt ämnet, visar det sannolikt mycket illustrativt på läget i Östrom, del av den forna världsstormakten, vid denna tid:

——————-

Hästkapplöpning var en viktig sportgren i både det romerska riket och det bysantinska och, liksom idag, bevakades sportevenemangen av välorganiserade och entusiastiska supporterklubbar, de s.k. cirkuspartierna. I Rom delades supportrarna upp i fyra stora fraktioner som fick sina namn efter färgen på körsvennarnas kläder: ”de blå”, ”de gröna”, ”de vita” och ”de röda”. På 500-talet återstod [—] två fraktioner av betydelse: de blå och de gröna. Kejsar Justinianus stödde de blå.

Dessa supporterklubbar var en kombination av kriminella ligor och politiska partier som återspeglade den sociala hierarkin och de religiösa motsättningarna i det bysantinska samhället. De blå företrädde den katolska tron och de gröna den monofysiska. Ofta försökte dessa organisationer påverka politiken genom att skrika ut sin politiska krav mellan kapplöpningarna på arenan. Stats- och ordningsmakten hade ofta svårigheter att upprätthålla ordningen utan cirkuspartiernas samarbete, vilket gjorde det intressant för de mäktiga aristokratiska familjerna, som tyckte sig ha större rätt till den kejserliga tronen än Justinianus, att understödja mobben på arenorna.

I sin nidskrift över Justinianus, Hemlig historia, beskriver historikern Prokopios de blå på följande vis:

När Justinianus underblåste de blås lidelser och hetsade upp dem skakades hela det romerska imperiet ända från grunden som av en jordbävning eller en översvämning. Överallt rådde fullt kaos och ingenting förblev stabilt, utan i denna förvirring kullkastades lagarna och statsordningen.
Till att börja med anlade orosstiftarna en helt ny frisyr och klippte sig inte som de andra romarna. De ansade inte mustascherna eller skäggen utan lät håret växa så långt som möjligt, enligt persernas sed. Håret på huvudet klippte de framtill av till tinningarna men lät nackhåret hänga ned i full längd i en tovig massa, liksom massageterna. Därför kallades denna stil den hunniska. Vidare satte alla värde på dyrbara kläder och klädde sig elegantare än vad som anstod dem; de kunde nämligen kosta på sig sådant på grund av vad de orättmätigt lagt sig till med. De snörde togans ärmar kring handlederna och lät dem därifrån till skuldran svälla ut till enorm vidd. —–
I början bar nästan alla vapen helt öppet om natten medan de på dagen gömde sina tveeggade dolkar under kläderna, vid låret. De samlades i gäng så fort det blev mörkt, rånade rika mitt på forum och i gränderna och bestal offren på deras mantlar, bälten, guldbroscher och allt de hade på sig.
… 

Justinianus I (482 AD – 565 AD), Östromsk kejsare. Mosaik från San Vitale-basilikan Ravenna, Italien.
Wikipedia: ”Justinian I (/dʒʌˈstɪniən/LatinFlavius Petrus Sabbatius IustinianusGreek: Ἰουστινιανός, translit. Ioustinianós; 11 May 482 – 14 November 565), also known as
Justinian the Great, was the Byzantine emperor from 527 to 565.” Bild: Petar Milošević – Own work
Upproret

Upprinnelsen till upproret var fängslandet av ett antal medlemmar ur de blå och gröna fraktionerna år 531 sedan dessa gjort sig skyldiga till mord efter de sedvanliga upploppen som åtföljde tävlingarna. Gärningsmännen dömdes till hängning och de flesta hängdes, men den 10 januari 532 lyckades två av dem, en från de blå och en från de gröna, fly och gömma sig i en kyrka som omringades av en uppretad folkmassa. För Justinianus kom denna kris mycket olägligt: Han höll just på att förhandla med perserna om fred i öst och var fullt upptagen med att motverka den förbittring som höjda skatter orsakat. Han beslutade därför att hålla en kapplöpningstävling den 13 januari och omvandlade de dömdas straff till fängelse. Detta övertygade dock inte alls de uppretade cirkuspartierna som båda krävde att de dömda skulle benådas.

Den 13:e fylldes hippodromen av den uppretade folkmassan. Justinianus trodde sig tryggt kunna övervaka tävlingen från sin loge som var förbunden med det kejserliga palatset, men publiken, som från början skrek förolämpningar till kejsaren, bytte efter det tjugoandra loppet ut sina vanliga rop ”blått” respektive ”grönt” till ”seger” (Nika) och bröt sig till slut ut och ansatte palatset som under de följande fem dagarna i praktiken var belägrat.

Några av senatorerna, som opponerade sig mot Justinianus skatter och, som de uppfattade det, bristande respekt för aristokratin, såg detta som ett gyllene tillfälle att störta kejsaren. Upprorsmakarna, som förmodligen försågs med vapen och kontrollerades av sina allierade i senaten, krävde inte bara att prefekten Johannes Kappadokiern, som var ansvarig för skatteindrivningen, och quaestorn Tribonianus, som ledde arbetet med att skriva om de romerska lagarna skulle avsättas, de utsåg dessutom en ny kejsare, Hypatius, brorson till Anastasius I.

Under dessa omständigheter övervägde Justinianus att fly huvudstaden men övertygades av sin hustru Theodora att stanna i Konstantinopel. Han beordrade därefter sina generaler Belisarius och Mundus att kväsa upproret. De lurade in rebellerna i hippodromen där de lät avrätta åtminstone 30 000 människor. Justinianus lät dessutom avrätta sin motkandidat och tvingade de senatorer som stött upproret att gå i exil.

Att samlas i stora grupper i kejsarens närvaro gav alla samhällsklasser möjligheten att mer eller mindre anonymt uttrycka sitt missnöje med den förda politiken. Innan nikaupproret var cirkusfraktionerna inte någon lättköpt stadsmilis utan uttryck för de lägre samhällsklassernas kollektiva och svårkontrollerade vilja. Fram till 400-talet ventilerade de mer bemedlade i första hand sitt missnöje på teatrarna, men vid denna tid rationaliserades den statsfinansierade nöjesindustrin så att de två grupper samlades på cirkusarna vilket, å ena sidan, gjorde dem lättare att kontrollera men, å andra sidan, intensifierade oroligheterna. På teatrarna hade kejsaren lätt kunnat infiltrera publiken med lejda handklappare som garanterade att de ceremoniella hyllningarna av kejsaren gick rätt till. På cirkusarna var det svårare.

Efter Nikaupproret hölls inga hästkapplöpningar på fem år och när väl tävlingarna återupptogs blev de en del av ceremonierna som omgav det kejserliga hovet och sportevenemangen blev alldeles för fina för att riskera orsaka några samhällsoroligheter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nikaupproret

——————————————————————————————————————————-

Ny hypotesmodell för fyra eller fem migrationsvågor av sydursamisktalare:

Årtal – huvudskäl till migration – Belägg, bevis eller indikation B, b eller I* – I***

165-175 AD Pest, politisk oro, invasion – Välbelagda handboksfakta, språkhistoriska bevis, järnproduktion. Piha 2020. B, I***

250 Ny pandemi, ev smittkoppor, I*

350-380 Hunnernas invasion och massiva framryckningar. Handboksfakta. Språkbevis. Järnproduktion. B, I**
Not: Avseende det hunniska hotet, se momentet nedan om fornborgarnas byggande.

380-454 (spec 430-453 AD) Omfattande ”världskrig”, tryck österifrån. En eller flera migrationsvågor undan hunnerna torde vara tänkbara. I**

535-550 Justinianska pesten, social oro, krig, klimatavvikelse, leväluhta. I***.

600-talet Pandemier, klimatkris, samhällskollaps i eliternas riken. I*.

800 Efterdyningarna av ett lokalt krig mellan satakuntarna och österbottenssamerna. Heikkilä 2014. B, I**.


——————————————————————————————————————————-


Apropå österbottensamerna och sägenmaterial därom

Olaus Petri Niuirenius (1580-1645) skrev sålunda om samerna i äldre tider:

”ock uppslogo sina bopålar på Österbottens kust, där nu Nerpis ock Mustasara
(Närpes och Korsholm, dvs Mustasaari) ligga, men där på den tiden ingen dödlig bodde, ock att de där utan något som hälst besvär av de skatter, varmed finnarne plågades i sitt
fosterland, i största lugn samlade [samerna] många handelsvaror. ock för
varje år bragte dem med sig därifrån ock sålde dem till sina landsmän.

Från denna tid började de på ett förunderligt sätt
utmärka sig genom präktiga kläder, kräslig mat, rikedomar ock
prydnader, så att man därav i sanning kunde se, att de levde
i största välstånd. Tavasterna, från vilkas land de hade flyttat,
berördes mycket obehagligt av att se ock berätta detta ock valde
till ledare ock anförare en framstående man vid namn Mathias,
vilken omgav sig med en stor mängd tavaster ock bröt in i
deras hemvist, rövade bort allting ock slutade icke, förrän han
fördrivit dem från deras ‘hemort till floderna Chimi ock Tornö.
När en kort tid förgått ock man efter endast några få år fått
reda på att de, som drivits ut ock skingrats, förde ett ganska
bekvämt liv vid dessa floder, angrep man dem åter med mycket
stor kraft ock behandlade dem då så omänskligt, att de tvingades
att utan några dragdjur eller någon boskap, endast med sina nät
taga sin tillflykt till de öde trakter, där de nu leva. [ — ]
Härav följde, att emedan de länge ock oavbrutet voro utsatta
för sina förföljares försåt, de icke vågade
bygga hus såsom förut, utan måste nöja sig med blott tält.

* De ansågo det därefter farligt att använda sitt modersmål.


Se vidare om denna envisa tradition, presenterad av medelpadsdödde Niurenius i 1600-talets prästrelationer om samerna:

Hunniska hotet och det massiva byggandet av fornborgar runt 390 AD

Det här momentet måste vi av tidsskäl spara till sista avsnittet, del 5. Det harmonierar även bättre tematiskt så.

Feast of Attila, av Mór Than, 1829-1899.

Hunnerhövdingen (eller snarare -kejsaren) Attila (ca 406-452 AD) satte skräck i hela Europa och kan ha orsakat massbyggandet av fornborgar. hans bas under den tid man dominerade Europa var i nuvarande Ungern. ”kun”-namnen är ett minne därav. Hela Ungern har f ö hämtat sitt namn från hunnerna. Ungrarna själva, magyarerna, kom inte till platsen förrän i slutet av 800-talet.

Transitionsplatser före migration/inland/fjällen – några förslag (delvis resumé) – summeras i sista avsnittet:

Nyland: Nuoksi (Nuox på svenska), samiskt namn.

Egentliga Finland
: Pikis m fl socknar innanför Åbo. Samiska sockennamn.

Satakunta: Pyhäjärvis omnejd och stränder.

Birkaland: Tampere (samisktrotat namn).

Österbotten: Pedersöre, Närpes, Storkyro/Vörå samt ev Korsholm (Pyhäjärvi senare).

Åland: Vi söker vidare till kommande avsnitt.

”Sverige”

Hornslandet, Tjuvholmen, Dårholmen i Skön/Sundsvall, Dellen.
Därtill Äppelbo, Ludvika, Amungen: platser med Sållen/Sollen-namn
(baltiskt låneord som överförts av sydursamisktalarna).

Insjö- (eller fångstmarks-)gravarna och järnverkstäder visar vägen?Vi lyfter ett exempel:

Dalarna – Mora kommun: Venjan socken – sjön Van (gränsen emot Vansbro)

Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne / Del 1. 1842.

”Det landskap, till hvilket närvarande urkunder höra, förvarar från hedniska tiden få, eller, rättare sagdt, nästan inga minnesmärken, hvilka häntyda på en mycket tidig befolkning. Visserligen finnas der på näs eller utskjutande uddar i några, afsides från de egentliga bygdelagen belägna, sjöar, såsom t. ex. i Wansjön i Järna socken och i Wenjans-sjön i socknen med samma namn, grupper af smärre, i större eller mindre cirkelform lagda griftrör, af allmogen kallade Finngrafvar, hvari ben m. m. blifvit vid undersökning funna; men dessa fornlemningar kunna likväl icke med säkerhet anses vittna om en mycket hög ålder, då de anträffas i ett land, der ännu mot slutet af 12:te århundradet hedendomen var rådande, och hvarest således hedniska sedvanor och bruk ännu bihehöllos bland en, möjligtvis till dessa vildmarker undanträngd, folkstam, som der funnit en fristad och lefde utan närmare beröring med de öfriga landskapens innebyggare”.

Tio år senare skriver samme C.G. Kröningssvärd (1834) om finngravar vid Amungen och på gränsen m,ellan Svärdsjö och Sundborn, samt vid Fornäset vid sjön Runn. Naturligtvis svärmiska formuleringar av en klassisk romantiker; men i en mer upplysningstida anda från 2019 hittar vi t ex en rapport med det betydligt mera prosaiska namnet

Arkeologisk undersökning
HARN – BUSJÖN
gravfält Äppelbo 101:1 och blästbrukslämning
Äppelbo 61:1, Äppelbo socken, Vansbro
kommun, Dalarnas län
Arkeologisk rapport 2020:9
Joakim Wehlin, Eva Carlsson & Mattias Lundell

LÄNK:
http://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2020/Rapport-Busj%C3%B6n-web.pdf

Och här finner vi en hel del information av rimligt stort intresse i sammanhanget!

Järntillverkningen i främst Dalarnas äldre järnålder via Wehlin-Carlsson-Lundell (2020):

Härovan (bilden) har dateringarna samlats från Dalarnas fångstmarksgravar: Hästudden i Rättvik (R.26:1), Tisjön, Lima sn (L 14:1), Vindförberg i Ore (Ore 6:1), Finnäset i Venjans sn (V.2:1) och Äppelbo sockens Ham – med allom övervägande dateringar mellan 0 AD och 400 AD, samt Getryggens (Amungen, där vi ävenledes 1834 såg traditioner om finngravar) avsevärt äldre noteringar, som torde härröra från en palaeo-europeisktalande befolkning, vilken sannolikt efterhand sammansmultit med den proto-sydsamiska.

På andra sidan fortsätter man med Harn, Äppelbo sn, Torsångs sn samt Eldforsen i Järna sn och gravar i Malung. Undantaget Torsång startar vi här på sena 400-talet och skjuter in oss ända in i 1000-talet. Vi avfärdar tills vidare delar av den gruppen med undantag av dels Torsång; men dels också av Eldforsen i Järna, där aktiviteten registreras redan kring 300 AD. Därtill, om vi ånyo återgår till Torsång, så äger den sin mycket intressanta aktivitetsperiod på så vis att den på ett anomalistiskt sätt noterar järntillverkningsaktivitet så tidigt som 400 BC, skjuter sedan full fart kring år o AD och gradvis ökar och pågår sedan fram till 650 AD. Kanske är nedgången en direkt följd av den allmänna samhällskollapsen; eller så får vi se ett av följande scenarier (a) Det är en renodlad jägarbefolkning med järntillverkningsfärdigheter. Isåfall antingen arktisk eller från Bergslagen (ergo Röda jorden), (b) Det är en kombination av palaeo-europeisktalare och germaner eller (c) En mötesplats med två eller fler av dessa inklusive sydursamiskatalare, som isåfall skulle kunna ha anslutat ca 170 AD. Här syns järnframställningen förvisso peaka 200-400 AD, sedan mattas av – men ännu lite drygt 500 AD syns en viss skjuts i verksamheten.
Här är Dalarnas museums och Eva Carlssons rapport från Eldforsen, en exploateringsundersökning inför vattenkraftuttbyggnad (länk härnedan). I Svante Forenius’ bilaga noteras att det kan ha förekommit smide i en ässja där, och vi noterar även att det sydsamiska ordet idag för ässja är ett tidigt lån från urnordiskan eller proto-germanskan:
http://dalarnasmuseum.se/wp-content/uploads/Arkeologiskarapporter/arkrapporter2011/2011-06-Eldforsen-rapport-webb.pdf

För den som vill titta närmare på Torsång i rörliga bilder: https://vimeo.com/334461921


Därutöver bör beaktas Birgitta Fossums avhandling (2006) som ägnar en hel del uppmärksamhet åt insjö- eller fångstmarksgravarna; som ju är ett reellt problem och urgammalt sorts mysterium i Sveriges mellersta arkeologi.

Tackar Magnil Eli Olsson för idé, inspiration, källa och information i detta stycke om Dalarna!

”Norge”

Vi söker vidare till avsnitt 5. Norge ligger egentligen utanför vår rumsliga avgrännsning men uppenbarligen känner inte företeelsen fångstmarksgravar några nationella gränser.

SLUT FÖR DENNA GÅNG!

I sista artikelavsnittet:

200-400-talet under närmare betraktande

Tjuvholmen och Dårholmen – seglivad, maritimt knuten befolkning ännu i folkvandringstid (Ramqvist 2007)

Samhällets organisering i och utanför Högom

Samt om fornborgarna och hunniska hotet.

NORDMALINGSDOMEN TIO ÅR – fakta, minnen… av P Ericson. 3:4. Selbusaken 20 år! Nordmaling 10 år, Rätan 9 år!

MEST KALLA FAKTA NUUndertecknad hade den stora förmånen att få gå direkt från Nordmalingsmålet (2000-2011 för egen del) till Rätanmålet (2011-12), och därifrån i det närmaste (2013-) direkt till Härjedalsmålet.

Samefolkets foton från Tingsrätten 2005: https://samefolket.se/nordmalingrattegangen/


Så här ser kronologin ut på stora samiska sedvanemål/-rättegångar i Sverige (en i Norge):

Skattefjällsmålet Jämtland 1966-81
Härjedalsmålet 1990-2017-?
Selbusaken (Sör-Tröndelag) 1995-2001 Höysterett 2001 —> Selbuavgjørelsen 21 juni 2001
Nordmalingsmålet 1997-2011 (Underrätterna 2005, 07)
Rätanmålet 1998-2012 —> Rätanförlikningen 18 april 2012
Nordmalingsmålet HD 2011 —> Nordmalingsdomen 27 april 2011


En hel del sidofynd fick vi med oss under alla de elva åren. Så här kunde det se ut i Umeås närhet i januari 1895.
En intressant kuriosa kanske kan vara att artikelförfattaren bodde ett antal år just i Ersmark under umetiden. KB.se.
Pengsjö nybyggarmuseum (liksom dess initiativtagare, släkten Nyman), av största intresse i Nordmalingsmålet.
Här å orten gjorde genom historien samerna stora intryck. En mycket intressant kanske ”kuriosa de luxe” är att Pengsjö sägs komma av det sydsamiska ordet för hund, med dagens ortografi bīenje.
Foto via Pengsjö museum. http://www.pengsjomuseum.se/
 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Nästa gång: Personlig betraktelse* efter flera månader av aktivt deltagande som sakkunnig, förhörd i åtta dagar totalt och i tre dagar i Högsta domstolen. Vilka samer gynnas av domen? Finns det någon enda same som inte gynnas av domen?

  * Bland annat om detta:

I kommande artikel i serien alltså (ca 3-4 maj) : Bl a om sena möten med migrän och advokater. Färgstarka informanter som Curt Fjellström , Bertil Wiinka – om Camilla Wikland och Lars Melin, två stöttepelare. Nymans i Pengsjö, lokala förmågor i Hemörssundet.Kommentar: Det känns som om undertecknad är den enda som (ännu) inte skrivit en bok om detta mål utav alla de närmast inblandade. Kanske vore det snart dags?!

VAD GAV OSS NORDMALINGSDOMEN 27 APRIL 2011?
En kort, initial genomgång

 • Traktsbegreppet. Nu baseras ej längre vinterbeteshävden på fastigheter, utan på en samebyas vinterbetesarealbehov.
 • Bevisbördan – ligger nu främst på markägarna snarare än på samerna.
 • Uppehåll i specifikt vinterbete på 30 år? Det ligger inte längre ristat i sten att detta upphäver äldre hävd.
 • Nordmaling och Bjurholm får ånyo användas okvalt som vinterbete i evärdelig tid.
  Likaså med Rans vinterbete i t ex Umeå kommun – inte ifrågasatt mera heller, inte på juridisk basis.
 • Antalet sedvanemål har drastiskt minskat, ja, närapå helt upphört.
 • Hela det svenska kustvinterbetet får föregå mer likt tiden före 1935  Detta har vi oss sakkunniga och advokaterna att tacka för.

Bäckishällorna (Vörå sn) och bastu (juli 2020)

Gångna sommaren bjöd på mången spännande utflykt å ömse sidor Kvarken.

Den som jag minns som den sista för högsommarsäsongen var Bäckishällorna.
Dagen som valdes (ferien strax slut, så valen var få om ens alls) var mitt i en fuktig period.
Det var svårt att hitta och att ta sig fram. Myggen svärmade något ohyggligt.
En redig blåbärskakkaklunt återfanns på skogsbilvägen, och vi fick senare
bekräftat att det var Skogsfar som rört sig där.

Om själva innehållet i exkursionen skriver jag senare:
nu ville jag mest rädda dessa bilder från slutet av juli 2020.
Det finns nog fler bilder på själva kulturmiljöerna.


Med en bastuafton sköljde vi bort myggbetten.

Nästa österbottniska sockennamn med samisk förlaga?

Kort och gott: Purmo ser ut att ha en samisk förlaga till sitt sockennamn.
Vi hör med stuggrannen (eg. villagrannen på ortens språk) Huldén i Finlandssvenska bebyggelsenamn:


Ingen säker tolkning har framlagts. Möjligen sammansatt med maa ’landområde’ som sl. Fl. kunde tänkas vara puro ’bäck’. Snarare ändå att sammanhålla med nordkarelska personnamn Purmu Jackuasson 1593 (Ilomants), Sofka Purmoieff 1631 (Suistamo), det fortlevande släktnamnet Purmonen, alla från det ortodoxa förnamnet Parmoi, ry. Paramon, Parma. Uusi suomalainen nimikirja. Purmo skulle då vara ytterligare ett östligt drag i det österbottniska kustlandets namnskick. Se Maxmo. Byn Purmo delades 1603 i Över- och Ytterpurmo (senare Forsby) inom Pedersöre sn, den förra 1831 i Över- och Nederpurmo. Suomalainen paikannimikirja utgår hellre från purmu ’jordgrop för förvaring av matvaror, stuka’. (PE framhävning)


Vidare. Vi går till Aikio The Saami Loanwords In Finnish And Karelian. Diss 2009 (s 71) :

Finn. purnu ‘grain bin; storage hole in the ground’ < PS *puorne1 ‘storage hole’ (> SaaN buordna) (see 5.53.)

Vi ser vidare enligt hänvisning (a.a.: s 139f) och där står bland annat:

As PS *puorne1 and Finn. purnu ~ purmu are still evidently etymologically linked, only one conclusion is possible: the Finnic words were borrowed from Saami. Indeed, this was suggested in passing by T. Itkonen (1980: 229), exactly on the basis of the irregular vowel correspondence uo ~ u. The etymology conforms to attested patterns of vowel substitution. Itkonen cited the Far-140 Northern dialect loanwords pulju (< PS *puolSe1 ‘moraine ridge’ > SaaN buolZa) and tunturi ‘mountain’ (< PS *tuontEr ‘highlands, tundra’ > SaaN duottar) as parallel cases; for more parallels, see 5.13. and Appendix A.

(förkortningar: PS = Proto-Saami, SaaN = Nordsamiska.
Not: Söker närmsta tiden typsnitt som kan återge de samiska bokstäverna!
Det har nämligen hittills inte gått att åstadkomma via WordPress!
De har här närmast ovan ersatts med versaler! OBS!)


Sametingets ordbok ger: boerne för sydsamiskan, inget för de andra.
http://ordbok.sametinget.se/

As PS *puornE and Finn. purnu ~ purmu are still evidently etymologically linked, only one conclusion is possible: the Finnic words were borrowed from Saami. Indeed, this was suggested in passing by T. Itkonen (1980: 229)Så här skriver man på Wikipedia om norrbottniska orten Purnu

Purnu ligger i det område som tidigare utgjorde Lule lappmark och som ursprungligen hade samiska ortnamn. Purnu är inom Gällivare skogssamebys (lulesamiska Váhtjera vuovddetjärro) område. Gränsen mellan nordsamiska och lulesamiska går rakt igenom Gällivare kommun och Purnu tillhör den lulesamiska delen. Dagens ortnamn och/eller stavningen av dem är dock till största delen finska eller en blandning av finska och samiska. Det speglar i hög grad den finska kolonisation som har ägt rum. Ortnamnen visar bebyggelsens ursprung men är också beskrivande för ett område och hur det utnyttjats.

Namnet Purnu kommer från det lulesamiska buorna som betyder ”en stensatt grop för förvaring av kött” (från bland annat vildrensjakt)[3][4]. En slags primitiv källare som förekommit över hela det samiska bosättningsområdet. Hur de används beskriver bland annat den samiske författaren Johan Turi. En annan del av byn heter Pikkujako eller Pikko Jaako ”Lill-Jakob” och uppkallades efter den förste bosättaren i denna del av byn. Puolalaki är finska och betyder Lingonberget, vilket det också kallas. Lingonberget är ett av två svenska naturnamn i Purnu. Det andra är namnet på ån, Skrövån, efter byn Skröven som ån rinner förbi längre ner. Namnet kommer dock från det finska Röytiö ”stenskravel i vattendrag”. Kaartirova kommer från det samiska gárdde ”stängsel, gärde” och finska rova ”bränna, svedja”, på samiska roavve [5].

(PE framhävning): Vi noterar att slutvokalen skiljer sig mellan samiska och finska.

Bilder från Purmo och Pedersöre (Lappfjärden)

På Jäknabacka i Purmo. Bronsåldersanläggningar. Sommaren 2020, foto: Monika E. Pensar.

Intill Pedersöre kyrka (snett över gravgården från författaren) ligger ännu till namnet Lappfjärden, nu utdikad. Foto: M.E.P.

Andra intressanta toponymer i trakten?

Esse, Bennäs, Lappfors, Överlappfors samt vid gamla storsocknens moderkyrka: Lappfjärden.
Vi hoppas få anledning att återkomma till dom.
Den gamla huvudvägen till den gamla sägenomspunna samiska lägerplatsen (1200-tal?) Pyhävuori tycks gå här.

LAPPFJÄRDEN i fordoma dagar. Bild via Peter Sandell 2012, Facebook. Originalbildtext: ”Lappfjärden på den tiden då det ännu inte var helt utdikat.” Platsen är ovedersägligen ”rätt” Lappfjärden, och Jakobstad, där kyrkan ligger, ska tydligen vara anlagd på en (fd?) holme.

”Vid reformationstidens slut” finner man spår av samer ”i sydligaste delen (Somero)” (Topelius 1845)


Vi noterar att Z. Topelius (1818-1898) var en mycket aktad historiker på sin tid, och satt i åratal som professor.

”1863
 Utnämns den 7 maj till ordinarie professor i finsk, rysk och nordisk historia.” (ur Index – Z. Topelius skrifter –
och Wikipedia) http://www.topelius.fi/index.php?docid=12


Ur ”Finland framstäldt i teckningar” 18 december 1845


”Tavastlands kolonisationshistoria tyckes förtjena en större uppmärksamhet, än hittills deråt blifvit egnad. Den tid Birger Jarl med sina ”hatade och panzarklädde riddare” anlände till Tavesternes hamn och derefter anlade Tavastehus slott, bodde Lappar öfverallt i Tavastland jemte Finnarne. Vid reformationstiden finner man spår af Lappar i sydligaste delen (Somero). Under Gustaf Wasas tid hade norra delen af provinsen värde blott i egenskap af fiskevatten och skogarna för ekorrskinnens skull samt de usle nomadiserande lapparne, af hvilka förpaktare*) indrefvo skatt. Tidigare än Laukkas, Saarijärvi och Wiitasaari har Rautalampi varit bebodt. Detta har skett genom flyttningar ifrån södra Tavastland. Detta ser man bland annat deraf, att en slägt derstädes ännu heter Ritvanen efter hembyn Ritvanen i Sääksmäki. Småningom hafva äfven frän Savolaks kolonister tillkommit — tre andra soknar betjenades i början med prest frän Rautalampi, eller ock reste, enligt en annan sägen, presten i Sysmä någon gäng sommartiden dit och höll under ett slags — gudstjenst vid Ristilahti vik vid södra ändan af sjön Kuhnama i Laukkas. I förra hälften af 1400-talet voro konungens fogdar i Tafvavastehus, Waldemar Djekn och Olof Tavast, ifrigt sysselsatte med att utsända kolonister från södra delen af provinsen till den norra. Detsamma berättas om en Harald och Ärengisle Andersson seklet förut. Derigenom vanns äfven målet, ty norra Tavastland synes blifvit tidigare bebodt än vissa delar af södra Korsholms län i Österbotten. De så kallade äremarker (erämaat), som i Gustaf I:s ( / PE) tid funnos mellan Korsholms län och Hollola häradet och till hvilka Ståthållaren på Nyslott Gustaf (eller Gödick /PE) Funcke skickade 140 Savolaksbönder att bosätta *)


Ur ”En resa i Finland”, Skrifter XIII (utgiven 1872-74): 

”Det vattenrika finska höglandet, hvars norra delar ännu i början af 16:de seklet genomströfvades af Lappar, fördelar sig på tre stora insjödalar: längst i öster Saimadalen med landskapet Savolaks; dernäst Päjänedalen med landskapet Tavastland och längst i vester Näsijärvidalen, hvars mesta område blifvit räknadt till Satakunda. ”

NORDMALINGSDOMEN TIO ÅR – hårda fakta och personliga minnen i ett par nötskal av P Ericson. 2:4. Från fastighetskartor över Tingsrätten 2005 till Hovrätten 07. Kalla fakta vs felkopplade förnekanden.

Vinst i underrätterna 2006-07, medan livet rullar på med begravningar och skilsmässor, barn som växer …

Den 27 april 2021 har det passerat exakt tio år sedan Nordmalingsdomen i Högsta domstolen kom.
Detta har gett oss anledning att summera litegrann. Som vanligt finns de mest koncisa sammanfattningarna på samer.se, de behöver man inte skriva om: http://www.samer.se/4465 (text där av OA Sikku).

Samt NORDMALINGSDOMEN 27 april 2011

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr T 4028-07 meddelad i Stockholm den 27 april 2011

Länk 1: (samer.se) http://www.samer.se/3663

Länk 2: (NJA) https://lagen.nu/dom/nja/2011s109

Markägarsidan presenterade till denna nivå ett alldeles nytt namn, en LRF-advokat som var väldigt påläst på vissa områden. Tyvärr, för hens egen del på fel århundrade. Strategin hos samebyarna hade uppenbarligen inte gått ända fram.”


Artikelförfattaren, här stadd på resa mellan Sundsvall och ”vår” s k österbottniska villa, försjunker under en stund i funderingar kring vad som tilldragit hade ca 13 år tidigare, i byggnaden bakom: Umeå Tingsrätt. Foto: Monika E. Pensar.En av de mer envisa minnena av tidiga nordmalingsmåletarbetet som sakkunnig är när jag och Sonny Andersson sitter – såvitt jag minns – på SSR:s kansli i Umeå i ett mötesrum som vi lånat, där vi ömsom brett ut, ömsom klistrat upp fastighetskartor för att med färgöverstrykningspennor sträva efter att täcka in maximalt med fastighetsbeteckningar utifrån befintig kunskap om vinterbeteshävd då, anno ca 2002.

Det här är alltså en god stund före Traktsbegreppet. Vi arbetade utifrån de gamla förutsättningarna.
Vem var Sonny A? En kraftkälla/naturkraft från Jokkmokk som var min huvudsaklige medspelare under Nordmalingsprocessens tidigare år, SSR:s ombudsman och projektledare med vissa juridiska insikter. Mycket har sagts i ämnet och mycket nog även rätt (tuff, hård tid). Fast utan honom vet vi ej hur det hade gått. Viktiga år!

Vad hände 2003-04, del av period när jag själv inte var så särdeles aktiv i målet. BO Viklund åkte runt och intervjuade folk; ett arbete som jag senare följde upp och återbesökte folk.
För egen del arbetade jag med projektet Samer i Hälsingland och andra olika uppdrag.
Men i perioder hamnade jag också att forska i dagspress om nedslag i Nordmalingsvinterbete.
Arbetet med huvudrapporten till Nordmalingsmålet skedde alltså via KMVAB i Härnösand främst under perioden januari 2002 till sommaren 2003. Dessvärre råkade min gode vän och chef Lennart Forsberg på akut lymfatisk leukemi och – trots en bättringsperiod – lämnade detta jordelivet i skarven 2007-08. Det var en dubbel tragik att jag missade hans begravning pga att jag och dottern bokat flygbiljetter till Benidorm exakt samma datum. Resan hade vi planerat i flera år och sökt ledigt från skolan i januari.

Upphandlingen att hitta en prisvärd aktör, en underleverantör som kunde placera ut mina historiska träffar på kartor ändade upp i att några skickliga arkeologkolleger i Umeå tog på sig detta uppdrag till en rimlig slant.
Om jag minns alldeles rätt, kom jag in i en ny intervjuarperiod 2004 och ett år fram. Det var då jag kom att hamna på lappländska och nordmalingska resor med tre av mina barn. De yngre var ännu för små, födda 2000 och 2003.

Andra minnen från såväl 2005 som 2007…
Svindlande flygturer från Sundsvall till Göteborg i all hast i obehagliga små propellerplan eller från Umeå till Bromma figurerar också. Då är vi antagligen i tiden 2005-06. Datum och år tenderar flyta ihop lite.

Lärdomar är att aldrig prata med VK-reportrar med sympatiskt och mysigt lantlig framtoning har man förhoppninghsvis präntat in. Hotell Teg i ensamhet och tårar där barna saknades, ett par trappisteröl på Bishops, som låg strategiskt mellan Tingsrätten och Teg. Musiken som gick från tidiga Zappa över Stones till Howlin’ Wolf, medan man gick långa omvägar förbi diverse journalister på väg till sakkunnigförhören. Hotell Teg också någon gång med sonen Johan medan han ännu var besatt av Lego’s Bionicle. Ändlösa lapplandsresor som också berörs här i den intressanta podden som min äldre son Oscar rätt otippat ägnade åt sin gamle fars hjärtefrågor och gamla arbetsfält:
https://soundcloud.com/prata-om-det/peter-ericson-samernas-historia?fbclid=IwAR2vR3nK5ubjTuHfDYJXZeebMOD3mEqcMj4fUvvcNp2tJXxoM-pTA-5KvPQ

Att sedvana ej kunnat bevisas i Järnäslandet blev alltså min utgångspunkt – något som Hovrättens president också anammade. Inte alla i det ”samiska lägret” var lika roade. Idag med facit i hand vågar jag nog säga att det var helt rätt tänkt.

TIll en av alla dess många kontraster som detta mitt viktiga livsavsnitt bjöd på, bör absolut nämnas när jag fick frågan om jag ville intervjua Bill Wyman. Det var min retroradiokanal, saligen avsomnade Radio Guld som jag arbetade med i hög grad samma period som Nordmalingsmålet (nämligen ca 2000-2010). Jag hade drömt om ett längre samtal med Wyman, ett nattligt där hans fru deltog (hade då absolut ingen aning om att Bill Wyman’s Rhythm Kings skulle komma och spela i min gamla hemstad!) – dröm om min förvåning så när tillfället yppar sig till en högst verklig intervju! Frun till Wyman var ej med i min telefonintervju lite senare på hösten, men Bill var glödande engagerad trots skral mobillina till deras turnébuss, då kring Sörmjöle. Lättpratad rocklegend med bland annat tre A i sina intressen: arkeologi, antropologi och astronomi. Vi möttes sedan efter hans konsert, varpå hans replik till min son Oscar sålunda föll (som jag nämnt i intervjun, att han spelade kontrabas): ”You must be Oscar, aren’t you?”. Wyman har ju alltid varit känd för sitt goda minne. Inte minst fascinerade var det f ö att diskutera the London Howlin’ Wolf Sessions från 1970.
Hursomhelst, förfrågan angående denna intervju, av Gulds (numera P4) Niklas Axelsson kom ”naturligtvis” när jag promenerade från Hotell Teg till Tingsrätten!

Off-topic: Artikelförfattarens arbete med en radioprogramserie om Rolling Stones 2004 kom att leda till en intervju med den gamle basisten Bill Wyman, i samband med dennes Nordenturné hösten 2005.

Egen skilsmässa, tung och tuff uppbrottstid med fokus på barna

Tyvärr lyckades också Nordmalingsengagemanget sammanfalla med detta. Svårt veta vad som är hönan eller ägget. Men de till synes oändliga kasten mellan slitsamma arbetsperioder med ca dubbla arbetstider och ömsom ingenting alls slet kraftigt på familjelivet. 2004 hade vi nått vägs ände i en första omgång, sedna blev det bnågra försök med familjerådgivning. Just emot slutet av 2006 hade vi dock nått vägs ände slutgiltigt.

HUVUDFÖRHANDLINGAR Tingsrätten oktober-november 2005

Spännande och intressanta var desa förhandlingar och även i hög grad obehagliga. Dels kom en nedvärderande ton från markägarsidans advokater att segla upp och dominera, dels var deras huvudsakkunnige, en kulturgeograf från en sydlig högskola, inte alls kunnig om samernas historia. Lite som, att trampa vatten; men samtidigt märkte vi på ett tidigt stadium att rätten absorberade vårt faktabaserade material, mindre markägarnas spridda skurar av fördomar, felkopplingar och förnekanden.

Tingsrättsdom 20 januari 2006: Samebyarna vann

Av alla märkliga situationer … Beskedet om Nordmalingsdomen kom via sms till min mobil mitt under en minnesstund efter min gamle vän Bo Bosse Bergström. Vi satt då på Grankotten i Sundsvall, på Norra stadsberget. Samebyarnas vinst kom väl ej alldeles oväntat; men det var naturligtvis skönt att få sedvanan fastslagen efter allt arbete. Det var som som snöstormen som vi hade kämpat oss igenom till begravningen som lugnade den sig och jag har förhållandevis behagliga minnen från den mer informella middagen efteråt, där jag vill minnas att mina söner också deltog. Bosse är djupt saknad.

Norra Stadsberget, Grankotten. Arkivkopia 1965-75. Från: https://arkivkopia.se/sak/digmus-sm-SuM-foto_002274


HUVUDFÖRHANDLINGAR Hovrätten juli 2007

Markägarsidan presenterade till denna nivå ett alldeles nytt namn, en LRF-advokat som var väldigt påläst på vissa områden. Tyvärr, för hens egen del på fel århundrade. Strategin hos samebyarna hade uppenbarligen inte gått ända fram. Oaktat teoretiskt goda förutsätningar blev dessa huvudförhandlingar nog i särklass de tuffaste; inte minst för att jag bestämde mig för en hårdnackat objektiv linje, ”värre” än annars. Tidtals fungerade den skickliga Anne Severinsen, känd från Selbusaken som en slags mentor för mig, och i Hattfjelldal hade hon å det bestämdaste rått mig att gå mig egen väg vs advokatbyråer och annat. Att sedvana ej kunnat bevisas i Järnäslandet blev alltså min utgångspunkt – något som Hovrättens president också anammade. Inte alla i det ”samiska lägret” var lika roade. Idag med facit i hand vågar jag nog säga att det var helt rätt tänkt.

Hovrättsdom 19 september 2007: Samebyarna vann

HEADS UP 1. Nio år sedan Rätanförlikningen – en följd av Nordmalingsmålet och bl a undertecknads hårda arbete 2011-12 – tillkännagavs 18 april 2012 https://www.landskogsbruk.se/skog/sameby-far-ratt-till-bete/
Not: Samebyarna ersätter alltid skador på skog, i den mån de är konstaterade såsom reella och orsakade av ren (ovanligt).

HEADS UP 2. Härjedalsmålet bör ännu ej anses vara avgjort (Lars Melin och Camilla Wiklund i artikel):
https://www.tidningenharjedalen.se/artikel/sameby-soker-resning-i-harjedalsdomenI kommande artiklar i serien (ca 20-22 april och ca 13-20 maj) : Bl a om sena möten med migrän och advokater. Gym som stärkande aktivitet inför sakkunnigförhandlingar. Färgstarka informanter som Curt Fjellström och Bertil Wiinka och två anonyma kvinnor i Gräsmyr! Samt om Camilla Wikland och Lars Melin, två stöttepelare. Sakkunniga som Bernt Ove Viklund och Lennart Lundmark; Nymans i Pengsjö, lokala förmågor i Hemörssundet etc samt mer om ovärdeliga mentorskapet av norska Anne Severinsen. Samt naturligtvis om huvudförhandlingarna och de tre dagarna som undertecknad förhördes i februari 2011.

HD 2011, huvudförhandlingarna. Bland samebyarnas folk syns fr.v.: Rans Jim Persson som no 3, Katarina Andersson, Ubmeje no 6. Sedan t ex Rans Per-Mikael Jonsson (Ainas son och Marianne Gråiks bror), som no 4 från höger, Bakom Lisa Omma från Vapsten står Liecelott Omma, samma Vapsten och ytterst t.h. ser vi Oleg Omma från Ubmeje. Sammantaget står här tusentals år av renskötsel i Nordmaling, släktmässigt, kontinuitetsmässigt.
Foto av Jörgen Heikki, SR/Sameradion.
Per-Mikael Jonsson och Lars Melin, Gärde AB advokatbyrå strålar ikapp. Foto: Thomas Sarri SR/Sameradion.


NORDMALINGSDOMEN TIO ÅR – hårda fakta och personliga minnen i ett par nötskal av P Ericson. 1:4. Inledning, och Rätanförlikningen nio år

Den 27 april 2021 har det passerat exakt tio år sedan Nordmalingsdomen i Högsta domstolen kom.
Detta har gett oss anledning att summera litegrann.

Som vanligt finns de mest koncisa sammanfattningarna på samer.se, de behöver man inte skriva om:
http://www.samer.se/4465 (av OA Sikku).

1998 – Ett antal markägare stämmer samebyarna.

2000 – Torsten Stinnerbom (Vilhelmina norra) frågar i januari undertecknad om jag skulle vilja kolla lite på sedvanan i Nordmaling. Undertecknad var då projektledare på Ljusminne-projektet på Länsmuseet Västernorrland i ett projekt som sorterade under nationella projektet Bevarande av det samiska kulturarvet.

2000-01 Inledande officiellt projekt via Rans sameby (alla inblandade byar stod bakom) och Sonny Andersson.
Undertecknad Peter Ericson och Bernt Ove Viklund arbetar med detta. Rapporten: ”Samer i norra Ångermanland, Västerbottens län. En förstudie på uppdrag av Samebyarna i Västerbotten”. Kulturmiljövårdens rapporter 2000:8.https://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/3/9/2/84606_ca_object_representations_media_39217_original.pdf

2002 Började arbeta med projektomgång no 2 – själva huvudrapporten – via Kulturmiljövårdarna AB i Härnösand med Lennart Forsberg. Detta arbete pågick i ca 1½ år.

Något om Nordmalingsdomens effekter – det är nu i dagarna också nio år sedan Rätanförlikningen 2012:
Nordmalingsdomen banade väg för Rätanförlikningen” https://sverigesradio.se/artikel/5071682
Undertecknad PE var också huvudsaklig sakkunnig i Rätanmålet 2011-12, dvs omedelbart efter Nordmalingsmålet.

Lite mer advokatyr: Bertil Bengtssons kommentar om Nordmalingsdomen i HD 2011: https://svjt.se/svjt/2011/532

Nästa gång: 2002-07 ”Underrätterna och bollen alltför ofta hos undertecknad” (Arbetsnamn på avsnitt)

2005 inleddes tingsrättsförhandlingarna i oktober månad

HD-förhandlingarna i februari 2011. Författaren PE längst till höger en bit nedanför de som är i förgrunden.
Foto: Jörgen Heikki, Sameradion, Sveriges Radio.
Samebyarnas sida i HD:S rättssal i Bondeska palatset februari 2011: Vapsten, Ran och Ubmeje tjeälddies representanter syns i tur och ordning och framför skymtar Lars Melin, samebyarnas ombud. Mer om personerna senare.
Foto: Patrik Trädgårdh, från sajten samer.se.

”FLYKTIG ORTNAMNSKOLL”. Sydursamiskt namngivet N ä r p e s i glömda språkhistoriska guldgruvan Österbotten? (”Talade Högomsmannen… ? Del 4B”)

Redigerad version 14 april 2021 kl.22.25

Västra och centrala Finland börjar bli allt bättre utrett vad gäller samisk-rotade toponymer – dvs ortnamn.
Men i de ännu omfattande, kvarvarande vita fläckarna av dessa toponymers etymologier (dvs ortnamns ursprung) finns en rejäl potential att hitta
samiska sådana. Inte minst tycks detta gälla södra Österbotten. Vi ger oss alltså direkt i kast med självaste storsocknen Närpes’ sockennamn.

Så jag började att fundera på betydelsen av det gamla ortnamnet Närpes

Wikipedia vet att berätta:

Närpes omtalas första gången 1331, då Klas Bengtsson i ”Nærpes” pantsatte sitt gods i Finby till biskop Bengt i Åbo för 80 mark på grund av en skuld. År 1348 gav sedan kung Magnus Eriksson ”allom, som boo i Nerpis sochn, Mustasaari sochn och Pedersöre sochn” rätt att sälja och köpa ”alla ätande vahror”, det vill säga att handla med livsmedel. På så sätt grundades de tre första officiella marknadsplatserna i Österbotten. (PE framhävningar]

SBS – sidan om finlandssvenska bebyggelsenamn är villrådig, kanske lite uppgiven:

”Uttalet och den nutida skrivformen med -es beror på en sydösterbottnisk ljudövergång från -is (Hultman 1939: § 52). Olika tolkningar har föreslagits, de flesta ohållbara. Ett par nyare försök kan anföras: Närpes å heter i sitt övre lopp Närvijoki och har namn efter gården Närvä, vars namn i sin tur är ett personnamn. En udde vid åns utlopp kan enligt Ahlbäck ha kallats *Närvipää. Detta har slitits ned till *Närppi, och fått det tillägg av -s som återfinns i så många svenska former av finska namn. Lönnrot nämner i sitt lexikon Närpää som alternativ form till Närpiö ’Närpes’, vilket är utgångspunkten för tolkningen. Ahlbäck 1974b:101 f. Härtill kan invändas att namn på -pää inte för övrigt har uppvisats med detta tillagda -s. Det heter t.ex. Molpe, Kalape, Härpe. Det förefaller riktigast att utgå från ett personsyftande *Närppi, *Närppinen, som på vanligt sätt i sv. fått tillägg av -s. Ett bynamn Närppi finns för övrigt i Karinais i Egentliga Finland. Det kan antas utgå från en variant till personnamn som NärväNärä, möjligen av skandinaviskt eller kontinentalgermanskt ursprung (Uusi suomalainen nimikirja). Vahtola tar upp Närppi och anknyter det till germanska personnamn som Neribert (1983:271). Se även Närvilä i Karleby. Om det finns ett samband mellan Närpes och Närvijoki, vilket är troligt, men inte nödvändigtvis behöver vara fallet, eftersom Närvä och liknande är mycket vanliga, så kan det förklaras som varianter på personnamnet. — ” (PE framhävning)


Ingen omedelbar lösning i sikte där, med andra ord. Långsökt och oförklarat.
Vad gäller Närppi i Karinais socken finns det nedanför Pyhäjärvi och nära ett bälte av samiska toponymer runt och innanför Åbo (se vidare Aikio och Heikkilä, dessa hänvisningar kommer i vår engelska sammanfattning, ”artikel no 6”).

Som synes låser man lätt upp sig i nordistiska eller finska förklaringsmodeller; enligt gamla förlegade uppfattningar om vilka språk som funnits i västra Finland. Men som bekant behöver vi inte ta oss längre än till grannsocknen för att hitta ett vedertaget tredje folk och språk, som alltför ofta förbises.

NU TILL MIN HYPOTES

Jag fick, efter en tids sökande, men av en slump, ögonen på ett sydsamiskt ord Njeerpes ( * primärkälla nedan) som betyder tunn, tunnflytande och uttalas [njæær: pes].

Vi ser på ordlistan, jämför med dagens moderna samiska språkvarieteter.

⦁ njeerpes [njææ-] = tunn, tunnflytande (t.ex. välling) SaSyd (dvs sydsamiska)


⦁ njárbbat njárbbad-, attr., njárba njárbbisnjárbbe rb, attr., njárbesnjárbuk njárbug-, attr., njárbugi tunn (om flytande ting); gles (om skog, gräs, hår) SaLu (dvs Lulesamiska)

⦁ njárbat njárbad– attr. njárbes tunn [om vätskor] SaN (Nordsamiska)

Det är alltså attributiv av tunn, om vätskor som tycks borda ådraga sig vårt största intresse.
Vi har således i dagens moderna språkvarieteter njeerpesnjárbbis / njárbes eller njárbes i respektive syd-, lule- och nordsamiska.

Så vad är det som skulle vara så tunt, vilka vätskor och hur?

Vi tittar lite närmre på Närpes å.
Vi går till Utvecklingsplan för Närpes åBonde, Anna ; Sivil, Mika ; Länsi-Suomen ympäristökeskus. Västra Finlands miljöcentral 2006.

Där står, på sidan 8 i dokumentet, om sura substanser och giftiga metaller som frigörs och sköljs ut i vattnet i samband med regn. Således – lättflyktigt. Giftigt. farligt. Och dessa sedan istiden. Torde tarva en kraftig markering om platsens farlighet. Dåligt för fiske. Kan kanske till och med påskyndat den epokens migration västerut.

Vi försöker att senare gå vidare i detta delikata ämne, och noterar Kåtnäs och Lappnäset ganska nära socknens kärna. Om socknen i sig finns mycket annat intressant att säga. Vi befinner oss också vad gäller socknens – som är geografiskt enormt omfattande, 120 km ”åt alla håll” östra och nordöstra delar i Storkyro (fi. Isokyrö) omedelbara närhet, dvs det är grannsocknen. Vad ilgger där? Jo, Leväluhta, som, så att säga redan förklarats samiskt – årminstone samisktalande – i äldre historisk tid eller intill senare delen av järnåldern (Heikkilä 2014). Men också genetiskt, enligt Wessman et al.

Frågan är med detta ingalunda löst; men vi hoppas att den kanske ska komma närmare en lösning och kanske är det helt enkelt frågan just om ett sydursamiskt Njeerpes, uttalat [Niär: pes] eller [njæær: pes].
Och skulle vi få gehör för detta, kunde man i nästa steg – i så fall – gå vidare och fundera på sydursamisktalarnas förehavanden i trakten kanske i senare delen av folkvandringstiden, 500-tal, och vad som hände i nästa skede. Och dessa frågor torde i alla händelser kunna och böra ställas oaktat om toponymen Närpes har en samiskspråkig förklaring; ty vi vet ju som sagt redan att sydursamiska de facto talades där och då genom inte minst Heikkilä (2014, a.a.).

Not: Denna artikel kommer också att inflyta som ett appendix till artikelserien om Högomsriket, då kallad 4a. I del 3 och 5 av den artikelserien finns fler källhänvisningar och referenser utav de som här har nämnts.


* Primärkälla no 1: Saemesth Munnjan
Jonhild Joma – Jonas Thomasson (Röyrvik 2014).
No 2: http://ordbok.sametinget.se/ (Svensk-sydsamisk, svensk-lulesamisk, svensk-nordsamisk) 20210412.

”EPILOG”
Några andra – redan vedertagna från samiska – toponymer (dvs plats- , ort-, terräng-, eller naturnamn)
i Finland, Ryssland och Sverige, av viktigare eller kändare karaktär (kanske behandlar vi dessa senare!).
Ett axplock och bara några korta förklaringar, jag utvecklar senare i andra bloggposter i mån av tid! :

Finland
Uleåborg, dvs dess finska namn Oulu som antagligen betyder sankmark vid åmynning i äldre samiska former. Norra Österbotten
TammerforsTampere Djup plats och/eller lugnvatten
Lohtaja (fi.), Lochteå (sv.) från samiska Luokta, dvs vik. (Mellersta) Österbotten
NuoxNuoksi, nationalpark och naturskyddsområde
VandaVaanta (Helsingfors flygplats) = vada, vandra. Heikkilä s 262f

Ryssland
Onega
Sjamozero, sjö strax V om Onega (”Samesjön”, samma ord som sääme-)

Sverige
Luleå
Skellefteå
Piteå
UmeåUme älv
Kåddis = Oklart: strand eller hem
Pengsjö av bïenje (SaSyd) = hund
Solle-namnen på öar i Dalarna, via samiskans SuoleSålle ( = ö) , men först från baltiskt ord som betyder skogsområde.Artikelförfattaren PE med sambo och ”tumis-selfie-fotare” Monika E Pensar i juli månads sista skälvande timmar 2020.
Platsen: Närpes gravgård invid kyrkstaden med de världsberömda kyrkstallarna.


”FLYKTIG ORTNAMNSKOLL”. 1. Sydursamiskt namngivet Närpes i glömda språkhistoriska guldgruvan Österbotten?

Västra och centrala Finland börjar bli allt bättre utrett vad gäller samisk-rotade toponymer – dvs ortnamn.
Men i de ännu omfattande, kvarvarande vita fläckarna av dessa toponymers etymologier finns en mycket stor potential att hitta samiska sådana. Inte minst tycks detta gälla södra Österbotten.
Vi ger oss med andra ord direkt i kast med självaste storsocknen Närpes’ sockennamn.

Så jag började att fundera på betydelsen av det gamla ortnamnet Närpes

Wikipedia vet att berätta:

Närpes omtalas första gången 1331, då Klas Bengtsson i ”Nærpes” pantsatte sitt gods i Finby till biskop Bengt i Åbo för 80 mark på grund av en skuld. År 1348 gav sedan kung Magnus Eriksson ”allom, som boo i Nerpis sochn, Mustasaari sochn och Pedersöre sochn” rätt att sälja och köpa ”alla ätande vahror”, det vill säga att handla med livsmedel. På så sätt grundades de tre första officiella marknadsplatserna i Österbotten. (PE framhävningar]

SBS – sidan om finlandssvenska bebyggelsenamn är villrådig:

”Uttalet och den nutida skrivformen med -es beror på en sydösterbottnisk ljudövergång från -is (Hultman 1939: § 52). Olika tolkningar har föreslagits, de flesta ohållbara. Ett par nyare försök kan anföras: Närpes å heter i sitt övre lopp Närvijoki och har namn efter gården Närvä, vars namn i sin tur är ett personnamn. En udde vid åns utlopp kan enligt Ahlbäck ha kallats *Närvipää. Detta har slitits ned till *Närppi, och fått det tillägg av -s som återfinns i så många svenska former av finska namn. Lönnrot nämner i sitt lexikon Närpää som alternativ form till Närpiö ’Närpes’, vilket är utgångspunkten för tolkningen. Ahlbäck 1974b:101 f. Härtill kan invändas att namn på -pää inte för övrigt har uppvisats med detta tillagda -s. Det heter t.ex. Molpe, Kalape, Härpe. Det förefaller riktigast att utgå från ett personsyftande *Närppi, *Närppinen, som på vanligt sätt i sv. fått tillägg av -s. Ett bynamn Närppi finns för övrigt i Karinais i Egentliga Finland. Det kan antas utgå från en variant till personnamn som Närvä, Närä, möjligen av skandinaviskt eller kontinentalgermanskt ursprung (Uusi suomalainen nimikirja). Vahtola tar upp Närppi och anknyter det till germanska personnamn som Neribert (1983:271). Se även Närvilä i Karleby. Om det finns ett samband mellan Närpes och Närvijoki, vilket är troligt, men inte nödvändigtvis behöver vara fallet, eftersom Närvä och liknande är mycket vanliga, så kan det förklaras som varianter på personnamnet. — ” (PE framhävning)
Ingen omedelbar lösning i sikte där, med andra ord. Långsökt och oförklarat.
Vad gäller Närppi i Karinais socken nedanför Pyhäjärvi och nära ett bälte av samiska toponymer runt och innanför Åbo (se vidare Aikio och Heikkilä, dessa hänvisningar kommer i vår engelska sammanfattning, ”artikel no 6”).

Som synes låser man lätt upp sig i nordistiska eller finska förklaringsmodeller; enligt gamla förlegade uppfattningar om vilka språk som funnits i västra Finland. Men som bekant behöver vi inte ta oss längre än till grannsocknen för att hitta ett vedertaget tredje folk och språk, som alltför ofta förbises.

MIN HYPOTES

Jag fick, efter en tids sökande, men av en slump, ögonen på ett sydsamiskt ord Njeerpes * ( * primärkälla nedan) som betyder tunn, tunnflytande och uttalas [njæær: pes].

Vi ser på ordlistan, jämför med dagens moderna samiska språkvarieteter.

⦁ njeerpes [njææ-] = tunn, tunnflytande (t.ex. välling) SaSyd (dvs sydsamiska)


⦁ njárbbat njárbbad-, attr., njárba ~ njárbbis, njárbbe rb, attr., njárbes, njárbuk njárbug-, attr., njárbugi = tunn (om flytande ting); gles (om skog, gräs, hår) SaLu (dvs Lulesamiska)

njárbat njárbad– attr. njárbes = tunn [om vätskor] SaN (Nordsamiska)

Det är alltså attributiv av tunn, om vätskor som tycks borda ådraga siog vårt största intresse.
Vi har således i dagens moderna språkvarieteter njeerpes, njárbbis / njárbes eller njárbes i respektiva syd-, lule- och nordsamiska.

Så vad är det som skulle vara så tunt, vilka vätskor och hur?

Vi tittar lite närmre på Närpes å.
Vi går till Utvecklingsplan för Närpes å. Bonde, Anna ; Sivil, Mika ; Länsi-Suomen ympäristökeskus. Västra Finlands miljöcentral 2006.

Där står, på sidan 8 i dokumentet, om sura substanser och giftiga metaller som frigörs och sköljs ut i vattnet i samband med regn. Således – lättflyktigt. Giftigt. farligt. Och dessa sedan istiden. Torde tarva en kraftig markering om platsens farlighet. Dåligt för fiske. Kan kanske till och med påskyndat den epokens migration västerut.

Vi försöker att senare gå vidare i detta delikata ämne, och noterar Kåtnäs och Lappnäset ganska nära socknens kärna. Om socknen i sig finns mycket annat intressant att säga. Vi befinner oss också vad gäller socknens – som är geografiskt enormt omfattande, 120 km ”åt alla håll” östra och nordöstra delar i Storkyro (fi. Isokyrö) omedelbara närhet, dvs det är grannsocknen. Vad ilgger där? JO, Leväluhtan, som, så att säga redan förklarats samiskt – årminstone samisktalande – i äldre historisk tid eller intill senare delen av järnåldern (Heikkilä 2014). Men också genetiskt, enligt Wessman et al.

Frågan är med detta ingalunda löst; men vi hoppas att den kanske ska komma närmare en lösning och kanske är det helt enkelt frågan just om ett sydursamiskt Njeerpes, uttalat [Niär: pes] eller [njæær: pes].
Och skulle vi få gehör för detta, kunde man i nästa steg – i så fall – gå vidare och fundera på sydursamisktalarnas förehavanden i trakten kanske i senare delen av folkvandringstiden, 500-tal, och vad som hände i nästa skede. Och dessa frågor torde i alla händelser kunna och böra ställas oaktat om toponymen Närpes har en samiskspråkig förklaring; ty vi vet ju som sagt redan att sydursamiska de facto talades där och då genom inte minst Heikkilä (2014).

Not: Denna artikel kommer också att inflyta som ett appendix till artikelserien om Högomsriket, då kallad 4a. I del 3 och 5 av den artikelserien finns fler källhänvisningar och referenser utav de som här har nämnts.


* Primärkälla no 1: Saemesth Munnjan
Jonhild Joma – Jonas Thomasson (Röyrvik 2014)


Närpes å vid Skrattnäs. Finska wikipedia. Foto: Santtu37, CC 4.0.


”EPILOG”
Några andra – redan vedertagna från samiska – toponymer (dvs plats- , ort-, terräng-, eller naturnamn)
i Finland, Ryssland och Sverige, av viktigare eller kändare karaktär (kanske behandlar vi dessa senare!).
Ett axplock och bara några korta förklaringar, jag utvecklar senare i andra bloggposter i mån av tid! :

Finland
Uleåborg, dvs dess finska namn Oulu som antagligen betyder sankmark vid åmynning i äldre samiska former. Norra Österbotten
Tammerfors, Tampere Djup plats och/eller lugnvatten
Lohtaja (fi.), Lochteå (sv.) från samiska Luokta, dvs vik. (Mellersta) Österbotten
Nuox, Nuoksi, nationalpark och naturskyddsområde
Vanda, Vaanta (Helsingfors flygplats) = vada, vandra. Heikkilä s 262f

Ryssland
Onega
Sjamozero, sjö strax V om Onega (”Samesjön”, samma ord som sääme-)

Sverige
Luleå
Skellefteå
Piteå
Umeå, Ume älv
Kåddis = Oklart: strand eller hem
Pengsjö av bienjie = hund
Solle-namnen på öar i Dalarna, via samiskans Suole, Sålle ( = ö) , men först från baltiskt ord som betyder skogsområde

Hux flux i sonens Prata om det-podd!

Prata Om Det#18 Peter Ericson – Samernas historia

När började egentligen Sveriges koloniala historia? Hur tidigt kan man tala om samer i Sverige, vilka folkgrupper bebodde Norden vid den tidpunkten? När började samerna drivas norrut från sina traditionella områden, och hur långt söderut var de innan dess? Och hur kan vi idag ha kunskap om dessa delar av historien?

Peter Ericson är historiker och en av de främsta experterna på samernas historia. Dessutom är han poddvärdens far. I detta avsnitt diskuterar han och Oscar Matti frågorna ovan och mycket mer.

Prata Om Det är en podcast där olika åsikter kan mötas i långa, öppna diskussioner om aktuella samhällsfrågor. Samtal som rör sig utanför filterbubblor där alla argument kan prövas, till för alla politiska läger.

Värd: Oscar Matti
Ljud: My Andréesdotter


Talade Högoms kungaätt… ? Del 3 av 5. ”FLYKT, OMVÄRLD OCH VI” eller ”SÅ KOM SYDURSAMISKAN TILL SAEPMIE”, Rom klyvs, Attilas ankomst. Krig, järn, proto-samer, fornborgar och Helgö

Av Peter Ericson 2021 (redigerad version 11 mars 2021)

Tureholm-skatten, folkvandringstid.
Sverige, Södermanland, Västerljung, Tureholms sätesgård.

Foto: Bálint Lászlo Tóth, 2014-12-30, SHMM. CC.

Prolog


Krig leder ofelbart – förutom till en massa dödsfall, massakrer, våldtäkter och trauman – till människor i rörelse: man flyr sin hemtrakt och striderna, man är beredd till stora uppoffringar för att skydda sin familj, sina närmaste. Vi som levt i 2010-talet har i allra högsta grad fått lära oss det. Likadant bör det ha förhållit sig för den medeltidiga eller ”sena förromerska” järnålderns och folkvandringstidens människor. När vi här tittar på 100- till 500-talens värld, kan vi bara konstatera att krigstillstånd rådde praktiskt taget hela tiden – både mellan imperier och kolonier, inom vasallstater och på samma sätt rådde ett fredlöst tillstånd även utanför de egentliga imperierna, också under s k Pax Romana 27 – 180 AD.
Till detta kom att du när som helst kunde bli tillfångatagen och sålunda förvandlas till träl.

Sedan arkeologen och språkvetaren Minerva Piha 27 nov 2020 disputerat på just frågan om hur och när sydursamiskan kom till södra Sápmi eller Saepmie är det alltså inte längre frågan om utan frågan handlar numera om närhur och varför.
Något hoppas vi här ha berört samtliga dessa frågeställningar

KRIGENS, JÄRNETS, MÖTENAS – OCH DE LÅNGA VANDRINGARNAS TID ca 170 AD – 450 AD

En tid som ser slutet av det som alltså brukar refereras till som Pax Romana – en tid kanske inte så mycket av fred, men av romersk välmåga och expansion. In kommer en ny (proto-)europakarta, med bortflyktade kelter och ett av goter sönderslaget Skytien samt ett mångfacetterat Germanien som tar alltmer form, dock bestående av en mängd mer eller mindre disparata stammar.

För att förstå den medeltidiga järnåldern (eller sena förromerska järnåldern; begreppen är alltför lätta att snubbla på!) och folkvandringstiden bättre, måste vi hitta en mer internationell eller, om uttrycket tillåts i sammanhanget, pan-europeisk synvinkel. Vi har därför tittat på alla folken och deras runtomkring i en period som i sin helhet tveklöst präglas av omfattande, flertaliga folkomflyttningar, men också i enlighet därmed av etableringar och nyvunnen terräng. krigen känner vi till, men vet vi om vilka samarbeten som funnits? Europabegreppet är ungefär det moderna, till och med Ural och en kaukasisk gråzon.

Den gamla ”världskartan”, som fick ritas om i början av vår här behandlade period.SPOTLIGHT PÅ PERIODEN CA 200 – 550 AD.
Vi tar alltså ett lite större internationellt grepp den här gången. För att förstå den här tiden behöver man ju också gå utanför den såväl i tid som i rum (vilken självklart gäller samtliga historiska epoker). Då jag har en svaghet för s k mentalitetshistoria, vill jag hävda att min egen förståelse för studiefälten ifråga ökar i direkt proportion med tilltagande informationsmängd (naturligtvis inom vissa rimliga gränser!). Och eftersom Ultima Thule, alltså Yttersta Norden, praktiskt taget var okänt för den dåtida världen, som i det här sammanhanget ofta brukar vara synonymt med Mare Nostrums, dvs medelhavsbornas hemmaplan, blir det en hel del att försöka fylla ut i och omkring det blurriga området som kan ha kallats saker som ”The North”. Där prisar vi arkeologin, vars arbeten vi levt tätt intill snudd på ”24/7” egentligen sedan gångna sommaren – men i allra högsta grad sedan i julas. Och i författarens fall har jag arbetat mycket nära och tätt ihop med arkeologer sedan 1990-talet. Men av respekt för dessa, har jag förut aldrig vågat mig på att klampa in på deras områden. Men nu är det alltså dags!

Mariedammbrakteaten med inskriptioner från äldre futharken.
En guldbrakteat med omtvistat ursprung; Närke eller Östergötland.
Foto: Uld Bruxe 1993, Statens Historiska Museum. Creative Commons 2.5.
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=12970&page=2&in=1
Originalbildtext: Carole Raddato from FRANKFURT, Germany. Fresco depicting a seated woman, from the Villa Arianna at Stabiae, Naples National Archaeological Museum. Fresco depicting a seated woman, from the Villa Arianna at Stabiae, 1st century AD, Naples National Archaeological Museum. Creative Commons.

Tre-fyra-femhundra år av krig!

Med ett glupskt romersk imperium i fonden i åtskilliga århundraden torde folken i norr lärt sig att vara pragmatiska och försiktiga. Samtidigt kom makten att utgå ifrån krigsveteraner och härdade krigartyper som vistas nere i hetluften. I en sådan situation torde de sydursamisktalande migranterna ca 200-800 AD (Piha 2018, 2020, Heikkilä 2014), ha varit en dynamisk och gynnsam kraft vid sidan av till exempel trälar, skogsfolk och bönder.
Handelsnätverken över det bottniska innanhavet gick dels via Danmark, samt tillkom en kommersiellt stärkt Vistula-region i norra Polen; där balter, finsktalande (främst Finnic, dvs östersjöfinska) folk varav inte minst proto-ester och andra antingen substrat- eller proto-befolkningar till slaver och framförallt de starkare och i överhöghet positionerade visigoterna (mer nedan!), vilka under sena 100-, hela 200- och en väsentlig del av 300-talet AD gjorde anspråk dels på att ersätta Skytiens härskande dynastier, dels ha makten i en växande union av småriken från Svarta Havet och upp till Skåneländerna.
I den här situationen började det så småningom, först 170 och senare kring 370-380 AD, att bränna under fötterna på de folk som vistades i södra Finland. Ur-suomerna eller snarare urfinsktalarna spred sig i sinom tid rätt norrut, österut och västerut, medan sydursamerna tämligen omgående tycks ha börjat röra på sig västerut och nordursamerna likt ursuomerna norrut. Men i de här givna epokerna finner vi finnarnas eller finländarnas förmödrar och -fäder tämligen förhållandevis rotfasta. De hade etablerat ett till synes balanserat förhållande till goterna (- Inemot tusen lånord! Kallio 2015) och först och främst börjat utveckla jordbruket alltmer. Även om det slog fel, hade man börjat rota sig.
Beträffande frågan om sydursamisktalarnas förflyttande till dagens södra och mellersta Norrland i nuvarande Sverige kan man alltid diskutera antal migrationer och decennier samt årtal (liksom hur många flyttvågor), men principen står klar:
En migration 200 AD har Piha (2018, 2020a, 2020b) nu slagit fast, och det är vad vi har att rätta oss efter. En annan, senare, ca 800 AD, har Mikka Kalevi Hekkilä (2014) föreslagit – se citat härnedan, förvisso hämtat ur en passage dels i en tid senare än den vi behandlar, dels i en kontext där vi inte riktigt kan följa Heikkiläs tankegång fullt ut.
En tredje (under Attilas epok) postulerar vi i denna artikel.

Många ursydsamer flydde över Kvarken till Norrland där ursydsamer hade bott sedan tidigare (jfr J. Häkkinen 2010b: 59)

HEIKKILÄ 2014: S 238
En något senare krigarhjälm funnen på Gotland:
Den gutiska Broe-hjälmen från vendeltida Gotland hittades ca år 1904.
Den användes egentligen i en senare tid (ca 600 AD?) än den vi dryftar nu, men vi tycker den är så vacker och speciell att den får illustrera hela artikelavsnittet och tjäna som slutpunkt för den epok som vi här avhandlat.

Mer information här: https://en.wikipedia.org/wiki/Broe_helmet

Situationen ca 170 – 390 AD i det som nu är norra halvan av Sverige med omnejd

Två vågor av sydursamisktalande migranter?


I det geografiska tomrummet mellan romerska bronser och nordligare asbestkeramik (förvisso också den med tidigare påtalad koppling till protosamisk kultur) kom således någon gång mellan 170 AD och 375 AD (Piha 2018, 2020) minst en migrationsvåg från sydöst och det sjödistrikt som idag heter Saimen (i äldre historien, ännu i medio 1800-tal, gick det under namnet Lapwesi), detta kan alltså ha skett i en eller flera omgångar. Vår uppfattning är att en första kontingent migranter kom, med stora jakt-/fiske-/ fångstfärdigheter, järnframställningsteknik och framåtanda runt år 190 AD. Det bör ha varit en heterogen och näringsdifferentierad skara, som inte behöver ha varit alltför stor. Kanske ett par hundra vuxna i den första omgången. Parallellt med dessa sydursamisktalares västerutrörelse, eventuellt bara aningen senare, anar vi även nordursamisktalares rörelser norrut. Sydursamisktalarna tros ha avskilt sig i sydväst och kan under en kortare övergångsperiod ha hållit till förslagsvis i Noux, dvs Nuoksi, det finländska nationalparksområde som bär ett samiskt namn (betyder svan. Nordsamiskans njukča, enaresamiskans njuhčâ och skoltsamiskans njuhčč kan sedan jämföras med dagens sydsamiskas njoktje) – samt någon annan kortare tid vid kusten.
till de sydursamiska kontingenterna kom även de estniska stammarna i Darsgärde, Uppland (senast) i den senare delen av folkvandringstiden. Om detta har Björn Ambrosiani skrivit (mer i kommande artikelavsnitt); och vi själva har i tidigare artikelavsnitt beskrivit den etniska situationen i norr. Vi kommer även senare att återkomma dit.

Sedan arkeologen och språkvetaren Minerva Piha 27 nov 2020 disputerat på just frågan om hur och när sydursamiskan kom till södra Sápmi eller Saepmie är det alltså inte längre frågan om utan frågan handlar numera om närhur och varför.
Något hoppas vi här ha berört samtliga dessa frågeställningar.
 Tidigare språkvetare ända tillbaka till Pekka Sammalahti och Mikko Korhonen med efterföljare som Kallio, Aikio, Heikkilä med flera har sedan byggt på den vedertagna uppfattningen om sydursamiskans och andra urformers ungefärliga väg, som alltså nu specificerats ytterligare.

OVAN: Noux eller Nuuksio nationalpark för ca ett år sedan – parken i Esbo kommuns nordligaste delar i landskapet Nyland.
Författaren med sambo njuter vår matsäck under en ansträngande med sympatisk vårvinterutflykt 2020. Foto: Simon Granroth.
Under undantagstillståndets (2020) första trevande vecka då man ej fick lämna landskapet Nyland,
besökte vi nationalparken Noux eller på finska Nuuksio), som bär ett i grunden samiskt namn,
Kan detta ha varit en anhalt för de sydursamisktalande stammar som enligt Piha (2018, 2020)

ska ha begett sig västerut ca 200 AD? Foto: Monika E Pensar.


Modell, hypotes 1: Av mycket att döma kan den första migrationsvågen ha tagit en nordligare rutt (än den andra vågen), sannolikt angörande kust eller fast mark vintertid i gränslandet mellan Uppland och Gästrikland, kanske Singö/Gräsö-Forsmark-Österlövsta. Ser vi sedan på situationen tre generationer eller drygt ett sekel senare (ca 290-300 AD) har vi en etablerad järntillverkning och samarbete med lokal elit i Frösön. Tittar vi ytterligare tre generationer har vi ett etablerat Högom och ser vi totalt sju generationer från en första migration, har vi Högom som underkuvat Frösön och en redan nedåtgående (Ramqvist 2012, 2001) efterfrågan på det mellannorrländska järnet. Ty här har man redan (en tendens som kommer att förstärkas kraftigt under de två följande seklen, dvs 500- och 600-talen) lokal börjat inse stabiliteten i att jaga och leverera pälsverk snarare än järn. Således tar andra järnproducenter över de gamla handelsnätverken. Det är här vi menar att en andra våg av mycket skickliga järnproducenter då redan flyttat in till ”Sverige” från ”södra Finland”. Vilket som är hönan och ägget i den här processen är oklart – men någon slags kausalsamband finsn utan tvekan.

NOT: Noux är ett gammalt bynamn som tidigare stavats bland annat Noox (1540), Noosis (1541), Nooxby (1552) och Nowx (1556). Man antar att namnet härstammar från ett samiskt ord som betyder svan: nordsamiskans njukča, enaresamiskans njuhčâ, skoltsamiskans njuhčč” (via Wikipedia)

Bild ur Bergstöl 2002 (”Creoles in Iron Age Norway” 
Jostein Bergstøl. I: Reconsidering Ethnicity: Material Culture and Identity in the Past)


En milt talat intensiv tid synes sedan kunna avläsas kring främst perioden ca 250 – 370 AD, innan en förmodad andra migrationsvåg (eller -rörelse) sätter in senast något decennium senare än det bortre datumet. Vi bör utgå ifrån att de gamla sydursamisktalarna intar en från finländska sjödistrikten välbekant handelsmediator-roll (mellan de järnproducerande utmarksbor som man själva lärt upp en gång i tiden), varpå de gamla ty språket sprids närmast omgående!). I de tidigare avsnitten har jag föreslagit en modell för språkbyten bland de kringliggande jakt- och fångstfolken. Detta handlar primärt om en fredlig process.

Redan efter ca 150 år ser myrjärnsproduktionen ut att börja avta (Ramqvist 2012, 2001) ; medan den då ökar lika snabbt i de södra distrikten av det vi numera kallar Norrland (dvs Gästrikland) samt i Dalarna och delar av Bergslagen.

Modell, hypotes 2: Vi tycker oss under studiens gång ha upptäckt att en andra migrationsvåg ca 380-390 AD föreligger från södra eller inre, ”finländska” insjödistriket – någorlunda jämnbördig med den tidigare vågen. Denna gång kommer man in något sydligare, kanske nedom och vid Norrtälje i Roslagen. och etablerar sig i Bergslagen, Siljansbygden, östra Dalarna, Ockelbo och sydvästra Gästrikland samt uppigenom i Hälsingland i en kil från sedermera Alfta och Voxna socknar. Möjligen också i västra Västmanland och östra Värmland. I bägge migrationsomgångarna tränger man en bit in i nuvarande Norge; men den distributionen är av allt att döma äldre och avser palaeo-europeisktalande befolkningen, som sydursamisktalarna i hög grad smälter samman med (se tidigare artikelavsnitt!).

Distribution av fångstmarksgravar. Ur Sakarias Lindgren. Masteruppsats 2019. Hel källförteckning i sista delen.

Kommunikation och språk i det folkvandringstida Högomriket

Frågan kommer att utredas vidare i hela artikelserien även om vi haft också lite andra fokus denna gång.

Huvudspråket var urgermanska, som börjat – kanske just här och i kontakterna med Helgös proto-svear, forngutnisktalarna och annorstädes folk – ta formen av fornnordiska eller till och med tidig fornsvenska. Men (och det här är ett mycket viktigt men!) dessa kretsar var också flerspråkiga. De hanterade ofta latin, gotiska, proto-germanska samt naturligtvis vid pass 300-400 AD: ursydsamiska. Sannolikt kunde en hel del av de kustboende och båtburna högomrikes”medborgarna” även hanka sig fram på den urfinska ***, som talades i det kvänska innanhavsriket (se bloggtext här aug 2020) alldeles strax norr om deras eget rike.

Järnets betydelse: bygger makt åt Högom, men också åt sydursamisktalarna

Sydursamerna kom med tidigare inlärd skicklighet i att tillverka järn, en konst som de kom att förhållandevis snabbt lära ut.

Järnets rikedom ca 300 – 400 AD, sedan sydnorrländsk, dala- (Järnbäraland) och bergslagsdominans bland järnleverans och sydligare handelsnätverk syns (parallellt växer ett nordligare sådant nätverk, kvänernas thalassokratiska (dvs – här – över Bottenviken och Kvarken), sig starkt och Högom mister sin betydelse, samtidigt som makten internt tycks hamna i Timrå och norra Skön). Högoms fall sker såväl gradvis som plötsligt: konjunkturerna talar allt mindre för rikets framtid, anfall sker från väster (Mjälleborgen i Frösön, rikets sannolikt västra utpost, brinner tre gånger) och öster. Det som såväl förefaller vara såsom är rikets stora styrka (och svaghet) – elitens krigserfarenheter och den därmed följande makten – samt benägenhet att delta i främmande makters krig kommer att bli fröet till dess undergång, ju mer anfallen tätnar österifrån och ju närmare hunnerna kommer från och med slutet av 300-talet AD.

OVAN: Platsen för Mjälleborgen, FMR Frösö 81:1. uppförd bra precis 300 AD på Frösön,
vad vi menar är Högomrikets västra utpost. Foto: Andreaze, Wikimedia Commons.
Ovan: Helgö var en enormt inflytelserik och betydelsefull plats i det dåtida Norden, med vilken det samtida Högom måste ha haft omfattande samarbeten och influerat varandra ömsesidigt. Helgö fanns redan 200 AD. Bägge platserna kan ses som de Korpelas (2013) handelsplatser mellan vilka endast lösa nätverk utgör de tidiga nationalstaterna eller dess embryon. Ett sine qua non (utan detta icke) för det Sverige som skulle komma, detta samarbete. På Helgö slogs enslags primitiva mynt, som användes i snart sagt hela Norden unde dels senare delen av den period vi här avhandlar, samt vidare under sen järnålder och fram till cendeltid. Efter 600-talet går aktiviteterna ner och Birka axlar småningom dess roll efter ett uppehåll på kanske ett sekel. Foto av Helgö kanal mot öst (Ekerö kommun): Holger Ellgaard 2008, Creative Commons.
Kartan avseende situationen AD 125 (Rom under Hadrianus) visar en hel del folkslag eller etniska grupper (ska ej förväxlas med vare sig språks talare eller med arkeologiska kulturer); av vilka vi bland annat kan nämna venderna (som delades vanligen upp i obotriterliutizerhevellerranerpomoranerkasjuber och sorber) samt de persienbaserade och utpräglat heterogena sarmaterna, vilka hade dominerat i Skytien men också fanns upp till Polen. Originalbildtext: ”User:Andrein – Own work. Map of the Roman Empire in 125 during the reign of emperor Hadrian. Projection Lambert azimuthal-equal area. Central latitude: 45° N, central longitude: 20° E. X, Y origin offset – 0 Datum: ETRS89 Sources The physical map was made using the following public domain sources: Topography: NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM30) data Shoreline, lakes and rivers: derived from Natural Earth data Additional references for the map content: Tacitus, Germania (ca. 100) Ptolemy, Geographia (ca. 140) Atlante storico DeAgostini, Instituto Geografico DeAgostini, 1998. pg. 35-41. Historischer Weltatlas, Dr. Walter Leisering, Marix Verlag, 2011. pg. 26-27 Történelmi világatlasz, Cartographia Kiadó, 2005. pg. 20-21. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome by Christopher Scarre, Penguin Historical Atlases, 1995. pg. 81. Software used GIS: Open JUMP GIS (open source): http://www.openjump.org/ GRASS GIS (open source): http://grass.osgeo.org/ Graphics editors: Inkscape (open source): http://inkscape.org/ GIMP (open source): http://www.gimp.org/

Under Ermanaric, later shrouded in legend, the Ostrogoths created a vast political organisation resembling oriental despotic states by its nature and encompassing, at least in a loose tributary form,
a number of Sarmatian, Germanic and even Slavic (East Slavic), Finnish and Baltic (Aistian) peoples.

Årtal som kan vara bra att känna till


Några årtal att hålla reda på 
(en mer deskriptiv version med källor kommer i ett av de kommande avsnitten!)
 27 BC – 180 AD
 Pax Romana, den romerska freden
166 AD Pestepidemi, ev pandemi, rasade i Romarriket. Ingmar Stenroth Goternas historia (2015: s 66).
Vintern 169-170 AD Den germanska gruppen markomannerna härjar i Rom.
”100-talet” AD Visigoterna slår sönder Skytien, geterna (ej att förväxla med goterna) är med och förstör.
175-350 AD Handeln med Vistula vattensystem i Polen och trakten sydösterut därom tilltar i styrka. Inblandade här är bl a visigoterna (som dominerar på norra kontinenten och östra Östersjöområdet/Baltikum), sarmaterna som har en överordnad roll i söder och centrala delarna av forna Skytien samt (proto-)estniska stammar plus andra germanska och östersjöfinsktalande folk.
200-talet AD En förhållandevis stabil tid i vårt område, undantaget dess slut.
332 AD Fördrag mellan goter och romare, håller ej länge.
370-375* AD Hunnernas ankomst, inledningsperiod, respektive datum* för när ostrogoternas underkuvades för mångåriga härjningar.
376 Visigoternas, eventuellt proto-esternas, urfinnarnas samt möjligtvis också de ”finländska” urfinnarnas och eventuellt protosamernas konung Ermanaric avlider år 376 AD. Det här tillsammans med det direkt nedanstående, samt en dokumenterad. hungersnöd, kan ha påverkat skeendet för sydursamisktalarna i att ge sig av västerut.
376-382 AD Krig mellan goter och romare.
390-435 AD förmodad fortifikationsbyggarperiod i hela Norden.
395 AD Romerska riket delas permanent i Östrom och Västrom efter Theodosius I:s död.
400-550 AD Högoms storhetstid.
432-ca 450 AD Hunnerna enas och erövrar sydöstra och centrala Europa under Attila.
451, 453 AD Hunnerna och ostrogoterna besegras 20 juni (J.B. Bury, andra historiker föreslår 20 sep) 451 AD i Slaget vid Katalauniska fälten, också kallat Slaget vid Châlons eller Slaget vid Maurica. År 453 dör Attila. Om slaget mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Katalauniska_f%C3%A4lten
476 AD Romarrikets sammanbrott AD. Vi kursiverar pga detta årtal brukar anser som allt mindre väsentligt.
536-536 AD Klimatavvikelsen infaller, får konsekvenser får årtionden framöver.
541(-750) AD Justinianska Pesten (andra pandemier torde ha förelegat men vi känner ej deras exakta dateringar)
Ca 540-560 AD Leväluhta gravfält (eller snarare offerkälla) i Österbotten används som mest.

1. Slaget vid Katalauniska fälten, 20 juni eller 20 sep 451 AD var ett avgörande slag mellan hunner med vasallfolk vs romare/ostrogoter.
Bildens bildtext: ”Battle of the Catalaunian plains, between Attila, Aetius, Meroveus and Theodoric I; from Jacob van Maerlant’s Spieghel Historiael (KB KA 20, fol. 146v)”. Framställd 1325-1335. Bilden finns på National Library of the Netherlands. Public Domain.
Del av den folkvandringstida Timboholmsskatten från utanför Skövde. SHM. Foto: Ulf Bruxe 1994. Creative Commons.


NÅGOT OM VISIGOTERNA (även kallade Thervings)
Visigoterna ska ha dominerat hela sydöstra och östra Östersjöområdet såväl som stora delar av norra och västra Svartahavskusten och nuvarande Ukraina – dvs vad som tidigare hade refererats till som statsbildningen Skytien (men som just goterna hade slagit sönder i samband med sin invasion ca 100 AD) – och även, förutom Baltikum, lagt under sig det nuvarande södra Finlands kuststräcka, enligt sägnen (Jerzy Strzelczyk 2013, Visigothic Society of the 4th Century in the Light of The Passion of Saint Saba the Goth, p. 367–386 [orig. publ. in Eos 68 (1980), 231–250] ). Det skulle också kunna förklara varför det finländska språket och att till och med de ursamiska formerna noterar ett inte alltför litet antal gotiska lånord: det här är vid tiden för finsk-samiska ”urhemmet” (otidsenligt och trubbigt uttryck, men vi tror att Läsaren förstår ungefär vad vi menar) runt vår tideräknings början.
Samtidigt som en bondekolonisation med en eller flera gotiska kopplingar syns etablera sig alltmer och allt längre upp utmed södra och mellersta Norrlandskusten under romersk järnålder eller kring 100-300 AD, har vi alltså i södra Finland en tänkbar och till och sannolik visigotisk överhöghet. En överhöghet som borde kunna pinpointas ungefär till 100 – 190 AD. Men några århundraden senare återfinns alltså visigoterna långt nere vid Medelhavet.

Under Ermanaric, later shrouded in legend, the Ostrogoths created a vast political organisation resembling oriental despotic states by its nature and encompassing, at least in a loose tributary form, a number of Sarmatian, Germanic and even Slavic (East Slavic), Finnish and Baltic (Aistian) peoples. Meanwhile, in the period preceding the Hunnic invasion the Visigoths did not achieve anything similar, and their political system congealed at the tribal level. During the whole Dacian period they had no monarchy comparable to that of Ermanaric. Their land, which they themselves called “Gutthiuda”, meaning both the people of the (Visi-)Goths and the areas they inhabited, was divided into a number of small tribes (called phylai in Greek sources and maybe kuni by the Goths themselves),which only united sometimes depending on the changing political circumstances. (PE framhävning)
Strzelczyk 2013 [1980]

Avsnittet närmar sig sitt slut…

Bäste Läsare! Jag hoppas att Ditt intryck av denna artikel varit givande och att texten uppfattas som stringent och innehållet genomarbetat.
Mycket av det vi utrönt denna gång kommer att klarna ännu mer i kommande artikel.
Det var alltså allt för den här gången!


Peter Ericson
Helsingfors
1 mars 2021

Några källor

Bärande arbeten

Aikio, Ante. 2012. ”An essay on Saami ethnolinguistic prehistory”. I: A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe.*
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la
Société Finno-Ougrienne, 2012, nro 266. Helsingfors.
Aikio, Ante. 2004. ”An essay on substrate studies and the origin of Saami”, teoksessa Etymologie, Entlehnungen und
Entwicklungen: Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag, Société
Néophilologique de Helsinki, Helsingfors,
Bergstøl, Jostein. 2004. ”Creoles in Iron Age Norway?” I: Archaeological Review from Cambridge 19 (2): Reconsidering
Ethnicity: Material Culture and Identity in the Past. November 2004
Theme Editors: Susanne E. Hakenbeck and Steven G. Matthews. Cambridge.
Ciesielska, Adriana. 2018. ”Germania in the 1st century AD”. Adam Mickiewicz University. Poznań.
Heikkilä, Mikko Kalevi. 2014. ”Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum” (”Spatiotemporal
Contributions to the Linguistic Prehistory of Fennoscandia”).
Helsingfors universitet. Helsingfors.
Kallio, Petri. 2015. ”The Stratigraphy of the Germanic Loanwords in Finnic”. I: John Ole Askedal & Hans Frede Nielsen
(eds.), Early Germanic Languages in Contact, pp. 23-38. NOWELE Supplement Series 27.
Amsterdam – Philadelphia.
Minerva, Piha. 2020a. ”The South Saami in the North during the Iron Age. Linguistic-archaeological perspective
Doctoral Dissertation, 99 pp. Åbo universitet. Åbo.
Ramqvist Per H. 2012. ”Norrländska samspel under järnåldern”. Människor i vikingatidens Mittnorden: Föredrag vid de
Mittnordiska Arkeologidagarna i Östersund 2010. Östersund.
Ramqvist, Per H. 2001. ”Utbytessystem under det första årtusendet e.Kr.: idéer utgående från tre mellannorrländska
älvar. I: Fornvännen 96, [1]-21. http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2001_001
(samla.raa.se)
Strzelczyk, Jerzy. 2013. ”Visigothic Society of the 4th Century in the Light of The Passion of Saint Saba the Goth, p.
367–386 [orig. publ. in Eos LVXIII 68 (1980), 231–250]. In Eos: 2013. Poznań.
Zachrisson, Inger M. 2010. ”Samisk-nordiska kontakter under järnåldern – i dräkt och personliga tillhörigheter”.
I: Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”. Identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten.
E. Mundal & H. Rydving red. Uppsala.
Zachhrisson, Inger M. 2007. ”Några sörsamiska kvinnor från forntid – de arkeologiska fynden berättar”.
Åarjelsaemieh / Samer i sør 9, s. 7–20. Snåsa.

NÄSTA GÅNG

NÄSTA ARTIKEL: Befästningsbyggandets oroliga, intensiva – och samhällsstärkande era ca 390- 440 AD.
—– Mer om järnet, sydursamisktalarna och järnets enorma betydelse under hela järnåldern och folkvandringstiden.
—– Nya modeller om hur våra förfäder intermixade och delade upp sig. Etnicitet och språk: alltid samma?
—– Tjuvholmen och Dårholmen – seglivad, maritimt knuten befolkning ännu i folkvandringstid (Ramqvist 2007)
—– [Om tiden och utrymmet medger: om ortnamn (toponymer) från järnåldern]
SAMT I SISTA DELEN (nästnästa artikel): EPILOG, vad hände med den protosamiska identiteten?


DAGEN TILL ÄRA: Slaget vid Selånger 25 maj 1721. Omringade i Valla. Ett par hundra * man emot ca 8 000** anfallande fiender.

Editerad 1 juni 2021

I väntan på en Sundsvallsblogg får jag bjuda på inlånat – spännande! – material om Slaget vid Selånger 1721.

Hade ej alls till fullo insett vilka hjältar som försvarade (försökte försvara) stan 1721; tyvärr med en skral skara oförberedda och illa utrustade båtsmän och bönder… Merendels jamtar från Storsjöbygden inklusive en hel del krigsveteraner.
Styrkeförhållandena ca 230 inkl medelpadingarna, 77 st kvar sedan hälften flytt/8000 ryssar (99 skepp)
* 237 man totalt, varav max ett åttiotal stridsvana (som huvudsakligen ridit i sporrsträck hela dygnet innan).
* * Siffran kan vara aningen överdriven – men närmare 7 000 tycks vara säkerställd.

Huvuddelen av materialet kommer från bloggen Tailor & Arms, och en text av  Anders Larsson som tituleras: ” Det sista Karolinska slaget vid Sundsvall/Selånger år 1721″ (2016).   https://www.tailorandarms.com/2016/04/25/273/
– Läs den! Detta är bara en blek återgivning!
Larssons material finns också här, i Anders informerarhttps://www.tailorandarms.com/category/anders-informerar/

Jan Norrman SelångerSelånger. Foto: Jan Norrman för Raä. Creative Commons.


Sundsvall försommaren 1721

År 1721 hade återigen en rysk galärflotta siktats utefter Norrlandskusten på sin väg norrut. Länsstyrelsen som vid denna tid låg i Gävle bestämde att sända major Johan Henrik Fieandt till Sundsvall för att organisera stadens försvar. Väl framme satte Fieandt upp en försvarstyrka bestående av 80 båtsmän från Första Norrlands båtsmanskompanis andra del under befäl av kommendör Herman Wibbling, som vid denna tid fanns i staden för att utgöra besättningar på två större och fyra mindre nybyggda galärer, samt avdelningen om 80 ryttare från Jämtlands kavallerikompani och ett allmogeuppbåd om cirka 150 man. Fieandt hade dock hoppats på att 700–800 man skulle kunna uppbådas av allmoge och stadsbor och skrev i bittra ordalag efter striden om medelpadingarnas oförmåga och vilja.  (Wikipedia)

Ryttarkompaniet, under löjtnant Johan Lindstedts befäl, var strandvakt i Sundsvall. 25 av ryttarna var veteraner från Armfelts tåg mot Norge, vissa även från Finland och Baltikum, men majoriteten av ryttarna var nyrekryterade bönder som fyllt luckorna efter katastrofen på Öjfjället. (ibid)
Tidigt om morgonen den 25 maj år 1721 red premiärkornetten vid Jämtlands kavallerikompani Daniel von Nandelstadt med två meniga ryttare i sporrsträck till Galtberget söder om Sundsvall. Där väntades en rysk flotteskader passera inom kort. Nandelstadt siktade snart flotteskadern och konstaterade att:
”Han fants bestå af 33 galerer, 33 lådjor och 33 slupar, alla fullastade med folk och krigsrustningar”.

Vårdkasarna tändes utefter kusten. På sin väg norrut brände ryssarna Galtströms järnbruk och skövlade Löruddens fiskehamn och Nandelstadt skrev i sina minnesanteckningar:
”…hwarföre jag skyndade mig åter till staden och jemte rapport till Löjtnant Lindstedt rådde honom att wid detta tillfälle hellre nyttja harwärjan, än att låta wåra bussar fåfängt uppoffras mot Fiendens myckenhet. I synnerhet som de adjungerade Stadsbor och Bönder icke torde wara att lita på, och intet Artillerie gafs att afhålla fiendens landstigning. Men Löjtnant Lindstedt ägde för mycket eld och brawoure att finna sig derwid”.

Nu hade Lindstedt, ledare och löjtnant för kavallerikompaniet inte själv sett flotteskaderns numerär och hoppades kanske att ett skjutande och trummande skulle avskräcka fienden från att landstiga i området. Tricket med att ensam slå på trumma och skjuta av musköter hade Paulus Scharff, kyrkoherden i Hölö prövat med synnerligen gott resultat. Enligt sägnen skulle han ha skrämt ryssarna från att landstiga söder om Stockholm 1719.

Ryssarna kommer
Näst efter middag anlände den ryska flotteskadern till Sundsvall.
Kraftigt artilleri, hade som sagt var, försvararna tyvärr inte tillgång till, vilket i annat fall skulle kunna verka dämpande på villigheten för ryssarna att landstiga. Nu kunde dessa obehindrat landsätta trupper vid Mon söder om staden. En del galärer anföll också med kanoneld rakt mot staden ”skiutandes längs gatorna och hwar han folk märka kunnat”. Samlade på torget stod de 60 jämtlandskavalleristerna och fick den fientliga kanonelden rakt på sig, och tillsammans med den, flygande torvor, stockar och stenar så att man blev tvungen att retirera ut ur staden till västra stadsbron.

Om Slaget vid Selånger, såsom Lt. Daniel von Nandelstadt mindes det i december 1771 (dvs femtio år efteråt)

”Han delte wåra Ryttare i 2:ne troppar. Jag med den ena blef qwar i Staden. Han afmarcherade och flanquerade Stadslöten, intils han med Kanonkulor från Ryska Galererne blef åter beledsagad till Staden, där wi på torget hade en sluten trouppe af 60 Ryttare. Därifrån delegerades wi med några Canonskott, så at jord, torfwor, stockar och stenar flögo öfwer oss. Under det at jag och Corporal Philfeldt med 2 man woro sysselsatta, at sätta eld på fyra lastade Köpmansskiepp, samt Magazins huset fult med Spanmål, Kött och fläsk, tjära och krut, tillika med 6 för Kronans ny byggda Galerer på det sådant ej skulle falla i fiendens händer, afmarcherade Rytteriet ur staden till wästra Stads bron, hwarest 200 stades borgare och båtsmän under 3:ne deras Officerare, samt 300 bönder under Major Fiant och Capitaine Löwing upkastat grafwar med Spanska Ryttare af qwistade granar till bröstwärn i tancke at här motta fienden men han war icke hälften kommen af sina Galerer, förrän sistnemnda wåra Combattanter intogo skogen och lämnade Rytteriet i sticket; när jag och Corporal Philfeldt kommo efter till berörde bro, war den raserad; Jag gaf min häst courage, så at han gick med mig öfwer älfwen, därifrån Philfeldt och hans häst måste af manskapet uphielpas. Wi marscherade undan de antågande Kosackerna något öfwer 1/4 mil till Kungsgården i Selånger Sokn där wi wände om och Kosackerna ryggade till förenämnda bro; när wi åter satt oss vid Walla gård blefwo wi af Ryska infanteriet omringade. Lieutnant Lindstedt blef skuten vid Walla port, som sedan fants vara skiedt af fem pistol kulor. Jag högg mig något längre fram, tills jag efter fem svårare blessyrer blef fången. — ”

”2:re trompetaren vid vårt Cawallerie, Johan Hindric Ruckteshell, en Curländare som följt med från decenten på Seland…hade mer än vanlig styrka och färdighet, så att han öppnade väg genom Ryska infanteriet för sig sjelf, jemte 10 à 12 Ryttare” —–

Nandelstadhs memoarer över drabbningen
År 1721 d. 24 maii ankom ifrån General Hammilton, som en chef commenderade Arméen wid Gefle, en extra påst till Sa: Lieutnanten Lindstedt, med ordres at han skulle hålla stånd wid Sundswals stad och conservera såwäl Staden som landet emot 15 à 1600 Ryssar, som torde försöka at landstiga. D. 25 maii bittida om morgonen tog jag 2: ne Ryttare med mig och giorde en ritt till Galtberget wid pass 1(8 mil utom staden, där Ryska Eskuadren skulle passera. Han fants bestå af 33 galerer, 33 lådjor och 33 slupar, alla full lastade med folck och krigsrustningar, som tycktes wida öfwerstiga det af General Hammilton nämnda antal.
Jag har bewistat finska Krigstillfälligheterna wid Capuriens och Kexholms Slott, Kymmenegård, Pelkane, Kyro och Kaumiström från år 1706 till 1716, samt Norska fälttåget 1718 och icke kändt den Krigslyckan, att äga hela sidor fulla af meriter och bewistade actioner, utan märcken deraf, eller hafwa sedt fienden i ögonen, dock war mig ofwan nemnde aspekt ganska brydsam, i anseende till wårt ringa manskap, hwarföre jag skyndade mig åter till staden och jemte rapport till Lieutnant Lindstedt rådde honom att wid detta tillfälle häldre nyttja harwärjan, än att låta wåra bussar fåfängt upoffras mot fiendens myckenhet, i synnerhet som de adjungerade Stadsboer och Bönder icke torde wara at lita på, och intet Artillerie gafs att afhålla fiendens landstigning; men Lieutnanten Lindstedt ägde för mycken eld och brawoure at finna sig derwid.
Han delte wåra Ryttare i 2:ne troppar. Jag med den ena blef qwar i Staden. Han afmarcherade och flanquerade Stadslöten, intils han med Kanonkulor från Ryska Galererne blef åter beledsagad till Staden, där wi på torget hade en sluten trouppe af 60 Ryttare. Därifrån delegerades wi med några Canonskott, så at jord, torfwor, stockar och stenar flögo öfwer oss. Under det at jag och Corporal Philfeldt med 2 man woro sysselsatta, at sätta eld på fyra lastade Köpmansskiepp, samt Magazins huset fult med Spanmål, Kött och fläsk, tjära och krut, tillika med 6 för Kronans ny byggda Galerer på det sådant ej skulle falla i fiendens händer, afmarcherade Rytteriet ur staden till wästra Stads bron, hwarest 200 stades borgare och båtsmän under 3:ne deras Officerare, samt 300 bönder under Major Fiant och Capitaine Löwing upkastat grafwar med Spanska Ryttare af qwistade granar till bröstwärn i tancke at här motta fienden men han war icke hälften kommen af sina Galerer, förrän sistnemnda wåra Combattanter intogo skogen och lämnade Rytteriet i sticket; när jag och Corporal Philfeldt kommo efter till berörde bro, war den raserad; Jag gaf min häst courage, så at han gick med mig öfwer älfwen, därifrån Philfeldt och hans häst måste af manskapet uphielpas. Wi marscherade undan de antågande Kosackerna något öfwer 1/4 mil till Kungsgården i Selånger Sokn där wi wände om och Kosackerna ryggade till förenämnda bro; när wi åter satt oss vid Walla gård blefwo wi af Ryska infanteriet omringade. Lieutnant Lindstedt blef skuten vid Walla port, som sedan fants vara skiedt af fem pistol kulor. Jag högg mig något längre fram, tills jag efter fem svårare blessyrer blef fången.
Och ehuru jag nu på min ålder nog kan finna, at folcködning i fåfänga och när öfwerstens afsigt icke dermed winnes, är föga hedrande, så hade dock min ungdom och ifwer den tijden någon satisfaction deri, att wäl flere af fienden ned stöttes för min långa Wärja, af de då brukelige. 2:re trompetaren wid wårt Cavallerie Johan Hindric Ruckteschell, en Curländare som fölgt med frå decenten på Seland, och år 1740 i armod dödde på Trompetare bostället Sillje i Rödön och Jämtland,
hade mer än vanlig styrka och färdighet, så att han öppnade wäg genom Ryska infanteriet för sig sielf, jemte 10 a 12 Ryttare, som kommo undan på wägen mot Jemtland, utan widare olägenhet, än att de efterste af dem fingo några lätta styng af de efter trängande Kosackerna. Alla öfrige af wår ringa trouppe blefwo nedsablade på landswägen wid Walla, utom Lieutnant Lindstedt jag, som då war Cornett, samt Corporal Pihlfeldt, begge trompetarna och fyra gemena, som fördes fångna först till Sundswall och sedan till Pettersburg, hwarefter erfors, at Ryska flottan haft 7000 man infanterie och 600 Kosacker, under General Laskis commando. Lindstedt dödde af sine blessyrer den 12 Junii därpå följande; men wi öfriga återkommo till Swerrige efter 10 månaders fångenskap. Innan Ryssarne afseglade bärgade de först sina döda och blesserade, hwilka wäl woro så många om icke flera än å wår sida; den Koppar, tenn och andra siunkande waror som Sunswalls borgerskap nedsänkt i ån, blefwe af Ryssarne med not uppfiskade; Staden sattes i brand, allenast blef Kyrkan skont. Bland de wåra döda som skulle begrafwas, war ock Qwartermästaren Candreijer, hwilken wid, och lefde öfwer år 1730. Mera kan jag mig icke påminne om denne ledsamma affären.
Heljesund den 20 December 1771.
Daniel von Nandelstadt
Lieutnant

Vikingatida renhorn, 1050-1100 (nyhet från 2011) – Norges eldste skipslast

Från 29 juli 2015, redigerad 24 april 2021

– Kvernstein lar seg vanskelig datere, men mellom dem fant vi en avsagd del av et reinsdyrgevir. Dette er nå C14-datert. Analysen som forelå i forrige uke, tidfester forliset til første halvdel av 1000-tallet, det vil si helt på slutten av vikingtiden.
—-

d4b1b87c-cee7-469f-804a-cb18a9316783

Dykker Erik Erland Holmen holder gevirdelen fra et reinsdyr som gjorde det mulig å tidfeste lasten med kvernstein ved innseilingen til Ulvøysund i Aust-Agder. Foto: PÅL NYMOEN/NORSK MARITIMT MUSEUM
Bild från Aftenposten (c) , vi äger inga rättigheter OBS! 

 

- Vi flyttet på en del av kvernsteinene og undersøkte fire kvadratmeter av sjøbunnen under disse. Rester av selve skipet ble ikke påvist, derimot fant vi lær, korroderte jerndeler og gevirdelen. Skipets størrelse kjenner vi ikke, men det var trolig et handelsfartøy, kanskje av skipstypen «knarr».

— Det er sannsynlig at steinene bare var en liten del av lasten som typisk på denne tiden kan ha bestått av blant annet pelsverk og huder, sier arkeologen.

Fordi den norske kysten er værhard, med voldsomme nedbrytningsprosesser, er det små muligheter for at organisk materiale bevares.

Funnet i Ulvøysundet viser at selv svært gamle forlis lar seg påvise gjennom systematiske søk etter den type eldre steinvarer på havbunnen.

- De senere år har vi derfor oppfordret dykkere til å være spesielt oppmerksomme på slike funn. Alle de meldinger om funn som vi har mottatt fra sportsdykkere i årenes løp utgjør en kulturhistorisk skattkiste.

— Vår mulighet for å drive forskning er helt avgjørende for å kunne omsette disse viktige funnene i ny kunnskap, sier Nymoen.

[Mer text i länk!]

 

Via Jouni Tervalampi och publicerat i Aftenposten 24 dec 2011
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fant-Norges-eldste-skipslast-under-vann-6727761.html
Artikel av 

Foto: Pål Nymoen. Norsk Maritimt Museum

https://www.aftenposten.no/norge/i/dOzmq/fant-norges-eldste-skipslast-under-vann

”Talade Högomsmannen…” 4/5. Högomsriket och sydursamiska-talarna. Järnålderstida järtecken – från bysantinska idrottskravaller till dalainsjögravars skvaller. Protosamer och andra folk i Mittnorden, Järnbäraland och Skytien osv

Del 4 från 26 april.

Nu under torsdagen kommer Del 5 att spridas (du kan redan läsa den härintill och överst i bloggen!)!

SouthSaamiHistory

DEL 4 av 5

Situationen i tiden och rummet ca 150 AD – 800 AD

En multidisciplinär undersökning av tidig samisk etnogenès på fennoskandisk botten.

Denna gång tittar vi på helheten i en aningen större tidsrymd, nämligen från ca 150 AD till ca 800 AD. Men fokus kvarligger på romersk järnålder och folkvandringstid. Vårt perspektiv med geografisk utblickar synkront och delvis diakront har utvigats avsevärt. Med de enorma mängder litteratur det finns numera, har därför krävs en mycket omfattande inläsningstid. Uppgiften vi ålagt oss är naturligtvis orimligt omfattande, men utmaningar uppskattas!

Öster och söder

UtmedBärnstensvägenförsiggår riklig trafik, och den gamla handeln med slavar, salt och pälsverk försiggår där liksom de med smycken och spännen, som alltmer i Norden kom att ersätta alla de mynt som slogs nere vid Medelhavet (Ambrosiani2000: Björn Ambrosiani ”Gjuteriprodukter i Vörå i folkvandringstid och vendeltid”. I: ”Jacob Tegengren, poet, arkeologi, ornitolog ……

Visa originalinlägg 3 483 fler ord

Talade Högoms kungaätt… ? Del 3 av 5. ”FLYKT, OMVÄRLD OCH VI” eller ”SÅ KOM SYDURSAMISKAN TILL SAEPMIE”, Rom klyvs, Attilas ankomst. Krig, järn, proto-samer, fornborgar och Helgö

Rebloggar i takt med att Del 5 skrivs!

SouthSaamiHistory

Av Peter Ericson 2021 (redigerad version 11 mars 2021)

Tureholm-skatten, folkvandringstid.
Sverige, Södermanland, Västerljung, Tureholms sätesgård.

Foto: Bálint Lászlo Tóth, 2014-12-30, SHMM. CC.

Prolog

Krig leder ofelbart – förutom till en massa dödsfall, massakrer, våldtäkter och trauman – till människor i rörelse: man flyr sin hemtrakt och striderna, man är beredd till stora uppoffringar för att skydda sin familj, sina närmaste. Vi som levt i 2010-talet har i allra högsta grad fått lära oss det. Likadant bör det ha förhållit sig för den medeltidiga eller ”sena förromerska” järnålderns och folkvandringstidens människor. När vi här tittar på 100- till 500-talens värld, kan vi bara konstatera att krigstillstånd råddepraktiskt tagethela tiden – både mellan imperier och kolonier, inom vasallstater och på samma sätt rådde ett fredlöst tillstånd även utanför de egentliga imperierna, också under s kPax Romana27 – 180 AD.
Till detta kom att du när som helst kunde bli…

Visa originalinlägg 3 861 fler ord

Talade Högomsmannens ätt sydursamiska? Del 2 av 5. Hövdingamakt, skogsfolk, järnsamer. En modell för sydursamisk migration! P. Ericson 2021

Rebloggar inför sista delens publicerande!

SouthSaamiHistory

Vi vill i detta avsnitt hävda att Högomsriket (dvs Ramqvists Mellannorrland) med tiden kom att få en större utsträckning än man vanligtvis föreställer sig, och att de grupper av jägare, fiskare och järnproducenter och – nota bene – bönder som talade sydursamiska (på samma sätt som de urnordisk/proto-skandinavisktalande bönderna och de kvarvarande palaeo-europeisktalande fångsfolken i Medelpad med omnejd) ungefär samtidigt med språkbytesprocessen torde självvalt börjat betala tribut eller skatt till hövdingarna i Högom för att denna elit med sin förmodat kraftfulla och internationellt erfarna och av krigsveteraner bestående här skulle kunna försvara dessa remota centra och utposter vid fientliga anfall. Ett sådant system var en sine qua non garant för hövdingarna att säkra järn- och pälsleveranserna.

OVAN OCH NEDAN: Högomshövdingens sista vila. Foton lånade från Linda Wåhlanders ”forntidsblogg”: Illustration Mats Vänehem, Kammargraven i Högom. (Rekonstruktion för SVT av kammargraven i Högom, Sundsvall.) Bild från Illustratörscentrum.
NEDAN: Högom. Jan…

Visa originalinlägg 2 748 fler ord